Hotărârea nr. 282/2018

HCLS3 nr. 282 din 03.07.2018


' MUNICIPIUL BUCUREȘTI

. - w ■ CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

k-SlL-fti./    ..........

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 15 și 16 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 120856/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitatenr. 120165/29.06.2018 a!--Dîrecției'Tnvestîțtr


si Achiziții si Direcției învățământ;

-    Adresa nr. 120168/29.06.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    . Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu

modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 15 si 16 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 282 DIN 03.07.2018

Wrt

."țx"


CABINET PRIMAR


Csiea Dtideș-d nr. iș", sector 3, opeSz,. București

www.primarie5.ro

telefon (004 021} 31S 03 23 ■ 28

fax (004 ca.A 318 03 04 e-maiî cg irirîeîprimargs prim anex. ro

SECTOR 3

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

Nr

L*- H    --------------

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Aceste investiții fac parte dîntr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3, pentru realizarea cărora a fost întocmită documentația tehnico-economică. Ținând cont de prevederile OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul PNDL

2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economiciaferenți

obiectivelor de investiții privind:

•    lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84;

•    lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 81;

care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 - Anexele nr. 15 și 16, anexe care a fost modificate în vederea reglementarii valorii TVA, prin anexele 1 și 2 la HCL nr. 228/30.05.2018, iar Anexa nr. 15 a fost modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 235/18.06.2018.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, propunem spre adoptare Consiliului Local al Sectorului 3, proiectul de hotărâre în baza căruia urmează a fi modificați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru două unități de învățământ.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Calea Dodcjii nr. sector 3,    ,

03Î0Ș4 GliCOfKtî www.primarîcj.ro

tdefbn (004 O2î) pS 03 2p2& faxțo&ț O2t) 318 03 04

e^n^lînvesiitHadtîzsîS^pîîmsricȚro    *

Nr. l^&Tj 2^2^

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti unor obiective de investiții privind creșterea eficientei energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu

modificările și completările ulterioare

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind:

•    lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84;

•    lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 81;

Facem precizarea că anexele nr. 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 au fost actualizate în vederea reglementării valorii TVA și au fost înlocuite cu anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2018, iar Anexa nr. 15 a fost modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 235/18.06.2018.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACWI2IȚH

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru modificarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: „ Lucrări capitale de Modernizare- Școla gimnazială nr. 84” și obiectivul de investiții „ Lucrări capitale de Modernizare- Școla gimnazială nr. 81”.

DIRECȚIA INVESTITA SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucț^iPublice

Șef Serviciu,

MARIUS POPESi


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unităfți de învățământ,

Șef Servicii

ANGELICA DANIELA RADU
Anexa nr.15 - HCL S3 nr. 33 din 23.02.2016

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84”

1. Valoarea totala (inel. TVA): 5,501.90907 MII LEI 1,212.54195 MII EURO din care: C+M:    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

EURO:4.5375

2.    Eșalonarea investiției (C+M)    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

Anul I ’    ’    4,677.04489 MII LEI 1,030.75370 MII EURO

3.    Capacități finale:

Regim de înălțime:    S+P+l E

Suprafața utilă:    4.133,31    mp

Suprafața desfășurată:    4.860,00    mp

Lucrările propuse constau    în refacerea finisajeor fațadelor și a finisajelor interioare,

igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

9

5. Modalități de finanțare: Buget local

MDRAPFE (prin PNDL)

3.401.909,07 LEI 2.100.000,00 LEI


întocmit,

Asocierea:

BAU STARK S.R.L^Tt^ PBBS INVEST PAWTNEBS

DIRECȚIA INVEî

Serviciul Investiții, Lucrai

Șef Serviciu, MARIUS POPESCU


BOZITII

blice


DIRECȚIA INVATAMANT,

9    9    7

Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciu,

ANGELICA DANIELA RADUAnexa 2- HCLS nr...2SV.. din .??3». ,03>. 2©

Anexa nr. 16- HCL S3 nr. 33 din 23.02.2016

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 81”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 3.020.273,89

EURO 678.134,15


din care: C+M:


LEI 2.571.916,26


EURO 566.751,05


EURO:4.538

2.    Eșalonarea investiției (C+M) LEI 2.571.916,26

Anull’    ’    LEI 2.571.916,26

3.    Capacități finale:


EURO 566.751,05 EURO 566.751,05


Regim de înălțime:    S+P+2E

Suprafața utilă:    2.255,88    mp

Suprafața desfășurată:    2.298,15 mp

Lucrările propuse constau în refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.


4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


5. Modalități de finanțare: Buget local    1.207.332,62 LEI

MDRAPFE (prin PNDL)    1.812.941,27 LEI


întocmit,

Asocierea:

BAU STARKS.R.L. PBBS INVEST PART
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Șef Serviciu, MARIUS POPESC Ui


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de

învățământ,

Șef Serviciu,

ANGELICA DÂNIELA RADU
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Având în vedere necesitatea realizării obiectivelor de investiții privind lucrări capitale de Modernizare la Școala gimnazială nr. 84 și la Școala gimnazială nr. 81 , unități de învățământ aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de prevederile OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrai ProgramuluiNațional de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție menționate să fie modificați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚI Serviciul Investiții, Lucrări Publice

MARIUS POPESCU    î


1