Hotărârea nr. 289/2018

HCLS3 nr. 289 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 121554/CP/02.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.121493/02.07.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Procesul-verbal de negociere nr. 121492/02.07.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

-    Adresa președintelui Comisiei de negociere și atribuire înregisirată cu nr.

122780/CP/03.07.2018;

-    HCLS 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS 3 nr. 276/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări de reamenajare peisagistică si întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București;

3    3    9    3    7    3    7

-    Adresa nr. .121496/02.07.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

- Art.31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere și atribuire întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) ) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări, cu următoarea valoare:

„Lucrări de de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București,” având o valoare totală de 872.472,83 lei cu TVA, 733.170,44 lei fără TVA.”

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinireprevederile prezentei hotărâri.

NR. 289 DIN 03.07.2018

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București wv/w.prifflariej.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl cabi netprî ma r@ prîmarte3 .ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de de reamenajare peisagistică si întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 276/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, 'București;.......................................".........................................................................................................................................................:..............................................................................................................................................."..............................................................................

Potrivit Hotărârii nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății Investirii Spații Verzi S3 S.R.L, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de către Primăria Sectorului 3.

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 391/20.06.2018 al societarii Investiții

»    3

Spatii Verzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 113749/20.06.2018, după efectuarea tuturor formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul-verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 121492/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Față de cele de mai sus, inițiez prezentul proiect de hotărâre, în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate în lei fără TVA și a atriburii contractului.


DtMqi A&Mlidî.S«Âft«A O0MtHWL«l PUBLIC

ikt, fefew» ®&afri8t& nsr, $-?* ag&bsg J,

wwțriMmțj?

&$«£*« («4 «m| $4* w t$ &* ț^mt) W n

fcmrf

Nr. ieșire : 121493/02.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București’*

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție public a acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public încazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate”.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 276/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DiRfcepA /w^«irrttAf«Â OoM&Hiotut Public


Sfe    0ț$g$S%Șii W. «te

bcsirt^

’«w,^k«»>4îs

iaSefatt ț&&4 «*4 341 ■&? *$ fa 1&Ș4 >p &y t$

obiect execuția de lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București.

Potrivit Hotărârii nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societarii Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de către Primăria Sectorului 3.

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 391/20.06.2018 al societarii Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 113749/20.06.2018, după efectuarea tuturor formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul-verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 121492/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Față de cele de mai sus, vă înaintăm Procesul verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, întocmit de Comisia de negociere și atribuire, înregistrat cu nr. 121492/02.07.2018 și aprobat de Primarul Sectorului 3, în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate în lei fara TVA și a atriburii contractului.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,


ADRIANA    A GRADU

Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

(WCR 1<K VVCVS'S X\b, 2.SS sVw, ' 02. .O^- <L©1&

Nr. 12,kAâ.V...J02.07.2018


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

N,./2/£M' rt-

Data.


02. 00-2°&

PROCES-VERBAL FINAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.5674/CP/l 6.05.2017

-Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul Guvemanță Corporativă

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii

-    Normele Procedurale Interne nr. 6544/08.06.2017 in vederea atribuirii către Întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 691/28.12.2017 prin care domnul Nedelia Nicolae este desemnat în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L -Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

-Anunțul de intenție nr. 391/20.06.2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 113749/PS3/20.06.2018.

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 276/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară

Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Lucrări.....de

reamenăjăre" peîsagîstîca'sî”înfietinere a Creșei Greierasul Sectorul 3, București”, exclusiv proiectarea aferentă.

-Referatul nr. 119384/28.06.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București -Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3038/28.06.2018 -Oferta depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 120540/29.06.2018.

Nr. Invitație de participarerl 19971/28.06.2018

Valoarea estimată totală (fără TVA): 1,017,873.23 lei

-    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 120683/29.06.2018

-Procesul verbal de negociere calificare+propunere tehnică+ cerințe calitate (cu anexă) nr. 120857/29.06.2018.

-    Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 120880/29.06.2018

-    Procesul verbal de negociere cu ofertantul nr. 120893/29.06.2018.

-    Oferta finală depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L nr. 438/02.07.2018, Înregistrată la PS3 cunr. 121428/02.07.2018.

încheiat astăzi 02.07.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheieriiprezentului proces verbal ca urmare a analizării ofertei depuse de societatea Investiții fost admisă în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în confo de sarcini însoțit de anexe, inclusiv a instrucțiunilor pentru ofertanți.

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare finală totală de 872.472,83 Ies ca TVA, 733.170,44 lei fără TVA pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare peisagistică si intretinere a Creșei Greierasul Sectorul 3, București", exclusiv proiectarea aferentă, din care;

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de 2 anexe, respectiv;

Anexa 1 privind prețurile/tarifele unîtare/tip de activitati în lei fără TVA, conform ofertei finale depuse de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

Anexele 2 privind valoarea totale finală pe obiectiv

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de evaluare și negociere, în 3 exemplare originale.


Președinte ~ Andra Gubernu, Direcția Administrarea Domeniului Publi Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Publi Membru - Cornelia Pivniceru, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investitifșl Achiziții Membru - lrina Vasile, Direcția Juridică $2?Anexai Sa PV    /02.07.2018    )

Lucrări d© reamen^jare peisagistică si întreținere a Creșei Greierasul Sectorul 3, București


Norm; Denumire Norma


UM


Preț unitar

r-—w-r

w

Preț unitar

Preț unitar

ofertant

Diferența

propus pentru

Cantitate

istoric (iei)

(iei)

(lei)

negociere (lei)
L LISTA CU CANTITATILE PE LUCRĂRI PE CÂTEGORII DE LUCRĂRI

PI

Reciclarea ia rece îmbrăcăminte asfalt prin frezare    j

mp

435,46

100,00

172,58

72,58

100,00

43.546,00

P2

Desfacere pavaje sau fundații din p. Sruta sau boi

mp

260,00

3,66

35,38

31,72

3,66

951,60

P3

Spargere și desfacere beton ciment pe suprafața limitate pt pozare

mc

61,20

177,78

188,30

10,52

177,78

10.880,14

P4

Săpătură manuala

mc

37,49

50,00

52,79

2,79

50,00

1.874,50

P5

Săpătură mecanica

mc

1,52

55,00

56,07

1,07

55,00

83,60

P6

Nivelare suprafața teren    i

mp

20,15

29,69

13,97

-15,72

13,97

281,50

P7

Strat de agregate naturale ciiindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,antigeliva si anticapiiara, cu asternere mecanică;

mc

325,51

140,00

188,58

48,58

140,00

45.571,40

P8

Strat de agregate naturale ciiindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,antigeliva si anticapiiara, cu asternere manuală;

mc

120,90

150,00

185,44

35,44

150,00

18.135,00

P9

Fundație beton ciment ia străzi, alei si patforme carosabil

mc

23,25

330,14

692,94

362,80

330,14

7.675,76

P10

Armatura din otel beton in construcții obisunîte, planșe drepte, cu distantîerî din mortar ciment    ?

kg

827,70

5,70

6,91

1,21

5,70

4.717,89

Pil

Desfacearea de borduri de piatra sau de beton orice dimensiune așezatei pe beton    j

m

185,00

37,41

33,19

-4,22

33,19

6.140,15

P12

Borduri mici prefabricate beton 10 x 15 cm

m

578,83

21,68

75,01

53,33

21,68

12.549,03

P13

Pavaj executat cu pavele normate

mp

2.015,05

160,00

159,61

-0,39

159,61

321.622,13

P14

Turnare beton armat la construcții cu h mai mica de 35 m

mc

16,50

650,32

692,94

42,62

650,32

10.730,28

P15

Mobilizarea manuala teren pt priza strat vegetal. Nivelare si finisare teren

mp

1.014,06

10,00

9,44

-0,56

9,44

9.572,73

Z4?/0

W.W^J*1 xȘMaos?w ;

Norm< Denumire Norma    5

UM

Cantitate

Preț unitar istoric (lei)

Preț unitar ofertant _(iei)

Diferența

(iei)

Preț unitar propus pentru negociere (lei)

Valoare Totala Propusa

Negociere (lei)

1. USTA CU CANTITATJLE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

P16

Excavatic transport încărcare in auto cu încărcător frontal pe senile 1,0sr

2,5 mc ia D=ll -20 m

sute mc

1,90

2.500,00

2531,30

31,30

2500,00

4.750,00

P17

Transportul rutier ai materialelor semifrabricateior cu autobasculanta pe D=10km

tone

532,03

29,95

39,87

9,92

29,95

15.934,30

P18

Nivelarea suprafețelor terenurilor si platformelor de teraament executate cu buldozerul

