Hotărârea nr. 28/2018

HCLS3 nr.28 din 29.01.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 313 din 29.11.2016 referitoare la cererea de finan Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE 61


MUNIC1PBUL BUCUREȘTI

CONS^UUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 288/CP/18.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 8819/18.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 280/CP/18.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 313/29.11.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei .de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 . - FE 61”, în cuantum de 14,936,751.87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,816,451.69 lei și valoare totală neeligibilă de 120,300.18 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,046,880.86 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,926,580.68 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,531,474.00 lei, reprezentând 25%o din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 289,654.00 lei, 'reprezentând 3,5%) din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neelîgibile în cuantum de 93,694.10 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+ M \ E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25%) din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100%o din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,817,836.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] V totală [lei] x l, 66%, cu regularizare la ultimaplată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală — sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani), Art2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre, ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016, rămân neschimbate.

NR. 28 DIN 29.01.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


AHCXA LA- 4fCC5 3 M? . £<? /£&■ £>/■&<)//

Nr. ert

DciuiEitrrTn cnphoîeloi-și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli ueeUgihilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

fftmi

TVA Lizibilii

Baza

TVA ne-ehgibilâ

!

2

J

4

5=3+-/

6

7

S = 6+7

9=5+ S

1

CAPITOL 1 ChcIfuMi pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

O'.OO

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru prntectin mediului si aducerea ta starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL f

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Clieltiiieîi pt asigurarea tiiiliîăților necesare obiectivului

2.1

Chel micii pentru asigurarea u ri Itîîî! rtor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPI TOL 3 Chelluielt pentru proiectate și asistență telmieă

3.1

Studii de teren

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,697.90

399.60

3,097,50

0.00

0.00

0,00

3,097.50

3.3

Proiectare si inginerie

20S.62I.70

4S.002.99

256,624.69

0.00

0.00

0.00

256,624,69

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.5

Asislcnța tehnica

106.91S.23

20,314.46

127,232,69

0.00

0,00

0,00

127,232.69

TOTAL CAPITOL 3

318,237.83

68,717.05

386,954.88

0.00

0.00

0.00

386,954.88

4

CAPITOLUL 4 Cheltuirii pentru investiții) de bază

4.1

Construcții și rnstahții

9.S04.S36.37

1.862,918.91

11,667,755,28

46,794.58

S.S90.97

55,685,55

11,723,440.83

4.2

Dotări (se includ utilaje, cehipamenie tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active nccorporjlc’)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

4.3

Con.stnicpi, instalații și do(ări aferente măsurilor conexe

1,095,434,73

208,132,59

1,303,567.32

18,320.76

3,480.95

21,801.71

' 1,325,369,03

TOTAL CAPITOL 4

10,900,271.10

2,07I,05L50

12.971,322.60

65,115,34

12371,92

77,487.26

13,048,809.86

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

111,996.10

21,279.25

133,275.35

549.39

104.3S

653,77

133,929.12

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

111.996.10

21,279.25

133,275.35

549.39

104.3S

653.77

133,929,12

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Comisioane, cote, laxe

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,090.027.11

207,105.13

1,297,132.24

35,427.84

6,73 l .31

42,159.15

1,339,291,39

TOTAL CAPITOL 5

1,202,023.21

228,384,38

1,430,407.59

35,977.23 '

6,835,69-

42,812.92

1,473,220.51

6

CAPITOLUL 6 Clieltniidi de informate și publicitate

6,1

Cheltuieli de informare și publicitare pentru proiect, care recoltă din obligațiile

beneficiarului

23,333,31

4,433.31

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

TOTAL CAPITOL 6

23,333.31

4.433.31

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli eu audiții! pentru proiect

7.1

Cheltuieli eu audiții! pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1.2,443,865.45

2,372,586.24

14,816,451.69

101,092.57

19,207,61

120,300.18

14,936,751,87

din care

C+M

11.012,267.20

2,092,330.75

13,104,597.95

65.664.73

12,476,30

78,141.03

13,182,738.98


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. iși, sector 3, 031084 București www.1wimarie3.ro

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

N...............3ÎL........

oa«a......./.L..3L.3QfS>


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primar1e3.rG

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocuriior de locuințe din Sectorul 3 - FE 61" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS, este necesară modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Str. JWurnutar nr. 2-4. fiîrtpr 3,.


OjO&țî Sioifsștî


PRIMĂRIA SECTORULUI 3


tefefcrt {004 ââî) pS *'J 2 J -fe (OO4021J

<M«ail strategK@prim&rie$.re>


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE/ IEȘIRE

JH1 /..!?. •e.L2®T


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă Bucure ști-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”, în cuantum de 14,936,751.87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,816,451.69 lei și valoare totală neeligibilă de 120,300.18 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,046,880.86 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,926,580.68 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE61”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,531,474.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari Ia cheltuielile eligibile în cuantum de 289,654.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

*3

o


SECTORULUI

: •*'” '    1    i    **1» i

SUCORSȘTi


5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 93,694.10 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,817,836.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [Iei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari 1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direc    iv,

Audi    m
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


037084 București

www-primarie3.r0


telefon (004 027) 318 03 23 - 28 fox (004027) 378.03.04

e-mail strategii@priiTarle3.ro


CĂTRECABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 314/29.11.2016”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 101”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 102”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 103”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 104” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 105” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Program^ de Dezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 61”, și

consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF A V OR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNiqĂ^^IANA

MEMBRI:    I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare îa cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”

Comisia pentru administrarea domenmlui nublic, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ..................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 61”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TUDOR ELENA —
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3

-FE61”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^.(?Z..w./x^......, a

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABH. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULMNA

MEMBRI:    / '

PELINARU CORNEL BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN