Hotărârea nr. 275/2018

HCLS3 nr.275 din 26.06.2018 priv imputer Pres CAal soc Alg Constr S3 SRL-inch act adition la contr avute cu soc Delta Glass, Etem Systems si Inter Max-fatadele Halei Laminor


MUNICIPIUL. .BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile

9    9

Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

> > 7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117240/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 116941/25.06.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL cu nr. 267/22.06.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 115996/22.06.2018

-    Adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1703/21.06.2018 către societatea Algorithm Residențial S 3 SRL.

-    Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S 3 S.R.L. nr. 17 din 21.06.2018 prin care se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL

-    Nota Concept nr. 1704 din 21.06. 2018 la proiectul de realizare a fațadelor pentru obiectivul Hala Laminor situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul executării de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale pe raza Sectorului 3

-    HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

-    HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată.

-    Adresa nr. 116946/25.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se acordă un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. și Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. .^.L. DIN 26.06.2018

ișjCT- ->

p C: ȚC:    PRi M ÂRî A

<®> SECTORULUI < BUCUREȘT^JI


CABINET PRIMAR


Caisa t> u d e ști n r. ■ 91, ș set 0 r 3,    ^_______________

031084 București

www.pHmarie3.r0

telefon {004 O2t) 318 03 2.3 - 28 fax {004 O2ș) 358 03 04 e-maH cabinstpnmarîSprkrîaHej.rc

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


Data


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențîale, cod CAEN 4120.

Soluția constructivă aleasă de societate pentru fațadele Halei Laminor este cu panouri de geam dublu termoizolante și aceasta necesită operațiuni suplimentare care vor fi prevăzute în actele adiționale la contractul de vânzare cumpărare nr. 198/03.11.2017 încheiat cu Delta Glass SRL, la contractul de vânzare cumpărare nr. 10440/06.11.2017 încheiat cu Etern Systems SRL și la contractul de servicii nr. 1518/03.11.2017 cu Inter Max SRL

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 267 din 22.06.2018 înregistrată cu nr. 115996/22.06.2018, precum și raportul de specialitate al Serviciului Guvernanta Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maii economic@primarie3.ro

Nr. 116941/25.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-    adresa Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 267/22.06.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 115996/22.06.2018

-    adresa Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1703/21.06.2018 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

-    Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S 3 S.R.L. nr. 17 din 21.06.2018 prin care se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL

-    Nota Concept nr. 1704 din 21.06. 2018 la proiectul de realizare a fațadelor pentru obiectivul Hala Laminor situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 Tn conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății, conform art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv.

Lucrările de amenajare - reabilitare a obiectivului Hala Laminor sunt în etapa de închidere a fațadelor, ceea ce necesită operațiuni noi și materiale noi. Acestea pot fi furnizate prin încheierea de acte adiționale la contractul de vânzare cumpărare nr. 198/03.11.2017 încheiat cu Delta Glass SRL, la contractul de vânzare cumpărare nr. 10440/06.11.2017 încheiat cu Etern Systems SRL și la contractul de servicii nr. 1518/03.11.2017 cu Inter Max SRL. Soluția tehnică aprobată de Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL implică continuarea lucrărilor cu furnizorii de materiale și servicii menționați mai sus.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


întocmit, Silviu Hondola


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    i@î

Residontiai S3 s.rx. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,    OH"So

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


orin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


CABINET PRIMAR

udești nr. 191, Sector 3, București


......z£2â£

.....

Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu TocaT^vanSPca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului, de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu Delta Galss, Etern și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților ; «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu Delta Galss, Etern și Inter Max pentru demararea lucrărilor Ia fațadele Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL O O O

WWr sas?*™ wss®

Resîdteritîal S3


Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter, IsiTswil'itM SChÎSot-MM OHSAs"l8B01;2l (i Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

A

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4l20 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L,

Din adresa transmisă subscrisei de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta, reies următoarele:

-    Valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv T.V.A.

-    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Algorithm

Rezidențial S3


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    ga


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

CamereleC3, C4, C5, Sector 3.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordărea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu Delta Galss, Etern și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 99 din 22.06.2018.


Cu deosebită considei dl. Panait RadtfAlii în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.,-OȚV,.

-*• ’ I \    -v' I \    \

AC

OHSAS18001 iSO 14001 ISO 9001

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL    j

i !

f£S!Rg~ Nr. ..„A-TriO 'O    } I

Luna OfeAnul 2£'|R{

Sediul

Sediul Social; București, sector 3, Calea Vitan nr 242^^^^^'^'^

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute

cu Delta Galss, Etern si Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei

Laminor

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu Delta Galss, Etern si Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata

ROMÂNIA

1Î1U515 I lAFUUWM IMHWUMi


ti T-@*

<1 | \

lwp.


OTi

■VI I \


AG AG


i

OHSAS18001 iSO 14001 ÎSO9001


executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acodarea a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu Delta Galss, Etern si Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotar ar ea nr. 17 din data de 21.06.2018 a Consiliului de Administrație, copie actele adiționale, precum și nota concept ce stă la baza demarării lucrărilor la fațade.

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan


SC ALGOPJTKM CONSTRUCȚII S3 SR’ ] INTRARE

Ziuaâî. Luna 0-6 Anul


ROMÂNIA

t&feBAlOW EMPMUHA


tft


OHSAS 18001 !SO 14001 ISO 9001 ■


Avizat:

Mihai Fuerea, manager operaționalAprob,

Alexandru-Dan Coșocariu Președinte Consiliu AdministrațieNOTA CONCEPT

Proiect: Realizarea fațadelor pentru obiectivul Hala Laminor situat în b-dul Basarabia nr. 256, sector 3


România


■x. T i 1

^Ti o i \

Al- ■

LC„ AC

OHS,

^sooî tso

14001 ISO 9001


Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 iu. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Bun imobil - construcții și teren - situat în intravilanul municipiului București, situat în Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, în suprafață de 130.750,00 mp este în proprietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, potrivit:

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu- Sorin din București

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din București.

Contractele de Vânzare menționate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752/1321 249 din 25.05.2015 eliberat de Primăria Municipiului București, au cuprins zece imobile compuse din terenuri și construcții, după cum urmeaza:

ROMAN IA

WMfill | SÂ6**?0<HM k«9EUMk


“*■1 i \

*€,


I \    I \

kC AC


OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001


•    Teren de 30.730,00 mp și patru construcții (30.728 mp din măsurători), inscris în extrasul de carte funciară pentru informare ni'.214488, număr cadastral 214488, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 la 19.03.2015 sub nr. 16430

•    Teren de 3.155 mp (3.156 mp din măsurători) și 15 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pt informare nr. 214306, număr cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16432

•    Teren de 10.303 mp (10 270 mp din măsurători) și 1 construcție, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 201765, număr cadastral 201765 emis de OCPIBBCPI Sector3 în 19.03.2015 sub nr 16434

•    Teren de 352 mp, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214273, număr cadastral 214273, emis de OCPIBBCPI Sector 3 inl9.03.2015 sub nr 16443

•    Teren de 553 mp, inscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr. 209751, număr cadastral 209751, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16437

•    Teren de 10.114 mp și 9 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214489, număr cadastral 214489, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16441

•    Teren de 808 mp (807 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr.214307, număr cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr.16439

•    Teren de 12898 mp (897 mp din măsurători) și 1 construcție, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214487, număr cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16424.

•    Teren de 2.220 mp (2.218 mp din măsurători) și 19 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214305, număr cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr.16.426

•    Teren de 59.617 mp (59614 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentrut. informare nr. 209760, număr cadastral 209670, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabilească interdicție de construire, sau transferul vreunei porțiuni din el în Domeniul Public al Municipiului București ca urmare a unei documentații de urbanism legal aprobate, dar ținem să subliniem că imobilele rezultate prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat în intravilan, în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 -- anul construirii 1933.

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locala și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere ca Hala Laminor este monument, în conformitate cu legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice:

>    Din cauza avariilor și degradărilor menționate în capitolul 6, există pericolul unui colaps local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - corp C6+C61 și a corpurilor C2, C4 și C5.

>    Având în vedere avariile și degradările constatate, cat si rezultatele calculului static echivalent clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rsl, corespunzătoare construcțiilor care „au un risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.

>    După realizarea proiectului de punere în siguranță, restaurare, reabilitare și construirea unei parcări subterane structura expertizată se va încadra în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală dar la care degradările nestructurale pot fi importante”.

>    Se vor continua lucrările de punere în siguranță prevăzute în Proiectul Tehnic de Punere în Siguranță realizat de Profesional Construct Proiectare în martie 2017;

Justificarea necesității proiectului: scop și obiective, descrierea lucrărilor

Luând în considerare rezultatele investigațiilor care s-au putut face în cursul intervenției de urgență pentru punerea în siguranță a monumentului, s-a constatat că soluția tehnică prevăzută inițial pentru închiderea ferestrelor nu pot fi aplicate.

Soluțiile posibile pentru realizarea tamplariei ferestrelor de pe fațadele Nord si Sud sunt:

* ’ i \

OP,

■*-' i \

33

AC

AC

(OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001-1

Varianta 1 - Panouri de policarbonat pentacameral, montate pe profilele structurii de consolidare a fațadei. Fixarea panourilor din policarbonat pentacameral se face prin fixare si etanșare cu sistemul producătorului de panouri. Lățimile panourilor sunt de 60, 90, 104cm, adică un pas care nu este compatibil cu impărțeala existenta a ferestrelor, rezultând o desincronizare a elementelor clădirii.

Varianta 2 - Panouri de geam dublu termoizolante, montate pe profilele structurii de consolidare a fațadei. Fixarea geamului dublu termoizolant se face prin lipire cu silicon structural rezistent la UV.

Varianta 3 - Panouri de geam dublu termoizolante, montate pe profilele structurii de consolidare a fațadei., printr-un sistem de aluminiu tip cortină cu rupere de punte termică. Profilul utilizat va avea o adâncime cât mai mică de cca 6mm. Fixarea geamului dublu termoizolant se va face prin capace presoare și garnituri de cauciuc. Capacul presor va fi realizat la comandă.

Având în vedere că varianta 3, varianta cu tâmplăria realizată cu rectangulare de otel si etanșare sticlă cu profile de aluminiu sistem tip cortină cu geam dublu termoizolant, prezintă cele mai multe avantaje din punctul de vedere al calității soluției, a comportamentului în timp, al duratei de execuție și al costurilor, totodată luând în considerare repetitivitatea mare elementului respectiv, dispunem realizarea închiderii ferestrelor cu tâmplărie din profile rectangulare de otel cu rol de rezistență și tâmplărie de aluminiu sistem tip cortină minimă ca dimensiune cu rol de etanșare și izolare respectând caroiajul inițial al ferestrelor și geam dublu termoizolant prins cu capace presoare și garnituri de cauciuc.

Totodată luând în considerare mai ales durata de viață și comportamentul în timp considerăm că soluția se califică spre a fi definitivă.

De asemenea pentru realizarea închiderii construcției la nivelul acoperișului este necesară închiderii registrului superior de sub acoperiș, acoperit cu tablă metalică ondulată care prezintă aceleași degradări ca și tabla acoperișului: găuri, rugină, deformări. Se dispune realizarea închiderii cu panouri metalice termoizolate de tip sandwich cu suprafața tip Isopan Plisse din tablă zincată.

Eventualele abateri de la planeitate ale marginilor existente ale golurilor pot da variații de câțiva centimetri de la un gol la altul și în cadrul aceluiași gol, astfel încât cotele notate sunt de principiu. Pentru normalizarea acestor abateri, în eventualele spații dintre perete/parapet/placă de beton și profilul metalic L 75xl00x9mm, care bordează golurile perimetral, se va aplica mortar fibroranforsat în masă tip Mapegrout T60. Acest profil va fi vopsit RAL 7016 cu finisaj cu aspect de fontă (tip Sahara Black Neokem), iar fața dinspre parapet/perete/placa de beton nu va fi vopsită, iar suprafața va fi tratată cu amorsă epoxidică tip Eporip de la Mapei. Pe suprafața


3T5

ÂC

OHSAS 18001 JSO 14001 jSO90G1;

proaspăt tratată cu amorsă se va presără nisip de cuarț 0.2-0.7 mm. Această măsură este valabilă și pentru celelalte panouri de închidere.

P.NS.02- UȘI

Panourile P.NS.02.A și B sunt o variație a panoului P.NS.01, acolo unde în panourile vitrate se dau uși de acces și de evacuare, respectiv doar de evacuare.

Panoul de închidere P.NS.02.C este o ușă metalica, plină, EI 90-C, cu aceleași dimensiuni cu celelalte două uși P.NS.02, poziționate în pereții de gips carton RF 180, descriși mai jos (P.NS.03). Poziționarea acestora este conform planului general DS-08.00.

P.NS.02A - FERESTRE + UȘI VITRATE

Pentru a păstra o imagine unitară a panoului descris mai sus, ușile vor fi din aceeași tâmplărie și cu aceeași sticlă cu panoul descris anterior (P.NS.01). Acestea vor fi în două canaturi inegale, cu deschidere batantă spre exterior, cu bara antipanică conform planșei DS-08.02A (1/2 și 2/2) anexate. Dimensiunile și specificațiile tehnice se vor confirma cu proiectul de fațadă-cortină.

P.NS.02B - FERESTRE + UȘI PLINE, CU PANOURI TERMOIZOLANTE ȘI PLACATE INTERIOR-EXTERIOR CU ALUMINIU

Pentru a păstra o imagine unitară a panoului descris mai sus, ușile vor fi din aceeași tâmplărie (P.NS.01) și se vor închide cu panouri termoizolante și placare cu aluminiu pe ambele fețe. Acestea vor fi în două canaturi inegale, cu deschidere batantă spre exterior, cu bara antipanică.

HOTARAREA Nr. 17 din 21.06.2018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

* Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Aprobă incheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass, Inter Max si Etern pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.

Cosocariu Alcxandru-Dan

Algorithm Construcții S3

From:

Sent:

To:

Subject:

Âttacbments:


Cosocariu Alexandru <alexandru_cosocariu@yahoo.com>

Tuesday, June 19, 2018 10:13 AM

Algorithm Construcții S3

Redir.: Re: Preturi fațade, Delta Glass

Laminorului.doc


Trimis din Yahoo Mail pe Android    1

---Mesaj redirecționat —

De la: *’iuhasz__catalin@deltaglass,ro" <iuhasz__catalin@deltaglass.ro>

Către: "alexandru__cosocariu@yahoo.com" <alexandru__cosocariu@yahoo.com> Cc: "alexandru__cosocariu@algorithm.ro" <aiexandru__cosocariu@aigorithm.ro> Trimis: mar., iun. 19, 2018 la 7:59

Subiect: Re: Preturi fațade, Delta Glass

în 2018-06-1815:00, iuhasz catalin@deltaglass.ro a scris:

> în 2018-06-1516:49, iuhasz catalin@deltaglass.ro a scris:

» Buna ziua,

»

» Conform dimensiunilor comunicate țcare se regăsesc si in atașament),

» aferente structurii Float 6mm securizat/16 argon/442 LowE

» slefuit(sigilare poliuretan).

» Delta Glass se angajeaza sa păstreze acelas preț ca si la luminatoare,

» 45.38 Euro/m2 + TVA.

» In cazul in care se dorește lipire structurala prețul creste cu 6.7

» Euro/m2 + TVA.

» In cazul în care se dorește lipire structurala + piese U in zona

» sigilata, prețul creste cu 10.3 Euro/m2 + TVA.

» Pentru structura Float 8mm securizat cu cant lustruit: 27.3 Euro/m2 +

»TVA.

» Pentru structura Float 8mm securizat fara cant lustruit: 23.75 Euro/m2

» + TVA.

»

»

» Cu deosebita stima,

» Cătălin Iuhasz


Strada Bucevăț nr. 3A, Sector < Buctmești, România

Țel: +40-21-460.06.50; *40-21-461.65,41, Fax: +40-21-461.05.41

E-mail: defe-glass@xnEt.ro

vww.deitaglass.ro

Registrul Comerțului: J40/8875/19SB

Cont: sn^RNCB502fiQaoomsoboi

Banca: Banca Comercială Româna - Sucursala Pantelîmon Certificat ISO 900172000 numărul 266763 QM18.06.2018

Proiect Laminorului.

Preturi aferente zonelor de pereți:

1)    Structura Float 6mm securizat/ 16mm + argon / 44.2 LowE șlefuit: 45.38 Euro / m2 + TVA, sigilare poliuretan;

2)    In cazul in care se dorește ,pentru structura de mai sus, sigilare cu silicon prețul creste cu : 6.7 Euro / m2 + TVA In cazul in care se doresc si piese de susținere tip “U”, la prețul de baza se aduna 10.3 Euro / m2 + TVA;

3)    Structura Float 8 mm securizat + cant nelustruit: 23.75 Euro / m2 + TVA.

Cantitati la care Delta Glass se poate angaja:

-    luna Iunie: 650 m2 / saptamana.

-    luna Iulie - final de an: 15000 m2 / 3 luni.

-    Aceste cantitati se pot depăși in funcție de încărcarea existenta. Pentru alte informații, va stăm la dispoziție.

Gataiin Suhasz

From:

Sent:

To:

Subject:

Attachmenîs:


Alexandru Cosocariu <aiexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro> Tuesday, June 19, 2018 9:17 AM office@algorithmconstructiis3.ro Fwd: Anexa 2

ANEXA 1 - Fațade Faur.docx; CAP-tablica 18,06.2018.pdf

Trimis de pe smartphone-ul meu Samsung Galaxy.


