Hotărârea nr. 285/2018

HCLS3 nr. 285 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor/tarifeior unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin HCLS3 nr.264/26.06.2018, necesare în vederea optimizări și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae La bis (fostă nr. 89), Sector 3, București

“ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 120861/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 120655/29.06.2018 al Direcției învățământ;

-    HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Aigorithm Residentiai S 3 SRL, având că autoritate tutelară Seetorui 3 ai Municipiului București, a unui contract ce are că obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    Contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Aigorithm Residentiai S3 SRL;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    HCLS3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea unor prețuri/tarife unitare/tip activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr.550/07.11.2017;

-    HCLS3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/ tarife unitare/tip activitate, aferente contractului de lucrări 8878/01.08.2017

-    HCLS3 nr. 264/26.06.2018, privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017;

-    Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr. 119479/28.06.2018;

-    Adresa nr. 120664/29.06.2018 a Direcției învățământ - Serviciul

Administrare Unităti de învățământ;

5    5    ?

In conformitate cu prevederile :

-    Art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Caietului de sarcini - Anexa nr. 2 la HCLS3 nr. 242/12.06.2017, capitolul III - Execuția lucrărilor» pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. .III - Propunerea financiară, potrivit cărora ”în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3 ”.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Pentru obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip activitate - norme

compuse - P - referitor la categoriile de lucrări......aprobate prin IICLS3

nr.264/26.06.2018 rezultate în conformitate cu Procesul - Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei, prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Pentru obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, se aprobă prețurile pentru categoriile de lucrări - soluții noi

-    aprobate prin HCLS3 nr.264/26.06.2018, rezultate în conformitate cu Procesul

-    Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei, prevăzute în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Prețurile pentru categoriile de lucrări - soluții noi - au în componența atât prețurile/tarifele unitare - norme compuse P - din anexa 1, cât și prețurile/ tarifele unitare - norme compuse P aprobate prin HCLS3 nr. 242/12.06.2017, HCLS3 nr. 634/07.12.2017 și HCLS3 nr.194/04.05.2018.

(3)    Valorile soluțiilor noi (note de comandă suplimentare) propuse și aprobate prin HCLS3 nr. 264/26.06.2018 înlocuiesc valorile soluțiilor cuprinse în proiectul inițial și care au fost propuse spre schimbare în vederea optimizării, aprobate prin HCLS3 nr. 264/26.06.2018, evidențiate în anexa 3 (note de renunțare) parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă noua valoare totală a obiectivului de investiție Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București “ parte din contractul de execuție nr.8878/01.08.2017, conform anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art.4. Valorile pentru obiectivele de investiție

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București,

-    Extindere Scoală Gimnazială nr. 81, Sector 3, București”

care fac de asemenea, obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017, rămân neschimbate și sunt precizate prin anexa 5.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 285 DIN 03.07.2018


CABINET PRIMAR

Csies Dtideșî’ nr. ’și, secterî, 0310S4 București

ww.p ri m ariej. ro

telefon (004 02Ț jîg 03 23 - 28 &t (OO4 02':} 3îS C; 04 e-mail csbAstpff«iar1®primaHs3.r0

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.....

Data..


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018, necesare în vederea optimizări și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școală Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București " din cadrul contractului

de execuție nr.8878/01.08.2017

Prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017 s-a aproba atribuirea către Societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, fiind încheiat Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu la prezenta.

La art.19.1 se specifică faptul că pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017, iar la art.10.1 alin. (6) se precizează ca serviciile de proiectare se referă la: elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Ulterior au fost aprobate o serie de modificări, după cum urmează:

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 pentru aprobarea unor noi categorii de lucrări-norme compuse-P-structură și cantîtătî , privind realizarea structurilor de beton armat prefabricat și a utilizării panourilor de tip sandwich la a nve I opareasăi ii orde s port i a u n e le ob iective d e i n vestiți i.

-    H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 550/07.11.2017;

-    H.C.L.S. 3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente Contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL;

-    H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată șî completată prin HCLS3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

Potrivit Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III -Execuția lucrărilor - pct.B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.lll - Propunerea financiară - „in cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3";

Având în vedere:

-    Adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residential SRL;

-    Memoriul justificativ al proiectantului SC TU DOR ARHCONS, anexat la adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residential SRL;


BUCUREȘTI


CABiNET PRIMAR


BUCUREȘTI


-Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr. 119479/28.06.2018;

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017, H.C.L.S. 3 nr. 194/04.05.2018, H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, prin:

1.    Aprobarea, pentru obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89), sector 3, București "din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, a prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate -norme compuse - P - referitor la categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018 rezultate în conformitate cu Procesul - Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei.

2.    Aprobarea, pentru obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București "din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, a prețurilor pentru categoriile de lucrări - soluții noi -aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018, rezultate în conformitate cu Procesul - Verbal întocmit de comisia de negociere șî atribuire a ofertei.

Prețurile pentru categoriile de lucrări - soluții noi - au în componența atât prețurile/tarifele unitare - norme compuse P - propuse spre aprobare conform punctul 1 cât și a unor norme compuse P folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017, H.C.L.S. 3 nr. 550/7,11.2017, H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 și H.C.L.S. 3 nr.194/04.05.2018.

3.    Valorile soluțiilor noi {note de comandă suplimentare) propuse și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018 înlocuiesc valorile soluțiilor cuprinse în proiectul inițial și care au fost propuse spre schimbare în vederea optimizării, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, (note de renunțare).

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă șî nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/-07.11.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări 8878/01,08.2017 și prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări propuse conform Notei de justificare a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceeași Nota de justificare și care se constituie prin Notă de Renunțare.

Noile categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform notei de justificare a proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr.8878/01,082017 și a actelor adiționale ulterioare. Având în vedere cele mai sus prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate — norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018, necesare în vederea optimizări și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București "din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie5.hS

telefon {004 021} 326 04 27 e-mail invatam artt@primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate-norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89),

sector 3, București” din cadrul contractului de execuție numărul 8878/ 01.08.2017.

Luând în considerare:

-Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice inregistrată cu nr. ..5674/CP/16.05-.2017.;.............................................................................................................-............................................................................................................

-Raportul de specialitate nr.4297/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial-Serviciul Guvernantă Corporativă;

-H.C.L.S. 3 nr. 219/30.05,2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având că obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-H.C.L.S. 3 nr. 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.46482/08.06.2017;

-H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06,2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printro cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă

-H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residential S 3 SRL, având că autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are că obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă

-Contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.;

-H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr.

242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

-H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea unor prețuri/tarife unitare/tip activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.550/07.11.2017

-H.C.L.S. 3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/ tarife unitare/tip activitate, aferente contractului de lucrări 8878/01.08.2017

-H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, privind modificarea Anexei 2 la H.C.L.S. 3 nr.

242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018 s-a aprobat modificarea caietului de sarcini însoțit de anexe aprobat prin anexă 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare, prin aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse-P-structură și cantitățile necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea

soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis”, după cum urmează:


BUCUREȘTI


1. Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și

îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție îa „Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis”, privind următoarele grupe principale de lucrări:

Lucrări la specializarea HVAC,

Lucrări la sistemul de ventilație,

Lucrări la grupul de pompare la rezervorul de incendiu,

Lucrări la gospodăria de apă,

Lucrări la instalațiile electrice pentru priză artificială de pământ,

Lucrări de instalații de curenți slăbi,

Lucrări TCVI,

Lucrări îa instalații electrice,

Lucrări de arhitectură.

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse -P, propuse spre aprobare conform pct. 1 cat și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prinH.C.L.S. 3 nr, 242/12.06.2017 și H.CA.S. 3 nr. 550/07.11.2017, H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare anexate.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/-7.11.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări 8878/01.08.2017 și prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări propuse conform Notei de justificare a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceeași Notă de justificare și care se constituie prin Note de Renunțare “anexate.

Având în vedere că noile soluții propuse urmăresc optimizarea unor soluții inițiale cât și creșterea calității produsului final, prețul negociat pentru noile categorii de lucrări aprobate se va efectua astfel încât valoarea totală a lucrărilor prevăzute prin contractul nr. 8878/01.08.2017 și actele adiționale ulterioare la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis”, să nu fie depășită.

în conformitate cu prevederile:

Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III -Execuția lucrărilor - pct.B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.HI-Propunerea financiară prevede ca: „in cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3”;

Având în vedere:

-Referatul nr. 118413/27.06.2018 emis de către emis de către Direcția învățământ privind solicitarea aprobării negocierii în cazul categoriilor de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.264/26.06.2018

-Invitația de participare nr. 118420/27.06.2018, adresată contractantului S.C. Algorîthm Residential S.R.L.

-Ofertă depusă de S.C. Algorithm Residential S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 sub nr. 118938/27.06.2018

-Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr. 119479/28.06.2018

Se propune aprobarea prețurilor / tarifelor unitare / tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, conform Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr. 119479/28.06.2018.


PRIMĂRIA


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT


BUCUREȘTI


Față de cele de mai sus înaintam Procesul Verbal final final de negociere al comisiei, de evaluare și negociere, însoțit de anexe, întocmit de comisia de negociere și atribuire înregistrat cu nr. 119479/28.06.2018, în vederea aprobării prețurilor / tarifelor unitare / tip de activitate pentru noile norme compuse P și în vederea aprobării prețurilor pentruu categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018.

Director executiv adjunct,

Mîhaela Nagy- Răducanu


întocmit: loan Popescu Rusavăt


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


SPD Z.

1 B

. . p0R POBL I C
PROCES-VERBAL FINAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire
nr. 119479/28.06.2018

Având în vedere:

•    Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.

5674/CP/16.05.2017;

•    Raportul de specialitate nr.42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul

Guvernantă Corporativă;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având că autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având că obiect execuția de lucrări și /sau prestarea de servicii;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.46482/08.06.2017;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are că obiect de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 341/27.07.2017 (art. 2) privind numirea domnului Panait Radu

Alin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L;

•    Contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea

Algorithm Residential S3 SRL;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea

atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 550/07.11.2017;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente Contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residentiaî S3 SRL;

•    Adresa nr. 264/21.06.2018 înregistrata cu nr. 115317/PS3/21.06.2018 a Societății Algorithm Residentiaî S3 S.R.L prin care se propune, în scopul optimizării soluțiilor inițiale și de creștere a calității produsului final din proiectul de execuție aferent contractului nr.8878/01.08.2017 cu privire la obiectivul Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), noi categorii de lucrări - norme compuse P.

•    Raportul de specialitate nr. 116537/25.06.2018 al Direcției învățământ;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 Ia H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

•    Referatul nr. 118413/27.06.2018 emis de către Direcția învățământ privind solicitarea aprobării negocierii în cazul noilor categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S.3 264/26.06.2018;

•    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 2981/26.06.2018;

•    Invitația de participare nr. 118420/27.06.2018 adresată contractantului S.C. Algorithm Residentiaî S3 SRL

•    Oferta nr. 284/27.06.2018 depusă de Societatea Algorithm Residentiaî S3 S.R.L înregistrată în termen la Primăria Sectorului 3 sub nr. 118938/27.06.2018, Calea Dudești, nr. 191;

•    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 118980/27.06.2018

•    Procesul verbal de evaluare și negociere a ofertei nr. 119158/28.06.2018.

încheiat astăzi 28.06.2018, data la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării ofertei de preț depuse de societatea Algorithm Residentiaî S.R.L. pentru categoriile de lucrări noi aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, ce au fost admise în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu soluțiile constructive de modificare aprobate.

Ca urmare a acceptării, în urma negocierii, a prețurilor - norme compuse P - pentru categoriile de lucrări noi aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, ce urmează a se executa pentru obiectivul de investiții

•„ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București” în conformitate cu procesul verbal de evaluare și negociere nr. 119158/28.06.2018, valoarea obiectivului devine:

203.000,00 lei fără TVA


Proiectare

Execuție

Organizare de șantier: Dotări TOTAL:


6.216.338,70 lei Iară TVA 115.197,81 leifaraTVA 233.732,65 leifaraTVA

6.768.269,16 lei fără TVA, 8.054.240,30 lei cu TVA

Comparând, pentru obiectivul de investiții în discuție, oferta de preț totală propusă de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu valoarea stabilită prin contract cu modificările și completările ulterioare se constată o scădere a valorii totale, respectiv:

Valoarea nou ofertată este 8.054.240,30 lei cu TVA iar valoarea conform actului adițional nr. 84620/09.05.2018 la contractul nr.8878/01.08.2017 a fost 8.054.281,00 lei cu TVA (conform Anexei nr.2);

Celelalte obiective de investiții care constituie obiectul contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 cu modificările și completările ulterioare își mențin valorile stabilite prin actul adițional nr. 84620/09.05.2018 conform anexelor la prezenta, cu următoarele valori:

•    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), sector 3, București, având o valoare totala de 7.374.538,24 lei Cu TVA, din care: Proiectare: 160.000,00 lei fără TVA;

Construcții-instalatii+ echipamente și utilaje + probe și teste: 5.869.892,04 lei fără TVA;

Organizare de șantier : 105.598,92 lei fara TVA;

Dotări: 61.600,00 lei fără TVA;

•    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București, având o valoare totală de 4.927.599,74 lei cu TVA, din care:

Proiectare: 111.000,00 lei fără TVA;

Construcții ~ instalații + echipamente și utilaje + probe și teste 3.907.796,32 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 66.495,99 lei fara TVA;

Dotări: 55.547,81 lei fără TVA;

•    Extindere Scoală Gimnazială nr. 81, sector 3, București, având o valoare totală de 4.028.657,08 lei cu TVA, din care:

Proiectare: 84.600,00 lei fără TVA;

Construcții - instalații + echipamente și utilaje + probe și teste: 3.114.681,24 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 53.919,88 lei fara TVA

Dotări: 132.225,00 lei fără TVA;

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare totala finală de 24.385.035,37 lei cu TVA, modificată față de valoarea totală stabilita anterior prin actul adițional nr. 84620/09.05.2018 la contractul nr. 8878/01.08.2017 de 24.385.076,06 lei cu TVA (conform Anexelor nr. 5.1 si 5.2 parti integrante din prezentul process verbal) pentru cele 4 obiective de investiții.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces-verbal însoțit de anexele privind valorile totale pe obiective:

Anexa nr.l- Școala Gimnazială Li viu Rebreanu (fostă nr. 21) cu valoarea 6.197.090,96 lei tară TVA; Anexa nr.2- Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89) cu valoarea 6.768.269,16 lei Iară TVA;

Anexa nr.3-Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196) cu valoarea 4.140.840,12 lei fără TVA;

Anexa nr.4-Scoala Gimnazială nr. 81 cu valoarea 3.385.426,12 lei fără TVA;

Anexe nr.5.1 si 5.2, Centralizatoare privind valoarea totală a obiectivelor care fac obiectul contractului 8878/01.08.2017 stabilită conform actului adițional 84620/09.05.2018 si a prezentei negocieri pentru obiectivul

„Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București”

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de evaluare și negociere, în 3 exemplare originale.

Președinte - Virginia Butoiu - Direcția învățământ Membru - Ioan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ * Membru - Cornelia Pîvniceru - Direcția Economică Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Membru -Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică WfS.C.ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. - Reprezentant, TășcanDorel
CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr. 21)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

i

Valoare contract conform Act adițional 4 nr.84620/09.054018 -

(Iei fara TVA)

Valoare realizata ia zi - (lei fara 'TVA)

Rest de executat Ia zi - (iei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

160.000,00

152,000,00

8.000,00

160.000,00

<

2

EXECUȚIE

Ș 5.869.892,04

675.775,79

5.194.116,25

5.869.892,04

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

105.598,92

95.039,03

10.559,89

105.598,92

i

4

DOTĂRI

61.600,00

0,00

61.600,00

61.600,00

1

TOTAL VALOARE

; 6.197.090,96

922.814,82

5474476,14

6.197.090,96

TVA

; 1.177.44748

175.334,82

1.002.112,47

1.177.447,28

TOTAL VALOARE CU TVA

7.374.538,24

1.098.149,64

6476.388,61

7.374.538,24

Comisia de negociere si atribuire    ,

Președinte - Virginia Butoiu ~ Direcția învățământ Membru - Ioan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ Zj Membru - Cornelia Pivniceru - Direcția Economică

Membru - Adrian Alexandru Țugui - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică.


Reprezentant al SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL-TASCAN DOREL

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE | OBIECTIV Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr.89)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform j Act adițional 4

nr.$4620/09.05.2018 - (Iei fara TVA)

Valoare realizata la zi - (lei fara TVA)

Rest de executat Ia zi - (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (Iei fara TVA)

1

PROIECTARE

203.000,00

192.850,00

10.150,00

203.000,00

2

EXECUȚIE

6.216.372,90

2.364.251,67

3.852.087,03

6.216.338,70

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

115.197,81

109.437,92

5.759,89

115.197,81

4

DOTĂRI

233.732,65

0,00

233.732,65

233.732,65

TOTAL VALOARE

6.768.303,36

2.666.539,59

4.101.729,57

6.768.269,16

TVA

1.285.977,64

506.642,52

779.328,62

1.285.971,14

TOTAL VALOARE CU TVA

8.054.281,00

3.173.182,11

4.881.058,19

8.054.240,30

Comisia de negociere si atribuire

Președinte - Virginia Butoiu - Direcția învățământ

Membru - Ioan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ

Membru - Cornelia Pivniceru - Direcția Economică


Membru - Adrian Alexandru Țugui - Direcția Investiții și AchiziMembru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică.

Reprezentant al SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL-TASCAN DOREL

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "FEDERICO GARCIA LORCA" (fosta     nr. 196)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform Act aditibnal 4 nr.84620/09.05.2018 -(Iei fara TVX)

Valoare realizata la zi - (lei fara TVA)

Rest de executat la zi - 0ei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (Iei fara TVA)

S

1

PROIECTARE

111/000,00

105.450,00

5.550,00

111.000,00

2

EXECUȚIE

3.907,796,32

0,00

3.907.796,32

3.907.796,32

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

66,495,99

0,00

66.495,99

66.495,99

4

DOTĂRI

55.547,81

0,00

55.547,81

55,547,81

TOTAL VALOARE

4.140/840,12

105.450,00

4.035.390,12

4.140.840,12

TVA

786,759,62

20.035,50

766.724,12

786.759,62

TOTAL VALOARE CU TVA

4.927,599,74

125.485,50

4.802.114,24

4.927.599,74

Comisia de negociere si atribuire

Președinte - Virginia Butoiu - Direcția învățământ î\

Membru - loan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ /


Membru - Cornelia Pivniceru - Direcția Economică


Membru - Adrian Alexandru Țugui - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică.

Reprezentant al SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL-TASCAN DOREL'

Extindere Școala Gimnaziala nr.81 , Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR


PE OBIECTIV Școala

Gimnaziala nr. 81

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform Act adițional 4 nr.84620/09.05.?018 - (lei

fara TVA)

Valoare realizata la zi - (lei fara TVA)

Rest de executat la zi - (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

84.600,00

80.370,00

4.230,00

84.600,00

2

EXECUȚIE

3.114.681,24

0,00

3.114.681,24

3.114.681,24

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

53.919,88

0,00

53.919,88

53.919,88

4

DOTĂRI

132.225,00

0,00

132.225,00

132.225,00

TOTAL VALOARE

3485.426,12

80.370,00

3.305.056,12

3.385.426,12

TVA

043.230,96

15.270,30

627.960,66

643.230,96

TOTAL VALOARE CU TVA

4.028.657,08

95.640,30

3.933.016,78

4.028.657,08

Comisia de negociere si atribuire

Președinte - Virginia Butoiu - Direcția învățământ

Membru - loan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ^^ Membru - Cornelia Pivniceru - Direcția Economică


Membru - Adrian Alexandru Țugui - Direcția Investiții și Achizițr


Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică.

Reprezentant al SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL-TASCAN DORElA

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Valoare proiectare lei fara TVA

Valoare Constructii-Instalatii+Eehipamente si utilaje+Probc si teste lei fără TVA

Organizare de șantier lei fara TVA

Valoare dotări lei fara TVA

Valoare totala lei fara TVA

Valoare totala TVA lei

Valoare totala lei cu TVA

1

Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta 21)

160.000,00

$.869.892,04

105.598,92

61.600,00

6.197.090,96

1.177.447,28

7.374.538,24

2

Școala Gimnaziala Nicolae Labis

203.000,00

6.216.338,70

115.197,81

233.732,65

6.768.269,16

1.285.971,14

8.054.240,30

3

Școala Gimnaziala F.G.Lorca

111.000,00

3.907.796,32

66.495,99

55.547,81

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

4

Școala Gimnaziala nr.81

84.600,00

$.114.681,24

53.919,88

132.225,00

3.385.426,12

643.230,96

4.028.657,08

Total General

558.600,00

19.374.460,56

75.494,54

483.105,46

20.491.626,36

3.893.409,01

24.385.035,37

Președinte - Virginia Butoiu. - Direcția învățământ

Membru - Ioan Rușavăț Popescu - Direcția învățământ A

*

Membru - Cornelia Pivniceru - Direcția Economică Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziți: Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică


Operator economic

S.C.Algoritm Residential S3 S.R.L.

Anexa centralizatoare la formularul oferta

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Valoare

proiectare lei fara TVA

§

Valoare Constructii-

Instalatii+pchipamente si utilaje+Probc si teste

lei fața TVA

Organizare de șantier iei fara TVA

Valoare dotări lei fara TVA

Valoare totala lei fara TVA

Valoare totala TVA lei

Valoare totala lei cu TVA

1

Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta 21)

160.000,00

! 5.869.892,04

105.598,92

61.600,00

6.197.090,96

1.177.447,28

7.374.538,24

2

Școala Gimnaziala Nicolae Labis

203.000,00

§6.216.338,70

115.197,81

233.732,65

6.768.269,16

1.285.971,14

8.054.240,30

3

Școala Gimnaziala F.G.Lorca

111.000,00

§3.907.796,32

66.495,99

55.547,81

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

4

Școala Gimnaziala nr.81

84.600,00

§3.114.681,24

53.919,88

132.225,00

3.385.426,12

643.230,96

4.028.657,08

Total General

558.600,00

19.374.460,56

75.494,54

483.105,46

20.491.62636

3.893.409,01

24.385.035,37

S.C.ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. -

.A

Operator economic

S.C. ALGORITHM RESIDENTtAL S 3 SRL

ANEXA CENTRALIZATOARE DEFALCATA PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Valoare

arhitectura

fara TVA

Valoare

rezistenta fara

TVA

Valoare HVAC

fara TVA

Valoare

instalații

electrice fara

TVA

Valoare

instalații

electrice Gospodărie de apa fara TVA

Valoare

instalații

curenti slabi

fara TVA

Valoare

instalații

sanitare fara

TVA

Valoare instalații sa pita re Gospodărie de apa fara TVA

Valoare

execuție fara

TVA

Valoare proiectare fara TVA

Valoare organizare de șantier fara

TVA

Valoare C+M fara TVA {execuție + organizare de șantier)

Valaore echipamente si utilaje fara TVA

Valoare dotări

fara TVA

Valoare probe si teste fara

TVA

Valoare totala

fara tva

Valoare TVA

Valoare totala

cu TVA

1

ȘCOALA NR. 21

1,975,166.58

1,558,957.11

138,975.52

1,402,198.04

42,900.50

103,956.21

223,103.81

!    29,990.78

5,475,248.52

160,000.00

105,598192

5,580,847.44

394,643,52

61,600.00

6,197,090,96

1,177,447.28

7,374,538.24

2

ȘCOALA NR. 81

995,474.92

865,148.92

136,386.52

371,190.66

42,726.11

117,640.53

204,674.33

:    39,391.30

2,772,633.29

84,600.00

53,919.88

2,826,553,17

342,047.95

132,225.00

3,385,426.12

643,230,96

4,028,657.08

3

ȘCOALA NR. 89

2,979,135.31

2,335,658.31

203,597,81

0,00

84,636.34

45,033.97

51,376.50

i 66,127.92

5,765,566.16

203,000.00

115,197.81

5,880,763.97

450,772.54

233,732.65

6,768,269.16

1,285,971,14

8,054,240.30

4

ȘCOALA NR. 196

1,261,559.11

1,080,385.74

130,496.67

394,340.94

43,598.07

144,788.36

223,690.13

i 32,994.22

3,311,853.23

111,000.00    66,495,99

3,378,349.22

595,943.09

55,547.81

4,140,840.12

786,759,62

4,927,599.74

TOTAL GENERAL

7,211,335.89

5,840,150.08

609,456.51

2,167,729.64

213,861.02

411,419.07

702,844.77

! 168,504.22

17,325,301.20

558,600.00

341,212.60

17,666,513,80

1,783,407.10

483,105.46

0.00

20,491,626.36

3,893,409,01

24,385,035.37

OBSERVAT!! ; Preturile pe categorii de lucrări - Norme compuse P - sunt conform celor din oferta depusa cu nr. 284/27.06.2018

DATA:

TASCAN DOREL In calitate de imputernicit legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL semnătură

Construire complex multifuncțional pentru activîtati didactice sî sport ia Școala Gimnaziala NICOLAE LABIS (fosta nr.89), Sector 3 - BucureștiCENTRALIZATOR CATEGORII NOI DE LUCRĂRI - NORME COMPUSE ”P'

Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant.

NCS

P.U. NCS nou

I 0

VALOARE FARAjj TVA    '

P-URI NOI NCS ARHITECTURA

P-A001

SISTEM DE SCURGERE APE

PLUVIALE -JGHEBURI MONTATE

IN ATIC

ml

66

779.24

51,429.84

P-A002

SISTEM DE SCURGERE APE

PLUVIALE - BURLANE

ml

180

84.91

15,283,80

TOTAL NCS ARHITECTURA

66,713.64

P-URI NOI NCS HVAC

P028V

VA05A TU BULATU RA CI RCU LARA

FLEXIBILA NEIZOLATA 100MM

ml

100

34.46

3,446.00

P029V

VA05A TUBULATURA CIRCULARA

FLEXIBILA IZOLATA 250MM

ml

10

55.26

552.60

P030V

VB15B1 GRILA LINIARA SIMPLA

DEFLEXIE 825X75

buc

60

240.69

14,441.40

P031V

VB15A1 GRILA EXTERIOARA

COMPLET ECHIPATA 500X250

buc

2

247.26

494.52

P032V

VB15C1 GRILA EXTERIOARA

COMPLET ECHIPATA 1000X180

buc

10

322.48

3,224.80

PO33V

VB15A1 GRILA DE TRANSFER

COMPLET ECHIPATA 300X150

buc

11

193.78

2,131.58

P034V

VB30A1 SISTEM CLIMATIZARE TIP SPLIT DE 24000BTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE

PERETE

buc

6

3,041.46

18,248.76

TOTALNCSVENTILATIIL . T    ;

L = 3

<^777    T":

:    77 .

42,539.66

P-URI NOI - NCS ELECTRICE

POOIE

EE12A1 CIL TIP SPOT, CU MODUL LED 20W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT ÎNCASTRAT, IP40, KIT

EMERGENTA 2H

buc

18

748.23

13,468.14
Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant.

NCS

P.U. NCS nou

VALOARE PARA

TVA

P002E

EE12A1 CIL TIP SPOT, CU MODUL LED 20W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT ÎNCASTRAT, IP44

buc

60

167.99

10,079.40

P003E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-2B-18LED, 18.3W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT APARENT, IP65

buc

11

108.7

1,195.70

P004E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 39W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP65, KIT EMERGENTA 2H

buc

2

291.54

583.08

P005E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 39W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ APARENT, IP65

buc

2

121.83

243.66

P006E

EE12B1 CIL CU DISPERSOR, MODUL LED 55W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP20, KIT EMERGENTA 2H

buc

28

349.11

9,775.08

......P007E......

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-O6-1R-5B-18LED HP, 73W, IP65,

.......APARENT,GRATARPROTECȚIE,

BALAST ELECTRONIC

.......buc......

............................

.......................206.73

.....-........................7,442:28

P008E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-5B-18LED HP, 73W, IP65, APARENT, GRATAR, KIT EMERGENTA 2H

buc

12

376.44

4,517.28

P009E

EE12G1 CIL CU LĂMPI FLUORESCENTE, TL-D 2X36W,

1P65

buc

3

407.58

1,222.74

P010E

ED10A1 BUTON CU REVENIRE PENTRU ILUMINAT, 230V, 1OA, IP40, ALB, 2 MODULE

buc

10

18.31

183.10

PO11E

EB01A CONDUCTOR CUPRU TIP

H07Z-K 1.5 MMP

ml

3800

2.08

7,904.00

PO12E

EB01A CONDUCTOR CUPRU TIP

H07Z-K 2.5 MMP

ml

1400

2.21

3,094.00./A


PURE^'-'


Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant.

NCS

P.U. NCS nou

VALOARE FARA

TVA

P013E

EC03G1 CABLU DIN CUPRU N2XH

5X1.5 MMP

ml

100

12.1

1,210.00

P014E

ECO3G1 CABLU DIN CUPRU NHXH

E90 3X1.5 MMP

ml

100

11.7

1,170.00

P015E

EA18C JGHEAB METALIC ZINCAT 400X50 (INCLUSIV ELEMENTE IM BINARE) 1BUC=3ML

buc

8

79.6

636.80

P016E

EA18C JGHEAB METALIC ZINCAT 200X35 (INCLUSIV ELEMENTE DE ÎMBINARE)

buc

44

53.5

2,354.00

P017E

EC03H1 CABLU DIN CUPRU TIP

N2XH 5X4 MMP

ml

16

19.4

310.40

P018E

EC03J1 CABLU DIN CUPRU TIP

N2XH 5X10 MMP

ml

60

34.58

2,074.80

P019E

EC03K1 CABLU DIN CUPRU N2XH

5X25 MMP

ml

8

63.47

507.76

P020E

EC03I1 CABLU DIN CUPRU NHXH

E90 5X6 MMP

ml

60

24.97

1,498.20

P021E

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY

5X1.5 MMP

ml

60

................................15.63

................................937.80

P022E

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY

3X2.5 MMP

ml

60

14.22

853.20

P023E

EC03L1 CABLU CUPRU CYABY

5X35 MMP

ml

110

86.74

9,541.40

P024E

EC03J1 CABLU CUPRU CYABY

5X16 MMP

ml

110

39.48

4,342.80

P025E

EC03K1 CABLU CUPRU CYYF 5X25

MMP

ml

16

64.91

1,038.56

P026E

EF03C1 TABLOU ELECTRIC VENTILAȚIE - TV (CONFORM SCHEMA MONOFILARA)

buc

1

2614.59

2,614.59

P027E

EG05XA ELECTROD PENTRU PRIZE

DE PAMANT

buc

10

93.72

937.20

iH

89,735.97
Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant.

NCS

P.U. NCS nou

VALOARE FARA

TVA

P-URI NOI - NCS CURENT) SLABI

P037CS

00802B12A2 DETECTOR DE FUM

ADRESABIL

buc

22

187,46

4,124.12

P038CS

EC03G1 Cablu NHXH E90 3x1.5 mmp tras prin tub de protecție

ml

10

29.00

290.00

P039CS

00802B18A1 Bariera de fum

50x15 m

buc

2

2,427.48

4,854.96

P040CS

TCC23B1 Monitor LCD32", complet echipat

buc

2

3,509,00

7,018.00

P041CS

RCSU06A Sapare șanțuri tencuiala pozare tuburi pvc

ml

700

26.07

18,249.00

P042CS

ATA02A Calculator desktop

buc

1

2,245.75

2,245.75

P043CS

W1LC21B FIBRA OPTICA

ml

100

13.29

1,329.00

P044CS

ATA02A Calculator desktop dotat cu software control pt supraveghere video

buc

1

15,550.39

15,550.39

P045CS

EA02A1 Tub pvc montat aparent d=13mm

ml

570

15.41

8,783.70

P046CS

EA02A1 Tub pvc, halogen free, montat îngropat, d=13mm

ml

390

17.57

6,852.30

ȚOTAL NGS CMRENTI SLABI

69,297.22

P-URINOI- NCS SANITARE CLĂDIRE

.......P035S.......

Rezervor tampon, capacitate

10001, complet echipat

.........buc.........

.....1

..............................697.45

..................................697.45

TOTAL NCS SANITARE CLĂDIRE

j -’î    - -

' '76/5/    .5?''

697.45

P-URI NOI - NCS SANITARE GOSPODĂRIE APA

PO36S

Țeava de otel zincat PN16, montata prin filete, inclusiv fitinguri, 2"-5"

ml

60

93.02

5,581,20

EAPA

5,581.20

TOTAL P-URS NOI

274,565.14

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția InvatamantConstruire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București

NOILE SOLUȚII

Sa. KCCS n, rK, T.BS'

Alo


NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA -DETALIATE PE OBIECTIV

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P.U, aprobat

P.U. NOU

VALOARE

ARHITECTURA

P662

PANOU SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA 10 CM PENTRU ACOPERIȘ

mp

669.90

242.83

162,671.82

P071

Pereți de compart simplu placat! in interioarul vestiarelor, grupuri sanitare, cabinete profesori, cufoi rezist la umezeala spre spatiile umede

mp

41.10

121.21

4,981.73

P073

PIaf suspendat din placi gips-carton normal

mp

1,000.81

73.57

73,629.59

P098

Piatra naturala (strat uzura) inclusiv plinta (h = 10 cm)

mp

410.00

284.47

116,632,70

P100

PARDOSELI SAU DE CLASA PARCHET-PARCHET TRIPLU ST RAȚIEI CAT

mp

850.00

127.48

108,358.00

TOTAL

466,273.84

P-URI NOI NCS ARHITECTURA

P-A001

SISTEM DE SCURGERE APE PLUVIALE-JGHEABURI MONTATE IN ATIC

m

66.00

779.24

51,429.84

P-A002

SISTEM DE SCURGERE APE PLUVIALE-BURLANE

m

180.00

84.91

15,283.80

r

tOtal

66,713,64

TOTAL ARHITECTURA CU P-URI NOI

532,987.48

STRUCTURA    j j'

P013

Beton scări C30/37

m3

41.30

312.04

12,887.25

P014

Cofraj scări

m2

198.53

19.12

3,795.89

P015

Armatura scări BSTSOO

kg

1,255.34

3.53

4,431.35

P606

BETON ARMAT C25/30 IN GRINZI DE FUNDARE

mc

122.06

301.30

36,776.68

TOTAL STRUCTURA

57,891.17

HVAC    !    ;

P473A

Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. -- Sistem complet de suporți pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.)

Dimensiuni: ® 20 - tp 63

13,662.00

ml

540,00

25.30

P127

Izolarea termica a conductelor cu cochilii sau saltele de vata minerala caserate pe folie de aluminiu protejata cu tabla zincata de 0.4mm, pentru conductele de agent termic din centrala termica; complet cu adeziv, substanța de curatat, clipsuri montate conform indicațiilor producătorului.

ml

10.00

34.41

344.10

P186

Sistem distribu ițor-co lector, amplasat in centrala termica, complet echipat, dimensiuni DN100 mm

5ÎS

1.00

1,669.09

1,669.09

P144

Tubulatura rectangulara din tabla zincata pentru intoducere / evacuare aer, complet echipat cu sisteme de prindere si imbinare

mp

10.00

40.44

404.40

P147

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru

introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0200

mm

ml

5.00

33.52

167.60

P200

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru

introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0400 mm

ml

83.00

54.01

4,482.83

P160

22-600x800

buc

1.00

24.67

24.67

P1S1

22-600x1000

buc

2.00

24.67

49.34

P245

33-600x1800

buc

1.00

91.23

91.23

P279

Baterie de incalzire electrica montat3 pe tubulatura, P electrica=9 kW

3~/400V/50Hz.

n prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comanfla^, acționare interconectata in funcționare cu ventilatorul de introducere de la

;    {fa

recuperatorul de căldură.    j

F

A    600

gvB--

175.55

/^053.30

•zi

>    'V7

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P.U. aprobat

P.U. NOU

VALOARE

P288

Baterie de încălzire electrica montata pe tubulatura, P electric a=9 kw; 3~/400V/5DHz.

In prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comanda, acționare interconectata in funcționare cu ventilatorul de introducere de Ia recuperatorul de căldură.

buc

6.00

1,482.40

8,894.40

TOTAL

30,842.96

P-URI NOI NCS VENTILAȚII

P028V

VA05A TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA NEIZOLATA 100MM

ml

100.00

34.46

3,446,00

P029V

VA05A TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA 250MM

ml

10.00

55.26

552,60

P030V

VB15B1 GRILA LINIARA SIMPLA DEFLEXIE 825X75

buc

60.00

240.69

14,441.40

P031V

VB15A1 GRILA EXTERIOARA COMPLET ECHIPATA 500X250

buc

2.00

247.26

494,52

P032V

VB15C1 GRILA EXTERIOARA COMPLET ECHIPATA 1000X180

buc

10.00

322.48

3,224.80

P033V

VB15A1 GRILA DE TRANSFER COMPLET ECHIPATA 300X150

buc

11.00

193.78

2,131.58

P034V

VB30A1 SISTEM CLIMATIZARE TIP SPLIT DE 24000BTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE PERETE

buc

6.00

3,041.46

18,248.76

TOTAL

42,539.66

TOTAL CU P -URI NOI

73,382.62

r

ELECTRICE

P359

EF02B1 Tablou electric centrala termica TCT - IP55, complet echipat

buc

1.00

5,180.34

5,180.34

P360

EF02B1 Tablou electric general TCV - IP31, complet echipat

buc

1,00

6,861.30

6,861.30

P339

EF0281 Tablou electric statie pompare incendiu TSPi - IP55, complet echipat

buc

1.00

4,760.10

4,760.10

P298

EE12A1

corp de iluminat echipat cu sursa LED S5.3W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 20 (CIL7)

buc

52.00

67.74

3,522.48

P302

EE10A

corp de iluminat de tip siguranța, cii sursa LED lx5W, montaj aparent, cu autonomie 1 h, pentru marcare hidranti, permanent, include toate accesoriile de prindere si montaj (H)

buc

1.00

325.91

325,91

P3O6

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu intarziere mărită la propagarea focului N2XH 3x2.5 , Un=ikV

ml

322.00

10,48

3,374.56

P308

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu intarziere mărită la propagarea focului N2XH 5x2.5 , Un=lkV

ml

165.00

12.00

1,980,00

P312

EA01C1

Tub protecție fara halogen d=20 mm

ml

423.00

3.50

................1,480.50 '

P313

EA01A1

Tub protecție flexibil material plastic d=32 mm

ml

140.00

3.20

448.00

P318

ED01D1

comutator 10A/230V, montaj ingropat, cu doza de aparat, IP 20

buc

15.00

20.38

305.70

P319

ED01D1

priza dubla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim IP20

buc

77.00

16.80

1,293.60

P320

EA13A1

Doza distribuție, normala / etanșa

buc

27.00

8.97

242.19

P323

EG02B1

Platbanda OLZn 25x4 (0lOmm) + sistem de prindere

ml

55.00

54.20

2,981.00

P394

Dispozitiv electronic de amorsare, tip PDA - Rp=63m

-montat in consola, Hcatarg = lOm, inclusiv catarg si accesorii de montaj

buc

1,00

10,901.48

10,901.48

TOTAL

43,657.16

P-URI NOI-NCS

POOIE

EE12A1 CIL TIP SPOT, CU MODUL LED 20W, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, IP40, KIT EMERGENTA 2H

buc

18.00

748.23

13,468.14

P002E

EE12A1 CIL TIP SPOT, CU MODUL LED 20W, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, IP44

buc

60.00

167.99

10,079.40

P003E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-2B-18LED, 18.3W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT APARENT, IP65

buc

11.00

108.70

1,195.70

P004E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 39W, BALAST ELECTRONJfițS^P

APARENT, IP65, KIT EMERGENTA 2H    /

k    2.00

291.54

P005E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 39W, BALAST ELEt/rROljJ^

MONTAJ APARENT, IP65    f    j

țoi-

gggj \ V

1 2.00

ZI

121.83

§

71 CP    P.

, Urn    '

< VCAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P.U. aprobai

P.U. NOU

VALOARE

P006E

EE12B1 CIL CU DISPERSOR, MODUL LED 55W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP20, KIT EMERGENTA 2H

buc

28.0C

349,11

9,775.08

P007E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-SB-1SLED HP, 73W, IP65, APARENT, GRATAF PROTECȚIE, BALAST ELECTRONIC

buc

36.00

206.73

7,442.28

P008E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, F1PAD-06-1R-5B-18LED HP, 73W, IP65, APARENT,

GRATAR, KIT EMERGENTA 2H

buc

12.00

376.44

4,517.28

P009E

EE12G1 CIL CU LĂMPI FLUORESCENTE, TL-D 2X36W, IP65

buc

3.00

407,58

1,222.74

P010E

ED10A1 BUTON CU REVENIRE PENTRU ILUMINAT, 230V, 10A, IP40, ALB, 2 MODULE

buc

10.00

18.31

183.10

PO11E

EB01A CONDUCTOR CUPRU TIP H07Z-K 1,5 MMP

ml

3,800.00

2.08

7,904.00

P012E'

EB01A CONDUCTOR CUPRU TIP H07Z-K 2.5 MMP

ml

1,400.00

2.21

3,094.00

PO13E

EC03G1 CABLU DIN CUPRU N2XH 5X1,5 MMP

ml

100.00

12.10

1,210.00

P014E

EC03G1 CABLU DIN CUPRU NHXH E9O 3X1.5 MMP

ml

100.00

11.70

1,170.00

PO15E

EA18C JGHEAB METALIC ZINCAT400X50 {INCLUSIV ELEMENTE IM

BINARE) 1BUC=3ML

buc

8.00

79.60

636.80

P016E

EA18CJGHEAB METALIC ZINCAT 200X35 (INCLUSIV ELEMENTE DE

ÎMBINARE)

buc

44.00

53.50

2,354.00

P017E

EC03H1 CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X4 MMP

ml

16.00

19.40

310.40

P018E

EC03J1 CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X10 MMP

ml

60,00

34.58

2,074.80

P019E

EC03K1 CABLU DIN CUPRU N2XH 5X25 MMP

ml

8.00

63.47

507.76

PO2OE

EC03I1 CABLU DIN CUPRU NHXH E90 5X6 MMP

ml

60.00

24.97

1,498.20

P021E

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY 5X1.5 MMP

mf

60.00

15.63

937.80

P022E

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY 3X2.5 MMP

ml

60.00

14.22

853.20

PO23E

EC03L1 CABLU CUPRU CYABY 5X35 MMP

ml

110.00

86.74

9,541.40

P024E

EC03J1 CABLU CUPRU CYABY 5X16 MMP

ml

110.00

39.48

4,342.80

PO25L

■EC03K1SASLU CU P-RWGWF-5X-25. M MP-.....................................................................................

............mî............

.........................16.00

..................04-.91-

......................î',038:58'"'

P026E

EF03C1 TABLOU ELECTRIC VENTILAȚIE -TV (CONFORM SCHEMA MONOFILARA)

buc

1.00

2,614.59

2,614.59

PO27E

EG05XA ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMANT

buc

10.00

93.72

937.20

TOTAL

89,735.97

TOTAL CU P-URI NOI

133,393.13

ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

P351

ED02A1

priza simpla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim IP44

buc

7.00

29.31

205.17

TOTAL

205.17

CURENTI SLABI

P404

ED02A

ASIM

DETECTOR OPTIC DE FUM, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

10.00

145.30

1,453.00

P405

ED02A

ASIM

DETECTOR MULTICRITERIAL DE TEMPERATURA Si FUM O2T, COMPLET ECHIPAT NCLUSiV ACCESORII DE MONTAJ

buc

1.00

218.54

218.54

P406

ED02A

ASIM

SOCLU DETECTORI CU IZOLATOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ

buc

11.00

26.83

295.13

P41S

ID06A    1

ASIM

ACUMULATOR 12V/7Ah, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MQNT^I^O

rffi e

. 2*00

265.12

P423

EFD1B    /r$7^

ASIM    /

PATCHPANEL CAT 6, 24xRJ45-lHU, ECRANAT, SUPORT DE CABLURI 1    ț

EOMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ    t O VS-

jZț    i-00

K I L

75,34

A    fi

I \ ir

A*?

& -?zZO.

rn\

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P.U. aprobat

P.U. NOU

VALOARE

P425

ECO8B

ASIM

PRIZA RJ 45 CAT 5e MONTATA ÎNGROPAT, INCLUDE DOZA DE APARAT, ACCESORIILE

DE MONTAJ

buc

32.00

13,55

433.60

P426

EFO1B

ASIM

SWITCH 8xlCI/100/1000Tx+2xlOOOBaseT, 19"

buc

1.00

751.92

751.92

P438

ED02A

ASIM

CAMERA VIDEO FIXA DE INTERIOR, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ

buc

7,00

1,297.71

9,083.97

P440

ED02A

ASIM

LENTILA 3,5-8mm Aî DAY NIGHT

buc

3.00

64.52

193.56

P441

EC11A

ASIM

VIDEO BALUN

buc

3.00

21.28

63.84

P442

EC09A

Cablu FTP cat Se

ml

680.00

3.67

2,495.60

TOTAL

15,594.74

P-URI NOI - NCS

PO37CS

00802B12A2 DETECTOR DE FUM ADRESABIL

buc

22.00

187,46

4,124.12

P038CS

EC03G1 Cablu NHXH E90 3x1.5 mmp tras prin tub de protecție

ml

10.00

29.00

290.00

P039CS

Q0802B18A1 Bariera de fum 50x15 m

buc

2.00

2,427.48

4,854.96

P040CS

TCC23B1 Monitor LCD 32”, complet echipat

buc

2.00

3,509.00

7,018.00

P041CS

RCSU06A Sapare șanțuri tencuiala pozare tuburi pvc

ml

700,00

26.07

18,249.00

P042CS

ATA02A Calculator desktop

buc

1,00

2,245.75

2,245.75

P043CS

W1LC21B FIBRA OPTICA

ml

100.00

13.29

1,329.00

P044CS

AȚA02A Calculator desktop dotat cu software control pt supraveghere video

buc

1.00

15,550.39

15,550.39

P045C5

EA02A1 Tub pvc montat aparent d=13mm

ml

570.00

15.41

8,783.70

P046CS

EA02A1 Tub pvc, halogen free, montat ingropat, d=13mm

ml

390.00

17.57

6,852.30

TOTAL

69,297,22

TOTAL CU P-URi NOI

84,891.96

SANITARE CLĂDIRE

P469

Instalația completa pentru lavoar simplu conținând:

-1 lavoar porțelan sanitar montat pe blat

-1 baterie mor.ocomanda cu închidere automată cu mixare, set evacuare cii tijă instalare pentru o singura gaură, dispozitiv de mixare cu valvă de oprire apa fierbinte, debit 61/min, timp de curgere 7 sec, interval de presiune între 6,5 și 6 bari,

-1 sifon 0 1 %"

-1 oglinda sanitara 600 x 500 mm

-1 distribuitor prosoape hârtie

-1 distribuitor săpun lichid

-    2 racorduri flexibile % - 3/8"

-    material mărunt, de etansare, de fixare

buc

1.00

1,184.03

1,184.03

P472

Pisoar din porțelan, ventil si sifon de scurgere 11/4" cromat

-cadru metalic de prindere in pereții de gipscarton, zincat, fixări de perete si de pardoseala fonoizolante;

-    perete despărțitor;

-    material mărunt, de etansare, de fixare

Culoare: alb

Robinet pentru spalare pisoar, cu inchidere cu fotoceluia (alimentare cu baterii de 9V)

buc

1.00

3,163.36

3,163.36

P473A

Țeava din polîpropilena pentru apa rece si calda menajera, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. -- Sistem complet de suporți pentru conducte de apa, din otel zincat [bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.}

Dimensiuni: CP 20 - (p 63

m

30.00

25.30

759.00

P475

zolatie termica din cauciuc sintetic expandat, pentru conducte din polipropilena, cu grosime 5=9 mm, material mărunt, de etansare, de fixare

Dimensiuni: 20mm - 63 mm

m

30.00

7.12

213.60

P484

Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

30.00

16.34

490.20

P485

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare;    Xxp/

-material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.;    /

-— ---Z .Ct Ac*

S m \

1    30.00

27.86

-—i

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P.U, aprobat

P.U. NOU

VALOARE

P486

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomefi inclusiv coturîle, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare;

Dimensiuni: cp 40 mm - ffl lOOmm

m

50.00

17.73

886.50

P495

Țeava de otel zincat PN25, montata prin cuple rapide Victaulic, inclusiv fitingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reducții,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare

Dimensiuni: (p l/2"-(p 2"

m

8.00

38.42

307.36

P485

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare;

-material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.;

m

8.00

27.86

222.88

P473A

Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. -- Sistem complet de suporți pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.)

Dimensiuni: tp 20 - <P 63

m

25.00

25.30

632.50

P517

Hidrant exterior suprateran Dn80 cu protecție la rupere si sistem antieruptie, protecție anti-inghet ia închiderea completa prin drenaj inferior, toate elementele protejate împotriva coroziunii, corp inferior din fonta ductila, flansa PN16, caseta de protecție montata in pamant, cot cu picior

-    material mărunt, de etansare, de fixare;

-    2xracorduri fixe tip B DN65 conf. DIN 14318;

buc

1,00

1,575.90

1,575.90

P599

Statie pompare Apa potabila (1F+1R);

-Debit: 2 l/s pe pompa;

-înălțime de pompare : 30 mCA;

-Putere electrica motor (P2): 2.00 kw pe pompa; ~ 3

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

- materia) mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1.00

39,334,99

39,334.99

P571

Recipient de hidrofor sub presiune V-50L PnlO Bar;

-membrana din cauciuc buțil, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare.

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1.00

741.25

741.25

TOTAL

50,347.37

P035S

Rezervor tampon, capacitate 10001, complet echipat

buc

1.00

697.45

697.45

TOTAL

697.45

TOTAL CU P-URI NOI

51,044.82

SANITARE GOSPODĂRIE DE APA

P531

Vana sertar, Pn 16,

-imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa;

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: S"

buc

1.00

2,272.45

2,272.45

TOTAL

2,272.45

P-URI NOI - NCS

P036S

Țeava de otel zincat PN16, montata prin filete, inclusiv fitinguri, 2"-S"

ml

60.00

93.02

5,581.20

TOTAL

5,581.20

TOTAL CU P-URI NOI

7,853.65

TOTAL NCS-URI

941,650.00

T.V.A.

178,913.50

TOTAL CU TVA

1,120,563.50


Construire complex multifuncțional pentru activitatî didactice si sport la Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București

NOILE SOLUȚII
NOTE DE RENUNȚARE - DETALIATE PE OBIECTIV

keus 'i


JCÎ.A ©S.o^.t-cvSCAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U.aprobat

VALOARE FARA

TVA

ARHITECTURA

P021

Termoziolatii orizontale sub placa parter polistiren extrudat 6cm

mp

-10.11

31.77

-321.32

P022

Folie polietilena sub placa parter

mp

-10.11

12.82

-129.66

P027

Hidroizolatie orizontala carton asfaltat, fasie 30cm sub zidarii

mp

-2.27

9.55

-21.64

P048A

Vata minerala bazaltica lOcm la pereți

mp

-836.79

85.16

-71,261.04

P053

Invelitoare multistrat, tabla cutata, vata minerala, membrane cu ardezie

mp

-857.30

126.26

-108,243.20

P048A

Vata minerala bazaltica lOcm in spatele panourilor tip RIGIDUR/PLACOCEM

mp

-300.00

85.16

-25,548.00

P081

Sapa autonivelanta la sala de sport

mp

-214.61

13.56

-2,910.11

P123

Dala flotanta beton slab armat 5cm grosime

mp

-214,61

131.33

-28,184.73

P084

Tencuieli interioare stâlpi si pereți din beton sau cărămidă ,incl mortar

mp

-250.00

20.00

-5,000.00

P085

Tencuieli interioare la tavane si grinzi din beton

mp

-1,700.00

43.84

-74,528.00

P084

Tencuieli interioare la pereți din beton/caramida

mp

-2,694.54

20.00

■53,890.78

P091

Tamplarie de lemn cu usa plina cu shielduri normale

mp

-74.09

443.93

-32,889.89

P121

Grilaj ferestre Săli d,e sport

mp

-261.00

249.99

-65,247.39

P096

Placi ceramice cu aspect de piatra naturala

mp

-177.31

57.18

-10,138.59

P099

Pardoseala sportiva inclusiv plinta (h = 10 cm)

mp

-214.61

486.32

-104,369.14

P102

Vopsitorii lavabile la pereți din beton sau zidărie tencuiti

mp

-472.00

11.15

-5,262.80

TOTAL ARHITECTURA

-587,946.29

STRUCTURA

P001

Săpătură

100m3

-4.44

766.38

-3,403.52

P002

Umplutura compactată pamant

m3

-266.50

5.01

-1,335.18

P003

Beton egalizare C8/10

m3

-0.87

225.54

-195.31

P004

Beton fundații C20/25 (+spr)

m3

-8.48

272.49

-2,311.48

P005

Cofraj fundații

m2

-4.04

29.91

-120.82

P006

Armatura fundații BST500

kg

-799.28

3.26

-2,605.66

P007

Beton stâlpi si pereți C30/37

m3

-2.78

319.61

-887.49

P008

Cofraj stai pi si pereți

m2

-2.84

26.38

-74.86

P009

Armatura stâlpi si pereți BST500

kg

-582.66

3.99

-2,324.80

P010

Beton placi si grinzi C30/37

m3

-0.18

285.44

-50.92

P012

Armatura placi si grinzi BST500

kg

-101.94

3.27

-333.33

P115

Structura metalica planseu terasa S355

kg

-0.50

7.58

-3,79

P605

BETON C35/45 TURNAT IN FUNDAȚII PAHAR

mc

-10.29

402.23

-~=5£3say.38.95

P606A

BETON C30/37 MONOLITIZARE PAHAR

mc

-2,84

388^

-1,10-WMS

/ WQ " /    ” VȘTî

TOTAL STRUCTURA    Î5R /Z?7

-(S-----------

//to1

Ic

-tftv1

O J<    fcn

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U. aprobat

VALOARE FARA

TVA

HVAC

P125

Rețea de distribuție țeava de otel pentru agent termic incaizire complet cu sisteme de prindere si îmbinare.

ml

-540.0C

32.06

-17,312.40

P126

Rețea de distribuție țeava de PE-XA la colac pentru tehnica de îmbinare cu manșon alunecător/ sertizare distribuție agent termic, Pn 10, inclusiv fitingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții, etc). Sunt incluse toate costurile necesare montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare, de fixare etc}.

ml

-330.00

25.12

-8,289.60

P145

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D} pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0125 mm

ml

-45,00

27.22

-1,224.90

P146

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare având următoarele dimensiuni: 0160 mm

ml

-13.00

31,10

-404.30

P197

Tubulatura circulara rigida tip SPiRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0250 mm

ml

-7.00

36.15

-253.05

P198

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare st etansare avand următoarele dimensiuni: 0315 mm

ml

-20.00

44.55

-891.00

R199

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, slna de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0350 mm

ml

-140.00

49.80

-6,972.00

P148

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de susținere avand următoarele dimensiuni : 0125 mm

ml

-26.00

39.82

-1,035.32

P204

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la îmbinare (coliere, banda aluminiu), si de susținere avand următoarele dimensiuni: 0250 mm

ml

-5.00

16.71

-83.55

P211

Tubulatura circulara flexibila izolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de susținere avand următoarele dimensiuni: 0315 mm

ml

-5.00

79.22

-396.10

P212

izolarea termica a tubulaturilor rectangulare/circulare cu cauciuc sintetic cu celule inchise (eiastomer) de 13 mm; complet cu adeziv, substanța de curatat, clipsuri montate confrom indicațiilor producătorului

-130.00

36.02

-4,682.60

P213

Clapeta manuala pentru regajul debitului de aer

buc

-8.00

26.67

-213.36

P218

Grila liniara cu simpla deflexîe, compfet echipata cu sisteme de prindere, dimensiuni 500x225 mm

buc

-60.00

47.28

-2,836.80

P23O

Grila de evacuare cu panou perforat (caroiaj cu ochiuri înciinate) cu plenum neizolat prevăzut cu stut de racordare lateral, echipat cu dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu următoarele dimensiuni: 350x350

buc

-2.00

72.49

-144.98

P229

Grila exterioara , complet echipata cu sisteme de prindere, dimensiuni 040^'

-12.00

13 w

-    -l,63&ft

.-n

P231

Grila de transfer, complet echipata cu sisteme de prindere, dimensiun/tș/O 260xl60mm    ferp)

> w -10.00

4F38

-wi-L

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U.aprobat

VALOARE FARA

TVA

P159

22-600x600

buc

-3.00

24.67

-74.01

P253

22-600x1800

buc

-1.00

2.48

-2.48

P278

Baterie de incaîzire electrica montata pe tubulatura, P electrica=12 kW ;37400V/50Hz.

In prețui echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cabiu de comanda, acționare interconectata in funcționare cu ventilatorul de introducere de la recuperatorui de căldură.

buc

-6.00

139.49

-836.94

P270

Centrala termica murala cu funcționare pe gaz, putere nominata P=113 kW, Tt/Tr=80/60°C. Complet echipat cu cate doua supape de siguranța, accesorii de montaj, postament.

buc

-1,00

15,023.58

-15,023.58

P255

Vas de expansiune inchîs 100 îitri,complet echipat

buc

-1.00

409.73

-409.73

P272

Pompa de circulație cazan, L=4,86 mc/h, Hp=5 mCA, complet echipata

buc

-1.00

1,575.90

-1,575,90

P260

22-600x400

buc

-2.00

94.55

-189.10

P175

22-600x600

buc

-6.00

156.54

-939.24

P176

22-600x800

buc

-1.00

162.84

-162.84

P274

22-600x1400

buc

-6.00

264.75

-1,588.50

P275

22-600x1800

buc

-3.00

378.22

-1,134.66

P267

33-600x1800

buc

-1.00

714.41

-714.41

P287

Baterie de încălzire electrica montata pe tubulatura, P electrica=12 kW ;3~/400V/50Hz.

in prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comanda, acționare interconectata in funcționare cu ventilatorul de introducere de la recuperatorul de căldură.

buc

-6.00

872.00

-5,232.00

TOTAL

-74,735.11

ELECTRICE

P358

EF02B1

Tabiou electric etaj TSala - IP 3i, carcasa material metalic, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare, inclusiv accesorii de montaj

buc

-1.00

5390.46

-5,390.46

P294

EE12A1

ASIM

corp de iluminat tip spot (downlight), echipat cu sursa LED max, 31W, montaj ingropat, cu geam de protecție, temperatura de culoare 4000K, cu grad de protecție minim JP20, complet echipat (CI11 j

buc

-24.00

273.22

-6,557.28

P295

EE12A1

ASIM

corp de iluminat tip spot (downlight), echipat cu sursa LED max. 31W, montaj ingropat, cu geam de protecție, temperatura de culoare 4000 K, cu grad de protecție minim IP20+ kit de emergenta 2h, complet echipat-iluminat de securitate pentru evacuare {CIL 2)

buc

-17.00

273.22

-4,644.74

P296

EE12A1

ASIM

corp de iluminat tip spot (downlight), echipat cu sursa LED max. 20W, montaj ingropat, ce geam de protecție, temperatura de culoare 4000K, cu grad de protecție minim IP23, complet echipat (CIL 3)

buc

-58.00

125.84

-7,298.72

P297

EE12A1

ASIM

corp de iiuminat tip spot (downlight), echipat cu sursa LED max, 31W, montaj îngropat, ce geam de protecție, temperatura de culoare 4000K, cu grad de protecție minim IP23 + kit de emergenta 2h, complet echipat -'luminat de securitate pentru evacuare (CIL4)

buc

-2.00

304.83

-609.66

P299

EE12A1

corp de iluminat echipat cu sursa LED 20W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 54 + kit de emergenta Ih, complet echipat - iluminat de securitate împotriva panicii (CIL5)

buc

-19.00

273.22

-5,191.18

P300

EE012A1    Z’

corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W, montaj aparent, grad de Zs? protecție minim IP 54 + kit de emergenta 3h, complet echipat - iluminat? țte Z siguranța pentru continuarea lucrului (CIL6)    f (îri

