Hotărârea nr. 276/2018

HCLS3 nr. 276 din 26.06.2018 privind aprob modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atrib Lucrari de


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al

Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul

din Sectorul 3, București”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr . 11663 l/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 114808/21.06.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public;

-    Anunțul de intenție nr. 391/20.06.2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 113749/20.06.2018;

-    Adresa nr. 115507/22.06,2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONȚriA^EMVEAZĂ

ȘETOETfR

MAriluW.MIHĂIȚĂ

NR. Âf.fc. DIN 26.06.2018CABINET PRIMAR


CsSes Dudești dr. iși, ssctor 3, 031084 București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

.../(.SliL

£5. te- la


Data,


www.primarie3.r0

tdftfoo (004 021} 31S 03 23 • 28 fex {004 021} 3 ț 8 03 04 e-îȚisO csbinsîprirnarCȘprifttariej.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări

"Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București"

Având în vedere:

-    prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 prin care a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Hotărârea nr. 198/2018 prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3,

-    raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a înregistrat la Primăria Sector 3, cu nr.113749/20.06.2018, anunțul de intenție privind executarea obiectivului de investții "Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PR! MĂRIA


BUCUREȘTI


Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, sector 3,


032158 București www.p ri marie3.r0


telefon (004 031) 805 45 io fox (004 031) 805 45 n e-mail strategii@primarie3.r0


Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public


Nr. ieșire: 114808 din 21.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări

" Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașui din Sectorul 3, București"

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

"Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îi exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă ia capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate".

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii nr. 198/04.05.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai multDirecția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3.

Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București a înregistrat ia Primăria Sector 3 cu nr.113749/20.06.2018, anunțul de intenție privind executarea lucrărilor " Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București".

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de lucrări mai sus menționat vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

DIRECȚIA ADMINISTRAREADOMENIULUI PUBLIC

SEF SERVICfO, Campean S    ta


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.V.I.: 38188050, Reg. Corn: J40/IS431/20Î7 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

W.. 113 W/j^,OQ. IritCătre:    Consiliul Local al Sectorului 3, București

si

DL Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3, București

Sediul:    Calea Dudesti nr. 191. Sector 3, București

ANUNȚ DE INTENȚIE

Stimate Domnule Primar Z Stimati membri ai Consiliului Local Sector3,

Subscrisa, societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București. Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1543I/20Î 7, avand C.U.I. 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de DL Nedelia Nicoîae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății subscrise precum si scopul pentru care a fost constituita,

Luând in considerare prevederile:

-    HCL S3 NR. 198/04.05.2018, Art.3 „Se aproba Programul de Activitate al

Consiliului de Administrație pentru anul 2018” al Societății Investiții Spatii Verzi S3

SRL, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si se constata ca mai mult de 80% din activitatea acesteia este efectuata in vederea îndeplinirii sarcinilor care vor fi încredințate de Sectorul 3.

-    HCL S3 NR. 243/18.08.2018, Art. 1 ^Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investita - Amenajare si Modernizare a tocurilor de Joaca si a spatiilor verzi adiacente” Cresa Greierușul, Sector 3.

Înaintam prezentul anunț de intenție privind executarea obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de Joaca si a spatiilor verzi adiacente” la cresa Greierasul, din Sectorul 3, București.

Cu deosebita considerație,

Investirii Spatii Verzi S3 SRL Președinte C.A. Nedelia NicolaePRI MĂ8EA

SECTORULUI

bucu

Str. Intrarea Odofcesti nr, 5-7, sector 3, 032158 Bucureșts www.primarie3.ro

teSefon (004 ași} 541 0715 iax (004 021) 547 07 sg e*tnaîi domenîu.pubSic^Sprsrrta rie3.ro

Direcția Administrarea Domeniului Public


Nr. ieșire: 115507 din 22.06.2018


Către:    CABINET PRIMAR

în atentia: PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN


Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă De adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de

lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărartxi ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................? a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, Bucureștr, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NE£AV0RĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..........................................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFA2^OKĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

. ........................................................................


DINTE, ONUT


SECRETAR, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA


---- ■»
Anexa nr. 1 la HCLS3 nr.

CONTRACT DE LUCRĂRI nr.....................din...............................

1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

-    Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

-    Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356 din 25.08.2017 privind înființarea unei societăți comerciale având drept scop prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

-    Legea nr. 273/20Q6 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-    alte acte legislative aflate în vigoare la această dată; s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal RO4420465 având cont nr. R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte și

B    , cu sediul social în    înregistrată la Registrul Comerțului cu

nr.    , cod de înregistrare fiscală    , având cont    deschis

la Garanti Bank - Sucursala Unirii, reprezentată prin    , în calitate de

prestator, pe de altă parte

2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - prezentul contract și toate anexele sale;

b.    contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări;

c.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;


, s

,S/£j


DIRECȚI A JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu G cor geta Vișan

d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

e.    reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

f.    reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor;

g.    lucrări — totalitatea lucrărilor de execuție;

h.    amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

i.    graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractului;

j.    data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

k.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data atacării lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătura cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

m.    situații lunare de plată - situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare;

n.    situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

o.    perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;

p.    costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

r.    utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.    materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.    echipamente - mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

x.    modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.    forța majoră - un eveniment mai presus controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, tară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti;

z.    zi - zi calendaristica; an — 365 zile.


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


3.    Interpretare

3.1.    In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.    Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice, dar nu se specifica in mod diferit.

3.3.    Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

3.4.    Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in următoarea ordine de prioritate:

-    Prevederile legii romane;

-    Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii:
4.    Obiectul principal al contractului

4.1.    Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină următoarele obiective de investiții: „Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Greierașul din Sectorul 3”

4.2.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1.    Prețul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de

_Iei cu TVA, din care_lei TVA, reprezentând_lei

exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de lucrări aprobate prin H.C.L.S 3 nr._din

_, respectiv:

„Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Greierașul din Sectorul 3”, exclusiv proiectarea aferentă, conform anexei la prezentul contract.

5.2.    Valoarea finala a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate si a măsurătorilor efectuate in teren, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

5.3.    Sursa de finanțare va fi: Bugetul local si alte surse legal constituite.

6. Durata contractului 6.Î. Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti si produce efecte pana la data încheierii procesului verbal de recepție finala, fara obiecții, a lucrărilor contractate si eliberarea garanției de buna execuție, respectiv pana la indeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele parti.

6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

fi 4 'Ai? fi    V

’fi -c fifi

Georgeta Vișan

feb zfwf

Z" -ss'-Z fiii

fi fi. fi.fi

A

7. Executarea contractului

7.1.    Executarea contractului începe după constituirea garanției de buna execuție si emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

7.2.    Executantul se obliga sa execute lucrările prevăzute la art.4.1. în decurs de 3 (trei) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare in avans.

Ordinul de începere se va emite in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea autorizației de construire.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a.    Caietul de sarcini;

b.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

c.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire;

d.    H.C.L.S 3 nr._din_pentru aprobarea preturilor aferente categoriilor de

lucrări;

e.    H.C.L.S 3 nr._din_pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

f.    Anexe.

9. Protecția patrimoniului cultural național

9.1.    Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2.    Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1., iar imediat după descoperirea si înainte de îndepărtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

9.3.    Achizitorul are obligația, de indata ce a luat la cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1., de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligațiile principale si drepturile executantului

10.1.    (1) Executantul are obligația de a realiza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu

atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, in limitele prevăzute de prezentul contract.

(2)    Executantul se obliga sa realizeze lucrările la standardele si/sau performantele prezentate atat in caietul de sarcini cat si in legislația incidența.

(3)    Executantul se obliga sa dețină atat personal de specialitate cat si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

+ (...) Executantul se obligă să nu subcontracteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

(4)    Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, in conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atat de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de execuție utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Conform prevederilor din Caietul de sarcini.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


(5)    Executantul este obligat sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)    reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate; si

b)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

(6)    Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in măsură in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare.

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

a)    sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

b)    începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati;

c)    asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

d)    convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

e)    soluționarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

1) utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g)    respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

h)    sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Construcții - I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

i)    supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cârtii tehnice a construcției;

j)    aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k)    remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita potrivit legii;

l)    readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie sa le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

10.3.    Executantul are obligația de a respecta si executa dispozițiile achizitorului in orice problema, menționata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.4.    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităților respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricăror parti a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja si păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.5.    Pe parcursul execuției lucrărilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atat timp cat este sub controlul sau) si lucrările (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către achizitor) in starea de ordine necesara evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție si ingradire, alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi desfasoara activitatea pe șantier, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autoritari competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)    de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietarilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.    Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

10.7.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)    confortul riveranilor;

b)    căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor injustiție, daunelor-intereselor, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.    (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

(2) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan10.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii)    de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.10.    Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 4 ani de la recepția la terminarea lucrării.