-------Mesaj original--------

De la: "Copilu, Razvan (Copilu Razvan)" <rcopiiU@etem.com> Date: 19.06.2018 08:47 (6MT+02:00)

Către: alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro Subiect: Anexa 2

Buna ziua,

Va transmit Anexa 2 pentru pereții Cortina verticali si desenul pentru capacul ornament.

în acest moment capanul ormanent nu are cod, care va fi creat ia lansarea comenzii.

Comanda va fi însoțita de desenul confirmat cu semnătură si stampila.

Cu stima

SC ALGGRfTKM CGf'!3'jL&USF<l 33 SSL INTRARE    J

Ziua Luna Q .(^> Anul .O-Q-Ih

ANEXA 2

La contractul 10440 din 06.11.2017

1. Pereți Cortina fațada Nord, Sud, Est

Valorized {ist - Profiles - Bare

VAR Capac special extrudat

Code

Series

Class

Description

Color

PretfKG

85350

TITAN

NORMAL

traversa 55 mm {nivel 3)

7016 mat

4.900

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

34xxx

TITAN

NORMAL

capac ornament

7016 Texturat

5.150

12385

STD

NORMAL

L 80x20x2mm

7016 Texturat

5.150

7076

STD

NORMAL

REC 20x15x1.5mm

7016 Texturat

5.150

Valorized list - Gaskets

Sale price

Code

Brand

Code echivalent

Description

Pret/M

Sell unit

ET130801.00

ETEM

ET130801.00

Garnitura EPDM montant

1.73

30 m

ET130802.00

ETEM

ET130802.00

Garnitura EPDM traversa

1.72

30 m

ET130500.00

ETEM

ET990666.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.42

100 m

ET080825.00

TITAN

ET080825.00

Backer rod Vito 25 mm

0.46

70 m

ET133551.00

ETEM

ET133551.00

Butii Seal Tape 50mm

0.60

10 m

ET133553.00

ETEM

ET133553.00

Butii Seal Tape 45mm

0.60

10m

Valorized list - Piece fittings

Sale price

Code

Brand

Code echivalent

Description

Preî/buc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

. 0.04

100 buc

ET143550.00

ETEM

ET143540.00

SCREW ST5,5x55 A2 DIN7981

0.10

100 buc

ET143546.00

ETEM

ET143546.00

SCREW PF DIN7504M/A2 4.2x22

0.05

100 buc

ET138018.00

ETEM

ET138018.00

Silicon Dow Corning 785 CL

2.99

1 buc

ET071203.00

ETEM

ETD71203.OQ

Cala aluminiu T3 E-85

0.45

100 buc

2. Pereți Cortina fațada Vest

Valorized list - Profiles - Bare

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/UM

85101

TITAN

NORMAL

montant 70 mm

7016 mat

4.900

85353

TITAN

NORMAL

traversa 85 mm (nivel 3)

7016 mat

4.900

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85711

TITAN

NORMAL

capac presor 12 mm

7016 mat

4.900

85712

TITAN

NORMAL

capac presor 15 mm

7016 mat

4.900

85906

TITAN

NORMAL

Profil U cavaloti

MF

4.000

85951

TITAN

NORMAL

conector longitudinal pt 85101 MF

MF

4.000

85924 TR

TITAN

METER

PROFILE

Bagheta geam structural 9005 inel banda 3M,

E85

AND

9.000

4167

STD

NORMAL

L 20x20x1.5mm

7016 mat

4.900

7063

STD

NORMAL

REC 40x20x2mm

7016 mat

4.900

Valorized list - Gaskets

Code

Brand

Class

Description

PretZM

Sell unit

ET130705.00

ETEM

ET130705.00

Garnitura siliconica geam struct. E-85

0.98

120 m

ET130462.00

ETEM

ET130462.00

Garnitura EPDM structural 4mm E-85

0.44

110m

ET130470.00

ETEM

ET990608.00

Garnitura EPDM structural 10mm E-85

0.42

100 m

ET130500.00

ETEM

ET130500.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.420

100 m

ET080172.00

TITAN

PVC

bariera termica 25 mm E-85

0.50

6 m

ET080171.00

TITAN

PVC

bariera termica 16 mm E-85

0.39

6 m

Valorized list - Piece fittings

Code

Brand

Class

Description

Pret/buc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

0.040

100 buc

ET993031.00

ETEM

ET993031.00

SCREW 5,5x25 A2 DIN7981

0.060

100 buc

ET991186.00

ETEM

ET991186.00

SCREW 5,5x38 A2 DIN7981

0.050

100 buc

ET991187.00

ETEM

ET991187.00

SCREW 5,5x45 A2 D1N7981

0.070

100 buc

ET071212.00

ETEM

ET071212.00

Set fixare montant/console

2.300

1 buc

ET071591.00

ETEM

ET071976.OO

Ancora montant

3.140

1 buc

ET071130.00

ETEM

ET071130.00

Fluture plăcută pt bagheta 33879

0.58

100 buc

ET994590.00

ETEM

ET994590.00

Silicon Dow Corning 791 CL

11.35

1 buc

ET074674.00

ETEM

ET074674.00

Capac drenaj si aerisire canal montant E-85

0.230

10 buc

ET071209.00

ETEM

ET071209.00

Prelungire canal jontare

0.45

10 buc

ET071181.00

ETEM

ET071181.00

Cala aluminiu T3 poliamida 25mm E-85

0.310

10 buc

ET076663.00

ETEM

ET076663.00

Flansa PVC pentru traversa E85353

0.230

10 buc

ETQ76662.00

ETEM

ET076662.00

Flansa PVC pentru traversa E85352

0.220

10 buc

ET076680.00

ETEM

ET076680.00

Etansare montant-traversa nivel 3 E-85

0.100

10 buc

3. Pereți Cortina Fronton fațada Est

Valorized list - Profiles - Bars

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/KG

85105

TITAN

NORMAL

montant 160 mm

7016 mat

4.900

85352

TITAN

NORMAL

traversa 55 mm (nivel 3)

7016 mat

4.632

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85745

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85711

TITAN

NORMAL

capac presor 12 mm

7016 Texturat

5.150

85723

TITAN

NORMAL

capac ogiva 60 mm

7016 Texturat

5.150

85718

TITAN

NORMAL

capac presor 165 mm

7016 Texturat

5.150

85906

TITAN

NORMAL

Profil U cavaloti

MF

4.000

85994

TITAN

METER

PROFILE

Profil cavalot

MF

4.289

Valorized list - Gaskets

Code

Brand

Class

Description

Pret/M

Seli unit

ET130473.00

ETEM

ET993528.00

Garnitura EPDM structural 3mm E-85

0.230

150 m

ET130479.00

ETEM

ET990612.00

Garnitura EPDM structural 9mm E-85

0.380

100 m

ET130500.00

ETEM

ET130500.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.420

100 m

ET133551.00

ETEM

ET133551.00

Butii Seal Tape 50mm

0.60

10 m

ET080172.00

TITAN

PVC

bariera termica 25 mm E-85

0.50

6 m

Valorized lisi - Piece fittings

Code

Brand

Class

Description

Pret/buc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

0.040

100 buc

ET991186.00

ETEM

ET991186.00

SCREW 5,5x38 A2 DIN7981

0.050

100 buc

ET991187.00

ETEM

ET991187.00

SCREW 5,5x45 A2 DIN7981

0.070

100 buc

ET071212.00

ETEM

ET071212.00

Set fixare montant/consofe

2.300

10 buc

ET071591.00

ETEM

ET071976.00

Ancora montant

3.140

10 buc

ET074674.00

ETEM

ET074674.00

Capac drenaj si aerisire canal montant E-85

0.230

10 buc

ET071181.00

ETEM

ET071181.00

Cala aluminiu T3 poliamida 25mm E-85

0.310

10 buc

ET076663.00

ETEM

ET076663.00

Flansa PVC pentru traversa E85353

0.230

10 buc

ET076662.00

ETEM

ET076662.00

Fiansa PVC pentru traversa E85352

0.220

10 buc

ET076680.00

ETEM

ET076680.00

Etansare montant-traversa nivel 3 E-85

0.100

10 buc

4. Usi evacuare

Valorized list - Profiles - Bare

Code

Series

Class

Description

Cotor

Pret/UM

E2445

E24

TH

FRAME

RAL7016MAT

6.300

E2443

E24

TH

SASH

RAL7016MAT

6.300

E2447

E24

TH

STRAIGHT SECONDARY SASH PROFILE

RAL7016 MAT

6.300

E2460

E24

TH

BOTTOM RAIL

RAL7016 MAT

6.300

E75805

E75

Normal

Door threshold

Anodized

6.048

E 60222

E60

Normal

GLAZING BEAD

RAL7016 MAT

5.292

E 85745

E85

Norma!

CAPAC PRESOR

MF

4.000

E 85716

E85

Normal

CAPAC 60mm

7016texturat

5.150

E 85718

E85

Normal

CAPAC 165 mm

7016 texturat

5.150

Aluminiu sheet

Al. Sheet 2x1250x2500 mm

MF

4.000

VOPSIRE

Vopsire tabla aluminiu 44 mp

RAL7016 MAT

8.000

Valorized list -Gaskets

Code

Brand

Code

Description

Pret/M

Sell unit

ET130152.00

Etern

ET990268.00

INTERNAL SEAL EPDM GASKET E1000 E24

0.20

320 m

ET130207.00

Etern

GLAZING EPDM GASKET PRESS-IN 7mm

0.44

75 m

ET130411.00

Etern

ET994363.00

GLAZING EPDM GASKET (3mm)

0.36

150 m

ET130420.00

Etern

EPDM GASKET FOR DOOR - SILL E45

0.48

100 m

ET135900.00

Etern

BRUSH WITH METALIC BODY 12mm L=2.2M

2.04

220 m

Valorized list - Piece fittings

Code

Brand

Class

Description

Pretfbuc

Sell unit

ET993067.00

Etern

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR E-2460

0.48

100 buc

ET054426.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 30,0mm (2383) FOR 2440, 24

1.03

1 buc

ET054427.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 5,8mm (5383) FOR 2443, 245

0.46

1 buc

ET054428.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 22,6mm (5383) FOR 2443, 24

0.98

1 buc

ET054484.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 5,8mm (2383) FOR 2440, 244

0.49

1 buc

ET074647.00

Etern

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR SECONDARY SASH PROFILE E2447 AND E

0.41

1 buc

GI205035.04

Giesse

HINGE FOR DOOR DOMINA silver

11.09

1 buc

GI205038.00

Giesse

ADJ.SPACER 48mm FOR HINGE DOMINA

2.54

1 buc

GI205037.00

Giesse

COUNTERPLATE KIT DOMINA HP 2 WINGS

2,97

1 buc

ET99O855.0O

Etern

POLYURETHANE ADHESIVE P.U EPOXY GUiVl FOR ANGLES 310mm

4.65

1 buc

ET990817.06

Geze

Braț culis.fara blocare TS2000 Geze sîlver (ET990824.00)

53.70

1 buc

ET990835.02

Geze

Amortbrat fara blocare T2000 Lmaxl 100mm sîlver

79.002

1 buc

ET930717.00

Dorma

Mecanism 1P AP Dorma negru (ET9S0717.00ag)

54.792

1 buc

ET99Q694.00

Dorma

Bara 830 mm Lmax ÎOOOmm AP Dorma ag (ET990694.00)

7.209

1 buc

ET990742.00

Dorma

Mecanism 1P canat II AP Dorma (ET990742.00ag)

42.435

1 buc

ET9S0722.00

Dorma

Mecanism blocare AP Dorma negru (ET990722.00ag)

30.933

1 buc

ET990697.00

Dorma

Tija vertcu capac Hmax 3400mm AP negru (ET990697.0Qag)

32.202

1 buc

ET990710.00

Dorma

Mâner ex. cu incuiere AP Dorma negru (ET990710.00ag)

32.805

1 buc

ET990688.00

Dorma

Cilindru pentru AP Dorma (ET990688.00)

6.57

1 buc

5. închideri perimetrele si stâlpi

Valorized list - Profîles - Bars

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/kg

97104

VFS

NORMAL

Profil F

7016

mat

4.762

4146

STD

NORMAL

L80x40x3

ISF

4.000

4131

STD

NORMAL

L40x40x2

MF

4.000

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/MP

PE

Etalbond PE RAL7016 1250x4000

RAL7016

25.1

1NQUIRY NUMBER

CUSTOMER'S PROF1LE NUMBER

CUSTOMER'S MAME

PRORLES NUMBER

CAP

SCALE 2:1

NOTE: THE DIMENSIONS IN THE BRACKETS ARE FOR DIE CONSTRUCTION ONLY. NO VISIBLE SURFACES.

3AB.: PA3MEPHTE B CKOBM CA CAMO 3A KOHCTPYMPAHE HA HHCTPYMEHTA. HHMA BMflMMM nOB’bPXHMHM.

ETEM reserves the right to proceed to abrogation-destruction of the dîe after the end of 3 (three) years from the fast production date. ETEM ai 3ana3sa npaBOTo /ța yHwuțoxw MaTpuqaTa, b cnyqaii, Me ca H3TeitnH noBene ot 3 (rpw) ro/țHHH ot nocne/țHOTO np0M3B0ftCTB0 wa npo<ftnna.

119A Ilientzî Bfvd., 1220 Sofia, Bulgaria t— f t-fll    Tel: +359 2 92 19 111, Fax:+359 2 93 11 239

www.etem.com

TOLERANCES ACCORDING TO EN 755-9

NOTINDICATED TH1CKNESS MM

PER in

PER out    243

DATE

NAME

SIGNATURE

ESTIMATED WEIGHT GR/M

964

MAXIMUM WEIGHT GR/M    1060

DESÎGNED BY

18/6/18

Stoeva

ESTIMATED AREA MM2

357

* RADIUS R 0.5

NOT INDICATED R 0.3

CONTROLLED BY

Ploskova

CIRCUMSCRiBING CiRCLE MM

69

+ RADIUS R 0.7

O RADIUS R

APUCATION

SCALE:    1:1, 2:1

REVFSION NUMBER:

REV.DATE

SIGNATURE

alloy:    EN AW-6060 T66

~Tbsîre~Ni-. 3ua,


Secțiune verticalatajBJS!: Uw J.I.... And J2at3|

Cod

L (mm)

H(mm)

Nr.buc

GT1

1090

2850

936

GT2

1090

1120

429


1)    Configurație geam termopan :

-    geam exterior: g = 6mm ESG Cantuit

-    interior: 16 mm Argon

-    geam interior: g = 4.4.2 mm Cantuit

2)    Test HST (Heat Soak Test) realizat pentru sticla ESG

3)    Sigilare cu Slkasii IG 25 HM+

4)    Geamul este văzut din exterior.

5)    Se vor eticheta cu codul aferent pe fata exterioara.

6)    Pachet geam grosime 30 mm

inter max

4»w fire gțass proiect

Fazi

DDE

BenefterGtr:

Data:

Format:

OMecflKil Itiornrih

EXECUTE PEREI) CCHTItfA

Prttr:

Dasanot    [ tnțj-Ghergbe Cristlon

PI arsa:

Comanda nr.1

Pioasa: fi&K

0

Proiectat ] Ing-Gherghe Crisitan

Scara,

Aprrtmt    j

Pereti coriino-Exectitle geom termoTzd&M


From:

Sent:

To:

Subject:

Attacbments:


Cosocariu Alexandru <alexandru_cosocariu@yahGo.com>

Tuesday, June 19,2018 10:12 AM

Algorithm Construcții S3

Redir.: Fwd: FAUR-perete cortina + bond

Oferta preț, 18.06.2018.rev2.doc

Trimis din Yahoo Mail pe Android


— Mesaj redirecționat —

De la: "INTERMAX" <contact@inter~max.ro>

Către: "alexandru_cosocariu@algorithmconstructiis3.ro’’

<alexandru_cosocariu@algorithmconstructiis3.ro>, "alexandru__cosocariu@yahoo.com’’ <alexandru_cosocariu@yahoo.com>

Trimis: mar., iun, 19, 2018 la 9:31 Subiect: Fwd: FAUR-perete cortina + bond

Buna ziua.

Va transmit ca mai recenta oferta INTER MAX pentru perete cortina vertical+bond aferent FAȚADE Proiect FAUR.

Ptr detalii suplimentare, va stau la dispoziție.

-------Forwa rded Message-------

Subject:FAUR-simulare 8

Date:Mon, 18 Jun 2018 20:39:21 +0300 FromriNTERMAX <contact@inter-max.ro>

Torion.vatafu@inter-max.ro, INTER MAX <contact@inter-max.ro>

ing.Mihaela SERBAN

Departament Tehnic/ Ofertare M: 0727 018 571 j 0756 077 134

SC INTER MAX SRL

str.Pitești nr.44, cod 230104 Slatina, Olt-ROMANIA

Web: www.inter-max.ro

Email: contact@inter-max.ro

SC INTER MAX SRL
Către,

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII $3 SRL

Reprezentant dl. Alexandru COSOCARIU

email: alexandru cosocariu@algorithmc6nstructiis3.ro

Referitor: Perete Cortina Wrticakparter Proiect FAUR, București

A$g*4 2,1 OFERTA PREȚ

Prin prezent!, răspundem solicitării Dvs. si va înaintam oferta de preț pentru tamplarie aluminiu aferenta Proiect HALA LA^NORUy^UR, cu amplasamentul in București, bld.Basarabia nr.256, sector 3.

