Hotărârea nr. 293/2018

HCLS3 nr. 293 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018

3    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129168/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 129003/13.07.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 129005/13.07.2018 a Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 957.991,17 mii lei, se majorează cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.078,46 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 967.946,71 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 310.105,35 mii lei, precum și estimările 2019 - 2021 conform anexei nr.l 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019    2021, conform anexelor nr.

11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 468.684,28 mii lei și credite de angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


CO^F. D i SPE 34 71/XOVNR. 293 DIN 17.07.2018ROMAN IA

«îlîi-Mia i 5ĂfS3&K>~iȘv'5 ÎMPREUNA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 an} 318 03 23 - 28 FAX {004 O£?) 318 0} 04E-fc Cstea Dudesti nr 191, sector 3, 03V484,


SECTOR 3


M t ca b I i'îstpfi mâr ©eonțgriejj a

J“S^feWlt”PHMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr....

Data


/Z3

"S'£/'A ■


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

*    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 957.991,17 miî lei, se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.078,46 mii iei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 a probate în sumă de 958.859,42 miî lei, se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.946,71 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 281/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

958.859,42

967.946,71

9.087,29

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

204.668,34

205.405,28

736,94

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51.296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

169.636,03

176:533748

6.847,45

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

127.221,48

127.851,38

629,90

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193.117,98

193.990,98

873,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71.865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

108.803,01

108.803,01

0,00

12

Transporturi

84.02

18.703,63

18.703,63

0,00

• De asemenea propunem aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne prin majorare cu 152.199,88 mii lei, acesta devenind 310.105,35 miî lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea șî evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul

Caies Codești nr. )ȘL s&ctor 3,

Opc&ț aucursșt;

wvw.prifn3He3.ro

telefon (004 o:n) 3-8 03 23 - 28 fax (004 osf) 3=8 03 04 e-m«H eeononik^SJprssrailej.ro

Nr./^^ /Jg -07.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 957.991,17 mii

lei se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara si contractele semnate cu MDRAP cat si a veniturilor încasate de la UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind

967.078,46 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 281/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE    SECȚIUNII    DE

FUNCȚIONARE

673 944,08

677 509,90

3 565,82

1. VENITURI CURENTE, din care:

619 905,08

623 470,90

3 565,82

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-157 248,51

-153 682,69

-3 565,82

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

284.047,09

289.568,56

5 521,47

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

157 248,51

153 682,69

3 565,82

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00


direcția economică

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

76 863,28

83141,43

6 278,15

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de fa UE/aiti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

49 531,69

52 340,83

2 809,14

TOTAL VENITURI buget local

957 991,17

967 078,46

9 087,29

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr.281/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

958 859,42

967 946,71

9 087,29

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

673 944,08

677 509,90

3 565,82

Cheltuieli-de personal

1.0 .

148960,79

148 960,79

0,00

Bunuri si servicii

20

307 412,44

310 978,26

3 565,82

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

-35 272,25

-35 272,25

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

284 915,34

290 436,81

5 521,47

PR) MĂRȘA

SECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA ECONOMICA


In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole :

>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 736,94 mii lei, ia Secțiunea de funcționare, pentru bunuri si servicii.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 6.847,45 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare, cu 2,783,88 mii lei pentru bunuri si servicii la unitățile de invatamant iar la Secțiunea de dezvoltare, in principal pentru obiectivele de investiții din programul derulat prin PNDL pentru lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 629,90 mii lei lei, la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital.

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu 873,00 mii lei, astfel: la Secțiunea defunctionare, majorare cu 45,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 828,00 mii lei cheltuieli de capital

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3nr.

281/2018

Propuneri

rectificare

Influente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

9S8 859,42

967.946,71

9.087,29

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

204 668,34

205.405,28

736,94

2

Alte servicii publice generale

54.02

8 134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

169 686,03

176.533,48

6.847,45

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

127 221,48

127,851,38

629,90

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193117,98

193.990,98

873,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71 865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

108 803,01

108.803,01

0,00

12

Transporturi

84.02

18 703,63

18.703,63

0,00


•    BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat in suma de 157.905,47 mii lei, se majoreaza cu 152.199,88 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a suplimentarii (aprobate anterior prin HCLS 3) a creditului încheiat cu CEC Bank, in urma aprobării acesteia de către C.A.I.L., bugetul împrumuturilor interne devenind 310.105,35 mii lei.

•    Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 468.684,28 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic,

Octavian GHETU ,


Director Investiții Achiziții,

irina Gina SOROCEANU

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice iocaie cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,

1