Hotărârea nr. 294/2018

HCLS3 nr. 294 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81”

9

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 128626/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 128316/12.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 128326/12.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS3 nr. 475/28.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe dhr Sectorul 3 - FE 81’’ șiacheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 84 ” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-202(1 Axa prioritară 3 -”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon ”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 5;

•    Blocul de locuințe C9, Str. Vlaicu Vodă, nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe MIA, Aleea Barajul Iezer, nr, 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 124, Str.Jean Steriadi, nr. 3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M9, Str. Liviu Rebreanu, nr. 21, sector 3, București

•    Blocul de locuințe S9, Str. Laborator, nr. 141, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Ml 2, Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PI5, Aleea Ciucea, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H23, Str. Rotundă, nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 34, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3, București

Art.II Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017. se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81 ”, în cuantum de 14,995,288.08 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13,783,295.70 lei și valoare totală neeligibilă de 1,211,992.38 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,725,310.66 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,513,318.28 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 817

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,271,409.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 289,303.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 132,075.00 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C \ M \ E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25%o din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

IOO%> din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,948,071.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară — taxă de reabilitare termică

F totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% - cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2)Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, rămân neschimbate.

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

4<CLS3(Uh.^ //WoW

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli țteellgihile

TOTAL

NEELIGIBIL

-

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3    j

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

o.oo    :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

0.00 '

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică    1

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,734.61

348,54

3,083.15

0.00

0.00

0.00

3,083.15

3.3

Proiectare si inginerie

215,086.57

40,866.46

255,953.03

0.00

0.00

0.00

255,953.03

3,4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

115,221.35

21,892.06

137,113.41

0.00

0.00

0.00

137,113.41

TOTAL CAPITOL 3

333,042.53

63,107.06

396,149.59

0.00

0.00

0.00

396,149.59

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,763,217.26 ,

1,665,011.28

10,428,228.54

0.00

0.00

0.00

10,428,228.54

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporalc)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,331,765.74

253,035,50

1,584,801.24

875,765.84

166,395,51

1,042,161.35

2,626,962.59

TOTAL CAPITOL 4

10,094,983.00

1,918,046.78

12,013,029.78

875,765.84

166,395.51

1,042,161.35

13,055,191.13

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli    !

5.1

Organizare de șantier

115,221.35    :

21,892.06

137,113.41

0.00

0.00

0.00

137,113.41

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

115,221.35

21,892.06

137,113.41

0.00

0.00

0.00

137,113.41

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00 !

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,009,498.31

191,804.67

1,201,302.98

142,715.14

27,115.89

169,831.03

1,371,134,01

TOTAL CAPITOL 5

1,124,719.66

213,696.73

1,338,416.39

142,715.14

27,115.89

169,831.03

1,508,247.42

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

29,999,97

5,699.97

35,699.94

0.00

0,00

0.00

35,699.94

TOTAL CAPITOL 6

29,999.97

5,699.97

35,699.94

0.00

0.00

0.00

35,699.94

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

TOTAL GENERAL

11,582,745.16

2,200,550.54

13,783,295.70

1,018,480.98

193,511.40

1,211,992.38

14,995,288.08

din care

!

C+M

10,210,204.35

1,939,938.84

12,150,143.19

875,765.84

166,395.51

1,042,161.35

13,192,304.54

■^1    PRiMĂRiA'

Wf SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


SECTOR 3

':‘?UA ‘«vS"

ROMÂNIA

1s»1»-2018 ‘ *Ai23ÂTOîfiM


TELEFON (0Q4 an) 31S 03 23 ■ 28 FAX (C04 021) 318 03 04 E-MAIL ca a netpnmarîgîpfirnsriej.fo


Caîes Dudești rr, 3<ii, sac;©- 3, 031084, Bricim


rciwiwer’pRiMAR

„ \MGZG fVâj. Z>/f


EXPUNERE DE MOTIVE ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorulur3 nr. 475/28.09.2017


Data,,


Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 475/28.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