Astfel, pentru proiectul in discuție, ne angajam sa fumizam/executam si montam următoarele sisteme:

1. PERETE CORTINA A Fațada NORD+SUD

SISTEM PERETE CORTINA VERTICAL STANDARD -ETEM E85 STUCTURA PORTANTA, profila Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente


Suprafața, conform calculatie INTER MAX/ ETEM: 2 550.43mp

materiale închideri perimetrale, 2.80Euro/mp x 2550.43mp    ...... 7 141.20Euro

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 2550.43mp    ...... 10 201.72Euro

uzinare (execuție) structura perete cortina, 24.80Euro/mp x 2550.43mp    ...... 63 250.66Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 2550.43mp    ...... 8 926.51 Euro

montaj structura aluminiu+geam termopan, 29.70Euro/ mp x 2550.43mp    ...... 75 747.77Euro

OFERTA PREȚ perete cortina vertical-inclusiv 17 usi, fațada N+S    165 267.86Euro

B. Fațada EST+fronton

SISTEM PERETE CORTINA VERTICAL STANDARD -ETEM E85 STUCTURA PORTANTA profite Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente


Suprafața, conform calculatie INTER MAX/ ETEM: 1 878.10mp

materiale închideri perimetrale, 2.80Euro/mp x 1878.1 Omp    ...... 5 258.68Euro

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 1878.10mp    ...... 7 512.40Euro

uzinare (execuție) structura perete cortina, 24.80Euro/mp x 1878.1Omp ...... 46 576.88Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 1878.10mp    ...... 6 573.35Euro

montaj structura aluminiu+geam termopan, 29.70Euro/ mp x 1878.1Omp ...... 55 779.57Euro

OFERTA PREȚ perete cortina vertical-inclusiv 1© usi, fațada E+fronton 121 7©0.88Euro

C. Fațada VEST

Interior: PERETE CORTINA VERTICAL MIXT (STRUCTURAL+STANDARDpETEM E85 STUCTURA PORTANTA profite Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente si sfgflatura structurala

ETALBOND închidere fațada (mascare structura metalica in câmpul peretelui cortina)


Suprafața, conform calculatie INTER MAX/ ETEM: 1 906.80mp

materiale închideri perimetrale, 2.80Euro/mp x 1906.80mp    ...... 5 339.04Euro

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 7 627.2QEuro

uzinare (execuție) structura perete cortina, 24.80Euro/mp x 1906.80mp    ...... 47 288.64Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 6 673.80Euro

montaj structura aluminiu+geam termopan, 29.70Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 56 631.96Euro

OFERTA PREȚ perete cortina vertical-inclusiv 14 usi, fațada V    123 560.64Euro

Exterior: FAȚADA DOUBLE SKIN

STUCTURA PORTANTA EXISTENTA profite metalice (tip comier)

1 JPage

a.    STlCLA SECURIZATA FLOAT 8mm, furnizata de beneficiar si materiale pentru lipire (adezivi rezistenti la ultraviolete-SIKA/ Down Corning) pe structura metalica existenta Suprafața, conform calcuîatie INTER MAX/ ETEM: 1 906.80mp

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 7 627.20Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 6 673.80Euro

montaj geam securizat, 24.50Euro/ mp x 1906.80mp    ...... 46 716.60Euro

OFERTA PREȚ double skin cu geam simplu    61 017.60Euro

b.    GEAM TERMOPAN, furnizat de beneficiar si materiale pentru lipire (adezivi rezistenti ia ultraviolete-SIKA/ Down Corning) pe structura metalica existenta

Suprafața, conform calcuîatie INTER MAX/ ETEM: 550.00mp

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 550.00mp    ...... 2 200.00Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 550.00mp    ...... 1 925.00Euro

montaj geam termopan, 24.50Euro/ mp x 550.00mp    ...... 13 475.00Euro

OFERTA PREȚ double skin cu geam termopan    17 600.00Euro

2.    ANSAMBLU USA ROTATIVA AUTOMATA+USI EVACUARE

SISTEM TÂMPLARlE EXTERIOARA, inclusiv 2 usi cu un canat, prevăzute cu sistem pentru deschidere in caz de urgenta (tip bara antipanica).

Ușile simple sunt amplasate stariga/ dreapta usa rotativa.

încă nu a fost stabilita soluția tehnica pentru ansamblul in discuție, motiv pentru care acest sistem face obiectul unei oferte de preț ulterioare.

3.    PLACARE CU BOND, SUPRAFEȚE STALPI+ATIC (fațada EST)

PANEL COMPOZIT tip Bond, marca ETALBOND PE 4mm RAL 7016, furnizor ETEM STRUCTURA PORTANTA ALUMINIU, marca ETEM: console prîndere+comier aluminiu+profil tip F-

aferent închidere perimetrala

Suprafața conform calcuîatie INTER MAX/ ETEM: 318.30mp

proiect tehnologic, 4.00Euro/ mp x 318.30mp    ...... 1 273.20Euro

schela fațada, 3.50Euro/ mp x 318.30mp    ...... 1 114.05Euro

uzinare (execuție) structura+pJaca bond, 17.00Euro/mp x 313.30mp    ...... 6 411.10Euro

montaj structura aluminiu+placa bond, 23.00Euro/ mp x 313.30mp    ...... 7 320.90Euro

OFERTA PREȚ placare suprafețe cu bond    15 119.25Euro

TOTAL GENERAL OFERTA PREȚ PROIECT    504 266.23Euro

NOTA:

' prezenta oferta de preț este exprimata in Euro si nu conține TVA

' suprafața total estimata proiect, perete cortina (inclusiv double skin) si bond:    9 110.43mp


' profiieîe aluminiu si panelul compozit ETALBOND, sunt vopsite culoare gri antracit, RAL7016 mat. Capacele ornamentale montate pe exteriorul peretelui cortina aferent fațada N+S+E, sunt vopsite RAL7016 texturat. Materialele (inclusiv materialul mărunt/ organele de prindere si fixare/ adezivi/ sigilanti etc) sunt in sarcina beneficiarului.

Termenul de execuție si modalitățile de plata fac obiectul unor negocieri directe intre parti.

In oferta de preț nu sunt incluse costurile aferente închirierii de utilaje necesare montajului (tip nacele, platforme, macarale, etc...). Ele cad in sarcina beneficiarului.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitări sa ne contactări.

Persoana de contact: Manager General, VATAFU Ion - mob: 0722.409.172 / 0740.409.172

Realizat,

ing.Mihaela Serban

SC INTER MAX SRL    fcfa Pitești Nr.44, Loc, Slatina, ju&Olt RG11091187    J287299/1998

tel: 0249 4155 68 e-mssi: contact@inter-max.ro www.mter-max,ro

From:

Sent:

To:

Subject:

Attachments:


Alexandru Cosocariu <alexandmxosocariu@algorithmconstructiis3.ro>

Monday, June 18, 2018 5:49 PM

office@algorithmconstructiis3.ro

Fwd: Faur Parter -Revizie pereți cortina 2018.06.18

_Faur_Parter_FATADE_REV2.dwg; Faur_Parter_FATADE_REV2.xls; 1.pdf; 2.pdf; 3.pdf;

4.pdf; 5.pdf; 6.pdf; 7.pdf; 8.pdf


Trimis de pe smartphone-ui meu Samsung Gaiaxy.

------(Vîesaj origina!------

De la: gherghe cristian <metalcad.design@yahoo.com>

Date: 18.06.2018 16:24 (GMT+02:00)

Către: Alexandru Cosocariu <aiexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro>, INTER MAX <contact@inter-max.ro>, Alexandru Cosocariu <alexandru_cosocariu@yahoo.com>, Peter Marx <marxpeter@yahoo.com>, Mihai Vărzan <m.varzan@gmaii.com>, Mihai Bran <mihai.bran@p-c.ro>, Eduard Adu <aeduardd@gmail.com>, Copiiu Razvan <rcopilu@etem.com>, Tehnic Intermax <tehnic@inter-max.ro>, Alina Diana Dinu <alina.diana.dinu@grnail.com> Subiect: Faur Parter -Revizie pereți cortina 2018.06.18

Buna ziua

Trimitem in atașament:

-Revizia fațadelor conform ultimelor planuri de arhitectura

-Detalii fațada Nord+Sud

-Detalii fațada Vest

Mulțumim

ing. GHERGHE CRISTIAN

004 / 0757 055 323

metalcad.design@yahoo.com

SC METALCAD DESIGN SRL

J40/18243/2017

CUI 32723456

PROIECTARE

PEREȚI CORTINA l'AMPLARIE ALUMINIU FAȚADE VENTILATE

Nr. Panou vitrat

S Panou vitrat

S Total Panou vitrat

Fațada Nord

70

20.31

1422

Fațada Sud

41

20.31

832.8

Fațada Est

24

59.4

1425.6

Fațada Est Fronton

4

48

192.0

Fațada Vest interior

Fațada Vest exterior

29

65.75

1906.8

Total

Bond vizibil

Placare stâlpi cu bond

Nr stâlpi

S

bond/staip

S totaS bond

Fațada Est

21

9.9

207.9

Placare bond Fronton Est

4

27.6

110.4Total placare

bond


318.3
.îx w


192.00

1906.75

14 usi

duble

6341.85


45.84

19.10

54.30

0.00


71.40

190.64ERMQIZOLANT: STICLA 6 mm SECURIZATA ESG, 16 mm

4,4,2. DUPLEX LOW E OLaTIE

rleumjl

ALUMINIU E 85700

ORNAMENTAL ALUMINtU,_E,XECUIAT-LA COMANDA _ _

RAL 7016 TIP NEOKEM SAHARA BLACK, ASPECT FONTA


JL JOPȘIT RAL7016 TIP-.NEOKEM SAHARA BLACK, ASPECT FONTA

50x20x2.0 mm AIMgSiO.5 F22


DV-01

DETALIU DE MARGINE FAȚADA NORD SI ’AMPLARIE/ PARAPET DA SUD

FATA


inter mAV

Faza'

DDE

Beneficiar-,

Dota:

1 Ore gtass protscv

Format

rit

Obiectivul lucrării:

EXECUȚIE PEREÎ1 CffiRNA

Pr fc

Desenat

hjGberghe Cristian

Planșa:

Pionscc

Rer:

Proiectat

(njQierghs Cristian

Pensii cortina parter

Aprobat

Fațada NOHD-FATABA SUD

Scara:

187


1451


1451


1451


1451


187


Fotodo Vtest BetCB

Fotodo fel DeHH


Fotodo Vest De»»


Fgtoda fest BetOt


Fotodo Vest DetOl


Fotodo Vest DetOl


Fotodo Vest OetQt


Fotodo test DetCB

Fotodo Vest DetOl


Fotodo Vest DetOl


Fotodo Vest DetOl


Fotodo Vest DetO2

1 inter max

«El Rre glass proiect

Fam:

DDE

Beneficiar:

Data:

Faraiot

Al

Obiect'™! iucrorit

EXECUȚIE PEREȚI CORTINA

PrNr

Desenat

Ing.Gberghe Cristian

Hoisa:

Pereți c«tsw parter

Fotodo VEST

Planșa: Reir.

0

Proiectat

ing.Ghergtie Cristian

Scara:

Aprobat

Fațada
Vest
Det1Fațada

Vest

Det2gimtermax

fire gtass protect

Fmo:

DDE

Fmnab

Al

Desenat

(ngiGhsrglie Cristian

Proiectai

InjGherghe Cristian

Aprobat

Beneffcta-

Obiactlvu! Jucroriț EXECUTE PEREȚI EORUMA

Hm:

Pereți cortina parter Fațada VEST


Colo:


Pr Wr.


PJanaa;

Kw.

0

Scara:


ACT ADIȚIONAL Nr.2 /....2018 LA Contractul nr.198/03.11.2017

DELTA GLASS S.R.L., cu sediul social in București, Str Bucovat, Nr. 3A, Sector 4, tel/fax 0214600650, înregistrata la Registrul Cornerului București sub nr. J40/8875/1998, CUI RO10980793, contul iban:R011RNCB0087008114430001, DESCHIS LA BCR, reprezentata de MARIN IUHASZ, avand funcția de Administrator, in calitate de FURNIZOR

SI

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in București, sector3, CALA VITAN, NR 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 5, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, cont IBAN nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de COSOCARIU ALEXANDRU DAN, avand funcția Președinte Consiliu Administrație, in calitate de BENEFICIAR

Părțile, de comun acord, au hotarat sa încheie prezentul Act Adițional Nr.2 la contractual de Vanzare Nr.198/03.11.2017 prin care se modifica următoarele articole si vor avea următorul conținut:

IV PREȚUL SI MODALITATEA DE PLATA

Preturile pentru strucura si dimensiunile de execuție lansate in data de.........va fi de:

-6mm float ESG-16 poliuretan+Ar-442 Low E slefuit=45.38Euro/m2+TVA, sigilare poliuretan

Preturile se vor menține pentru întreaga comanda.

HST-ul se va efectua pe un procent de 5%din sticla livrata, aceasta se va menționa pe făcură si pe fiecare eticheta aplicata pe reperul testat.

Plata produselor se face in Lei in contul bancar al Furnizorului astfel:

-30% avans după comunicarea comenzii, in termen de 3 zile de la primirea facturii fiscale

-diferența de 70% in termen de 7 zile de la livrarea produselor si realizarea recepției calitative si cantitative.

Factura fiscala se va emite la data primirii comenzii.

Obligația de plata a Beneficiarului se considera a fi executata la momentul confirmării de către banca a ereditarii contului Furnizorului cu suma reprezentând valoarea facturilor aferente mărfurilor livrate.

V. COMANDA SI LIVRAREA

Beneficiarul va transmite Furnizorului o COMANDA FERMA conținând denumirea produselor, cantitatea si specificațiile tehnice.

Comanda va fi comunicata Furnizorului, numai in forma scrisa, prin posta electronica sau fax.

Termenul de livrare a produselor este de 10 zile lucratoare de la primirea comenzii.

Cantitatea de sticla livrata este in medie de:

-luna Iunie: 650m2/saptamana

-luna Iulie -final de an: 15000 m2/3 luni

Transmiterea proprietății produselor de Ea Furnizor la Beneficiar se face la momentul plătii.

Recepția cantitativa a reperelor livrate seva efectua in momentul livrării, eventualele aspecte calitative se vor comunica in termen de 3 zile de la livrarea reperelor.

Cu ocazia recepției se va realiza un proces verbal de recepție semnat de părțile contractante precum si de executantul lucrării.

Celelalte prevederi din contractual Nr. 198/03.11.2017 raman neschimbate si continua sa isi producă efectele.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ....2018, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DELTA GLASS S.R.L.

Administrator

Marin luhasz


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Președinte Consiliu Administrație

Cosocariu Alexandru Dan

Manager Operațional

Fuerea Mihai

Consilier juridic

Tudor Marius

Contabil Sef

Bradin Mihaela Magdalena

km 11+272 left. Bretea Autostrada Bucuresti-Pitesti; G77G90 Domnești - Ilfov, Romania T +40 21 351 8115 F +40 21 319 30 24 www.etem.com

Act Adițional nr. 1 data.....06.2018

ia Contractul de vanzare-cumparare nr. 10440 din data 06.11.2017

Părțile

S.C. ETEM SYSTEMS S.R.L., cu sediul in în jud. Ilfov, sat Domnești, comuna Domnești, Bretea autostrada Bucuresti-Pitesti km 11+272 stanga, telefon: 021 351 81 15, fax: 021 319 30 24, înmatriculată la ONRC sub nr. J23/251/28.01.2013, C.U.1.17417925, având cont curent nr. RO08BUCU141316892511RO01, deschis la ALPHA BANK sucursala Magheru, reprezentată legal prin Dl. Andreas Laspadakis cu funcția de Administrator, in calitate de vanzator (“Vânzătorul")

si

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul social in București, str Jean Steriadi, nr 17, sector 3, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.J40/8651/08.06.2017,Cod Unic de înregistrare 37714360, cont IBAN nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata de dnui. COSOCARIU ALEXANDRU DAN, a vând funcția de Administrator, in calitate de Beneficiar.

Au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de vanzare -cumpărare nr. 10440 din data 06.11.2017 (“Contractul”), denumit in cele ce urmeaza “Adiționalul" in următoarele condiții:

Obiectul prezentului contract este proiectul Hala Laminor, situată în Municipiul București, Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3.

Art. 1. Prevederile articolului IV. ale Contractului se modifica, acesta urmând sa aibaurmatorul conținut:

Prețul produselor exprimat in euro fara TVA se modifica conform specificațiilor din Anexa 2, parte integranta a Actului additional 1.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului nementionate in prezentul Act Adițional si nemodificate direct prin prevederile acestuia raman neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat in 2 exemplare identice ca forma, continui si valoare juridica, cate unul pentru fiecare din părțile semnatare, la data de ....06.2018 la sediul Cumpărătorului menționat mai sus.

