Hotărârea nr. 287/2018

HCLS3 nr. 287 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect „Lucrări depavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 03.07.2018

3    9    ?

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 121406/CP/02.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 121200/02.07.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Procesul-verbal de negociere nr. 121165/02.07.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

-    Adresa președintelui Comisiei de negociere și atribuire înregistrată cu nr. 122801/CP/03.07.2018;

-    HCLS 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderiîe publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 ăl Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS 3 nr. 277/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str

Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3;

K4)”;

-    Adresa nr. . 121205/02.07.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere și atribuire întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) ) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia -Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd.l Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd l Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 287 DIN 03.07.2018TE DE ȘEDINȚA ONUTTAR

BUHĂITĂ


CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarfe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 31S 03 04 e-maiî cabinetprimgr@prifnarie3.r0


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

12} W , Nr-'oITTW-

Data-T.............................. J

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București,

cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 277/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”.

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 296/20.06.2018 al societății

?    5    ?

Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 114079/20.06.2018, după efectuarea tuturor formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul - verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. .121165/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat proiectul de hotărâre în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate și a atriburii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan -

CABINET PRIMAR

Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia ™ Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4) pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Disecția Administrarea domeniului public

Str. Intrarea Odobe&ti nr.    sectoî 3,

București www.prin3arje3.TO

teteftwi (0040113 34’i 07^5 fex {004 011) 341 07 15 e^nafl dorraniu.pubric^priraarie'j.ro

Nr. Ieșire 121200/02.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului

București, a unui contract ce are ca obiect

” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție public a acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public încazul îh 'care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercita asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate”.

în temeiul prevederilor legale, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 277/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”.

Ca urmare a anunțului de intenție nr. 296/20.06.2018 al societății Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 114079/20.06.2018, după efectuarea tuturor

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3D1 RECTlA ADMl N IST RAR£A DOM ENi ULUI Pu BLlC


Str. inferarea Odobesti sar. scctm 3.

SucLsiești wuvw.prj marie3.r0


tetefbn (004 oai) 341 o? $5 fax (004 Gal J 341 £>2 *5 e-mait dorbeniu-puMt^pnmsrie3.r0

formalităților necesare s-a întrunit comisia de negociere și atribuire care a întocmit Procesul - verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 121165/02.07.2018 și aprobat de Primar.

Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 219/30.05.2017, ținând seama de Procesul verbal de negociere și atribuire însoțit de anexe, întocmit de Comisia de negociere și atribuire, este necesară inițierea proiectului de hotărâre în vederea aprobării prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate și a atriburii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu -str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului -Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)


Director Executiv Adj MANEA FLORE

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

ftuexft IcxHCĂS.i Nî-, Qjwy&'i.ea. WS


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire

Având in vedere:    ...

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu niodiliciîrile-'ST'cornpletariie ulterioare

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

-    Raportul de specialitate nr. 116630/25.06.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru

1    anul 2018 al societarii AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

-    Normele procedurale interne pentru atribuirea către întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

-    Anunțul de intenție nr. 296/20.06.2018 al Societății AS3 — Administrare Străzi S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 114079/20.06.2018;

-    Adresa Cabinet Primar nr. 116629/25.06.2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

-    Referatul nr. 119604/28.06.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind initicrea proceduri î, aprobat tie către Pri m arul sectorului 3 al Municipîuîuî Bucurestî;

-    Dispoziția de Primar de numirea.corni sici de negociere si atribuire nr. 3001/27.06.2018;

-    Nr. Invitația de participăre: 119870 / 28.06.2018

Valoarea estimata totala (fara TVA): 4.925,00 mii lei fara TVA, 5.860,75 mii leii cu TVA pentru fiecare contract in parte

-Oferta depusa de societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 120283 / 29.06.2018

-    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 120847 / 29.06.2018

-    Procesul verbal de negociere calificare+propunere tehnică+ anexă nr. 120850 / 29.06.2018

-    Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 120905 / 29.06.2018

-    Procesul verbal de negociere finală nr. 120909 / 29.06.2018

- Oferta finală depusă de societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrată cu nr. 120914 /


IBă încheiat astăzi 02.07.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii

ent iiluf proces verbal ca urmare a analizării ofertei depuse de societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L ce “^■'■'să în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu prevederile caiem im e sarcini însoțit de anexe, inclusiv a instrucțiunilor pentru ofertanți.


Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare finală totală de 4.924.617,19 lei cu TVA, 5.860.294,46 lei fără TVA pentru obiectivul de investiții

“Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac ~~ Bă. Mihai Bravu -Bd. Basarabia - Str.

Câmpia Libertății - Bd. Camil Ressu - Bd. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd. Camil Ressu - Sos. Mihai Bravu — Calea Vitan - Bd. Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str. Liviu Rebreanu — str. Ion Agarbiceanu - str. Burdujeni — Str. Lunca Bradului - Str. Postăvarul — Bd. 1 Dec 1918 — Bd. Theodor Pallady — Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda — Aleea Lunca Mureșului -Str. Lunca Bradului-Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Nicolae Grigorescu — Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 — str. Vasile Goldis — Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu — Aleea Barajul Lotru—Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd. 1 Dec.1918 - Bd. Basarabia -Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Lucretiu Patrascanu — Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia — Str. Campia Libertății - Str Baba Novac — Str. Constantin Brâncusi—Bd. Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”

Construcții - Montaj (C+M) : 4.924.617,19 lei fara TVA

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe, respectiv:

Anexele 1 si 2 privind valorile totale finale pe obiective:


Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Oprea Grigore, Direcția Administrarea Domeniului Membru - Silviu Hondola, Direcția Economică


Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Adliiziții Membru - Galateanu Robert, Direcția Juridică


PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂW SBft \ț>\ jIo


_______

Anexa 1 Ia PV NR. V2A    7-O<$


- AS3 - Administrare Străzi S3 SRL


“Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul Ș al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd. Mihai Bravu - Bd.

Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd, Camil Ressu - Bd. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd. Camll Ressu - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd. Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str. Liviu Rebreanu - str. Ion Agarbiceanu - str. Burdujeni - Str. Lunca bradului - Str, Postăvarul - Bd. 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda -Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca Bradului-Bd. Nicolae Grigorescu j- Bd, Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str. Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului -

Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajulj Sadului ~ Strada Vasile Goldis - Bd. 1 Dec.1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Lucretiu Patrascanu - Bd, Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd.Basarabia - Str. Campia Libertății - Str Baba Novac - Str. Constantin Brâncusi - Bd. Nicolae Grigorescu (Zonele Aj B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”


Cod

OPERAȚIUNI

UM

Cantitate

Preț unitar istoric (Iei) din 29.04.2015

Preț unitar ofertant (lei)

Preț unitar negociat (lei)

Valoare fara

TVA istoric

Valoare fara TVA ofertant

Valoare fara

TVA acceptata de parti

PI

Montare borduri mari din beton

ml

ljl500

50.80

49.28

49.28

584,200.00

566,720.00

566,720.00

P2

Montare borduri mari granit

ml

i 260

195.44

193.17

193.17

50,814.40

50,224.20

50,224.20

P3

Montare borduri mici din beton

ml

11500

41.15

40.56

40.56

473,225.00

466,440.00

466,440.00

P4

Montare borduri mici din granit

ml

j 260

140.87

139.47

139.47

36,626.20

36,262.20

36,262.20

P5

Amenajare teren pavele beton gr6 cm pe nisip

ml

l|2150

140.16

119.24

119.24

1,702,944.00

1,448,766.00

1,448,766.00

P6

Amenajare teren pavele beton gr6 cm pe sapa

mp

12250

149.13

134.83

134.83

1,826,842.50

1,651,667.50

1,651,667.50

P7

Pavaj pietonal auriu 4cm

mp

Ș 287

453.68

460.27

460.27

130,206.16

132,097.49

132,097.49

P8

Pavaj roșu 2 cm

mp

| 260

345.06

188.14

188.14

89,715.60

48,916.40

48,916.40

P9

Spargeri/desf aceri platforme beton 15-30cm gr.

