Hotărârea nr. 288/2018

HCLS3 nr. 288 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect

” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 121401/CP/02.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 121210/02.07.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Procesul-verbal de negociere nr. 121168/02.07.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

-    Adresa președintelui Comisiei de negociere și atribuire înregistrată cu nr. 122804/CP/03.07.2018;

HCLS 3 nr.219/30.05.20!d privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

HCLS 3 nr. 278/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Lucrări de pavâre alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Sos Mihai Bravu-Calea Călărasilor-Bd Comeliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I.C. Brătianu -. Șos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu-Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Muresului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivătului-Drumul Gura Racului-

Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)”;

- Adresa nr. . 121215/02.07.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

- Art.31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere și atribuire întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) ) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Corneliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I. C. Brătianu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul    Gura La.culmM)rumMG.m l. Dec 1918,.

Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; F)T

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    /

/NR. 288 DIN 03.07.2018


Csîes Dubești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primane3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maii cabinetprimar@prsmarie3.r0


CABINET PRIMAR

SECTOR 3    . .    .

CAB1NCT PRIMAR

Nr.........

oala......'

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L”

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 278/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L”.

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 393/20.06.2018 al Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 114353/20.06.2018, după efectuarea tuturor formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul - verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 121168/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat proiectul de hotărâre în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate și a atriburii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București,


CABINET PRIMAR

cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călârașilor-Bd Corneliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd L C. Brătianu -Sos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicîenilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Catelu-Sos Dudesti-Bd

y    y    y

Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)”, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DiSEqriA AdmîNiST&area Domeniului Public


Slr. IntTsrcB Odobesti nr. J-J, secSor 3,

CJzt$K București

wwv/.printairieJ.rD

telefon (004 <m) 341 45 fax {004 Oii 5 341 o? tg e-maal domeniu .pubtic^î pftmar1e3.ro

Nr. Ieșire: 121210/02.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect "Lucrări depavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L”

în conformitate cu prevederile art 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție public a acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public încazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate”.

în temeiul prevederilor legale, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 278/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opozite în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3Direcția Administrarea domeniului Publictelefon (004 (Săi) 341 C'“Ț țȘ fex (004 Căi) 341 ts? îs e-mâal dommiij-puiilic{£sprim3rie$.rp

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 393/20.06.2018 al Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 114353/20.06.2018, după efectuarea tuturor formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul -verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 121168/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 219/30.05.2017, ținând seama de Procesul verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, întocmit de Comisia de negociere și atribuire, este necesară inițierea proiectului de hotărâre în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate și a atriburii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Comeliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I.C. Brătianu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele

DIRECȚIA ADMINISTRAREA D


Director Executiv i

MANEA FLO

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

SECTOR 3


Nr.


CABINET PRIMAR

......


Nr.


r\vw\ u


Ost?

PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire

Având in vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

-    Raportul de specialitate nr. 116633/25.06.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societatiilnvestițiiSpațiiVerzi S3 SRL;

-    Normele procedurale interne pentru atribuirea catreintreprindeiile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

-    Anunțul de intenție nr. 398/20.06.2018 al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 114353/20.06.2018;

-    Adresa Cabinet Primar nr. 116630/25.06.2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 278/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

-    Referatul nr. 119609/28.06.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 3002/27.06.2018;

-    Nr. Invitația de participare: 119873 / 28.06.2018

Valoarea estimata totala (fara TVA): 4.925,00 mii Iei fara TVA, 5.860,75 mii leii cu TVA pentru fiecare contract in parte

-Oferta depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 120287 / 29.06.2018

-    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 120849 / 29.06.2018


verbal de negociere calificare+propunere tehnică+ anexă nr. 120851 / 29.06.2018

, -.Prpceshl verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 120907 / 29.06.2018

^^^^^suljerbal de negociere finală nr. 120910 / 29.06.2018

, \M@ferU^Mă depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 120915 / 29.06.2018

cgțî ^Ț-yJtricheiat astăzi 02.07.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces verbal ca urmare a analizării ofertei depuse de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. ce a fost admisă în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini însoțit de anexe, inclusiv a instrucțiunilor pentru ofertanți.

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare finală totală de 4.924.617,19 lei cu TVA, 5.860.294,46 lei fără TVA pentru obiectivul de investiții

“Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd. Unirii - Bd. Burebista - Sos. Mihai Bravu - Calea Călărașilor - Bd. Comeliu Coposu - Bd. I.C. Bratianu - Bd. Unirii-Bd. Burebista - Calea Dudesti - Șoseaua

Mihai Bravu - Splaiul Unirii — Bd. I.C. Bratianu - Sos Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd. Energeticienilor -str. Fizicienilor - Splaiul Unirii - Str. Fizicienilor-Bd. Camil Ressu- Theodor Pallady - Splaiul Unirii - Bd. Theodor Pallady—Drumul intre Tarlale-Drumul Gura Lacului - Drumul Gura Crivatului - Bd. 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady — Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec 1918 — str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - str. Ion Agarbiceanu - Str. Liviu Rebreanu - Str. Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - str. Rotunda - str. Firidei - Bd. Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918-Drumul Gura Crivatului — Drumul Gura Racului - Drumul Intre Tarlale - Sos. Gării Catelu —Sos Dudesti — Bd. Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)”

Construcții - Montaj (C+M) : 4.924.617,19 lei fara TVA

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe, respectiv:

Anexele 1 si 2 privind valorile totale finale pe obiective:


Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Oprea Grigore, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Silviu Hondola, Direcția Economică £2-    9

Membru

Membru


Emilia Carabulea, Direcția Investiții^ Achiziții    \J

- Galateanu Robert, Direcția Juridică yPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂAnexa 1 la PV NR. 12â \    / O <A- . To <&


- Investiții Spatii jVerzi S3 SRL


“Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd. Unirii - Bd. Burebista - Sos. Mihai Bravu - Calea Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu - Bd. I.C. Bratianu - Bd. Unirii-Bd. Burebista - Calea Dudesti - Șoseaua Mihai Bravu - Splaiul Unirii - Bd. I.C. Bratianu - Sos Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd. Energeticienilor - str. Fizicienilor - Splaiul Unirii - Str. Fizicienilor-Bd» Camil Ressu- Theodor Pallady - Splaiul Unirii - Bd. Theodor Pallady - Drumul intre Tarlale-Drumul Gura Lacului - Drumul Gura Crivatului - Bd. 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str, Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec 1918 - str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - str. Ion Agarbiceanu - Str. Liviu Rebreanu - Str. Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - str. Rotunda - str. Firidei - Bd. Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918-Drumul Gura Crivatului - Drumul Gura Racului - Drumul Intre Tarlale - Sos. Gării Catelu -Sos Dudesti - Bd. Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)”


Cod

OPERAȚIUNI

UM

5 Cantitate

Preț unitar istoric (lei) din

29.04.2015

Preț unitar ofertant (lei)

Preț

unitar

negociat

(lei)

Valoare fara

TVA istoric

Valoare fara TVA ofertant

Valoare fara

TVA acceptata de parti

PI

Montare borduri mari din beton

ml

1    11500

50.80

49.28

49.28

584,200.00

566,720.00

566,720.00

P2

Montare borduri mari granit

ml

260

195.44

193.17

193.17

50,814.40

50,224.20

50,224.20

P3

Montare borduri mici din beton

ml

î    11500

41.15

40.56

40.56

473,225.00

466,440.00

466,440.00

P4

Montare borduri mici din granit

ml

i    260

140.87

139.47

139.47

36,626.20

36,262.20

36,262.20

P5

Amenajare teren pavele beton gr6 cm pe nisip

ml

12150

140.16

119.24

119.24

1,702,944.00

1,448,766.00

1,448,766.00

P6

Amenajare teren pavele beton gr6 cm pe sapa

mp

j    12250

149.13

134.83

134.83

1,826,842.50

1,651,667.50

1,651,667.50

P7

Pavaj pietonal auriu 4cm

mp

!    287

453.68

460.27

460.27

130,206.16

132,097.49

132,097.49

P8

Pavaj roșu 2 cm

mp

i    260

345.06

188.14

188.14

89,715.60

48,916.40

48,916.40

P9

Spargeri/destaceri platforme beton 15-30cm gr.

