Hotărârea nr. 291/2018

HCLS3 nr. 291 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local

al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 128614/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 127590/11.07.2018 al Direcției Administrative și

Management Informațional - Serviciul Administrativ;

-    HCGMB nr. 207/20.09.2007 privind transmiterea din administrarea Consiliului

General al Municipiului București în ad m i n i strarea Consiliului Local al

Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str.

Nerva Traian, nr.l, bl.K6, tronson II, Sector 3;

-    Rezilierea Contractului de comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la

Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, între Consiliul Local al Sectorului 3 și Agenția Națională Antidrog;

-    Adresa nr. 127632/11.07.2018 a Direcției Administrative și Management

Informațional - Serviciul Administrativ:

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 3 , alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

-    Art. 861 alin. (3), art. 867, alin (1) și (2) și art. 868 alin (1) și (2) din Codul

Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind schimbarea destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafață de 160,24 mp compus din 6 camere și dependințe, dat în administrare Consiliului Local al Sectorului prin HCGMB nr. 207/20.09.2007, în vederea utilizării ca spații aflate la dispoziția Consiliului Local Sector 3.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETE/

MARIUS MII

[ĂttTĂ

f A 5

CB HF, 0kS

FLORENTINA

NR. 291 DIN 17.07.2018

X-i


PRi MĂRIA’


V & 5 Î¥1 F. tî 5 M

fjț SECTORULUI


• CABINET PRIMARTELEFON (004 O2t} 35$ 03 23 - 28 FAX IC04 02i ■ 358 03 £4E-MAiL


Călea Oude&ti nr, 191. sector 3.031084, Boc 1


primgricîjo

imarie3.r0


CABINET PRIMAR

..............


EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza

HCGMB nr. 207/20.09.2007


- Prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 207/2007 s-a aprobat transmiterea din administarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr. 1 bl. K6, tronson II, sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafața de 160,24mp compus din 6 camere și dependințe, în vederea amplasării Centrului de Prevenire, Evaluare șî Consiliere Antidrog sector 3 al Agenției Naționale Antidrog, iar parterul spre închiriere Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului.

în baza Contractului de Comodat nr. 193/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 3 și Agenția Națională Antidrog și a Protocolului de predare-primire nr. 1021/25.02.2008, s-a realizat una din măsurile dispuse prin HCGMB nr. 207/2007, cu cealaltă instituție nefiînd încheiat contractul de închiriere și nici predat-preluat spațiul respectiv.

întrucât Agenția Națională Antidrog nu și-a desfășurat activitatea în spațiul pus la dispoziție, au fost înregistrare o serie de sesizări cu privire la starea degradabilă a spațiului respectiv, în temeiul prevederilor art. 13 din Contractul de comodat - "în cazul în care una dintre părți nu respectă clauzele contractului, cealaltă parte este în drept sa rezilieze contractul în urma unui preaviz de 30 de zile", prin Notificarea nr. 104139/06.06.2018, s-a solicitat rezilierea Contractului de Comodat nr. 193/15.01.2008,

.............Luând în considerare expirarea termenului de 30 de zile de is notificarea nr. 104139/06;06;2018, prin

prezentul proiect de hotărâre se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind schimbarea destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafață de 160,24 mp compus din 6 camere și dependințe, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 prin HCGMB nr. 207/20.09.2007,în vederea utilizării ca spații aflate la dispoziția Consiliului Local Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 127590/11.07.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe ca re îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIVROMÂNIA

ÎS'î&'XQiS rS&țSÂJOSfM ftJFSEWȘiÂ.-


TELEFON i'Cif';.-; ași)    / .341 07 n FAX (0040^?) jrȘ.' Q3.Q4.&MAIE admmtRâre^r'inia«eî.iP

Șpș. Mșbai Bravo Ar. 4&K sector 3, 030328^ Sucorești, www43nrnafie3.ro

Nr. 127590/11.07.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian
nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 207/20.09.2007, s-a aprobat transmiterea din administarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr. 1 bl. K6, tronson II, sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafață de 160,24mp compus din 6 camere și dependințe, în vederea amplasării Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog sector 3 al Agenției Naționale Antidrog, iar parterul spre închiriere Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului.

S-au încheiat un Contract de Comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, între Consiliul Local al Sectorului 3 și Agenția Națională Antidrog și un protocol de predare-primire nr. 1021/25.02.2008, încheiat între Primăria Sectorului 3 și Comisia din partea Agenției Naționale Antidrog, ce viza subsolul în suprafață de 24 mp și mezaninul în suprafață de 160,24mp compus din 6 camere și dependințe, în vederea amplasării Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog sector 3 al Agenției Naționale Antidrog.

în conformitate cu prevederile Art. 13 din Contractul de Comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008 ”în cazul în care una dintre părți nu respectă clauzele contractului, cealaltă parte este în drept să rezilieze contractul în urma unui preaviz de 30 de zile”, și a notificării nr. 104139/06.06.2018, către Agenția Națională Antidrog, privind rezilierea Contractului de Comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, luând în considerare expirarea termenului de 30 de zile de la notificarea nr. 104139/06.06.2018 și,

Având în vedere :

Sesizările depuse la Primăria Sectorului 3 de către Asociația de Proprietari bloc K.6, sc 2 din Str. Nerva Traian nr. 1, cu privire la starea degradabilă a imobilului, parter și mezanin, defecțiuni la instalațiile aferente imobilului și neefectuarea măsurilor de reabilitare și

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

conservare a spațiului nici până în prezent (vezi anexă nr. 1 Ia raport), măsuri care trebuiau efectuate de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București:

o Adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1149715/04.04.2013, redirecționată către Primăria Sectorului 3 cu nr. 753/15.04.2013 de la Asociația de Proprietari Bloc K6 sc. 2, Str. Nerva Trai an nr.

1, bl K6, sc 2, cu privire Ia starea degradabilă a spațiului mai sus menționat (vezi anexă nr. 2 Ia raport);

o Sesizare înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 6934/29.09.2016, de la domnul    , cu privire la spațiul cu altă destinație decât cea de

locuință situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3 (vezi anexă nr. 3 la raport).

-    Notificarea nr. 104139/06.06.2018 către Agenția Națională Antidrog, privind rezilierea Contractului de comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, termenul de preaviz privind rezilierea de 30 de zile fiind atins (vezi anexă nr. 4 Ia raport).

Considerăm necesară următoarea propunere:

-    De a solicita Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind schimbarea destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafață de 160,24 mp compus din 6 camere și dependințe, dat în administrarea Consiliului Local al

t . .......Sectorului- 3vederea utilizării ca spații aflate la------------    :

dispoziția Consiliului Local Sector 3.

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXANDRU MUNTEANU

RADU-

ALEXANDRU

MUNTEANU


Semnat digital de RADU-ALEXANDRU MUNTEANU pata: 2018.07.11 13:57:06 +03*00'

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

DAN COMĂNESCU

COMĂNESCU

DAN


Semnat digital de COMĂNESCU DAN Data: 2018.07.11 12:02:03 +03’00’


ÎNTOCMIT, IZABELA PINTILIE


PINTILIE

IZABELA-ADINA


Semnat digital de PINTILIE

IZABELA-ADINA

FWa- 71)180711 17-01-47

+03'00’î:L/fax: C e-maib e
PS3


ZiUA,...Ș^.LUNA.^£20^


C&ire,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Splaiul Independentei nr, 291-293, sector 6, BucureștiSpre știința:

Consiliul Local Sector 3 București Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, București

Subscrisa Asociația de proprietari bloc K6 sc. 2 din București, str, Nerva Traian nr. 1, bloc K6, sc. 2, sectorul 3, prin administrator 1?.

reprezentata de către dl. f >r~    , in termen legal, formulam

PLÂNGERE

Pata de modul defectuos .in care înțelegeți sa va intretineU spațiul pe care-f dețineți in proprietate, resp&ctiv    eu alta destinație decât aceea de locuința situat In mun.

București, str, Nerva Traian nr.1, bl. K6, tronson li, sector 3, a subsolului in suprafața de 24 mp si a mezaninului in suprafața de 160,24 mp compus din 6 camere si dependințe. Nesocotirea legii de către Dvs. conduce automat, inevitabil si regretabil ia consecințe nedorite cum ar fi; spargerea conductelor yeriScale_are deservesc ceilalți-proprietari din cbridomihiu,dîscdmfortul f^dprie^ de la et. î care ajunge pana ia lipsa folosinței locuinței generata demeincalzirea spațiului, degradarea clădirii, prejudicii de imagine

s.a.m.d.

Va învederam faptul ca „proprietarul este obligat sa mențină proprietatea sa individuala in stare buna, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incaica, afecta sau


prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a condominiu* - ari. 14 din Legea nr. 230/2007.

ra/f/ proprietari din


Atașam prezentei planșe foto si H.C.G.M.B, nr. 207/20.09,2d$7.

Prezenta constituie punere în întârziere potrivit cpdului sesizarea Instanței de drept comun, competenta pentru soli

procedura civila, înainte de i mafea cauzei.6 NgforeqfeȘtratei (35) înregistrate: (14530)

Fara nr de inreg: (4415)


xr Înregistrare: fara

ript

Sesizare

ela:

Oata;

2016-09-28* 10:02:10

E-mail:

Str.; î

Adresa;

emaikf


Telefc.


PRIMĂRIA MbKîCiPlULVÎ SUCUFEȘn OîRF.CȚ: * GfcNf SALĂ OPERA'BVWt

’ CiR£C1 i.-îi R&U*CliS^ElCE Șt IHHCRMARE

nr ..    ........