Vanzator:


SC ETEM SYSTEMS SRL


Reprezentant legal:


ANDREAS LASPADAKIS


Cumpărător:

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Reprezentant legal:

ALEXANDRU DAN COSOCARIU

ANEXA 2

La Actul Adițional 1 din 19.06.2018

1. Pereți Cortina fațada Nord, Sud, Est

Valorized (ist - Profiles - Bars

VAR Capac special extrudat

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/KG

85350

TITAN

NORMAL

traversa 55 mm (nivel 3)

7016 mat

4.900

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

34xxx

TITAN

NORMAL

capac ornament

7016 Texturat

5.150

12385

STD

NORMAL

L 80x20x2mm

7016 Textura!

5.150

7076

STD

NORMAL

REC 20x15x1,5mm

7016 Texturat

5.150

Valorized list - Gaskets

Sale price

Code

Brand

Code echivalent

Description

Pret/M

Sell unit

ET130801.00

ETEM

ET130801.00

Garnitura EPDM montant

1.73

30 m

ET130802.00

ETEM

ET130802.00

Garnitura EPDM traversa

1.72

30 m

ET130500.00

ETEM

ET990666.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.42

100 m

ET080825.00

TITAN

ET080825.00

Backer rod Vito 25 mm

0.46

70 m

ET133551.00

ETEM

ET133551.00

Butii Seal Tape 50mm

0.60

10 m

ET133553.00

ETEM

ET133553.00

Butii Seal Tape 45mm

0.60

10 m

Valorized list - Piece fittings

Sale price

Code

Brand

Code echivalent

Description

Pret/buc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

0.04

100 buc

ET143550.00

ETEM

ET143540.00

SCREW ST5,5x55 A2 DIN7981

0.10

100 buc

ET143546.00

ETEM

ET143546.00

SCREW PF DIN7504M/A2 4.2x22

0.05

100 buc

ET138018.00

ETEM

ET138018.00

Silicon Dow Corning 785 CL

2.99

1 buc

ET071203.00

ETEM

ET071203.00

Cala aluminiu T3 E-85

0.45

100 buc

2. Pereți Cortina fațada Vest

Valorized list - Profiles - Bars

Code

Series

Class

Descriptîon

Color

Pret/UM

85101

TITAN

NORMAL

montant 70 mm

7016 mat

4.900

85353

TITAN

NORMAL

traversa 85 mm (nivel 3)

7016 mat

4.900

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85711

TITAN

NORMAL

capac presor 12 mm

7016 mat

4.900

85712

TITAN

NORMAL

capac presor 15 mm

7016 mat

4.900

85906

TITAN

NORMAL

Profil U cavaloti

MF

4.000

85951

TITAN

NORMAL

conector longitudinal pt 85101 MF

MF

4.000

85924 TR

TITAN

METER

PROFILE

Bagheta geam structural 9005 inel banda 3M,

E85

AND

9.000

4167

STD

NORMAL

L 20x20x1.5mm

7016 mat

4.900

7063

STD

NORMAL

REC 40x20x2mm

7016 mat

4.900

Valorized list - Gaskets

Code

Brand

Class

Description

Pret/M

Sell unit

ET130705.00

ETEM

ET130705.00

Garnitura siliconica geam struct. E-85

0.98

120 m

ET130462.00

ETEM

ET130462.00

Garnitura EPDM structural 4mm E-85

0.44

110m

ET130470.00

ETEM

ET990608.00

Garnitura EPDM structural 10mm E-85

0.42

100 m

ET130500.00

ETEM

ET130500.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.420

100 m

ET080172.00

TITAN

PVC

bariera termica 25 mm E-85

0.50

6 m

ET080171.00

TITAN

PVC

bariera termica 16 mm E-85

0.39

6 m

Valorized list - Piece fittin

3S

Code

Brand

Class

Description

Pret/buc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

0.040

100 buc

ET993031.00

ETEM

ET993031.00

SCREW 5,5x25 A2 DIN7981

0.060

100 buc

ET991186.00

ETEM

ET991186.00

SCREW 5,5x38 A2 DIN7981

0.050

100 buc

ET991187.00

ETEM

ET991187.00

SCREW 5,5x45 A2 DIN7981

0.070

100 buc

ET071212.00

ETEM

ET071212.00

Set fixare montant/console

2.300

1 buc

ET071591.00

ETEM

ET071976.00

Ancora montant

3.140

1 buc

ET071130.00

ETEM

ET071130.00

Fluture plăcută pt bagheta 33879

0.58

100 buc

ET994590.00

ETEM

ET994590.00

Silicon Dow Corning 791 CL

11.35

1 buc

ET074674.00

ETEM

ET074674.00

Capac drenaj si aerisire canal montant E-85

0.230

10 buc

ET071209.00

ETEM

ET071209.00

Prelungire canal jontare

0.45

10 buc

ET071181.00

ETEM

ET071181.00

Cala aluminiu T3 poliamida 25mm E-85

0.310

10 buc

ET076663.00

ETEM

ET076663.00

Flansa PVC pentru traversa E85353

0.230

10 buc |

ET076662.00

ETEM

ET076662.00

Flansa PVC pentru traversa E85352

0.220

10 buc

ET076680.00

ETEM

ET076680.00

Etansare montant-traversa nivel 3 E-85

0.100

10 buc

3. Pereți Cortina Fronton fațada Est

Valorized list - Profiles - Bars

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/KG

85105

TITAN

NORMAL

montant 160 mm

7016 mat

4.900

85352

TITAN

NORMAL

traversa 55 mm (nivel 3)

7016 mat

4.632

85700

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85745

TITAN

NORMAL

presor MF

MF

4.000

85711

TITAN

NORMAL

capac presor 12 mm

7016 Texturat

5.150

85723

TITAN

NORMAL

capac ogiva 60 mm

7016 Texturat

5.150

85718

TITAN

NORMAL

capac presor 165 mm

7016 Texturat

5.150

85906

TITAN

NORMAL

Profil U cavaloti

MF

4.000

85994

TITAN

METER

PROFILE

Profil cavalot

MF

4.289

Valorized list - Gaskets

Code

Brand

Class

Description

PretfM

Sell unit

ET130473.00

ETEM

ET993528.00

Garnitura EPDM structural 3mm E-85

0.230

150 m

ET130479.00

ETEM

ET990612.00

Garnitura EPDM structural 9mm E-85

0.380

100 m

ET130500.00

ETEM

ET130500.00

Garnitura presor E-85, E-8000

0.420

100 m

ET133551.00

ETEM

ET133551.00

Butii Seal Tape 50mm

0.60

10 m

ET080172.00

TITAN

PVC

bariera termica 25 mm E-85

0.50

6 m

Valorized list - Piece fittîngs

Code

Brand

Class

Description

Pretfbuc

Sell unit

ET991181.00

ETEM

ET991181.00

SCREW 4,8x19 A2 DIN7981

0.040

100 buc

ET991186.00

ETEM

ET991186.00

SCREW 5,5x38 A2 DIN7981

0.050

100 buc

ET991187.00

ETEM

ET991187.00

SCREW 5,5x45 A2 DIN7981

0.070

100 buc

ET071212.00

ETEM

ET071212.00

Set fixare montantfconsoie

2.300

10 buc

ET071591.00

ETEM

ET071976.00

Ancora montant

3.140

10 buc

ET074674.00

ETEM

ET074674.00

Capac drenaj si aerisire canal montant E-85

0.230

10 buc

ET071181.00

ETEM

ET071181.00

Cala aluminiu T3 poliamida 25mm E-85

0.310

10 buc

ET076663.00

ETEM

ET076663.00

Flansa PVC pentru traversa E85353

0.230

10 buc

ET076662.00

ETEM

ET076662.00

Flansa PVC pentru traversa E85352

0.220

10 buc

4. Usi evacuare

Valorized list - Profiles - Bars

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/UM

E 2445

E24

TH

FRAME

RAL7016 MAT

6.300

E2443

E24

TH

SASH

RAL7016MAT

6.300

E2447

E24

TH

STRAIGHT SECONDARV SASH PROFILE

RAL7016 MAT

6.300

E2460

E24

TH

BOTTOM RAIL

RAL7016 MAT

6.300

E 75805

E75

Normal

Door threshold

Anodized

6.048

E 60222

E60

Normal

GLAZING BEAD

RAL7016 MAT

5.292

E 85745

E85

Normal

CAPAC PRESOR

MF

4.000

E85716

E85

Normal

CAPAC 60mm

7016texturat

5.150

E85718

E85

Normai

CAPAC 165 mm

7016 texturat

5.150

Aluminiu sheet

Al. Sheet 2x1250x2500 mm

MF

4.000

VOPSIRE

Vopsire tabla aluminiu 44 mp

RAL7016 MAT

8.000

Valorized list -Gaskets

Code

Brand

Code

Description

Pret/M

Sell unit

ET130152.00

Etern

ET990268.00

INTERNAL SEAL EPDM GASKET E1000 E24

0.20

320 m

ET130207.00

Etern

GLAZING EPDM GASKET PRESS-IN 7mm

0.44

75 m

ET130411.00

Etern

ET994363.00

GLAZING EPDM GASKET (3mm)

