Hotărârea nr. 292/2018

HCLS3 nr. 292 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

*    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 128621/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 127758/11.07.2018 al Direcției Administrative și Managament Informațional - Serviciul Administrativ;

-    HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 referitoare la serviciul public privind ridicarea, Iran spo rtul, depozitarea și eliberarea veh i cu 1 e 1 or/rem orei 1 or staționate neregulamentar, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017 și HCLS 3 nr. 186/26.04.2018; ’

-    Contractul de servicii de închiriere utilaj de ridicare și transport ( automacara cu operator manipulare) nr. 77710/26.04.2018;

-    Expertiza tehnică înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 9490 din data de 04.06.2018, privind raportul de încercare nr. 815/18, pentru autoutilitara marca ISUZU, tipul/ varianta F2R/EBHB1E, echipată cu motor cu aprindere prin comprimare de 5193 cmc, putere 154 kW, tracțiune spate, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare JALFRR90KH7000012 și numărul de înmatriculare B 328 CMT;

-    Adresa nr. 127764/11.07.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 1 alin. (5) și Anexa nr. 3, Partea I, lit. B pct. 4 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 258/2015;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit.j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru autoutilitara (automacara cu operator manipulare) din cadrul Serviciului Administrativ - Biroul Ridicări Auto, la 2000 1/lună.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR /

MARIUS MHuClȚĂ

NR. 292 DIN 17.07.2018ROMAN IA

i;!T«-2$î£ ;&fe8A';0îfi!4 i^pfțSJN^


CABINET PRIMAR

'

Caiea Dudesti nr. 131, sector 3.    Bucuțe-ștă www.primari^.ro

CABINET PRIMAR l2^<2ZJ

...........&»'<

Data


EXPUNERE DE MOTIVE


ta proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto

Având în vedere:

-    HCLS 3 nr. 186/26.04.2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 676/28.12.2017, privind modificarea HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, s-au apobat realizarea de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, a serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar , respectiv regulamentul activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.

-    Contractul de servicii de închiriere utilaj de ridicare și transport ( automacara cu operator manipulare) nr. 77710/26.04.2018.

-    Expertizei tehnice înregistrate la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 9490 din data de 04.06.2018, privind raportul de încercare nr. 815/18, pentru autoutilitara marca ISUZU, tipul/ varianta F2R/E&H B1E, echipată-eu m otor cu a pri ndere pri n comprima rede 5193 cmc; putere 154 kW, trăcțiu fie spate, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare JALFRR90KH7000012 și numărul de înmatriculare B 328 CMT.

-Raportul de specialitate nr. 127758/11.07.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional.

Având în vedere media de 25 de curse / zi, în gol sau cu sarcină, cu instalația de aer condiționa! oprită sau pornită, cu o medie de 4 kilometri /cursă șî un timp de 6 minute cu macaraua în lucru, s-a constatat că pentru desfășurarea activității în bune condiții, este necesară stabilirea cotei de carburant la 2000 l/lună.

Urmarea celor prezentate, am inițiat Consiliului Local al Sectorului 3.


ct de hotărâre, pe care îl supun aprobării


Datele dumneavoasîrâ personale sunt prelucrate de Primăria SectOR3lfi?S5i!l^jSt»rîîrtate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/20 i 6 în scopul îndeplinirii a tribuni for legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


direcția administrativă Șl management informațional SERVICIUL ADMINISTRATIV


ȚELEFGH (00402$ 34» 40H    07 FAX(oo4<>£i}:îiS ȘrMÂItâdRîWsțîatw^^iîwarjej.ro

Șos. Mihai Brava or. 428, sector 3, 030328, București, www.prfmarfe3.ro

Nr. 127758/11.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto

Având în vedere HCLS nr. 186/26.04.2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 676/28.12.2017, referitoare la realizarea de către Serviciul Administrativ-Biroul Ridicări Auto, a serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar și urmare a închirierii unei automacara cu operator manipulare, conform contractului de servicii închiriere utilaj de ridicare și transport nr. 77710/26.04.2018, considerăm necesare modificările aduse asupra consumului de carburant pentru autoutilitara-automacaraua cu operator manipulare, din cadrul Serviciului Administrativ-Biroul Ridicări Auto.

Potrivit:

Regulamentului privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și

eliberarca vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor staționate heregulămentaf pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, anexă la HCLS nr. 676/28.12.2017, programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/ remoricilor/ rulotelor este de 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână;

- Expertizei tehnice înregistrate la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 9490 din data de

04.06.2018, privind raportul de încercare nr. 815/18, pentru autoutilitara marca ISUZU, tipul/ varianta F2R/EBHB1E, echipată cu motor cu aprindere prin comprimare de 5193 cmc, putere 154 kW, tracțiune spate, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare JALFRR90KH7000012 și numărul de înmatriculare B 328 CMT (vezi anexă nr. 1 la raport).

Pentru buna desfășurare a activității Biroului Ridicări Auto, s-a încheiat un contract de servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare), nr. 77710/26.04.2018,, cu AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, iar pentru stabilirea consumului de carburant a autoutilitarei marca ISUZU, s-a solicitat de către societatea A$3- Administrare Străzi S3 S.R.L, prin adresa nr. 270/04.05.2018, înregistrată la Registrul Auto Român cu nr.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

iiPRIMĂRIA

1/ SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


9490/04.06.2018, o expertiză tehnică privind consumul de combustibil în trafic urban, la gol și cu sarcină, pentru certificarea consumului de carburant.

S-au stabilit valorile consumului de combustibil ale autoutilitarei astfel:

-    consum de combustibil în trafic urban la gol, cu instalația de aer condiționat oprită: 24,86 1/lOOkm;

-    consum de combustibil în trafic urban la gol, cu instalația de aer condiționat pornită: 26,31 l/100km;

-    consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat oprită: 26,18 1/lOOkm;

-    consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționată pornită: 27,68 l/100km

-    consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționată opritp și macaraua în lucru: 4,76 1/h.

Având în vedere anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate, cu o medie de 25 de curse / zi, în gol sau cu sarcină, cu instalația de aer condițional oprită sau pornită, cu o medie de 4 kilometri /cursă și un timp de 6 minute cu macaraua în lucru, s-a constatat că pentru desfășurarea activității în bune condiții, este necesară stabilirea cotei de carburant la 2000 1/lună.

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXANDRU MUNTEANU

RADU-

ALEXANDRU

MUNTEANU/


Semnat digital de RADU-^ALEXANDRU MUNTEANU Dșța; 2018.07.11 15:15:13 '+O3'00'


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

COMĂNESCU

DAN

Semnat digital de COMĂNESCU DAN Data: 2018.07.11 13:34:43 +03'00*

ÎNTOCMIT, IZABELA PINTILIE


PINTILIE


Semnat digital de PINTILIE IZABELA-ADtNA


IZABELA-ADINA Data:2018/l1J

13:34:01 +03'00’


ftrO-A mAI W- BWM && £FrQ4t4Ț4W;'_    .—-_

$£, AS}< ABHMăWS STRĂZI S3 $ iE5â«.«r.......£S-


REGISTRUL AUTO ROmM


Calea Grivîței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București


<.....ilNr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD SucursalaJi. Calderon; C.U.t: RO 1590236


Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr, 1253 E-maii: rarom@rarom.ro; Site web; http://www.rarom.ro


Scrisoarea dvs. nr. 270


din

04.062018


Scrisoarea noastră nr, din .    1<r-

m9q fiC.-oy.Mlt


AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. Calea Vitan, Nr. 242, Corp C, Etaj 1, Sector 3, București Tel.: 0759040480

Ca urmare a comenzii dumneavoastră nr. 270 din data de 04.06.2018, înregistrată Ia Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 9490 din data de 04.06.2018, va transmitem anexat raportul de încercare nr, 815/18 conținând datele de identificare, condițiile de încercare și rezultatele determinărilor efectuate.

