Hotărârea nr. 286/2018

HCLS3 nr. 286 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 120859/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 120720/29.06.2018 al Direcției Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

-    Adresa nr. 120734/29.06.2018 a al Direcției Managementul Proiectelor -Sen/iciu! Politici, Programe, Monitorizare;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRAS SE mar!

NR. 286 DIN 03.07.2018

PRIMĂRIA

SECTORULUI 4,

BUCsJ R    jL

RFCTOR 3

Ciîiss Oudeșt «r.    sector 5,

CABINET PRIMAR

www.primarie3.r0

teîefbn (004 021) 318 03 23 - 2S făx (004 021} 2îS 03 04 e-maii csbinsîprimarrâprimariej.ro

N,    2


CABINET PRiMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 _ Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Investiția în modernizarea, amenajarea și dotarea cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului professional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Totodată, prin Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a i ndicator Ho r de performanță pentru eva I ua rea și a sigurarea ca i ități i în în văță mâ ntui preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobate clase pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru specializările bucătar, ospătar și lucrător hotelier, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice ale elevilor. Astfel, este necesar să se amenajeze, modernizeze și să se doteze cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiului Tehnic „Mihai Bravu".

Date fiind cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 120720/ 29.06.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-șe^iS®^<^iTQbîectivului de investiții „Amenajarea și


dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Col Consiliului Local al Sectorului 3.

Bravu", pe care îl supun aprobării


Calea Dudești nr. igi, sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318.03.04 e-mail pr0iecte@primarie3.ro

Nr. 120720/29.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective.

Investiția în modernizarea, amenajarea și dotarea cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”, o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin H.C. G .M .B. nr. -396/28.09.201X.....................................................................-...........................- ...................- - - ...............................................-

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de Ia stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Totodată, prin H.G.R. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobate clase pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru specializările bucătar, ospătar și lucrător hotelier, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.

Astfel, pentru buna desfășurare a orelor de practică se impune necesitatea de a amenaja, a moderniza și a dota cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”.

Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact social pozitiv pe termen lung, întrucât dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual generează o serie de avantaje, precum:

•    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele operatorilor economici, fapt ce asigură integrarea directă a tinerilor pe piața muncii.

•    Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

® Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională recunoscut atât în România, eâTși în U ni unea Europeană. - .................. -

Date fiind cele prezentate, vă rugăm să aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, fapt ce va sprijini dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.ANEXA LA HCLS3NR.2^7ai,e3;,.lât5

INDICATORI TEHNOCO-ECONOMICI privind

,,Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Lucrările de intervenție constau în eficientizarea energetică, modernizarea și dotarea cantinei din coip C5,C6,C7, cu regim de înălțime S+P+E parțial, amplasat în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, 4381.000,00 Iei

din care

Construcții-Montaj (C+M): 4.055.000,00 lei

Dotări: 278.000, lei

Consultanță (dirigenție de șantier): 30.000.00 lei

TaxeLS.C.: 18.000,00 lei

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

Lucrări de desfaceri și reparații

Lucrări de modernizare

Lucrări de reabilitare și eficientizarc energetică

Lucrări de amenajare interioară și echipare

întocmit:


ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SC BAU STARK S.R.L. YARDMAN S.R.L. FORTIORI CONSULTING

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.pr1marie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail pr0recte@primarie3.ro


Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu'* pentru susținerea învățământului profesional în sistem dual, este necesară aprobarea indicatorilor tehuico-economici aferenți acestui obiectiv de investiții. Astfel, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii să fie aprobați.

Ca urmare, vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate al Direcției Managementul Proiectelor.

Cu considerație,

DIRECȚIA    PROIECTELOR

■ii*

Executiv^ f WW Buzdiu

a ;-

întocmit, Expert, Mihai Boțea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3