sute mp

10,14

1,065,77

20,83

-1044,94

20,83

211,22

P19

Finisarea manuala a platformelor in teren foarte tare

sute mp

10,40

90,45

127,05

36,60

90,45

940,68

P20

Semanarea gazonului pe suprafate orizontale sau in pamant sub 30 %

sute mp

10,14

204,36

496,06

291,70

204,36

2.072,21

P21

Compactarea umpluturii cu rulou compresor

sute mc

10,14

132,55

147,07

14,52

132,55

1.344,06

P22

Semințe de piante pentru gazon

kg

40,00

118,56

281,70

163,14

118,56

4.742,49

P23

Puieti foiosi acer platanoides 1 H/D=350

buc

30,00

55,00

74,87

19,87

55,00

1.650,00

P24

Săpătură si umplutura de pamant, săpătură manuala in șanțuri

mc

107,00

66,44

78,67

12,23

66,44

7.109,08

P25

Țeava din policlorura de vinii (PVC) nepiastifiata de 32 mm

m

375,00

9,25

18,99

9,74

9,25

3.468,75

P26

Țeava din policlorura de vinii (PVC) nepiastifiata de 40 mm

m

182,50

11,25

22,98

11,73

11,25

2.053,13

P27

Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru 1/2"-,, aspersor rotativ

buc

40,00

76,00

81,76

5,76

76,00

3.040,00

P28

Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru \fT~„ nerotativ, tip spray

buc

6,00

110,22

112,71

2,49

110,22

661,32

P29

Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D = 3/8

buc

26,00

4,51

5,19

0,68

4,51

117,26

P30

Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D ~ 3/4

buc

62,00

32,02

5,19

-26,83

5,19

321,78

P31

Țeava din policlorura de vinii (PVC nepiastifiata, tip greu, 16 mm)

m

150,00

3,36

9,79

6,43

3,36

504,00

P32

Robinet de trecere cu mufa sî racord oiandez D - 1"

buc

5,00

27,39

402,05

374,66

27,39

136,95

P33

Sifon de pardoseala din polîpropilena D 50 mm

buc

5,00

871,13

200,74

-670,39

200,74

1.003,70

P34

Cablu pentru energie el, s conductor <= 10 mmp

m

190,00

13,83

15,80

1,97

13,83

2.627,70

P35

Montare controler ESP, senzori ploaie

buc

5,00

10,15

806,36

796,21

10,15

50,75

P36

Controler ESP-ME 3 zone

buc

1,00

551,36

717,98

166,62

551,36

551,36

P37

Controler ESP-ME 6 zone

buc

1,00

826,98

1454,72

627,74

826,98

826,98

/•W

r 2    >

Vâ\cw^ *i

Norrru Denumire Norma    X^cC.    i

UM

Cantitate

Preț unitar

istoric (iei)

Preț unitar ofertant (iei)

Diferența

(lei)

Preț unitar propus pentru negociere (lei)

Valoare Totala Propusa

Negociere (iei)

1

1. USTi

!\ CU CANTiTATiLE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

P38

Controler XC5010C    \

buc

1,00

657,19

849,72

192,53

657,19

657,19

P39

Controler ESP extinderea zonelor de la 4 la 22

buc

1,00

1.229,00

910,09

-318,91

910,09

910,09

P40

Senzor de ploaie    Ș

buc

1,00

254,82

806,36

551,54

254,82

254,82

P41

Robinet trecere cu ventil si mufe pentru țevi otel cu diametru 11/4"

buc

1,00

32,02

153,72

121,70

32,02

32,02

P42

Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D-10km

tone

28,50

29,95

69,84

39,89

29,95

853,58

P43

Țeava PVC neplastifiat pt canalizare D =110 mm

m

6,00

143,50

266,45

122,95

143,50

861,00

P44

Montat mobilier stradal si accesorii locuri de joaca

buc

50,00

2.500,00

148,47

-2351,53

148,47

7.423,50

P45

Spargerea manuala fundații beton simplu prin interior canale

mc

8,50

177,78

379,10

201,32

177,78

1.511,13

P46

Incarcarea materialelor, Grupa A - grele si mărunte prin aruncare rampa sau teren - auto

tone

566,79

10,91

14,85

3,94

10,91

6.183,68

P47

Umplutura de pamant

mc

152,11

116,00

124,49

8,49

116,00

17.644,76

P48

Cofraje pan refolos cu placaj

mp

11,00

129,00

227,26

98,26

129,00

1.419,00

P49

Desafacerea împrejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor

kg

720,00

0,59

0,81

0,22

0,59

424,80

P50

Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=20km    1

tone

21,99

38,90

59,41

20,51

38,90

855,41

P51

Macara pe pneuri pana la 9,9 TF

ore

25,00

241,49

205,70

-35,79

205,70

5.142,50

P52

Montare confecții metalice diverse înglobate in beton

kg

1.070,00

16,00

15,95

-0,05

15,95

17.066,50

P53

Placaje dale flexibile PVC, o culoare, suprafețe plane, pe tencuieli fixate cu mortar cu adaos de aracet

mp

155,00

835,00

326,58

-508,42

326,58

50.619,90

P54

Porti metalice cu rame din otel profilat si cu împletitura de sarma zincata, inclusiv accesoriile

mp

12,00

1.495,00

1920,85

425,85

1495,00

17.940,00

P55

Vopsirea consolelor metalice simple ale stâlpilor de beton, pentru LEA 110 kv

buc

88,00

43,00

60,03

17,03

43,00

3.784,00

P56

Lucrări atipice, diverse care necesita manopera si transport

ore

200,00

35,18

48,40

13,22

35,18

7.035,80

Norrru Denumire Norma

UM[ L LISTA CU CANTITATILE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI ; IE LISTĂ CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE Șl ECHIPAMENTE TEHNOL1GICE, INCLUSIV DOTĂRI

P57

Cos de gunoi    j

buc

P58

Balansoar cu un loc - elefant

buc

P59

Banca relax    î

buc

P60

Balansoar cu un ioc - pui

buc

P61

Balansoar cu doua locuri - Seeder

buc

P62

Balansoar rotativ

buc

P63

Leagan cu 2 tocuri cu prindere dubla

buc

Președinte - Andra Gubernii, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului fjublic Membru - Cornelia Pivniceru, Direcția Economică


Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și^Adrizitii Membru - Irina Vasile, Direcția Juridică

Reprezentant societate


'estitii Spatii Verzi S3 S.R.L.

Nedeiia Nicola'

Cantitate

Preț unitar istoric (lei)

Preț unitar ofertant (lei)

Diferența

(lei)

Preț unitar propus pentru negociere (lei)

Valoare Totala Propusa

Negociere (lei)

.    689.069,07

17,00

637,99

322,00

-315,99

322,00

5.474,00

1,00

1.120,26

1300,00

179,74

1.120,26

1.120,26

28,00

1.200,00

1070,00

-130,00

1070,00

29.960,00

1,00

1.120,26

1900,00

779,74

1.120,26

1.120,26

1,00

1958,85

4122,00

2163,15

1958,85

1.958,85

1,00

4872,54

1268,00

-3604,54

1268,00

1.268,00

1,00

3814,63

3200,00

-614,63

3200,00

3.200,00

44.101,371 733.170,44i

Lucrări de reamenajare peisagistică si intretinere a Creșeî Greierasu! Sectorul 3, București

Nr. Crt.

Tip activitate

Valoare fără TVA

Proiectant

Ofertant

Propunere negociere finala

1

EXECUȚIE C+M si Dotări

1.017,873,23

888.221,29

733.170,44

TOTAL

1.017.873,23

888.221,29

733.170,44

Președinte - Andra Gubernii, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniu lui Public Membru - Cornelia Pivniceru, Direcția Economică czT Membru - Emilia Carabulea , Direcția Investiți) și Achiziții Membru - Irina Vasîle, Direcția Juridică &    ''    *Reprezentant s etate Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L

Nedelia Nicoiac

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Nr:

CĂTRE,

PRIMARUL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta va aducem la cunoștința faptul ca societatea Investii Spatii Verzi S3 SRL, ca răspuns la adresa înaintata de către Comisia de negociere si atribuire numita prin Dispoziția de Primar nr. 3038/28.06.2018, adresa înregistrata cu nr. 120858/29.06.2018, a transmis certificatul privind obligațiile fiscale la bugetul de stat consolidate, prin care se confirma ca nu figurează cu datorii fiscale.

Menționam ca certificatul a fopt ime^isti^t la Primăria Sectorului 3 - Serviciul Consiliere si îndrumare sub    . In acest sens, procedura de negociere si

atribuire avand ca obiect execuția de “Lucrări de reamenajare peisagistica si Întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București”, se considera finalizata.

Președinte Comisie:

Andra Gubemu


Chttep As«iNf$m86A Qoimmyi Public

Ster. fetaw» Odobesti nr. secio* & e^*șȘ Bacara*^

wic^Mbp»


^âssJMtâ?^

:fe. |®S4 ^4 >ip- §ș


(k a&&/


Către:

A

In atentia:


CABINET PRIMAJLM

PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN NEGOITA


Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


GRADU ADRM , - MADALINA


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3