0.36

150 m

ET130420.00

Etern

EPDM GASKET FOR DOOR - SILL E45

0.48

100 m

ET135900.00

Etern

BRUSH WITH METALIC BODY 12mm L=2.2M

2.04

2.20 m

Valorized list - Piece fittings

Code

Brand

Class

Description

Pret/buc

Sell unit

ET993067.00

Etern

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR E-2460

0.48

100 buc

ET054426.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 30,0mm (2383) FOR 2440, 24

1.03

1 buc

ET054427.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 5,8mm (5383) FOR 2443, 245

0.46

1 buc

ET054428.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 22,6mm (5383) FOR 2443, 24

0.98

1 buc

ET054484.00

Etern

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET 5,8mm (2383) FOR 2440, 244

0.49

1 buc

ET074647.00

Etern

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR SECONDARY SASH

PROFILE E2447 AND E

0.41

1 buc

GI205035.04

Giesse

HINGE FOR DOOR DOMINA silver

11.09

1 buc

G1205038.00

Giesse

ADJ.SPACER 48mm FOR HINGE DOMINA

2.54

1 buc

G1205037.00

Giesse

COUNTERPLATE KIT DOMINA HP 2 WINGS

2.97

1 buc

ET990855.00

Etern

POLYURETHANE ADHESIVE P.U EPOXY GUM FOR ANGLES 310mm

4.65

1 buc

ET990817.06

Geze

Braț culis.fara blocare TS2000 Geze srlver (ET990824.00)

53.70

1 buc

ET990835.02

Geze

Amort.brat fara blocare T2OO0 Lmaxl 10Omm silver

79.002

1 buc

ET990717.00

Dorma

Mecanism 1P AP Dorma negru (ET990717.00ag)

54.792

1 buc

ET990694.00

Dorm a

Bara 830 mm Lmax 1000mm AP Domna ag (ET990694.00)

7.209

1 buc

ET990742.00

Dorma

Mecanism 1P canat II AP Dorma (ET990742.00ag)

42.435

1 buc

ET990722.00

Dorma

Mecanism blocare AP Dorma negru (ET990722.00ag)

30.933

1 buc

ET990697.00

Dorma

Tija vertcu capac Hmax 3400mm AP negru (ET990697.00ag)

32.202

1 buc

ET990710.00

Dorma

Mâner ex. cu incuiere AP Dorma negru (ET990710.00ag)

32.805

1 buc

ET990688.00

Dorma

Cilindru pentru AP Dorma (ET990688.00)

6.57

1 buc

5. închideri perimetraie si stai pi

Vaîorized list - Profiles - Bars

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/kg

97104

VFS

NORMAL

Profil F

7016

mat

4.762

4146

STD

NORMAL

L80x40x3

MF

4.000

4131

STD

NORMAL

L40x40x2

MF

4.000

Code

Series

Class

Description

Color

Pret/MP

PE

Etalbond PE RAL7016 1250x4000

RAL7016

25.1

ACT ADIȚIONAL NR.01. DIN DATA DE .„.2018 LA CONTRACTUL Nr. 1518/03.11.2017

INTER MAX S.R.L., cu sediul social in Slatina, Str. Pitești, Nr.44, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J28/299/1988, CUI ROI 1091187, cont R058BACX0000000381383000, deschis la Unicredit Bank Slatina, reprezenta de ION VATAFU, avand funcția de Manager General, in calitate de PRESTATOR

SI

ALGORITILM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in București, sector3, CALA VITAN, NR 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 5, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, cont IBAN nr.

RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de

COSOCARIU ALEXANDRU DAN, avand funcția Președinte Consiliu Administrație, in calitate de BENEFICIAR, de comun acord au hotarat completarea unor prevederi contractuale după cum urmeaza:

Art II. Se completează cu următorul alinieate:

Executantul se oblige sa execute si monteze pentru Obiectiv:” HALA LAMINOR” cu locația București, Bulevardul Basarabia, Nr. 256, sector3, următoarele sisteme:

1) PERETE CORTINA -conform oferta Anexa 2

A.    FAȚADA Nord+Snd- Sistem perete cortina vertical-ETEM E85, structura portanta, Profite Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente

B.    FAȚADA EST+fronton

Sistem perete cortina verticala standard-ETEM E 85,

structura portanta, Profite Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente

C. FAȚADA VEST

Interior: perete cortina vertical mixt (STRUCTURAL+STANDARD)-ETEM E85 STRUCTURA PORTANTA, profite Marca ETEM, inclusiv accesorii aferente si sigilatura structurala ETALBOND închidere fațada (mascare structura metalica in câmpul peretelui cortina) EXTERIOR: FAȚADA DOUBLE SKIN

2)PLACARE CU BOND, SUPRAFEȚE STALPI+ATIC (fațada EST) -Conform Anexa 2 PANEL COMPOZIT tip Bond , Marca ETALBOND PE 4nnii RAL 7016, furnizor ETEM STRUCTURA PORTANTA ALUMINIU, Marca ETEM.

III se completează cu următorul alinieate

Lucrările din Anexa 2 vor fi executate pe o perioada de 132 zile incepand cu data de ... .2018 pana pe data de ... .2018

Durata contractului poate fi prelungita prin act adițional.

IV se completează cu următorul alinieate

Prețul produselor este exprimat in Euro conform specificațiilor din ANEXA si 2

Plata produselor se va face in Lei in contul bancar ala Prestatorului.

Factura fiscala se va emite după acceptarea situațiilor de lucrări de către Beneficiar si recepția parțiala a acestora.Facura fiscala se va emite la cursul BNR din ziua facturării.

Plata contravalorii facurilor se va realiza in termen de 10 zile de la comunicarea acestei.

Obligația de plata a Beneficiarului se considera a fi executata la momentul confirmării de către banca, a ereditarii contului Prestatorului cu suma reprezentând contravaloarea facturii emise si comunicate.

XI. se completează cu următorul alinieate

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale Partea in culpa datoreaza celeilalte daune interese pe măsură dovedirii prejudiciului.

Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către Prestator a obligațiilor, ale condițiilor de executie/prestare a serviciilor, a termenelor date prin comenzile de lucru asumate va obliga prestatorul sa achite o penalizare de 0.2% din valoarea contractului pentru orice zi de intarziere pentru primele 2 saptamani si 1 % pentru orice zi de intarziere pentru perioada ramasa . Plățile se vor considera efectuate prioritar in contul penalităților (pana la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul sumelor restante;

în situația în care Prestatorul nu execută sau execută în mod necorespunzător sau cu întârziere oricare din obligațiile aflate în sarcina sa în temeiul prezentului Contract, daca Beneficiarul a notificat in prealabil Prestatorul si acesta din urma nu a dat curs masurilor de remediere in termenul comunicat de către Beneficiar, Beneficiarul poate, în plus față de exercitarea oricăror acțiuni prevăzute în prezentul Contract sau de legislația din România, să suspende executarea oricăror

obligații scadente pe care Beneficiarul le are în temeiul Contractului până la data la care Prestatorul își îndeplinește toate obligațiile scadente în temeiul Contractului.

în orice astfel de caz de neîndeplinire a obligațiilor asumate din partea ambelor parti, acestea sunt răspunzătore pentru orice costuri suplimentare suportate in scopul finalizării Lucrărilor. Prestatorul îl va despăgubi integral pe Beneficiar pentru toate reclam ații le, plângerile și/sau acțiunile în justiție ce pot apărea ca o consecință a acțiunilor sau omisiunilor Prestatorului în executarea prezentului Contract. Prestatorulse angajează să plătească suma datorată oricărui terț, în conformitate cu decizia definitiva a instanței judecătorești. în cazul în care, până la emiterea deciziei definitive a instanței, daca cererea de plată împotriva Beneficiarului a cauzat acestuia din urmă pierderi financiare dovedite, Prestatorul se angajează, după notificarea scrisă a Beneficiarului, să ramburseze acestuia imediat cheltuielile suportate.

Cuantumul penalităților va putea depăși valoarea obligației neexecutate.

Prezentul act adițional s a incheiat azi,.....2018, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare

parte.

Prestator,

INTER MAX S.R.L.

MANAGER GENERAL

Iosif Vatafu


Beneficiar,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Cosocariu Alexandru Dan

Manager Operațional

Fuerea Mihai

Cosilier Juridic

Tudor Marius

Contabil Sef

Bradin Mihaela MagdalenaDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. igt, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 116946/25.06.2018 CĂTRE,

Direcția Asistență Legislativă

h<?Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.


întocmit,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile

3    3

Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ........................., a analizat proiectul de hotărâre

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMAELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINE AȚĂ MARCEL A RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


SECRETAR, TUDOR ELENAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale Ia contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor Ia fațadele Halei Laminor

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEXVORABIF proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    j

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN