Hotărârea nr. 279/2018

HCLS3 nr.279 din 26.06.2018 priv priv modif Anex 17 la HCLS3 nr.33-2016 priv aprob indic teh-ec afer unor obiect de inv priv crest ef energ si modern unor unit de invat S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 17 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unită ti de învățământ din Sectorul 3

*    9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

7    5    5    7    ■

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr . 117432/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 117388/25.06.2018 al Direcției Investiții și

A,

Achiziții si Direcției învățământ,

5    5    5    5    7

-    Adresa nr. 117390/25.06.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

5    9    5    5    7

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de învățământ,activități specifice,culturale,culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind

creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. .ssa.. DIN 26.06.2018

Anexa - HCL S3


din


Anexa nr. 17-HCL S3 nr. 33 din 23.02.2016


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4)'*


1. Valoarea totală (inclusiv TVA): 3.490.420,37 LEI

din care: C+M:    2,686.707,51 LEI

1 EURO: 4,5375 lei


769.238,65 EURO

592.111,85 EURO


2. Eșalonarea investiției (C+M)    2,686.707,51 LEI

Anul I    2,686.707,51 LEI


592.111,85 EURO 592.111,85 EURO


3. Capacități finale:

•    Regim de înălțime:    P+2E;

•    Suprafața utilă:    4364,00    mp

•    Suprafața desfășurată:    5331,00 mp


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala poziționată intre căpriori precum și realbilitarea instalației de incalze si apă caldă menajera.


4.Durata de realizare a investiției: 90 zile


5. Modalități de finanțare: Buget local

MDRAPFE (prin PNDL)


698.103,56 LEI 2.792.316,81 LEI
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Șef Serviciu,    y \

MARIUS POPESCU


DIRECȚIA INVAT Serviciul Administrare Unii:

Șef Serviciu.

ANGELICA DANII;L^A RADU


Pag 1 din 1
CASÎNET PRIMAR


Caîsa Oudești nr. 191, îeclsr 3, OjlOSiț Sucești www.primarts3.r0

telefon (004 02Q yi8 03 23 - z& fe (OO4 021] jlg O; O4 a-maH cablnetprlrrrar^pi'irnarisîjG


I SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr..........

Data.. „./o?    Jd (4*

EXPUNERE DE MOTIVE    ““............‘.

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3, pentru realizarea cărora a fost întocmită documentația tehnico-economică. Ținând cont de prevederile OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locaiă 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul PNDL 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind:

• creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4)

care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016, Anexa nr. 17, anexă care a fost modificată în vederea reglementarii valorii TVA, prin anexa la HCL nr. 618/27.11.2017.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre adoptare Consiliului Local ai Sectorului 3, proiectul de hotărâre în baza căruia urmează a fi modificați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru două unități de învățământ.


Calea Dudcști nr. »$t, sector 3.

03^4 București www.prfmariej^o

telefon (004 021} 3 î S 03 23-28 &x(0G4 O2l) Șî8 03 04

știtîîachtzîtit@£K!marîe3.ro    „

‘Lj

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind:

• creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4).

Facem precizarea că, anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 a fost modificată și înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 618/27.11.2017.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru modificarea indicatorilor tehnico - economici

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

privind obiectivul de investiții: „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice la Colegiul Tehnic Mihai Bravu - corp C4”.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU 1

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciu,

ANGELICA DANIELA RADUPRIMĂRIA


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dudejtl nr, i$?t sector


031084 București wvAv.prim3rie3.ro


/Vc


telefon (004 021) 338 03 23-28 fax{O04 021) 318 03 04 e-ftiaîî «nves.titiiacfeizîtji^pfimarfej.TO


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării obiectivului de investiții privind creșterea eficienței energetice la Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4), unitate de învățământ aflată


în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de prevederile


OMDRAPFE nr. 3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție menționat sa fie modificați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice MARIUS POPESCU /Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    .............5 a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.

17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păuni6TJ^riana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN /

FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ............, a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELASECRETAR,MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.......&&&$.■:    ........., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / N1TAVO14ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU.M ARIANAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de............., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.

17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia dp- învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRUMEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL