Hotărârea nr. 283/2018

HCLS3 nr. 283 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în

evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al

Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 120845/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 120529/29.06.2018 al Direcției Administrative;

~ Adresa nr. 120534/29.06.2018 a Direcției Administrative ;..............................................

A

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 164/2011 privind aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate în raza administrativ-teritorială a Sectorului3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCGMB nr. 186/2008, privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al Municipiului București.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NEAZA

?IAR IHĂIȚĂ


NR. 283 DIN 03.07.2018CABINET PRIMARSECTOR 3

telefon (004 021) 318 03 23 • 2S SiX {OO4 027} 7:8 03 04 e-masl cablnsîprinisrîgJprlnRarie^je

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMARprivind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate

operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3,

domeniul public al municipiului București.

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 164/2011, privind aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate în raza adminîstrativ-teritorială a Sectorului 3;

-    Legea - cadru a administrației locale care permit Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului București să administreze „ în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privat al municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București „a stfe I cum rezultă din prevederile a rt. 81 a lin 2 I st. (f) din Legea- nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Necesitatea începerii lucrărilor de modernizare a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, imobile ce aparțin Domeniului Public al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 120529/29.06.2018, al Direcției Administrative.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl


supun aprobării Consiliului Local al Secti

COHF. DISPOZIȚIEI NR. 3009/2018 VICEPRIMÂR

c i CI! s - c Ț R F S C D


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București

telefon {004 qsn) 318 03 23 - 28 &X țOO4 Q2îj 03 04

e»maB cablnetpriimr^prirnarfej.ro

Nr. 120529/29.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea

împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al

Municipiului București.

Ținând seama de dispozițiile Legii - cadru a administrației locale care permit Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului București să administreze „ în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privat al municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București „astfel cum rezultă din prevederile art. 81 alin 2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (4) din aceeași lege „ consiliile locale ale sectoarelor exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al .........Muni cipi ulu i B ucurcști ‘ -..........................-.................-..........................-....................- -....................................-........................-.................- -.............................

Având în vedere necesitatea începerii lucrărilor de modernizare a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, imobile ce aparțin Domeniului Public al Municipiului București, propunem următorul proiect de hotărâre în vederea adoptării unei hotărâri privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al municipiului București.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ DIRECTOR EXECUTIV,

OANA MĂRIA MEHEDINȚEANU

L Semnatdigital de

MEHEDINTFAN® mehedinteanuoana-ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,    1    maria

DAN COMĂNESCU    U OANA-MARIAnata: 2018.06.29 12:58:53

//    +03'00'

COMĂNESCU    ț: Semnatdigital de COMĂNESCU

întocmit, Marioara Petrică


Apan

DAN    / ■ 'Bata: 2018.06.2912:58:25 +03W

fS    |J|_ I L?|f A    minuni. Miyiwii uc

—---_x—---—----

MARIOARA 'X201"1

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor (egale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


Ref: privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 3, domeniul public al Municipiului București3

Vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ- teritorială a sectorului 3, domeniul public al municipiului București Raportul de specialitate îa proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ- teritorială a sectorului 3, domeniul public al Municipiului București3

DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARIA MEHEDINȚEANU

M EH EDINTE AN U | Semnat digital de

/^MEHEDINȚEANU OANA-MARIA

OANA-MARIA /- 'ÎSaîaî 2018.06.2913:02:00 +03W ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

DAN COMĂNESCU

A M FQ I    întocmit

V— OIVI I N L. I semnat digital de comanescu    Marioara Petrică

Adan

CU DAN    petrica

L_marioarăSs/Z/

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui femei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1