mp

î 485

177.78

152.58

152.58

86,223.30

74,001.30

74,001.30

P10

Asternere mixtura asfaltica alei, gr 4cm

mp

2610

75.00

62.82

62.82

195,750.00

163,960.20

163,960.20

Pil

Decapare mixturi asfaltice alei

mp

52700

44.37

24.09

24.09

119,799.00

65,043.00

65,043.00

P12

Frezare mixturi asfaltice alei

mp

52610

86.00

84.49

84.49

224,460.00

220,518.90

220,518.90

TOTAL

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

Comisia de negociere si atribuire:

Președinte - Constantinescu Stefania - Direcția Administrarea Domeniului Publjc Membru - Oprea Grigore - Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Hondola Silviu - Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziț Membru - Galatanu Robert - Direcția Juridică
ANEXA 2 la PV nr.

- AS3 - Administrare Străzi S3 SRL


12A lfeS/o2^e%< 'loVS

"Executarea lucrărilor de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd. Mihai Bravu - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd. Camîl Ressu - Bd. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd. Camil Ressu - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd. Energeticierrilor ~ Str. Fizicienilor - Str. Liviu Rebreanu - str. Ion

Agarbiceanu - str. Burdujeni - Str. Lunca Bradului - Str. Postăvarul - Bd. 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady -Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca Bradului-Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str. Vasile Goldis-Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -Strada Vasile Goldis - Bd. 1 Dec.1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Lucretiu Patrascanu -Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia - Str. Campîa Libertății - Str Baba Novac - Str. Constantin Brâncusi - Bd. Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)"

Nr. Crt.

Tip activitate

Valoare fara TVA

Istoric

Ofertant

Preț final acceptat de parti

1

EXECUȚIE C+M

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

TOTAL

5,520,806.16

4,924,617.19

4,924,617.19

Comisia de negociere sî atribuire


Președinte - Constantînescu Stefanîa, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru - Oprea Grigore, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Silviu Hondola, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Galateanu Robert, Direcția JuridicăNr:


CABINET PRIMAR

IM&J


Nr.


Data.

CĂTRE,

PRIM ARUL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta va aducem la cunoștința faptul ca societatea Administrare Străzi S3 SRL, ca răspuns la adresa înaintata de către Comisia de negociere si atribuire numita prin Dispoziția de Primar nr. 3001/27.06.2018, a transmis Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile fiscale către bugetul de stat, prin care se confirma ca societatea nu figurează cu datorii fiscale.

Menționam faptul ca , Certificatul de atestare fiscala a fost înregistrat la Primăria Sector 3 -Serviciul Consiliere si îndrumare cu nr. 122484/03.07.2018, ora 12:31.

In acest sens, procedura de negociere si atribuire avand ca obiect execuția de lucrări ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății -Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Li viu Rebreanu - str. Ion Agarbiceanu -str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-BdTheodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”, se considera finalizata.

Președinte Comisie:

STEFANIA CONSTANTINESCU


Disecția Administrarea Domeniului Public

Sin Unerares Odobesti nr. £-7, secîmj, ~ oj2jfȘSi București mvw.primarie3.1ro

tetefem (004 021} $4.1 07 sș fax {004 021} 341 07

e-maîl domenîu.pubiitC’^pnmarieț.ro

Nr. Iesire:121205/02.07.2018


C^ătre

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului ce are ca obiect execuția de lucrări ”Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - strJon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului -Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Al eea Rotund a-Aleea Lunea Mureșului - S tr. Lunea BraduluL-Bd N i colac Gri gorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului -Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLR

Director Executiv Adj un} MANEA FLORIN,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3