1.    Blocul de locuințe C9, Str. Vlaicu Vodă, nr. 5, sector 3, București

2.    Blocul de locuințe MIA, Aleea Barajul Iezer, nr. 2, sector 3, București

3.    Blocul de locuințe 124, StrJean Steriadi, nr. 3, sector 3, București

4.    Blocul de locuințe M9, Str. Liviu Rebreanu, nr. 21, sector 3, București

5.    Blocul de locuințe VIO, Intrarea Odobești, nr. 4, sector 3, București

6.    Blocul de locuințe S9, Str. Laborator, nr. 141, sector 3, București

7.    Blocul de locuințe M12, Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, sector 3, București

8.    Blocul de locuințe P15, Aleea Ciucea, nr. 2, sector 3, București

9.    Blocul de locuințe H23, Str. Rotundă, nr. 15, sector 3, București

10.    Blocul de locuințe 34, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 475/28.09.2017, blocul VIO, Intrarea Odobești nr. 4, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    Blocul de locuințe C9, Str. Vlaicu Vodă, nr. 5, sector 3, București

2.    Blocul de locuințe MIA, Aleea Barajul Iezer, nr. 2, sector 3, București

3.    Blocul de locuințe 124, StrJean Steriadi, nr. 3, sector 3, București

4.    Blocul de locuințe M9, Str. Liviu Rebreanu, nr. 21, sector 3, București

5.    Blocul de locuințe S9, Str. Laborator, nr. 141, sector 3, București

6.    Blocul de locuințe M12, Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, sector 3, București

7.    Blocul de locuințe P15, Aleea Ciucea, nr. 2, sector 3, București

8.    Blocul de locuințe H23, Str. Rotundă, nr. 15, sector 3, București

9.    Blocul de locuințe 34, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3, București

Urmare solicitării de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS, se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Str. PanbrnuJoi ns\ 2-4, secior 3, 030842 BocnreșL W’/Mv.prîrs^arîe^j'o

telefon {004 Oii) JiS OJ 2j - 2& lax (004 tw)

e-mfăil strategi^ pnmEries..ro


:    PEH’/iARLA SECTORULUI 3

I DIRECȚIA STRATEGII Si PROGRAME ■ DE DEZVOLTARE DURABILĂ

!    INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 475/28.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

•    Blocul de locuințe    C9, Str. Vlaicu Vodă, nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    MIA, Aleea Barajul Iezer, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    124, Str.Jean Steriadi, nr. 3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    M9, Str. Liviu Rebreanu, nr. 21, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe VIO, Intrarea Odobești, nr. 4, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe S9, Str. Laborator, nr. 141, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M12, Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe PI 5, Aleea Ciucea, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe H23, Str. Rotundă, nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 34, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 475/28.09.2017, blocul VIO, Intrarea Odobești nr. 4, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe C9, Str. Vlaicu Vodă, nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe MIA, Aleea Barajul Iezer, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 124, Str.Jean Steriadi, nr. 3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M9, Str. Liviu Rebreanu, nr. 21, sector 3, București

•    Blocul de locuințe S9, Str. Laborator, nr. 141, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M12, Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, sector 3, București

•    Blocul de locuințe P15, Aleea Ciucea, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H23, Str. Rotundă, nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 34, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3, București

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81”, în cuantum de 14,995,288.08 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13,783,295.70 lei și valoare totală neeligibilă de 1,211,992.38 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,725,310.66 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,513,318.28 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE81”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,271,409.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 289,303.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 132,075.00 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,948,071.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Nicoleta Ioana Petrache


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fax {004 021) 318.03,04 e-mai! strategi t@primarie3.r0


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

f RNriAriiA Stuf UKULUS 3

DIRECȚIA STRATEGI? Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE ! IEȘIRE

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


in vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă tran propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de,.Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017”,

„Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.

477/12.10.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 478/12.10.2017” si „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 571/27.11.2017”.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii si Programe de/Dezvoltare Durabilă

/

1