Hotărârea nr. 281/2018

HCLS3 nr. 281 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

5    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 120855/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 120.371/ 29.06.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 120.382/29.06.2018 a Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din

Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de

953.115.17    mii lei, se majorează cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind

957.991.17    mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 958.859,42 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 310.962,93 mii lei și credite de angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ti

NR. 281 DIN 03.07.2018

Csies Dudeșd nr. 5g\ ssrior 3,    —

031084 BșjCLirești www.pdmanej. ro

telefon (004 021} 318 03 23 ■ 28 fi» (004 021) 3 ș-8 03 04 e-maii cTDinetpHrrar@phrn3He3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE


•SSCTOR-a-


CABINET PRIMAR


Nr...

Data.


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 953.115,17 mii lei, se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 957.991,17 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 953.983,42 mii lei, se

majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 958.859,42 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3nr.

263/2018

Propuneri

rectificare

Influente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

953 983,42

958.859,42

4.876,00

1

Autorîtati publice și acțiuni externe

51.02

204 667,34

204.668,34

1,00

2........

Alte se rvrcii p ub lice gen e ra i e

54.02

7745,76

8.134,76

389,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

165 200,03

169.686,03

4.486,00

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

126 221,48

127.221,48

1.000,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 117,98

193.117,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71 865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

109 803,01

108.803,01

-1.000,00

12

Transporturi

84.02

18 703,63

18.703,63

0,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și

evaluarea materiei impozabile precum și di în concordanță cu atribuțiile ce revin a


ea și repartizarea cheltuielilor bugetare inistrației publice locale, propunem


adoptarea prezentului proiect de hotărjr    a bugetului pe anul 2018.

EOtlF. OISPQZiTiEI NR. 3009/2016 VICEPBI HAR ELE8A PETRESCU

Caiea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 120.371/29.06.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 953.115,17 mii

lei se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, ca urmare a cuprinderii in buget a veniturilor estimate de la UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 957.991,17 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

SECTORULUI < BUCUREȘTI^JI

mii iei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 263/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE    SECȚIUNII    DE

FUNCȚIONARE

673 944,08

673 944,08

0,00

1. VENITURI CURENTE, din care:

619 905,08

619 905,08

0,00

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 833,88

54 033,00

0,88

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-157 248,51

-157 248,51

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

279171,09

284.047,09

4 876,00

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

157 248,51

157 248,51

0,00

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

76 863,28

76 863,28

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

44 655,69

49 531,69

4 876,00

TOTAL VENITURI buget local

953 115,17

957 991,17

4 876,00

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii iei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 263/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

953 983,42

958 859,42

4 876,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

673 944,08

673 944,08

0,00

Cheltuieli de personal

10

148 960,79

148 96079

0,00

Bunuri si servicii

20

307 412,44

307 412,44

0,00

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-35 272,25

-35 272,25

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

280 039,34

284 915,34

4 876,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole :


SECTORULUI


DIRECȚIA ECONOMICĂ


>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare, pentru cheltuieli de capital.

>    Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu 389,00 mîi

lei, la Secțiunea de dezvoltare, pentru cheltuielile cu studiul de fezabilitate si proiectul tehnic privind construirea a doua imobile multifuncționale in Piețele Decebal si Vlahuta.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 4.486,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare, in principal pentru obiectivul de investiții de la Colegiul Tehnic Mihai Bravu - amenajare si dotare cantina.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei lei, la Secțiunea de funcționare, la titlul bunuri si servicii.

>    Capitolul 74.02 - Protecția mediului se diminuează cu suma de 1.000,00 mii lei, la Secțiunea de funcționare, la titlul bunuri si servicii.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 263/2018

Propuneri

rectificare

Influente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

953 983,42

958 859,42

4 876,00

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

204 667,34

204 668,34

1,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 745,76

8 134,76

389,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 057,40

5 057,40

0,00

6

învățământ

65.02

165 200,03

169 686,03

4 486,00

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

126 221,48

127 221,48

1 000,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 117,98

193 117,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71 865,63

71 865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

109 803,01

108 803,01

-1 000,00

12

Transporturi

84.02

18 703,63

18 703,63

0,00

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 310.962,93 mii iei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.


PRIMĂRIA

SECTORULUI


IA^>


DiRECȚîA ECONOMICĂ


BUCUREST


Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic, /    Director Investiții Achiziții,

Octavian GHET

9


Irina C    ROCEANU

DÎRECȚfA ECONOMICĂ


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro


Nr. 120.382 /29.06.2018Către,

CABINET PRIMAR


S1SP0ÎHIE’ tLEHft FtUtaU


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3,

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și

completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă

transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3

pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,


1