Zn z\

O

\ -2,00

452.3fc

//»

£ T O A\ r,

z, XJ ’Ttțj

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U. aprobat

VALOARE FARA

TVA

P368A

' EF12A1

corp de iluminat de tip proiector, echipat cu sursa cu LED 300W, distribuție asimetrica IP56 IK08, montaj aparent, cu gratar de protecție împotriva șocurilor mecanice

buc

-16.0C

1,121.99

-17,951.84

P301

EE10A

corp de iluminat de tip siguranța cu sursa LED lx5W, montaj aparent, cu autonomie 2 h, inscripționat conform locuiui de montaj, permanent, include toate accesoriile de prindere si montaj (E)

buc

-16.0C

273.22

-4,371.52

P303

YC01

ASIM

banda LED inclusiv driver, montaj in scafa

ml

-125.00

20.32

-2,540.00

P304

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea focului N2XK 2x1,5 , Un=lkV

ml

-215.00

10.80

-2,322.00

P305

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu intarziere mărită la propagarea focului N2XH 3x1,5 , Un=lkV

ml

-1,721.00

10.26

-17,657.46

P307

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu intarziere mărită ia propagarea focului N2XH 4x1,5 , Un=lkV

ml

-260.00

11.13

-2,893.80

P374

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu intarziere mărită ia propagarea focului N2XH 4x50+35 , Un=lkV

ml

-50.00

65.29

-3,264.50

P309

EC03G1

Cablu alimentare din cupru rezistent la foc, tip NHXH E30 3x2,5, Un = IkV

mi

-112.00

13.05

-1,461.60

P311

EA01C1

Tub protecție fara halogen d=16 mm

ml

-1,990.00

6.08

-12,099.20

P315

EI19F1

ASIM

Pat cabluri din tabla perforata 60xl00mm, livrat la bucăți de 3 m, include sistemul de prindere sî montaj

buc

(lbuc=3ml)

-65.00

12.53

-814.45

R322

ED02A1

ASIM

senzor de mișcare, montaj îngropat, unghi de detectîe 180 grade, distanta de detecție ; raza 12 m, IP23

buc

-34.00

81.84

-2,782.56

R328

W2F05A01

ASIM..................................................“.........................................................................................................................;......................................................

corp de iluminat exteriror LED 50W, montat pe stâlp OLZn 5m, complet echipat, inclusiv stâlp

buc

-6.00

1,439.57

-8,637.42

P402

Baterie de compensare 30 kVAR, 3 trepte (3 x 10 kVAR}, complet automatizata si echipata

buc

-1.00

2,710.39

-2,710.39

P397

Sursa neintreruptibila de curent ( UPS ) cu putere 5kVA, TRIFAZAT /TRIFAZAT, cu autonomie 10 minute, THDI < 3%, automatizat, complet echipat, cu conexiune LAN

buc

-1.00

2,323.19

-2,323.19

R398A

Sistem degivrare zona acces, conducte, suprafața de 40 mp, include cablu ‘ncalzitor, senzori de temperatura sî umiditate, termostat, material mărunt si tablou electric TDEG (confecție metalica, montaj aparent, IP55, (schema monofilara se realizează de către furnizorul de echipamente)

buc

-1.00

580.80

-580.80

P403

Baterie de compensare 30 kVAR, 3 trepte (3 x 10 kVAR), complet automatizata si echipata

buc

-1.00

10,085.76

-10,085.76

P400

Sursa neintreruptibila de curent { UPS ) cu putere 5kVA, TRIFAZAT /TRIFAZAT, cu autonomie 10 minute, THDI < 3%, automatizat, complet echipat, cu conexiune LAN

buc

-1.00

8,825.04

-8,825.04

P401A

sistem degivrare zona acces, conducte, suprafața de 40 mp, include cablu ncalzitor, senzori de temperatura sî umiditate, termostat, material mărunt ;i tablou electric TDEG (confecție metalica, montaj aparent, IP55, (schema monofilara se realizează de către furnizorul de echipamente)

buc

-1.00

1,947.81

-1,947.81

rOTAL

-133,866.10

ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

P340

:FO2B1    /

rablou electric general TGAP- iP 55, carcasa material metalic, usa cu yaly^; nontaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare, inclusiv    /

ccesorii de montaj    rit

î

-

1,298.37 f

Zc

/P

-li,.

ry    T

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U. aprobat

VALOARE FARA

TVA

P347

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea focului CYYF 4x1,5, Un=lkV

ml

-20.0C

55.71

-1,114.20

P348

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită !a propagarea focului NHXH E90/FE180 4x25, Un=lkV

ml

-90.0C

71.94

-6,474.60

P349

ECO3G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea focului NHXH E90/FE180 1x16, Un=lkV

ml

-90.00

71.94

-6,474.60

TOTAL

-15,361.77

CURENTI SLABI

P410

ED02A

ASIM

SIRENA DE EXTERIOR COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-1.00

468.41

-468.41

P414

ED06A

ASIM

ACUMULATOR 12V/20Ah, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-2.00

328.79

-657.58

P416

EC08A

ASIM

CABLU JY(St)Y 1X2X0,8

ml

-145.00

2.83

-410.35

P417

EC08A

ASIM

CABLU JEH(St)E30 2X2X0,8

ml

-200.00

6.05

-1,210.00

P418

EA01A

TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 mm

ml

-200.00

5.07

-1,014.00

P602

YC01

accesorii pentru montaj

set

-1.00

316.49

-316.49

P427

EC08A

ASIM

CABLU FTP 4x2x0,5, CAT6

ml

-50.00

3.90

-195.00

P428

EA10A

ASIM

TUB IPY16

m!

-50.00

3.95

■197.50

EF01B

ASIM............................................................................................................................................................................................................................................

AMPLIFICATOR AUDIO 2x200W/100V

.............-buc............—

....................................... 1-00

.............4 029.80

..............................,4 Q7Q.

P430

ED02A

ASIM

CONSOLA DE APLEL DIGITALA DCS 15

buc

-1.00

683.81

-683.81

P431

EF01B

ASIM

MODUL DIGITAL IEȘIRI DOM 4 - 8

buc

-1.00

2,033.66

-2,033.66

P432

ED02A

ASIM

COMBINAȚIE TUNNER/CD, MP3

buc

-1.00

479.18

-479.18

P433

EF01B

ASiM

MODUL- INTERFAȚA UNIVERSALA UIM

buc

-1.00

814.96

-814.96

P434

ED02A

ASIM

INCINTA ACUSTICA DE TAVAN 6W/100V, SPL 98dB, 110Hz-15KHz

buc

-20.00

457.64

-9,152.80

P434A

ED02A

ASIM

NCINTA ACUSTICA DE PERETE 45W/100V, SPL 98dB, 110Hz-15KHz

buc

-6.00

673.04

-4,038.24

P435

EC05A

ASiM

CABLU DIN CUPRU CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FOCULUI JEH(St)E30 2x2x0,8

ml

-540.00

6.71

-3,623.40

P436

EA03A2

ASIM    /v/o”-

TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20 mm

X ml

-132.00

9.08

/xL -a    4.

P602

3ccesorn pentru montaj    \    \

^et

' -1.00

316.49

SEC1O$

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U.aprobat

VALOARE FARA

TVA

P437

EF01B

ASIM

MONITOR LCD 24", COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-1.00

1,140.65

-1,140.65

P439

ED02A

ASIM

CAMERA VIDEO FIXA DE EXTERIOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-4.00

1728.52

-6,914.08

P306A

EC05A

CABLU DIN CUPRU CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 3x2,5

ml

-512.00

5.11

-2,616.32

P443

EA10B

TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 20mm

set

-585.00

5.39

-3,153.15

P444A

EA16C

DOZE DE DERIVAȚIE

set

-28.00

12.52

-350.56

P602

YC01

accesorii pentru montaj

set

-1.00

316.49

-316.49

P445

CONTROLLER DE ZONA

BUC

-1.00

3,507.40

-3,507,40

P446

SURSA DE ALIMENTARE CU BACK-UP 10A

BUC

-1.00

2,958.35

-2,958.35

P447

MODUL ELECTRONIC CU AVERTIZARE OPTICA

BUC

-1.00

793.86

-793.86

P448

BUTON DE URGENTA CU FIR PENTRU WC

BUC

-1.00

413.75

-413,75

P449

BUTON DEANULARE PANICA

BUC

-1.00

410.58

-410.58

P450

BUTON DEANULARE PENTRU CAMERA DE SERVICIU

BUC

-1.00

403,19

-403.19

P451

TERMINATOR DE BUS MAGISTRALA

BUC

-1.00

308.16

-308,16

P452

CABLU JEH(ST)E30 4X2X0,8

ML

-152.00

5.72

-869.44

P453

TUB PROTECȚIE DIN PVC CU DIAMETRUL DE 20MM

ML

-138.00

4.43

-611.34

P444

DOZE DE DERIVAȚIE

BUC

-1.00

15.69

-15.69

TOTAL

-55,623.24

SANITARE CLĂDIRE

P582

Sistem degivrare conducte, complet echipat, cablu DTÎP10 si DTIP18, cablu autoalimentare, termostat tip Devtreg, tablou de automatizare si alimentare, banda aluminiu, pentru protecție conducte canalizare cu diametre

De llOmm avand o lungime de lOm.

- material mărunt de etansare;

ans

-2.00

549.72

-1,099.44

P491

Teava-din .poJipropileRapentrucana.LIzareinterioara, cu muf est ga rnituridin. elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare,de fixare etc), probelor sl punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc,), procurare si montare;

Dimensiuni: Cp 110 - 160mm

m

-10.00

24.90

-249.00

P512

Țeava din PEHD PN16 inclusiv piesele de legătură (pentru alimentare hîdranti interiori);- firma de execuție va prevedea toate costurile, necesare transportului,montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte.®90 mm

m

-13.00

37.02

-481.26

P474

Țeava de otel zincat PN16, montata prin cuple rapide Victaulic, inclusiv fitingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (materia! mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat ^bride, tije, mansoane,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), arocurare si montare 0 1" - 2"

m

-25.00

59.53

-1,488.25

P502

Rețea exterioara de apa. Țeava din PEHD PN1O inclusiv piesele de legatura;-:irma de execuție va prevedea toate costurile necesare transp,,montajului material mărunt, pierderi de material, material de are, de fixare etc), arobelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte, $ SOmm;    Z'

ȘÎX    -40-00

23.18

//Q' Lp

e -

o

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P.U. aprobat

VALOARE FARA

TVA

P484

Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40.00

16.34

-653.60

P503

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației exterioare; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40.00

16.95

-678.00

P504

Grila avertizare din polietilena de culoare albastra (pentru apa)

m

-40.00

1.63

-65.20

P330A

Săpătură de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare;

mc

-100.00

30.53

-3,053.00

P002A

Umplutura in șanțuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm;

mc

-16.68

4.77

-79.56

P505

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor,in straturi de 10 cm grosime;

mc

-93.72

20.94

-1,962.50

P506

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal la săpături sub 1.5m intre maluri si interspatii intre dulapi 0,2m

mp

-240.00

20.51

-4,922.40

P510

CM - Cămin de vizitare ® 800, STAS 2448-73, din tuburi de beton simplu cu cep si buza.    Fundație din beton simplu.Camera de lucru din

tuburi de beton simplu DnlOOO piesa tronconica Dnl000/800 pentru racordarea la coșul de acces treptele din otel beton coșul de acces treptele din otel beton .Capac si rama din fonta carosabil tip IV conform STAS 2308/81    -piesa suport conform STAS 2448/82

-    material mărunt, de etansare, de fixare

-    Inclusiv Preparare beton B50, pentru fundația căminului de beton si etansarea trecerilor tubului PVC prin cămin

buc

-2.00

1,996.14

-3,992.28

P506

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal la săpături sub 1.5m intre maluri si interspatii intre dulapi 0,2m;

mp

-80.00

20.51

-1,640.80

P513

Țeava din PEHD PN16 inclusiv piesele de legătură {pentru alimentare hidranti înt+exterîori);

- firma de execuție va prevedea toate costurile necesare

tran$portului,montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte.

Dimensiunî:Cp63-110 mm

m

-40.00

47.51

-1,900.40

P485

Efectuare proba de etanșeitate a instalației - material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40.00

27.86

-1,114.40

] P504

Grila avertizare din polietilena de culoare roșu (pentru incendiu)

m

-40.00

1.63

-65.20

P330A

Săpătură de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare si pentru cămine de canalizare;

mc

-40.00

30.53

-1,221.20

P506

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal la săpături sub l.Sm intre maluri si interspatii intre dulapi 0,2m;

mp

-140.00

20.51

-2,871.40

P569

Radiator electric 2 kW

buc

-1.00

458.64

-458.64

P565

Statie de pompare capsulata, 1 pompa activa si una de rezerva, rezervor de acumulare, pentru canalizare menajera -Q= 18 mc/h

-H=6 mCA

-P= 5 kW, -3

buc

-2.00

458.64

-917.28

P603

Manopera instalații

buc

-1.00

178.60

-178.60

P524

ladîator electric 2 kW

buc

-1.00

2,164.24

-2,164.24

P573

Statie de pompare capsulata, 1 pompa activa si una de rezerva, rezervor de acumulare, pentru canalizare menajera -Q= 18 mc/h

-H=6 mCA

-P= 5 kW, ~3

buc

-1.00

16,212.65

-16,212.65

TOTAL

-48,396.50

|SANITARE GOSPODĂRIE DE APA

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

R.U. aprobat

VALOARE FARA

TVA

P525

Țeava de otei zincat PN16, montata prin cuple rapide Victaulic, inclusiv fitingurile pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare

Dimensiuni: Cp2"-CD5''

m

-77.00

55.12

-4,244.24

P569

Radiator electric 2 kW

buc

-1.00

458.64

-458.64

P524

Radiator electric 2 kW

buc

-1.00

2,164.24

-2,164.24

TOTAL

-6,867.12

TOTAL NR-URI

-941,684.21

T.V.A.

-178,920.00

TOTAL CU TVA

-1,120,604.21

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

a„    ——

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr.89)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform Act adițional

nr.84620/09.05.2018 - (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi (lei fara TVA)

Rest de executat la zi (leî fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

203,000.00

192350.00

10,150.00

203,000.00

2

EXECUȚIE

6,216,372.90

2,364,251.67

3,852,087.03

6,216,338.70

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

115,197.81

109,437.92

5,759.89

115,197.81

4

DOTĂRI

233,732.65

0.00

233,732.65

233,732.65

TOTAL VALOARE

6,768303.36

2,666,539.59

4,101,729.57

6,768,269.16

TVA

1,285,977.64

506,642.52

779,328.62

1,285,971.14

TOTAL VALOARE CU TVA

8,054,281.00

3,173,182.11

4,881,058.19

8,054,240.30

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ta Școala Gimnaiîala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București

ANEXA NR. 4

KQJ-S 'i 'iX'S/Ci’S.OA.'lfilS
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE pBIECTIV Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr.89)

DENUMIRE OBIECT

VALOARE LA

31.12.2018

(LEIFARATVA)

REALIZAT (LEI FARATVA)

REST DE EXECUTAT (LEI FARATVA)

VALOARE N.C.S.

(LEI FARATVA)

VALOARE N.R.

(LEI FARATVA)

VALOARE REST CU

NR SI NCS

(LEI FARATVA)

VALOARE NOUA (LEI FARATVA)

1

ARHITECTURA

2,727,110.48

252,024.82

; 2,475,085.66

532,987.48

-587,946.29

2,420,126.87

2,672,151.69

2

STRUCTURA

1,221,951.49

1,083,392.92

j 138,558.57

57,891.17

-18,888.08

177,561.66

1,260,954,58

3

HVAC

383,394.58

46,981.58

336,413.00

73,382.62

-74,735.11

335,060.51

382,042.09

4

ELECTRICE SALA

263,081.79

52,929.76

i 210,152.03

133,393.13

-133,866.10

209,679.06

262,608.82

5

ELECTRICE GOSPODĂRIE

128,234.41

0.00

128,234.41

205.17

-15,361.77

113,077.81

113,077.81

6

CURENTI SLABI

173,749.34

0.00

.173,749.34

84,891.96

-55,623.24

203,018.06

203,018.06

7

SANITARE SALA

309,219.67

17,883.45

•    291,336.21

51,044.82

-48,396.50

293,984.53

311,867.99

8

SANITARE GOSPODĂRIE

98,592.00

0.00

|    98,592.00

7,853.65

-6,867.12

99,578.53

99,578.53

TOTAL

5,305,333.76

1,453,212.53

3,852,121.22

941,650.00

-941,684.21

3,852,087.03

5,305,299.56

T.V.A.

1,008,013.41

276,110.38

î 731,903.03

178,913.50

-178,920.00

731,896.53

1,008,006.92

TOTAL CU TVA

6,313,347.17

1,729,322.92

j 4,584,024.26

1,120,563.50

-1,120,604.21

4,583,983.56

6,313,306.48

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamantCENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr. 21)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform

Act adiționai i nr.84620/09.05.2018 - (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi (lei fara TVA)

Rest de executat la zi (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (leî fara TVA)

1

PROIECTARE

160,000.00

152,000.00

8,000.00

160,000.00

2

EXECUȚIE

5,869,892.04

675,77S.79

5,194,116.25

5,869,892.04

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

105,598.92

95,039.03

10,559.89

105,598.92

4

DOTĂRI

61,600.00

0.00

61,600.00

61,600.00

TOTAL VALOARE

6,197,090.96

922,814.82

5,274,276.14

6,197,090.96

TVA

1,177,447.28

175,334.82

1,002,112.47

1,177,447.28

TOTAL VALOARE CU TVA

7,374,538.24

1,098,149.64

6,276,388.61

7,374,538.24

Beneficiar,

Constructor,

AEgorithm Residential S3 SRL


Primăria sector 3 - Direcția invatamantW2LS -i 23*5 MoVliilX

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "FEDERICO GARCIA LORCA" (fosta nr. 196)

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform

Act adițional ? nr.84620/09.05.2018 - (lei fara TVA)

Valoare realizata ia zi (lei fara TVA}

Rest de executat la zi (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (iei fara TVA)

1

PROIECTARE

111,000.00

105,450.00

5,550.00

111,000.00

2

EXECUȚIE

3,907,796.32

0.00

3,907,796.32

3,907,796.32

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

66,495.99

0.00

66,495.99

66,495.99

4

DOTĂRI

55,547.81

0.00

55,547.81

55,547.81

TOTAL VALOARE

4,140,840.12

105,450.00

4,035,390.12

4,140,840.12

TVA

786,759.62

20,035.50

766,724.12

786,759.62

TOTAL VALOARE CU TVA

4,927,599.74

125,485.50

4,802,114.24

4,927,599.74

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamantExtindere Școala Gimnaziala nr,81 , Sector 3 - București


KCLS % «vr 2SS'/£^.O^,1O&


CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV Școala Gimnaziala nr. 81


Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare contract conform

Act adițional' nr.84620/09.05.2018 - (lei fara TVA)

Valoare realizata Ia zi (lei fara TVA)

Rest de executat la zi (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv [lei fara TVA)

1

PROIECTARE

84,600.00

80,370.00

4,230.00

84,600.00

2

EXECUȚIE

3,114,681.24

0.00

3,114,681.24

3,114,681.24

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

53,919.88

0.00

53,919.88

53,919.88

4

DOTĂRI

132,225.00

0.00

132,225.00

132,225.00

TOTAL VALOARE

3,385,426.12

80,370.00

3,305,056.12

3,385,426,12

TVA

643,230.96

15,270.30

627,960.66

643,230.96

TOTAL VALOARE CU TVA

4,028,657.08

95,640.30

3,933,016.78

4,028,657.08în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București” din cadrul contractului de execuție numărul 8878/01.08.2017.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre cu 5 anexe.....................................................................................................................................................................

Procesul Verbal final final de negociere al comisiei de evaluare și negociere, însoțit de

anexe, întocmit de comisia de negociere și atribuire înregistrat cu nr. 119479/28,06.2018


întocmit: Popescu Rușavăț îoan

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1