Pentru autoutilitara marca ISUZU, tipul/varianta F2R/EBHB1E, echipată cu motor cu aprindere prin comprimare de 5193 cmc, putere 154 kW, tracțiune spate, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare JALFRR90KH7000012 și numărul de înmatriculare B 328 CMT, valorile consumului de combustibil determinate sunt următoarele:

- consum de combustibil în trafic urban la gol, cu instalația de aer condiționat oprită; 24,86 1/100 km.

instalația de aer


" Consum de

condiționat pornită: 26,31 1/100 km.

-    consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat oprită; 26,18 1/100 km.

-    consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat pornită: 27,68 1/100 km.

~ consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat oprită și macaraua în lucru; 4,76 î/h

Cu stimă,

DIRECTOR TEHNIC


RAPORT DE ÎNCERCARE nr. 815/18

Emis îs baza OG 78/2000, eu modificările ulterioare

Laborator încercări Emisii Poluante și Consum

Str. Bârsei nr. 1, Voluntari, jud. Ilfov

Pag. 1/5

SCOPUL ÎNCERCĂRII:


Măsurarea consumului de combustibil

CLIENT: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S JLL,

Adresa: Calea Vitan, Nr. 242, Corp C, Etaj 1 , Sector 3, București Nn și data comenzii: 9490 din data de 04.06.2018

Data recepției pentru încercări: 28-29.06.2018

yehiculul supus încercării (marcă/tipAariantă): SUZUZP2R/EBHBIE

VIN: IALFRR90KH7000012 Categorie: N2

Vehiculul a fost pus la dispoziție de solicitantul încercării! REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR SUNT VALABILE NUMAI PENTRU VEHICULUL ÎNCERCAT!

APROBAT

......................................ȘEF...................................


COMPARTIMBOT ÎNCERCĂRI

ing. Gabriel VLĂSCEANU


AVIZAT

...................................................ȘEF...........................................~ ~~

LABORATOR ÎNCERCĂRI EMISII POLUANTE ȘI CONSUMDifuzat la: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

Compartiment încercări

Reproducerea prezentului raport de încercare nu este autorizată decât integral sub formă de facsimil.

1. Documente normative: PS-E300-06.

2.    Verificare conformitate vehicul: cu Cartea de Identitate a Vehiculului.

3.    Caracteristici generale aie tipului de vehicul:


-    Marca:

~ Tip/Variantă:

~ Denumirea comercială:

-    Nr. de km, bord:

-Tip motor:

-    Serie motor:

-    Cilindree:

-    Putere:

-    Tip carburant:

-    Trepte viteză:

-    Formula roților/Axa motoare:

»Dimensiune pneuri:

-    Masa totală maximă autorizată:

-    Masa proprie:

-    Instalație de aer condiționat

4, Stare tehnica:


AUTOUTILITARA N2

BA14 TRANSPORT VEHICULE

ISUZU

F2R7EBHB1E

FĂRĂ

3500

4HK1E6S

558149

5193 cmc

154 kW

MOTORINĂ

6

4X2/SPATE

'235775 RI7.5 ..........................

11000 kg 7200 kg DA


-    Rezultat verificare tehnică: admis

-    Rulare liberă de la viteza de 60 km/h: 050 m

5. Condiții de încercare:


-    Autovehiculul a fost condus de o ~ Data încercării:

-    Temperatură mediu ambiant:

-    Presiune atmosferică:

-    Viteza vântului:

-    Suprafața de rulare:


pemoană din partea clientului 28-29.06,2018 23-22 °C 752-753 mm Hg 1 m/s

asfalt umed-uscat


REGISTRUL AUTO


ROMÂN

Caiea Griviței 39 IA, sector I, București


Pag. 3/5


- Masa de încercare a autovehiculului: - 7400 kg ia gol

- 9100 kg cu % din sarcina utilă

6. Echipamente folosite:

» analizor de gaze: DICOM 4000 AVL, serie 3100217, diviziune 0,1 %;

-    instalație mobilă de alimentare cu combustibil, din dotarea LÎEPC, echipată cu debitmetru Flowtronic 215 (exactitate: ±0,5%, rezoluție: 0,1 ml);

-    cronometru (exactitate: 0,01%, rezoluție: 0,01 s);