ZiUA...r/.-.-LUMA.5.^...2O^^


Spațiu neamenajaî in bloc ocupat de aurolaci in centrul capitalei La mezaninul blocului nostru (str. Nerva Traian nr, 1) :e cuprinde parterul si etajul 1 s-au instalat de ceva vreme oameni ai străzi, aurolaci si drogați care creaza o serie de nobleme. Aceste probleme se refera la faptul ca s-au racordat la conductele de apa ale blocului, fac dus la parter si nunda spațiul, au tarat toate cablurile de curent din subsol blocului. Facem mențiunea ca au fost chemate de mai nude ori echipaje ale Politie, si jandarmeriei dar acestea după ce i-au evacuat pe moment situația a revenit îa normal. rviX-ma faza pîeaca dimineața si vin noaptea pentru a face dus si a dormi, S~a intrat la ei, in spațiu afectat, si aceștia i-a menajat inclusiv dulap pentru hrana si locuri de depozitare bagaje. TOATE CHELTUIELILE

..UROLACILOR SUNT SUPORTATE DE CĂTRE PROPRIETARE APARTAMENTELOR DIN BLOC DEȘI PATIUL NU NE APARȚINE. Situația este fara precedent dat fiind faptul ca locuiesc aici de 26 de ani, marea roblenia fund in tot aceasta perioada acest spațiu generos nu a fost amenajat niciodată deși se afla in centrul apitalei României. Va mulțumim anticipat si așteptam un răspuns in timp utili

sie re atașate:    fara

îmisa către;    nimeni


<vww,pmb.roZcontactZpetitieZnumere„inregistrare.pbp?categ=&inrep=AîH~Q4 * * a


,    <£f t £Â NC âc <f$ U ( ^fîh

OîUECfir- - OM INîSTRATi VA S<R‘^CJf. AuMJ’.rYî?. iC

Ca.< s Dux t »țr, î<3- 5*' ■-".& t, 03 > 3,J .ucun.. ;

w*»ptfrnariv$-fo

t«eton {e i nrtț^..- c; ' ■ r-v

fiu ■'/. '>4.0~ t) •>    < 04

t;-n*îs*? s* <r <tratA șȘî.a;; sii^.ra


Către,

Agenția Națională Antidrog

Sectorul 3 al Municipiului București, eu sediul & Calea Ehidești nr, 191, sector 3, reprezentată, prin Primai Robert Sorin Negoiță, formulează prezenta:

NOTIFICARE

privind rezilierea Contractului de comodat nr. 1695342/10,12,2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, în conformitate cu prevederile Art 13 din contractul anterior menționat, ”în cazul în care una dintre părți nu respectă clauzele contractului, cealaltă pane este în

drept să rezilieze contractul m urma unui preaviz de 30 de ziîeA

De asemenea, vă notificăm că, după îndeplinirea termenului de 30 de zile prevăzut în Ari, 13 din Contractul de comodat menționat, aveți obligația de a proceda Ia predarea spațiului situat în Str, Nerva Traian, nr, 1, Bloc K6, Tronson H, sector 3, a subsolului în suprafață de 24 mp și a mezaninului, în suprafață de 160,24mp, compus din 6 camere și dependințe, prin încheierea unui prcces-verbal de predare primire.


Director Ornla


Șef Serviciu, Dan C^mănescu

\

dîttiOCffUt, Maryra iUtrică


*    f    i

CUs ,v wuținc'avuastnâ psî:stna^ cur.:prelucrate de PrunârSectcuv.;i 3-fn confonpîtafo ou t-ege.j ni. CT7PG01 in: -.opul înd^PM.. „nil 4Lor    Catete pot &dezvăluite unor Usi< ia tazu unui târnei logai jysifficaț'V$ puteți ax-, - ;ita Prep;uu-„ ii . a» mtwv< nț

șt de opoziție în conați- o phxâzute <e Lwgeo. nr. -77/2C01. pnntr-o cerere sc«sâ£feRmaU șî d,eu« «-irniș^ p, adre • 5 F i«*n£ - - «ector,»DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIVROMAN IA

ș» i    «ii


Către,


TELEFON (004 021} 240 40 n / 341 «ȘTI FAX (004 Oii) 3*? Q? 04 E-MAIL a<tminișfcr«ti^.prj»wri^To: Șos. Mihai Eravu rit.4Ș&. șpi» ăiȘgosiL București,

Nr. 127632/11.07.2018

(

MeuCABINET PRIMAR


RcL: solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traiarî bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în bazaHCGMB nr. 207/20.09.2007


Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007

- Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007.

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXANDRU MUNTEANU

RADU-

ALEXANDRU

MUNTEANU


Semnat digital de RADU-ALEXANDRU MUNTEANU Data: 2018.07.11 13:55:41

+03'00’

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

COMANESCU

DAN


Semnat digital de COMANESCU DAN Data: 2018.07.11 12:11:04 +03'00r


ÎNTOCMIT, IZABELA PINTILIE


PINTILIE

IZABELA-ADINA


Semnat digital de PINTILIE IZABELA-ADINA Data: 2018.07.11 12:10:42+03W


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1