mp

i    485

177.78

152.58

152.58

86,223.30

74,001.30

74,001.30

P10

Asternere mixtura asfaltica alei, gr 4cm

mp

j    2610

75.00

62.82

62,82

195,750.00

163,960.20

163,960.20

Pil

Decapare mixturi asfaltice alei

mp

î    2700

44.37

24.09

24.09

119,799.00

65,043.00

65,043.00

P12

Frezare mixturi asfaltice alei

mp

| 2610

86.00

84,49

84.49

224,460.00

220,518.90

220,518.90

TOTAL

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

Comisia de negociere si atribuire:


Președinte - Constantinescu Stefanîa - Direcția Administrarea Domeniului Pub’lic Membru - Oprea Grigore - Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Hondola Silviu - Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și /^dptz^țiî Membru - Galatanu Robert - Direcția Juridică

ANEXA 2 la PV nr.

l2_V


- Investiții Spatii Verzi S3 SRL


"Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd. Unirii - Bd. Burebista - Sos. Mîbaî Bravu - Calea Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu - Bd. I.C. Bratianu - Bd. Unirii-Bd. Burebista - Calea Dudesti - Șoseaua Mibai Bravu - Splaiul Unirii - Bd. I.C. Bratianu - Sos Mihaî Bravu — Calea Vîtan - Bd. Energeticienilor - str. Fizicienilor - Splaiul Unirii - Str. Fizicienilor-Bd. Camil Ressu-Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd. Theodor Pallady-Drumul intre Tarlale-Drumul Gura Lacului - Drumul Gura Crivatului - Bd. 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec 1918 - str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - str. Ion Agarbiceanu - Str. Liviu Rebreanu -Str. Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - str. Rotunda - str. Firidei - Bd. Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918-Drumui Gura Crivatului - Drumul Gura Racului - Drumul Intre Tarlale - Sos. Gării Catelu -Sos Dudesti - Bd. Basarabiei {Zonele CI; C2; E; K; G; 12; 14; J; L)"

Nr. Crt.

Tip activitate

Valoare fara TVA

Istoric

Ofertant

Preț final acceptat de parti

1

EXECUȚIE C+M

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

TOTAL

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

Comisia de negociere si atribuire


Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Oprea Grigore, Direcția Administrarea Domeniului Public Zh/

Membru - Silviu Hondola, Direcția Economică

iziții


Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

h li

Membru - Galateanu Robert, Direcția Juridică


h /Nr:


CĂTRE,


rsecwRS


CABINET PRIMAR

iMoh Nr'.......'5'"'5O^'

j Data-


PRIMARUL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta va aducem la cunoștința faptul ca societatea Investiii Spatii Verzi S3 SRL, ca răspuns la adresa înaintata de către Comisia de negociere si atribuire numita prin Dispoziția de Primar nr. 3002/27.06.2018, a transmis Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile fiscale către bugetul de stat, prin care se confirma ca societatea nu figurează cu datorii fiscale.

Menționam faptul ca, certificatul de atestare fiscala a fost înregistrat la Primăria Sector 3 -Serviciul Consiliere si îndrumare cu nr. 122461/03.07.2018, ora 12:21.

In acest sens, procedura de negociere si atribuire avand ca obiect execuția de lucrări "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Comeliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I.C. Brătianu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady -Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)”, se considera finalizata................................................................”............................................................................................................................................................

Președinte Comisie:

STEFANIA CONSTANTINESCU


LbREcrîA Administrarea Domeniului Public


Nr. Ieșire:121215/02.07.2018Către.


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Comeliu Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I.C. Brătianu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebrcanu-Bd 1Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918- Drumul Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)"Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3