10.11.    La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului Contract.

10.12.    Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

10.13.    Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecți a muncii și evitarea accidentelor.

10.14.    Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15.    Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

10.16.    în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice măsuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

10.17.    Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18.    Pe toată durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

10.19.    Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor și execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

10.20.    Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă să-l informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

fi


/<■

*■.- " '-fZ —-■''« « V


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

10.21.    Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

10.22.    Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.    Obligațiile și drepturile achizitorului

11.1.    Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,

către    , în contul deschis la    , conform prevederilor

prezentului contract.

11.2.    Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate în condițiile stipulate în prezentul contract.

11.3.    (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a)    amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b)    suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

c)    căile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.4.    Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate (dacă este cazul).

11.5.    Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11.7.    Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

11.8.    Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

11.9.    Achizitorul are dreptul să sancționeze Operatorul, pentru neândeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea/execuția unor servicii/lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

12.    Sancțiuni pentru neândeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


12.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1.    Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10%

din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de_lei, în termen de 5 zile

lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă 2 ani (perioada de garanție a lucrărilor).

13.2.    Garanția de bună execuție se poate constitui în una din variantele de mai jos:

a)    prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

b)    în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunere la casierie a unor sume în numerar.

c)    prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire. în acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din prețul contractului de achiziție publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.3.    în cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.


V ^*7


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

13.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.5.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. începerea și execuția lucrărilor

14.1.    (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile lucratoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

14.2.    (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2)    Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

A

(3)    In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4.    (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

(2)    Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)    Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5.    (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

(2)    Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1.    în cazul în care:

i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii)    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16.    Finalizarea lucrărilor

16.1.    Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2.    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.    Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1.    Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2.    (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)    utilizări de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)    neglijenței sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.3.    în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

f $

/$>/

a

1 o o


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

•/

18. Modalități de plată

18.1.    Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente.

18.2.    Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

18.3.    (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2)    Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Administrarea Domeniului Public înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3)    Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

18.3.    Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notificări/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

18.4.    Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1.    Pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin

H.C.L.S 3 nr._din_.

19.2.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Asigurări

20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor conform art. 10.19, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

AVIZAT

O M

.....


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

21.    Amendamente

21.1.    (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoare adăugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22.    încetarea contractului

22.1.    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b)    prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

c)    prin acordul scris al părților;

d)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

e)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

1) prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

22.2.    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

22.3.    în situația rezilierii/ rezolutiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

22.4.    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neândeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

22.5.    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

22.6.    Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

22.7.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


23. Rezilierea contractului

23.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plată de daune-interese.

23.2.    Prezentul contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

23.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23.4.    Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoare contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

a)    Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

b)    Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu Caietul de Sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

c)    în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

d)    dacă executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

e)    dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

23.5.    Rezilierea contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24, Cesiunea

24.1. într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

25. Forța Majoră

25.1.    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă

25.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

25.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

fgfo «f bl


}1


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără va vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26.    Soluționarea litigiilor

26.1.    Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neințelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2.    Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

27.    Limba care guvernează contractul

27.1.    Limba care guvernează contractul este română.

28.    Comunicări

28.1.    (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3.    în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4.    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

28.5.    Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

28.6.    Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prezentate la alineatele precedente.

29.    Legea aplicabilă contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

30.    Dispoziții finale

30.1.    Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

30.2.    Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica și respecta în totalitate obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

31.    Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea executantului:_

- din partea achizitorului: _

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

EXECUTANT


ACHIZITOR PRIMĂRIA SECTOR 3 Robert Sorin NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, Director Executiv Adriana - Mădălina Gradu


DIRECȚIA ECONOMICA, Director Executiv Octavian Ghetu

DIRECȚIA JURIDICA, Director Executiv Roxana Cîrstea

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDIC A,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Sfer. Intrarea OJobesii nr. 5.-7, sccs»? 3 C52Î5S București

WWtt.priraaria3.ro

tekfon (004 oii) 341 o? 55 &X (0O4 021) 341 Oy rș e-ntatl domeniu, pufaiic^pnmariejro

Anexa nr. 2 la HCL S3 nr.

Nr. ieșire: 115494/22.06.2018

CAIET DE SARCINI

" Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București"

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit avand la baza certifcatul de urbanism si studiul de fezabilitate elaborat si precizează condițiile minime pe care trebuie sa le respecte operatorii economici ofertanti la elaborarea ofertei tehnice si financiare, precum si condițiile minime in care trebuie sa se desfășoare lucrările de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente ia cresele din Sectorul 3 al Municipiului București.

Prezentul caiet de sarcini stabilește nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare acestor activități in condiții de eficienta și siguranța.

în preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligații legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

Structura și nivelul preturilor ofertate vor reflecta costul efectiv al lucrărilor și vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară realizării lucrărilor, constituind ansamblul cerințelor tehnice de baza.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice obligatorii care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța in exploatare, precum și sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

Specificațiile tehnice se refera atat la prescripții de proiectare și de calcul, cat si la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de execuție și intretinere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele


Page 1 of 24Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str. InferarcE Odobesti nr, 5-7. secta* 5,.

<232*58 București ww<w,priîri3Fie3.ro

tsle&n {004 021} 341    15

lax {004 oat) >41 O> »Ș e-maiS domeriu-pub'fic-ȘîprimâriGjro

normative și reglementările specifice activităților specifice, descrise de prezentul caiet de sarcini.

Lucrări propuse:

Amenajarea si modernizarea locurilor de joaca cu pardoseli poliuretanice turnate de tip «tartan » si montare locurilor de joaca noi.

Amenajare/reamenaja rea spațiului verde si dotarea cu un sistem de irigații automatizata, care sa mențină echilibru hidric necesar. Gazonarea, completarea vegetației înalte, plantarea de vegetație ornamentala sî crearea de spatii verzi decorative in zonele de acces in clădire. Lucrări de amenajare/reamenajare a aleilor de acces la locurile de joaca, prin crearea unui paviment corespunzător si delimitarea spatiilor verzi cu borduri

Dotarea cu elemente noi de mobilier (banei, coșuri de gunoi, aparate de joaca) care sa participe la crearea unei imagini unitare a spațiului.

Prin amenajarea si întreținerea corespunzătoare a curților creselor se promovează sanatatea populației prin încurajarea unui stil de viata activ inca din stadiul de creștere si formare al copiilor.

Pentru execuția lucrărilor de amenajare si modernizare a locurilor de joacă si a spatiilor verzi adiacente Creșei Greierașul se propun următoarele categorii de lucrări:

Prețul PI Reciclarea la rece îmbrăcăminte asfalt prin freza re

—    adăugarea agregatelor naturale/cimentului;

—    frezarea îmbrăcămintei,

—    reciclarea îmbrăcămintei:

—    adăugarea emulsiei și a apei;

—    mărunțirea și amestecarea materialului rezultat din frezare;

—    așternerea amestecului rezultat;

-- compactarea.

Prețul P2 Desfacere pavaje sau fundații din p. Bruta sau bol (mp)

—    desfacerea pavajului vechi,

-strângerea in grămezi a materialului -incarcat diferite materiale in auto, manual -semnalizarea necesara pe timpul execuției -transport materiale cu autobasculanta -organizarea de șantier

Prețul P3 Spargere și desfacere beton ciment pe suprafața limitate pt pozare - mc

Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Sir, intrarea Odobesti nr. ș.-y, secta? 3, 035*58 București www.priînarîe3.ro

telefon {004 cai) 341 07 55 fax {004 <Hij 341 07 sj e-nrait dome r tu. pubi îc^&primarieș. ro

- Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate

-transport materiale cu roaba pe pneuri

-incarcat diferite materiale in auto, manual

-transport materiale cu autobasculanta

Prețui P4 Săpătură manuala (lei / mc)

-    marcarea suprafeței pe care se excuta săpătură

-    executarea săpăturii pana la cota specificata in proiect

-    scoaterea și îndepărtarea materialului rezultat din săpătură Prețul P5 Săpătură mecanica (lei / mc)

-    marcarea suprafeței pe care se excuta săpătură

-    executarea săpăturii pana la cota specificata in proiect

-    scoaterea și îndepărtarea materialului rezultat din săpătură Prețul P6 Nivelare suprafața teren (lei / mp)

-    nivelarea terenului

-    udarea pana la obținerea umidității optime pentru compactare

-    compactarea terenului pana la obținerea gradului de compactare solicitat

-    luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Prețul P7 Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanică;

procurarea sau prepararea si transportul agregatelor naturale cilindrate; asternerea stratului agregate naturale cilindrate; compactarea acestuia;

corectarea neregularitatîlor suprafeței înainte si după compactare; prelevarea probelor si efectuarea testelor necesare

Prețul P8 Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

procurarea si transportul agregate naturale cilindrate; asternerea stratului de agregate; umezirea si compactarea;

corectarea neregularitatîlor suprafeței înainte si după compactare; prelevarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Prețul P9 Fundație beton ciment la străzi, alei si patforme carosabil (lei/mc)

-    procurarea armaturilor PC52 si transportul acestora

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    fasonarea armaturilor în funcție de forma si cotele din proiect

-    montarea armaturilor in diafragme porti (60 kg/mc)

-    montarea cofrajelor

Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str. int-îSfES Qjobesti nr. 5,-7, sector

Ojjîî^S SucurEșt?

ww%.prânarte$jo

telefon {0&4 c&l) 341 OJT3 fax (004 ost) 34! 07 t§ e-rtWMl domerfopubîtcig» ptitr12He5.ro

-    prepararea sau procurarea betonului în stații fixe si transportul acestuia

-    turnarea betonului

-    compactarea betonului cu utilaje de vibrare

-    demontarea cofrajelor

Prețul P10 Armatura din otel beton in construcții obișnuite , planșe drepte, cu distantieri din mortar ciment

-    Inadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului.

-    Montarea armaturilor se poate face bara cu bara (bare flotante) sau sub forma de subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului.

-    La terminarea montării armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatiî execuției acestora cat si a faptului ca după turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu recepționate.

Prețul Pil Desfacerea de borduri de piatra sau de beton orice dimensiune așezate pe beton (leî/m)

-    demontare borduri inclusiv desfacere fundație beton

-    îndepărtarea materialelor rezultate din desfaceri

-    incarcarea si transportul rezidurilor

-    incarcarea in auto materiale rezultate Prețul P12 Borduri mici prefabricate beton 10 x 15 cm

procurarea si transportul bordurilor; transport materiale in interiorul zonei de lucru

procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10. execuție fundație de beton pentru borduri montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment Prețul P13 Pavaj executat cu pavele normale


procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor procurarea si transportul pavelelor (pavele colorate in masa) transport materiale in interiorul zonei de lucru asternerea stratului de nisip de 5 cm verificarea cotei proiectate la patul drumului montarea pavelelor

imprastierea nisipului pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rosturi.

Prețul P14 Turnare beton armat la construcții cu h mai mica de 35 m

-    prepararea sau procurarea betonului în stații fixe si transportul acestuia -turnarea betonului

Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Sir. InfiarcE C'dobesti ;rtr.5~7, secta' $„ ojjetjă București

orawjprimariegjo

tdifcn {UO4 O2i} 341 oj 35 fax {004 o±ij 341 £>;< 75 e-raaîl domer’iu.pubîic^prîmarie^.tp

-    compactarea betonului cu utilaje de vibrare

Prețul P15 Mobilizarea manuala teren pt priza strat vegetal. Nivelare si finisare teren

-    decopertare strat vegetal existent

-    saparea pământului,

-    'întoarcerea pământului,

-    evacuarea surplusului de pamant.

Prețul P16 Excavatîc transport încărcare in auto cu încărcător frontal pe senile 1,0 - 2,5 mc la D=ll “20 m

excavarea pământului

transport pamant pana la autobasculanta pe dist 11-20 m incarcarea in autobasculanta

Prețul P17 Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=10km

Include taxa groapa de gunoi

Prețul P18 Nivelarea suprafețelor terenurilor si platformelor de teraament executate cu buldozerul

-    nivelarea terenului

-    udarea pana la obținerea umidității optime pentru compactare

-    compactarea terenului pana la obținerea gradului de compactare solicitat

-    luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Prețul P19 Finisarea manuala a platformelor in teren foarte tare finisarea manuala a terenului curatarea locului după finisare

Prețul P20 Semanarea gazonului pe suprafate orizontale sau in pamant sub 30 %

Se executa mecanizat sau manual (in spatii înguste)

-    procurare semințe gazon (amestecuri de semințe: de umbra, de soare, de seceta)

-    dozarea si uniformizarea componentelor din semințe, alegerea amestecului

-    transportul in interiorul zonei de lucru

-    semanarea prin imprastiere ~ inglobarea/incorporarea

-    tasarea/tavalugirea si primul udat

Prețul P21 Compactarea umpluturii cu rulou compresor compactare teren după finisare

-    curatarea locului după compactare

Prețul P22 Semințe de plante pentru gazon

X f;'ii,,;-”--:    \'-03 7

o

\ Xi-.V

Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

St;*. taaafea Lkfohasii nr. $-?, secioî gr ojai^S Bcscureștî

ww^primariepo

tslEfon (OC<4 G2!) 341 O? SJ lax (004 O2 î) 341 o; -sș e-ma.il dcimcntu.pLibi!C!g:'pom3!*iej.rci

procurare si transport material: semințe de gazon si substanțe specific: celuloza, îngrășăminte, lianți, lubrifianti, coloranti

transportul in interiorul zonei de lucru materiale si utilaj executarea amestecului in apa conform retetei in rezervorul utilajului aplicarea pe suprafața prin pompa de stropire.

Prețul P23 Puieti foiosi acer platanoides 1 H/D=350

-    saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pământului la margine;

-    transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

-    așezarea balotului în groapa

"SA:


-    scoaterea ghiveciului

-    astuparea cu pamant a gropilor de plantare

.....


-    baterea pământului

-    primul udat

Prețul P24 Săpătură si umplutura de pamant, săpătură manuala in șanțuri

-    execuție săpătură pentru realizare șanțuri;

-    execuție umplutura prin împrăstierea materialului în straturi de 10 cm după pozarea instalației;

-    compactarea pământului;

-    finisarea si verificarea suprafețelor realizate în conformitate cu prevederile din desene si specificații tehnice;

-    verificarea calității umpluturii după compactare.

Prețul P25 Țeava din policlorura de vinii (PVC) neplastifiata de 32 mm

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P26 Țeava din policlorura de vinii (PVC) neplastifiata de 40 mm

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P27 Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru l/2"-„ aspersor rotativ

-    procurare si transport material

-    raza 8,20-15,80 m

-    montare

Prețul P28 Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru l/2"-„ nerotativ, tip spray

-procurare si transport materiale

Prețul P29 Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D = 3/8

-    procurare si transport materiale


Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Str. Irîîrarets OJobesiî «ir. 5-7, secisx 3.

032158 București www..primarig$jo

telefon (004 oii) 34'i £9 fax. (0134 ost») 341 07 țț

e-ma.il domeriu.pufaSic^pfEmsrîe^rej

-    montare

Prețul P30 Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D = %

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P31 Țeava din policlorura de vinii (PVC neplastifiata, tip greu, 16 mm)

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P32 Robinet de trecere cu mufa si racord olandez D = 1"

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P33 Sifon de pardoseala din polipropilena D 50 mm Manipulare, transport si furnizare materiale:

Procurare gratar din fonta pentru guri de scurgere 495x480 mm Procurare rama pentru gratar din fonta Montaj rama + capac gratar din fonta pentru guri de scurgere Verificarea execuției

Prețul P34 Cablu pentru energie electrică , s conductor <- 10 mmp

-Cablu electric multifilar (5 fire), multicolor de tensiune joasa (<30V) pentru alimentare

electrovane

Manta din polietilena neagra. Grosimea peretelui de 0.64mm, cu rezistenta mare la șocuri mecanice, substanțe chimice si umezeala

Fir de nylon pentru a ușura despicarea camasii de PE

Prețul P35 Montare controler ESP, senzori ploaie

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P36 Controler ESP-ME 3 zone

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P37 Controler ESP-ME 6 zone

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P38 Controler XC5010C

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P39 Controler ESP extinderea zonelor de la 4 la 22

-    procurare si transport materialeSECTORULUI-C

BUCijăS ȘT 1 jP ’ vUtnfi&r


DlRECTU AOMILUSTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str. Intrarea Odabests snr. s-y, scxir^ 3,.

052: sS Sucisrcșh

wrww.primariepo telefon (004 iau) 541 o? sș fe* (004 cai J 341 £9 î$ e-msail domerisj.pubsîc^l-prîsrsari eg.ro

-    montare

Prețul P40 Senzor de ploaie

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P41 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru țevi otel cu diametru 11/4"

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P42 Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=10km

Include taxa groapa de gunoi

Prețul P43 Țeava PVC neplastifiat pt canalizare D =110 mm

-    manipulare, transport si furnizare materiale:

a.    tubulatura polietilena înalta densitate PEID, PN 12,5, diam 110 mm

Caracteristici generale țeava: • Comportament mecanic foarte bun; • Rezistenta chimica excelenta; • Stabilitate la radiații; • Rezistenta la radiațiile ultraviolete; • Rezistenta la coroziune si abraziune; • Rezistenta ridicata și la temperaturi joase (- 400C); • Flexibilitate ridicata;

• Atoxicitate; • Siguranța sî simplitate la îmbinare; • Greutate redusa

b.    toate piesele necesare legaturilor (coturi, mufe, racorzi, teu-ri, dopuri etc) diam 110 mm.

-    pichetare/trasare

-    săpătură șanțuri pentru irigații

-    pozare conducte in sânt

-    montare tubulatura si materiale mărunte de legătură (coturi, mufe, racorzi, teu-ri etc)

-    verificarea execuției

-    proba de funcționare

-    umplerea șanțurilor, compactarea, nivelarea si finisarea terenului

-    evacuarea si transportul pământului impropriu si a deșeurilor rezultate Prețul P44 Montat mobilier stradal si accesorii locuri de joaca

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

-    montare mobilier urban si accesorii locuri de joaca

Prețul P45 Spargerea manuala de fundații beton simplu prin interior canale

-    Demontarea capacului existent

-    Demolarea betonului căminului de vizitare existent

-Strângerea materialului rezultat din demolare

-    Evacuarea si transportul molozului rezultat la groapa de gunoi

/fer.-.. w

‘.wDirecția Administrarea Domeniului Pusljc Serviciul Administrarea Domeniului Pubuc

Str. Intrarea Odobesii nr. $^7, sector j.    '    : —— :    —    —n n-n

<33:21:38 Suc li rt ști Ktfww.pRmaîiejro

îefef&n (004 0211 341 07 Jax (004 021) 341 o? sș

e^masl domerîÎ4t.puhlic^prțmariej.ro

-    Realizare umplutura de pamant compactat in straturi de maxim 20 cm prin udarea fiecărui strat, pana la atingerea cotei indicate in proiect

Prețul P46    I nea rea rea materialelor, Grupa A - grele si mărunte prin aruncare rampa sau

teren-auto

incarcarea materialelor transport materialelor pana la 10 m

Prețul P47 Umplutura de pamant procurare pamant vegetal

compactarea suprafeței in straturi cu grosimea specificata in proiect transportul materialului de umplutură din depozitul intermediar asternerea în straturi a materialului de umplutură

compactarea lui si finisarea suprafeței

Prețul P48 Cofraje pan refolos cu placaj

procurarea materialelor necesare realizării cofrajelor confecționarea si montarea cofrajelor

transportul si manipulările cofrajelor verificarea dimensiunilor elementelor cofrate demontarea cofrajelor

Prețul P49 Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor

-    desfacerea gardului metalic cu grija

-    sortarea materialelor

-    manipularea si depozitarea grupata a confecției metalice

- evacuarea sî transportul deșeurilor rezultate

Prețul P50 Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=20km

-    transportul cu auto pe distanta de 20 km

-    încărcare in auto

-    descărcare din auto

.....


Prețul P51 Macara pe pneuri pana la 9,9 TF închiriere macara/amortizare cost macara combustibil

manopera/deservent

i,


3/

j?


Prețul P52    M o nta re co nfe cti i m eta I i ce d ive rse i ng I o ba te i n beto n    S E Ș ' ?, -'

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    înălțime panou metalic intre 1,50-2,00 m

Sir. încrareB Odobesti nr. sector 3,.

032*58 București

www.prîmarie}io

te&efffin (004 ozri 541 oj 15 fax (004 0211 34! OJ

e-ntail domeni u.publ ic^Ș-pO mari cj.ro

-    elemente componente țeava patrata 20x20x2 mm vertical dispuse fa interax de 10 cm, respectiv 40x40x2 mm orizontale 2 buc (sus si jos), lungime panou 2,00 m.

-    sudura panourilor in atelier specializat

Prețul P53 Placaje dale flexibile PVC, o culoare, suprafețe plane, pe tencuieli fixate cu mortar cu adaos de aracet

-    procurare sî transport material

-    transportul materialelor in zona de lucru.

-    Panou de gard decorativ din PVC 10 mm - printare digitala personaje din desene animate montat cu elemente de prindere metalice de gardul existent din plasa bordurată.

-fixare panouri, asigurare planeitate/verticalitate

-    evacuare deșeuri rezultate la rampa de incarcare

Prețul P54 Porti metalice cu rame din otel profilat si cu împletitura de sarma zincata, inclusiv accesoriile

procurare poarta metalica avand rama si elementele vertical dispuse la interax de 10 cm din țeava rectangulara metalica 20x20x2 mm, respectiv 40x40x2 mm orizontale 2 buc (sus si jos).

-    Inaltimea porții intre 1,60-2,00 m

-    transportul materialelor in zona de lucru

montare porti metalice

evacuare deșeuri la rampa de incarcare

Prețul P5S Vopsirea consolelor metalice simple ale stâlpilor de beton, pentru LEA110 kv procurarea

transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru pregătirea suprafețelor din metal in vederea vopsirii pregătirea prin protejare a zonei de jur împrejurul obiectului vopsirea/lacuirea elementelor din metal curățirea locului după vopsire


Prețul P56 Lucrări atipice, diverse care necesita manopera si transport

-    manipulări manuale, mecanice

-    transporturi prin purtare directa,

-    incarcare/descarcare materiale,

-    probe tehnologice, etc.

Prețul P57 Cos de gunoi

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru


PR) MĂRI A


Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

-    montare cos gunoi

Prețul P58 Balansoar cu un loc - elefant

-    procurare si transport materiale de la depozit,

-    transportul materialelor in zona de lucru.

Balansoar pe arc cu un scaun figurina elefant, mânere, suport pentru picioare, cu înălțime max.1,00 m, cu o raza de acoperire de min. 4 mp -max. 8 mp, inclusiv zona de siguranța. Grupa de varsta 1-4 ani.

Prețul P59 Banca relax

-    procurare si transport

-    transportul materialelor in zona de lucru

-    montare banca

Banca stradala cu spatar confecționată din lemn de esența tare, culoare maro, (sub forma de sipci) si otel tubulargalvanizat cu diametrul de 12 mm cu brațe din otel si lemn,care vor fi fixate in beton, cu lungimea de 1,87 m, h totala 0,81 m, h max pana la șezut 0,45 m

Prețul P60 Balansoar cu un loc - pui

-    procurare si transport materiale de la depozit,

-    transportul materialelor in zona de lucru.

Balansoar pe arc cu un scaun figurina moto, mânere, suport pentru picioare, cu înălțime max.l,00m, cu o raza de acoperire de min.4 mp -max. 6 mp, inclusiv zona de siguranța. Grupa de varsta 1-4

Prețul P61 Balansoar cu doua locuri - Seeder

-    procurare si transport materiale de la depozit,

-    transportul materialelor in zona de lucru.

Componente: construcția va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mânere, baza metalica.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie El, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Detaliile din


DlKECriA ÂDMtMiSTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str, Intrarea Odobestî nr. j-7. s®sî'O?

ty$2isșS București1

ttww.prim&iegjG

tfilefcn (U04 sai) 341 oy 15 ifex (004 021) 341 oy 15 e-reaH domeniu, pu bl >c<gipn mari e j. ro

placaj urmeaza a fi șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente.

Prețul P62 Balansoar rotativ

-    procurare si transport materiale de la depozit,

-    transportul materialelor in zona de lucru.

Prețul P63 Leagan cu 2 locuri cu prindere dubla

-    procurare si transport materiale de la depozit,

-    transportul materialelor in zona de lucru.