-    termoanemometru HYGROTEC: serie 4867, exactitate ± 2%, ± 0,6 °C, diviziune 0,01 m/s, 0,1 °C;

-    platforme de cântărire mijloace auto: serie 0871580 sau 0871581, exactitate ± 0,1 %, diviziune 2 kg;

-    barometru AIRFLOW: serie PM 30 /1420, exactitate ± 0,5%, diviziune: 1 mbar;

~ înregistrator portabil al traseului prin GPS, model Traekstick PRO

7;'Metdâă'''W’îhcefcăFe'

7.1, Consum în trafic urban, determinat conform comenzii nr. 9490 din data de 04.06.2018 metodologia de lucru fiind preluată din procedura specifică PS-E300-06. Se efectuează în București, pe următorul traseu:

- Șos. Mlhai Bravu - Str. Ritmului - Șos. Pantelimon ™ B-dul Chișinău - B-dul Basarabia ~ B-duî 1 Decembrie 1918 - Str. Theodor Paîlady ~ B-dul Nicoîae Grigorescu - B-duî Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Str. Liviu Rebreanu - Str. Camîi Ressu - Str. Fizicienilor - Str. Energeticienilor - Calea Vitan - Șos. Mihai Bravu.

La cererea clientului consumul în trafic urban s-a efectuat cu instalația de aer condiționat oprită și în funcțiune, la gol și în sarcină.

7.3. Consum orar de combustibil, determinat conform comenzii nr. 9490 din data de 04.06.2018, metodologia de lucru fiind preluată din procedura specifică PS-E300-06.

Se efectuează în staționare cu instalația de aer condiționat oprită și macaraua în

lucru.

Pag. 4/5

8. Rezultatele încercărilor

01* Consum de combustibil în trafic urban la gol, cu instalația de aer condiționat

trafic urban ia goi, cu instalația de aer


Numărul

determinării

Sensul

Treapta

de

viteză

Distanța

(km)

Timp

(sec)

Viteza

medie

(km/b)

Consum

măsurat

0)

Valoare medie

(I/lOOkm)

1

dus

1-6

13 '

2418

19,35

6,464

24,862

întors

1-6

13

2396

19,53

Consum de combustibil în condiționat oprita: 24,06 l/100km.

8.2. Consum de combustibil în trafic urban la goi, eu instalația de aer condiționat pornită,

Numărul

Sensul

Treapta

Distanța

Timp

(sec)

Viteza

medie

.......Ctaj/ti}

determinării

de

viteză

(km)

1

dus

1-6

13

2401

19,49

2

întors j

1-6

13

2386

19,61

Consum.

măsurat

6,841


.Valoare medie..-..


(î/ioota)


26,312


Consuni de combustibil în trafic urban la gol, cu instalația de aer condiționat pornită: 26,3! l/100km.

03. Consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat oprită.

-.-

Numărul

determinării

Sensul

Treapta

de

viteză

Distanța

(km)

Timp

(sec)

Viteza

medie

(fan/h).

Consum

măsurat

(1)

Valoare medie (l/100km)

1

dus

1-6

13

2391

19,57

6,807

26,181

2

întors

1-6

13

2376

19,70

Consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat oprită: 26,10 1/100 km.

F,?S-E30Q-06/Q2ZA-rev.OZ20l5

8.4. Consum de combustibil în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat pornita.

Numărul

determinării

Sensul

Treapta

de

viteză

Distanța

(km)

Timp

(sec)

Viteza

medie

(km/h)

Consuni

măsurat

(I)

Valoare medie (l/100km)

1

dus

1-6

13

2383

19,64

7,197

27,681

2

întors

1-6

13

2367

19,77

Consum de combustibO în trafic urban cu sarcină și cu instalația de aer condiționat pornită; 27,68 1/Î00 km.

8.5. Consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat oprita și macaraua în lucru.

Nr. crt

Timp

(mia)

Consum măsurat (1)

Consum « ...........

Valoare medie

(IA)

î

15

1,198

4,792

2

15

1,182

4,728

4,760

Consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat oprită și

.................- - -..................-.......-............................- - -.......... -.....-

Valorile declarate sunt valabile numai pentru autovehiculul supus încercărilor și pentru starea tehnică din ziua efectuării determinărilor.

Reproducerea raportului de încercare parțială sau integrală nu se poate face fără acordul emitentului.

Responsabil de    ing. Liviu Drăguțan    tehn. Comei Stan

încercări:

Semnătura:
Data: tfo?

PRIMĂRIA

f) SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

4T


TELEFON I004 02î). 54040 n / 541 o? n FAX. (sx>4.osș): 318 0304&MAÎL aiârn!«îstrațț¥{§îjXl?n8He3;h?

ROMAN IA

î&’-g^ș.g.{$&î8Ăți3!?ti4


Șos. Mtes Bravu nr. 428. sector 3,030328,. București, www.pnmarie3.r0 Anexa 2 la Raportul de specialitate

Cu instalația de aer condițional oprită

25 curse/ zi/ gol x 4 km x 24,86 1/ 100 km rezultă 24,861/zi 25 curse/zi/ sarcină x 4 km x 26,18 1/ 100 km rezultă 26,181/ zi 25 autoturisme x 6 minute/ autoturism x 4,76 1/h rezultă 11,901/zi 62,94 1/zi x 30 zile rezultă 1.888,20 1/lună

Cu instalația de aer condițional pornită

25 curse/ zi/ gol x 4 km x 26,31 1/100 km rezultă 26,311/zi 25 curse/ zi/ sarcină x 4 km x 27,68 1/100 km rezultă 27,68 1/zi 25 autoturisme x 6 minute/ autoturism x 4,76 1/h rezultă 11,90 1/zi 65,89 1/zi x 30 de zile rezultă 1.976,70 1/lună

Cu instalația de aer condițional oprită

1.888,20 1/lună x 6 luni rezultă 11.329,20 1/ 6 luni

Cu instalația de aer condițional pornită

1976,70 1/lună x 6 luni rezultă 11.860,201/6 luni

11.329,20 +11.860,20 rezultă 23.189,40 1/12 luni

23.189,40 / 12 luni, rezultă consum mediu 1.932,45 1/ lună ~ maxim 2.000 1/ lună

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXANDRU MUNTEANU

_____. .    . Semnat digital de RADU-

RADU-ALEXANDRli: alexandru munteanu MUNTEANU    ' Data;2018.07.1115:14:12

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

COMĂNESCU

DAN


Semnat digital de COMĂNESCU DAN Data: 2018.07.11 14:09:11 +03'00'


ÎNTOCMIT, IZABELA PINTILIE


PINTILIE

IZABELA-ADINA


Semnat digital de PINTILIE IZABELA-ADINA Jtafa: 20.1.3.07..1.1^4:08:50...

+O3'bo’


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnata și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

t:

T •    * S « j» *»

* « « *

ROMÂNIA

wiâ-'SCÎg-! SĂSEĂK!RB.ț ÎMFȘgj»iĂ


TELEFON (004 '.-i <) .*40 40 « / 34 ’ o? u F V. .>04 ,?2î) 5:8 ? 04 E MAR sewnisfcraOV®:: •?.*.: ■,« t o Șds.: Mihaj fev» nr...42^»O»':3i 03033^. București, ww^priiftârne^țo


Către,


CABINET PRIMAR


Nr. 127764/11.07.2018

fi ZU'cucm. fa


Ref.: aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automaca manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto


Vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre de Consiliul Local Sector 3, referitor la aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto

- Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare- Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXANDRU MUNTEANU

RADU-

ALEXANDRU

MUNTEANU


| Semnat digital de RADU-J ^ALEXANDRU MUNTEANU

/ 0^2018.07.11 15:12:36 +03'b0'

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

; Semnat digital de

r^MAMrrn i a m COMĂNESCU DAN COMĂNESCU DAN Datș:2018071,

ÎNTOCMIT,

13:39:09 +03W

IZABELA PINTILIE

DiMTU ic    Semnat digital de

RIN 1 ILIt    PINTILIE l/ABFIAADINA

IZABELA-ADINA Data: 20,80T"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorufuf 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1