Leagan doua locuri cu sfoara, inaltime min.1,50 m- max.2,60 m, cu o raza de acoperire de min. 10 mp- max.25 mp, inclusiv zona de protecție. Grupa de varsta 0-3 ani.

Prețul P64 Material mărunt

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru Prețul P65 Plasa sarma otel cu diametrul 6 mm

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru Prețul P66 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500

-    procurarea cimentului metalurgic cu adaosuri M 30 si transportul acestuia Prețul P67 Ipsos pentru construcții tip A saci S 545/1

-    procurarea Ipsosului pentru construcții tip A si transportul acestuia Prețul P68 Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)

-    procurarea sau prepararea betonului conform retetei din standardele in vigoare pentru clasa C20/16 sî transportul acestuia


Prețul P69 Balast nespălat de rau 0-70 mm

-    procurarea si transportul balastului;

-    asternerea stratului de balast;


Direcția Adminîstrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str. Intrarea O-Jobeatî nr. j-y, SG'tt-a’ 3,.

Slj eursșîî

WWW43rfmarie3.ro

telefon (004 on) 341 07 îs

fax (004 cai) 341 o? e*ntaîl d oner iu. public^primarie%ro

-    umezirea si compactarea ;

-    corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

-    prelevarea probelor si efectuarea testelor necesare Prețul P70 Dale din cauciuc antitrauma

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport utilaj specific

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    pregătirea terenului: săpături, decopertarea terenului

-    execuție amestec

-turnare dale dîn cauciuc antitrauma

-    evacuare deșeuri la rampa de încărcare Prețul P71 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm

-    procurarea si transportul nisipului nespălat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm ;

-    asternerea stratului de nisip;

-    umezirea si compactarea ;

-    corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

-    prelevarea probelor si efectuarea testelor necesare Prețul P72 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm

-    procurarea si transportul nisipului nespălat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm;

-    asternerea stratului de nisip;

-    u m ez i rea si co m pa cta rea ;    IS /O

-    corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

-    prelevarea probelor si efectuarea testelor necesare Prețul P73 Pavele normale roci eruptive tip transilvănean

-    procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

-procurarea si transportul pavelelor (pavele normale roci eruptive tip transilvănean)

gfr ,    'SA,?

V’-R S'V£- J,O-

yR'-
Direcția Administrarea Domeniului Puslic Serviciul Administrarea Domeniului Public

Str. Irffcrarca CMohesii nr. 5-7» secia? 3,.

Q33K5& BacureșE; WWW.primari03.FO

tefcf&ii (004 021) 341 07 55 fox (004 Oii) 34! 07

e-mail domerîtii.pLibliciȚ-prsmsric^ro

~ transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    asternerea stratului de nisip de 5 cm

-    verificarea cotei proiectate la patul drumului

-    montarea pavelelor

-    imprastierea nisipului pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria in rostu Prețul P74 Carbit strat acoperire fîler calcar CA300120cmxl0m S 138

-    procurare si transport materiale de la depozit

-transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P75 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 B2 S1139

-    procurarea si transportul bordurilor;

-transport materiale in interiorul zonei de lucru,

-    montare borduri.

Prețul P76 Distantier pentru pozit. armat. In beton armat din mortar ciment

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P77 Scândura rasina lunga tiv CLS AGR =18mm L=3,00 m S 942

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P78 Dulap molid - brad CI. A TIV. G = 28-58 mm L=3 -3,50 M LT=7-15

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P79 Dulap rasin CI.B GR = 28-58 mm L=3-3,5M LAT = 16-30cm LUNG. 1

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P80 Placa PFL moi bitumate CĂLII 2750x1220x16

-    procurare si transport materiale de la depozitDirecția Administrarea Domeniului Public Serviciul Administrarea Domeniului Public

-    transportul materialelor in zona de lucru

-montare

Prețul P81 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm

-    procurarea materialelor necesare realizării cofrajelor

-    confecționarea si montarea cofrajelor

-    transportul si manipulările cofrajelor

-    verificarea dimensiunilor elementelor cofrate

-    demontarea cofrajelor

Prețul P82 Sarma moale obișnuita D= 1,25 OL32 S889

-    procurare si transport materiale de la depozit

-    transportul materialelor in zona de lucru

Prețul P83 Cablu CSHP

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P84 Boxa din polipropilena D=24 cm H= 25,5 cm

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P85 Șurub cu cap hexagonal M8x40, ZN

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru - montare șuruburi


Prețul P86 Șurub cap hexagonal grosolan M 8x80GR 4. 8S920

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru - montare șuruburi

Prețul P87 Șuruburi uzuale patrate M 10x140 mm


Sir. IsifccareE fidobesti nr. 5*7, s®3»f 3-    ...... ■„■■„„,    - -™-

032558 București wttnAprfr3narie3.ro

tefefon {004 021$ 541 oj ?5 fex {004 Q21) 341 oj 13 e-TîtasI dotrtGriu.pubîîc^pRmariejro

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare șuruburi

Prețul P88 Piulițe hexagonale grosonale B M 8 6R.5 S 922

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare piulițe

Prețul P89 Piulițe uzuale patrate M 10

-    procurare si transport materiale din depozit -transportmateriale in interiorul zonei de lucru

-    montare piulițe

Prețul P90 Piulițe haxagonale M8 ZN

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare piulițe

Prețul P91 Șaiba prec. Plata PT. MET A M 8 OL 34

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare șaiba

W;-,\


Prețul P92 Șaiba plata A 8, ZN

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare șaiba

Prețul P93 Șaiba prec Plata PT MET A M 10 OL 34

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

Str. intrarea OJobesti nr. sector 3,    ———

©52158 Suc urtștf wwtA'.prîmarieg.ro

tekfun (004 cat) 541 oj Coc (004 oui) 341 o? tș

e-niaif domeriiL pufai ici’gprțmancj.ro

-    montare șaiba

Prețul P94 Șaiba GROWER N 8, ZN

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare șaiba

Prețul P95 Cuie cu cap conic Tip A 2, 24X50

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare cuie

Prețul P96 Hârtie slef. Usc. Sticla foi 23x30 gr 6

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P97 Grund MINIU anticoroziv G.351-4

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P98 Vopsea gri deschis V.821-3

-    procurarea

-    transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru

-    pregătirea suprafețelor in vederea vopsirii

-    pregătirea prin protejare a zonei de jur împrejurul obiectului


-    vopsirea/lacuirea elementelor

-    curățirea locului după vopsire Prețul P99 Diluant pt prenadez

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P100 Diluant D.005-520

Str. InUarea OJobesti w. $.-7. sector gr    ——    .....................r -.„-r-..............“

București

WftW'.primafia^fD

fedefîm {004 v2 i J 341 07 fax (004 ceti) 341 07

e-ntail domeri'U.puU ic-JțȘ prsm3rie3.ro

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P101 Prenadez 300

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P102 Codez 100 adeziv

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

Prețul P103 Benzina auto neetilata tip CO /R75 normala ~ procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

Prețul P104 Apa industriala pt lucrări drumuri-terasament in cisterne

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

Prețul PIOS Apa industriala pt mortare si betoane de la rețea-    procurare si transport materiale din depozit-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P106 Apa potabila

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P107 Consola din otel lat 50x5 mm

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P108 Usa met. Prof. laminate CAT.GR. 16

-    procurare usa metalica avand profiluri laminate cat.gr. 16

-    transportul materialelor in zona de lucru

Str. Intrarea OJobesti nr.5-7, secbx    ~~~ ~~—

Oj.2 S5S Bucii rește

wwwjvimariepo

îekfen («04 021J 341 07 Î3 fax (004 gsVi 341 07

©’OiaJI domer tu. public^ primărie^, ro

-    montare usi metalice

-    evacuare deșeuri la rampa de incarcare

Prețul P109 Confecții metalice înglobate in beton

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

Prețul P110 Scoabe otel pt construcții din lemn lat 65-90 mm L200-300 mm

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul Pili Placa MARSIT M100-500x3,0 mm procurare sî transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P112 Țevi din PVC rigid tip U110x2,2

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P113 Țevi din PVC tip G 32x2,4

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P114 Țevi din PVC tip M 40x2

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P115 Cot mixt PVC tip G D=32-l -procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P116 Cot mixt PVC tipG D=40-l %

-    procurare si transport materiale

-    montare

Sie-, Inbsres OdobesW nr. §~yr

sector j,.

032*53 Sucurcșw

wwwLprtmanejjno

tekfon {004 cii) 345 07 fox (004 021) 341 OJ 55

e-îttail dometiiu.ptîbhc^phmsriejfo

Prețul P117 Mufa PVC neplat. îmbin. Prin lip. PN 10 DN 32

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P118 Mufa PVC neplat. îmbin. Prin lip. PN 10 DN 40

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P119 Mufa mixta PVC tip G D=31-l

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P120 Mufa mixta PVC tip G D=40-l %

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P121 Reducție PVC G tip A 40-32

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P122 Teu mixt PVC tip G 32-1 -procurare si transport materiale

A" $


-    montare

Prețul P123 Teu mixt PVC tip G 40-1 %

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P124 Puieti foiosi acer platanoides 1 H/D=350/3,5

-    procurare si transport

-    plantare

Prețul P125 Semințe de plante graminee perene

-    procurare si transport material: semințe de plante si substanțe specific: celuloza, îngrășăminte, lianți, lubrifiant!, colorant!

Str. Imdarea Odobesti nr. ^y, sectw jf    —————————

CȘjZSyî București wtWĂpriimarîe^re}

telefon (004 cai) 341 o,? fe» (004 021) 541 05 sș,

e^ntaiî dome rnn-pubfie^prs manevra

-    transportul in interiorul zonei de lucru materiale si utilaj

-    executarea amestecului in apa conform retetei in rezervorul utilajului

-    aplicarea pe suprafața prin pompa de stropire.

Prețul P126 Cârpe de sters din bumbac de orice culoare

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru Prețul P127 Cutie cu capac din fonta pt vane îngropate

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P128 Decofrol

-    procurare si transport materiale din depozit

-    Produsul este aplicat, după o prealabila diluare cu apa in raport de 1 la 3 pana la 1 la 5L apa, pe cofraje, cu bidineaua sau cu ajutorul unui vermorel.

-    Cofrajele trebuie sa fie curatate foarte bine înainte de aplicarea produsului. Prețul P129 Dicloretan

-    procurare si transport materiale Prețul P130 Fuior canepa

-    procurare si transport materiale

-    Se utilizează pentru etansarea filetelor in instalații.

Prețul P131 Hârtie absorbanta

-    procurare si transport materiale Prețul P132 Burghiu pt metal D=8,5 mm


-    procurare si transport materiale Prețul P133 Soluție unguenta

-    procurare si transport materiale Prețul P134 Semințe de plante pentru gazon

Str. Intrarea OJobesti fir. 5-7, sector 5.    """""" "

Sucurcștî

WWW43rimarie3.ro

telefon (004 cat J 541 o? 15 fax {00402.1) 341 o,* sj e-raail domeniif.pțjfalic^primsrie^ro

-    procurare si transport material: semințe de gazon si substanțe specific: celuloza, îngrășăminte, lianți, lubrifiant), colorant)

-    transportul in interiorul zonei de lucru materiale si utilaj

-    executarea amestecului in apa conform retetei in rezervorul utilajului

-    aplicarea pe suprafața prin pompa de stropire.

Prețul P135 Țeava SP-flex 16 mm colac -procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P136 Materiale de prindere -procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P137 Materiale granulare criblura 3-16 mm

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P138 Controler XC5010C

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P139 Racord portfurtun Ml/2"

'AL'-,

VBc Tw*'-    manipulare si transport materiale

-    montajul, racord-uri,

-    săpătură, carotare camîn

-    montare elemente de bransare racord-uri,

-    verificarea execuției

-    proba de funcționare

-    umplutura compactată, nivelare si finisare teren

-    evacuarea si transportul deșeurilor rezultate Prețul P140 Racord portfurtun M3/4

Str, Intrarea OJobcsti nr. 5-7, sector 3,.    _    ' ' '

București-

www^tfunartapo

telefon (004 c-lî) 341 07 îș lax {004 c&t) 541 07 £5 e^nraiE domcriij.pubfic-^îprîmsrîej.ro

-    manipulare si transport materiale

-    montajul, racord-uri,

-    săpătură, carotare cămin

-    montare elemente de bransare racord-uri,

-    verificarea execuției

-    proba de funcționare

-    umplutura compactată, nivelare sî finisare teren

-    evacuarea si transportul deșeurilor rezultate Prețul P141 Electrovana seria DV1 FI

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P142 Robinet apa din PVC HOLFI D. 11/4"

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P143 Aspersor nerotativ tip spray raza 0,6 - 7,4m unghi 90

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P144 Aspersoare rotative 4,6 -16,8 M FI %

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P145 Controler ESP -ME 3 zone

-    procurare si transport materiale

£ •«< £ Cs


j    ț    t £,• ? ;rlît Vr'/,-

A>.s


V'L v,

1 i!

J 1


-    montare

Prețul P146 Controler ESP -ME 6 zone

-    procurare si transport materiale

-    montare


DrREcrt Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

Prețul P147 Controler ESP -extinderea zonelor de la 4-22

-    procurare si transport materiale

-    montare

Prețul P148 Senzor de ploaie

-    Montare

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări se vor utiliza unelte sl echipamente profesionale.

Pentru executarea lucrărilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări, în anexa fiind prezentat lista cuprinzând consumul cu mana de lucru. în cadrul ofertei acesta va prezenta explicit numărul de personal alocat.

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări principale anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

ȘEF SERVICIU,

NICOLETA SILVIA - CÂMPEA..


Anexa la caietul de sarcini

Norma

Denumire norma    UM

Cantitate

1. LISTA CU CANTITATILE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

PI

Recicl. La rece. Imb. Asf prin frez

mp

435,46

P2

Desfacere pavaje sau fundații din p. Bruta sau bol

mp

260

P3

Spargere și desfacere beton ciment pe suprafața limitate pt pozare

mc

61,20

P4

Săpătură manuala

mc

37,49

P5

Săpătură mecanica

mc

1,52

P6

Nivelare suprafața teren

mp

20,15

P7

Strat de agregate naturale cilîndrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si antica pila ra, cu asternere mecanică;

mc

325,51    Z^/v

P8

Strat de agregate naturale cilîndrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

mc

?lo>

lc\?

%    —7

120,90

P9

Fundație beton ciment la străzi, alei si patforme carosabil

mc

23,25

P10

Armatura din otel beton in construcții obisunite, planșe drepte, cu distantieri din mortar ciment

kg

827,70

Pil

Desfăcea rea de borduri de piatra sau de beton orice dimensiune așezate pe beton

m

185

P12

Borduri mici prefabricate beton 10 x 15 cm

m

578,83

P13

Pavaj executat cu pavele normale

mp

2015,05

P14

Turnare beton armat la construcții cu h mai mica de 35 m

mc

16,50

P15

Mobilizarea manuala teren pt priza strat vegetal. Nivelare si finisare teren

mp

1014,06

P16

Excavatic transport încărcare în auto cu încărcător frontal pe senile 1,0 - 2,5 mc la D=ll -20 m

sute mc

1,90

P17

Transportul rutier al materialelor semîfrabrîcatelor cu autobasculanta pe D=10km

tone

532,03

)NIAN *]

P18

Nivelarea suprafețelor terenurilor si platformelor de teraament executate cu buldozerul

sute mp

10,14

P19

Finisarea manuala a platformelor in teren foarte tare

sute mp

10,40

P20

Semanarea gazonului pe suprafate orizontale sau in pamant sub 30 %

sute mp

10,14

P21

Compactarea umpluturii cu rulou compresor

sute mc

10,14

P22

Semințe de plante pentru gazon

kg

40

P23

Puieti foiosi acer platanoides 1 H/D=350

buc

30

P24

Săpătură si umplutura de pamant, săpătură manuala în șanțuri

mc

107

P25

Țeava din polîclorura de vinii (PVC) neplastifiata de 32 mm

m

375

P26

Țeava din polîclorura de vinii (PVC) neplastifiata de 40 mm

m

182,50

P27

Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru l/2"-„ aspersor rotativ

buc

40

P28

Hidrant de gradina montat in pamant avand diametru l/2"-„ nerotativ, tip spray

buc

P29

Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D = 3/8

buc

sgîo Wt

26 %

P30

Racord olandez si cu cot cu racord olandez zincat -D = 3/4

buc

62

P31

Țeava din polîclorura de vinii (PVC neplastifiata, tip greu, 16 mm)

m

150

P32

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez D ~

1"

buc

5

P33

Sifon de pardoseala din polipropilena D 50 mm

buc

5

P34

Cablu pentru energie el, s conductor <- 10 mmp

m

190

P35

Montare controler ESP, senzori ploaie

buc

5

P36

Controler ESP-ME 3 zone

buc

1

P37

Controler ESP-ME 6 zone

3UC

1

P38

Controler XC5010C

buc

1

P39

Controler ESP extinderea zonelor de la 4 la 22

3UC

1

P40

senzor de ploaie

3UC

1

P41

Robinet trecere cu ventil si mufe pentru țevi otel cu diametru 11/4"

buc

î-

P42

Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=10km

tone

28,50

P43

Țeava PVC neplastifiat pt canalizare D =110 mm

m

6

P44

Montat mobilier stradal si accesorii locuri de joaca

buc

50

P45

Spargerea manuala fundații beton simplu prin interior canale

mc

8,50

P46

Incarcarea materialelor, Grupa A - grele si mărunte prin aruncare rampa sau teren - auto

tone

566,79

P47

Umplutura de pamant

mc

152,11

P48

Cofraje pan refolos cu placaj

mp

11

P49

Desafacerea împrejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor

kg

720

P50

Transportul rutier al materialelor semifrabricatelor cu autobasculanta pe D=20km

tone

21,99

P51

Macara pe pneuri pana la 9,9 TF

ore

25

P52

Montare confecții metalice diverse înglobate in beton

kg

n,n

1070    r-C

P53

Placaje dale flexibile PVC, o culoare, suprafețe plane, pe tencuieli fixate cu mortar cu adaos de

aracet

mp

/O’/V    .77V 7-

la

<7 <2.

155    ;

P54

Porti metalice cu rame din otel profilat sî cu împletitura de sarma zincata, inclusiv accesoriile

mp

12

P55

Vopsirea consolelor metalice simple ale stâlpilor de beton, pentru LEA 110 kv

DUC

88

P56

Lucrări atipice, diverse care necesita manopera si transport

ore

200

II. LISTĂ CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLIGICE, INCLUSIV DOTĂRI

P57

Cos de gunoi

buc

17

P58

Balansoar cu un loc - elefant

buc

1

P59

Banca relax

buc

28

P60

Balansoar cu un loc - pui

buc

1

P61

Balansoar cu doua locuri - Seeder

buc

1

P62

Balansoar rotativ

buc

1

P63

Leagan cu 2 locuri cu prindere dubla

buc

1

IEI. LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

P64    Material mărunt    kg

57-l?

P65

Plasa sarma otel cu diametrul 6 mm

kg

844,25

P66

Ciment metalurgic cu adaosuri IVI 30 saci S 1500

kg

16329,75

P67

Ipsos pentru construcții tip A saci S 545/1

kg

0,900

P68

Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)

mc

51,644

P69

Balast nespălat de rau 0-70 mm

mc

426,74

P70

Dale din cauciuc antitrauma

mp

161,20

P71

Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm

mc

1,736

P72

Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm

mc

414,62

P73

Pavele normale roci eruptive tip transilvănean

tone

505,77

P74

Carbit strat acoperire filer calcar CA300 120cmxl0m S 138

mp

13,50

P75

Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 B2 S 1139

m

581,72

P76

Distantier pentru pozit. Armat. In beton armat din mortar ciment

buc

248,31

P77

Scândura rasina lunga tiv CLS A 6R =18mm L=3,00 m S 942

mc

0,01

P78

Dulap molid - brad CL A TIV. G = 28-58 mm L=3 -3,50 M LT=7-15

mc

0,01

P79

Dulap rasîn CI.B GR = 28-58 mm L-3-3,5M LAT = 16-30cm LUNG. TIV

mc

0,21

P80

Placa PFL moi bitumate CĂLII 2750x1220x16

mc

0,01

P81

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm

mp

1,43    fef

P82

Sarma moale obișnuita D= 1,25 OL32 S889

kg

8,31    W’"'

P83

Cablu CSHP

m

195,70.

P84

Boxa din polipropilena D=24 cm H= 25,5 cm

buc

5

P85

Șurub cu cap hexagonal M8x40, ZN

buc

20

P86

Șurub cap hexagonal grosolan IVI 8x80GR 4. 8S

920

Buc

48

P87

Șuruburi uzuale patrate M10xl40 mm

DUC

3,30

P88

Piulițe hexagonale grosonale B M 8 GR.5 S 922

DUC

48

P89

Piulițe uzuale patrate IVI 10

DUC

3,30

P90

Piulițe haxagonale M8 ZN

DUC

20

P91

Șaiba prec. Plata PT. MET A M 8 OL 34

kg

0,20

P92

Saîba plata A8, ZN

buc

20

P93

Șaiba prec Plata PT MET A M 10 OL 34

kg

0,05

P94

Șaiba GROWERN8,ZN

buc

20

P95

Cuie cu cap conic Tip A 2, 24X50

kg

0,33

P96

Hârtie slef. Usc. Sticla foi 23x30 gr 6

DUC

7,20

P97

Grund MINIU anticoroziv G.351-4

kg

20,61

P98

Vopsea gri deschis V.821-3

kg

22

P99

Diluant pt prenadez

kg

10,85

P100

Diluant D.005-520

kg

17,60

P101

Prenadez 300

kg

89,90

P102

Codez 100 adeziv

kg

0,19

P103

Benzina auto neetilata tip CO/R75 normala

kg

0,05

P1O4

Apa industriala pt lucrări drumuri-terasament in cisterne

mc

164,71

PIOS

Apa industriala pt mortare si betoane de la rețea

mc

5,34

P106

Apa potabila

mc

0,006

P107

Consola din otel lat 50x5 mm

kg

28,5

P108

Usa met. Prof. laminate CAT.GR.16

kg

12

P109

Confecții metalice înglobate in beton

kg

1070

P11O

Scoabe otel pt construcții din lemn lat 65-90 mm L200-300 mm

kg

0,33

Pili

Placa MARSIT M100-500x3,0 mm

kg

2,50

P112

Țevi din PVC rigid tip U110x2,2

m

6,18

P113

Țevi din PVC tip G 32x2,4

m

382,5

P114

Țevi din PVC tip M 40x2

m

186,15

P115

Cot mixt PVC tip G D=32-l

buc

45

P116

Cot mixt PVC tipG D=40-l 1/4

buc

21

P117

Mufa PVC neplat. îmbin. Prin lip. PN 10 DN 32

buc

11,25

P118

Mufa PVC neplat. îmbin. Prin lip. PN 10 DN 40

buc

5,47

P119

Mufa mixta PVC tip G D=31-l

buc

15

P120

Mufa mixta PVC tip G D=40-l 1/4

buc

7,3

P121

Reducție PVC G tip A 40-32

buc

22,3    .

P122

Teu mixt PVC tip G 32-1

buc

TIS

P123

Teu mixt PVC tip G 40-11/4

buc

34,67

P124

Puîeti foiosi acer plata noides 1 H/D=350/3,5

buc

ăo    fgfe'

P125

Semințe de plante graminee perene

kg

40,15    z

P126

Cârpe de sters din bumbac de orice culoare

kg

0,09

P127

Cutie cu capac din fonta pt vane îngropate

buc

46    f

P128

Decofrol

kg

1,32

P129

Dicloretan

kg

0,09

P13O

Fuior canepa

kg

0,02

P131

Hârtie absorbanta

kg

0,05

P132

Burghiu pt metal D=8,5 mm

DUC

0,10

P133

Soluție unguenta

kg

0,01

P134

Semințe de plante pentru gazon

kg

40

P135

Țeava SP-flex 16 mm colac

m

153

P136

Materiale de prindere

kg

1,91

P137

Materiale granulare criblura 3-16 mm

tone

39,62

P138

Controler XC5010C

DUC

1

P139

Racord portfurtun Ml/2"

buc

26

P140

Racord portfurtun M3/4

DUC

62

P141

Eiectrovana seria DV 1 Fi

buc

5

P142

Robinet apa din PVC HOLFI D. 11/4"

DUCr \\

!SVsAN *!»


P143

Aspersor nerotativ tip spray raza 0,6 - 7,4m unghi 90

buc

6

P144

Aspersoare rotative 4,6 -16,8 M Fi 3/4

buc

40

P145

Controler ESP -ME 3 zone

buc

1

P146

Controler ESP -ME 6 zone

buc

1

P147

Controler ESP -extinderea zonelor de la 4-22

buc

1

P148

Senzor de ploaie

buc

1

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

P149

Asfaltator 5

om/ora

95,80

P150

Betonist 12

om/ora

28,58

P151

Beton ist 22

om/ora

9,58

P152

Betonist 32

om/ora

32,36

P153

Betonist 42

om/ora

14,71

P154

Betonist 52

om/ora

9,41

P155

Drenor canalist 11

om/ora

31,56

P156

Drenor canalist 1B

om/ora

94,72

P157

Dulgher construcții

om/ora

9,35

P158

Dulgher construcții 21

om/ora

2,64

P159

Dulgher construcții 32

om/ora

84,5

P160

Dulgher construcții 4B

om/ora

53,5

P161

Dulgher construcții 52

om/ora

66

P162

Fierar beton 11

om/ora

10,54

P163

Fierar beton 12

om/ora

14,89

P164

Fierar beton 21

om/ora

10,54

P165

Fierar beton 32

om/ora

17,36

P166

Finisor mase plastice

om/ora

186

P167

Finisor terasamente 21

om/ora

P168

instalator electrician

om/ora

P169

Instalator sanitar 12

om/ora

Tas    WkJr:

P170

Instalator sanitar 22

om/ora

1,77

P171

Instalator apa - canal 3

om/ora

682,78

P172

Instalator sanitar 32

om/ora

0,20

P173

Instalator sanitar 42

om/ora

0,48

P174

Izolator termic 12

om/ora

10,70

P175

Izolator termic 32

om/ora

10,70

P176

Pavator 11

om/ora

188,12

P177

Pavator 12

om/ora

399,32

P178

Pavator 21

om/ora

71,38

P179

Pavator 22

om/ora

356,28

P180

Pavator 32

om/ora

692,63

P181

zugrav vopsitor 31

om/ora

1,08

P182

Săpător 21

om/ora

19,49

P183

Săpător 22

om/ora

72,23

P184

Săpător 2B

om/ora

363,8

PX85

Muncitor de serv. CTII Montj

om/ora

55,90

P186

Muncitor de serv. CTII Montj 12

om/ora

14,39

P187

Muncitor de serv. CTII Montj 2

om/ora

213,90

P188

Muncitor de serv. CTII Montj 21

om/ora

462,49

P189

Muncitor de serv. CTli Montj 22

om/ora

42,80

P190

Muncitor de serv. CTII Montj 31

om/ora

22,72

P191

Muncitor de serv. CTII Montj 32

om/ora

91,5

P192

Electrician linii EL.Aer.

om/ora

123,2

P193

Lacatus construcții metalice 12

om/ora

5,28

P194

Lacatus construcții metalice 32

om/ora

35,1

P195

Lacatus construcții metalice 42

om/ora

16,1

P196

Sudor electric

om/ora

32,1

P197

Peisagist 11

om/ora

70,98

P198

Peisagist 22

om/ora

48,87

P199

Peisagist 42

om/ora

131,82

P200

Muncitor DESV.GOSP.Com. 2

om/ora

200

P201

Muncitor DESV.GOSP.Com. 21

om/ora

81,12

P202

Lacatus CTII.MET-B 12

om/ora

14,39

P203

Lacatus CTII.MET-B 32

om/ora

99,5

P204

Lacatus CTII.MET-B 52

om/ora

94

P205

Muncitor inc/desc mat 11    |om/ora

198,37

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

P206

Motocompresor de aer, mobil, joasa preș. Debit 2-3,9 mc/mîn

ore

funct.

7,5

P207

Motocompresor de aer, mobil, joasa preș. Debit 4-5,9 mc/min

ore

funct.

36,72

P208

Ciocan pneumatic 8-15 kg

ore

funct.

36,72

P209

Autogreder pana la 175 CP

ore

funct.

P210

Buldozer pe senile 65-80 CP

ore

funct.

7,95    /A&?

P211

Vibrator de interior pt beton acționat electric 0,9-1,5 Kw

ore

funct.

!2 io HKii

8,25    .

P212

Compactor autoprop. Cu rulouri pana la 12TF

ore

funct.

92,06

P213

Compactor static autoprop. Cu rulouri R8-14

ore

funct.

68,3

P214

Placa vibratoare, motor cu ardere int. < 10 CP

ore

funct.

3,13

P215

Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.A.J 5-8

T

ore

funct.

14,21

P216

Macara de fereastra 0,15TF

ore

funct.

0,22

P217

Macara pe pneuri pana la 9,9 TF

ore

funct.

25

P218

încărcător frontal pe șinele de 1,0 - 2,5 mc

ore

funct.

5,43

P219

Pistol de implantat bolturi

ore

11,4

P220

Mașina de găurit electrica rotopercutanta D=35

mm

ore

funct.

1

P221

Longrîna metalica de 3 m lungime

ore

funct.

109,04

P222

Fierăstrău mecani circular

ore

funct.

2,14

P223

Autocisterna pt apa de 5-8T

ore

funct.

2,17

P224

Cilindru vibrator cu rulouri netede

ore

funct.

2,17

P225

Distribuitor de ciment si agregate

ore

funct.

2,17

P226

Freza reciclator 2100 DCR

ore

funct.

2,17

P227

Laborator pe auto

ore

funct.

2,17

P228

Rulou static pe pneuri

ore

funct.

2,17

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

P229

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist de 10 km

tone

532,03

P230

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist de 10 km

tone

28,5

P231

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist de 20 km

tone

21,99

Anexa la caietul de sarcini

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

l.Situatia personala a ofertantului

a)    Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului 1)

b)    Declarație privind identificarea conflictului de interese

(completarea Formularului 2)

c)    Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor» taxelor sau a contribuțiilor Ia bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d)    C.U.I.

e)    Actul constitutiv al societății

f)    Hotărârea de înființare a societății

g)    CazieruI judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN

din Certificatul Constatator emis de ONRC.

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății

3. Capacitatea tehnica și/sau profesională

a)    Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b)    Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului

(completarea Formularului 4)

ZA*/

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

-    Șef de șantier —studii superioare in domeniu :

-experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

-    Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Arhitect peisagist: absolvent studii superioare în domeniul peisagisticii, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioarele va prezenta decizie de numire sau echivalent;

-    Responsabil RTE

-    să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația in termen de valabilitate, conform legislației in vigoare.

-Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

-    Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

-    Diplome de studii, unde este solicitat.

-    Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/refcrințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională. Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)

Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Modul de prezentare propunerii tehnice


---------


a)    Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)    Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofețtei să permită identificarea facilă a corespondenței

informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a Propunerea financiară va cuprinde preșul total ofertat pentru cele 2 obiective, propunerii financiare    precum si pe fiecare obiectiv în parte. Executantul va elabora propunerea

financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

•    Formularul FI - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

•    Formularul F2 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări

• Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte .

In ceea ce privește cantitatile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

• Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

*    Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

•    Formularul C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

•    Formularul C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

•    Formularul    F4 - Lista privind utilajele și echipamentele

tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice

La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum si coeficienții proprii ai executantului ( cheltuieli indirecte).

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține ăi specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE

LUCRĂRI AVAND CA OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de

| Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.


Vw-i^r'l'X
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1.    Societatea..........................................îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, si care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2.    Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a............................................. declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:    Operator economic,

(semnătura autorizată)

fsl

WW

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

a)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

b)    nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

c)    nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată)DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT

1.    Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant împuternicit al

.................................(denumirea/numele și sedîul/adresa candidatului/ofertantuîui), declar pe propria

răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2.    Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante

...............................cu sediul în.............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în

legătură cu activitatea noastră.

4.    Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării;......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele

și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

{denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)


z-

■r'jS’k’&Vi    L-.f u _ j:

vs. WJ «,^4 z-îp ■ 1    'M/aV i!

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertanți (ani)

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,........................................................., reprezentant împuternicit al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

..........................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalatie

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către .......................................................................................... {denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a...............................

contractului de lucrări.......................

Legea nr. 98/2016, noi......................

următoarele documente:...................


...........din.........................{ziua/luna/anul), privind atribuirea

..........{denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

{denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării................................

Operator economic,..............................................

(semnătura autorizata )


IM

/ â Ci- <st V


SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BENĂ EXECUȚIE

Către_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de lucrări_,

(denumirea contractului)

încheiat între_, în calitate de contractant, și    , în calitate

de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de..........

reprezentând.............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa

cerere însorită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de lucrări mai sus menționat.

Plata se va face in termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului:

□ necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanție este valabilă până la data de_ .

în cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca


înziua


lima


(semnătura autorizată)