Hotărârea nr. 274/2018

HCLS3 nr.274 din 26.06.2018 priv acord unui mandat Pres CAal soc SD 3 Salubr si Desz S3 SRL, suplim parcului auto al soc cu autosp si utilaje, neces pt desf activ de salubr


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

/ CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

XZ    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al

societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

1    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117235/CP/25.06.2018 a Primarului Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr. 116932/25.06.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 162/22.06.2018 a societății Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cunr. 116164/CP/22.06.2018;

-    Nota de fundamentare ce însoteste adresa de solicitare a societății;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    HCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 116946/25.06.2018 a Direcției Economice -Serviciul Guvernantă Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

Art. 12.1 lit. m) din Actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

Art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

Anexa la HCLS 3 nr.    /ăjQt.Q^Q ,

Necesarul de autospeciale și utilaje solicitat de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL:

- Autogunoiere 16 mc: 5 bucăți Autogunoiere 7 mc: 4 bucăți

autospeciale cu bazin (tip cisternă) de capacitate de 10.0001 și sistem de spălat cu presiune: 3 bucăți

autospeciale tip basculantă sau Skiploader (transport container de 7 mc-lOmc): 4 bucăți

containere de 7mc: 6 bucăți

containere de 17mc: 4 bucăți

autospeciale: 4 bucăți din care: 2 bucăți 4x4 și benă

2 bucăți 4x2 de 3,5 t basculabile

autoperii mari 10 - 121: 2 bucăți

autoperii medii 6 - 7 t: 2 bucăți

autoperii mici 1,5 - 3,5 t: 2 bucăți

aspirator electric autopropulsat: 4 bucăți stație de spălat automatizată tip tunel: 1 bucată

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

SECTOR 3

Caisa Dtdfeti nr, ■ 91, sector 3,

031084 Sucyreșri

CABINET PRIMAR

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28

Nr /ÎL/3-T

fe; (004 O2ș) 318 03 04 e-msH c3binetprifiasr@primaris3.rG

Data...    .

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

CABINET PRIMAR


al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte de furnizare de utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 3

Societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a fost înființată cu scopul de a furniza locuitorilor Sectorului 3 al Municipiului București servicii de salubritate complexe și de calitate, asigurând protecția mediului înconjurător și sanatatea cetățenilor.

în acest scop SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL îșî propune implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de proprietari, locuințe individuale sau ansambluri rezidențiale, sisteme specifice fiecărei forme de organizare. în vederea reducerii anuale cu 15% a cantităților depozitate, colectarea se va face pe 2 fracții: uscat si umed. Fracția uscată cuprinde următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, carton, plastic, metal și sticlă, cea umedă cuprinzând deșeuri biogradabile. Analizând volumul de lucrări ce este necesar a fi realizat pentru activitățile:

-    Colectare și transportul deșeurilor

-    Măturatul și spălatul căilor publice

-    Curățatul și transportul zăpezii

și ținând cont de Strategia de dezvoltare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București, este necesar ca numărul de autospeciale aflate în dotarea SD3 să fie suplimentat pentru asigurarea prestării serviciilor de calitate. Totodată s-a ținut cont de faptul că în anul 2012 numărul de locuitori era 400.000, iar numărul de locuitori estimat în anul 2018 a ajuns la 500.000 cât și de dinamica infrastructurii ce este determinată de noile ansambluri rezidențiale și clădiri ce se construiesc pe raza Sectorului 3 și care implică realizarea de noi drumuri publice.

La un calcul simplu pentru 500.000 locuitori ce produc o cantitate medie de 0.8 kg deșeu municipal șî luând în considerare capacitatea de transport zilnica a unei autogunoiere (16mc) sau cca. 15.000 kg rezultă un necesar de 26 de astfel de autospeciale, SD3 având în momentul de față 21 de unități, se propune suplimentarea cu 5 autogunoiere 16 mc și 4 autogunoiere 7 mc.

Noile prevederi ale Strategiei de dezvoltare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București impun folosirea echipamentelor cu aspirație tip Gluton în locul măturilor, echipamente ce se pot folosi șî la curățatul mobilierului stradal (coșuri), procentul de înlocuire fiind de 50% în următorii 3 ani.

în vederea eliminării activităților generatoare de suspensii în atmosferă se vor folosi echipamente cu umectare și aspirație, autoperii pentru bulevarde șî străzi principale, precum și utilaje multifuncționale de dimensiuni agabaritîce care să permită accesul pe străzi înguste, trotuare, fiind necesara suplimentarea cu 6 autoperii mari, medii și mici.

Pentru realizarea operațiunilor de spălat și stropit este necesar a fi sporit numărul de autospeciale cu bazin (tip cisternă) de capacitate de 10.000 I și sistem de spălat cu presiune cu 3


CABINET PRIMAR

bucăți, în momentul de față fiind achiziționate 7 bucăți autospeciale cu desținatie de cisternă, basculantă sau sărăriță pe timp de iarnă.

Pentru realizarea colectării deșeurilor din construcții și demolări este necesar a fi achiziționate autospeciale tip basculantă sau Skiploader (transport container de 7 mc-lOmc) în număr de 4 bucăți, în momentul de față fiind achiziționate doar 2 bucăți, insuficiente pentru a asigura colectarea pe raza Sectorului 3, precum și un număr de 6 bucăți de 7mc și 4 bucăți de 17mc. în vederea asigurării unui serviciu de monitorizare și control al activitatii și de a răspunde rapid la sesizările cetățenilor mai trebuie achiziționate un număr de 4 autospeciale din care 2 bucăți cu tracțiune integrală.

Având în vedere necesitatea ca toate utilajele sa fie curățate, spălate și dezinfectate periodic astfel încât să nu polueze mediul înconjurător este necesar a fi achiziționate echipamentele pentru punerea în funcționare a unei stații de spălat automatizată de tip tunel.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere adresa societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, precum și raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 Salubritate șî Deszăpezire S3 SRL, în vederea aprobării suplimentării parcului de autospeciale și utilaje.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudeștf nr, iși, sector 3, 031084 București www.prrmarie3.ra

telefon {004 021) 31S 03 23 - 28 fex (004 021} 318 03 04 e-maii ecortomic@primarie3.ro

Nr. 116932/25.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.
pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 prin Consiliul Local Sector 3 București, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Nițu, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

-adresa nr.116164/22.06.2018 a președintelui Consiliului de Administrație al SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., prin care se solicită acordarea unui mandat pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

în conformitate cu prevederile:

- art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011: "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Iei a 100.000 euro.”DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-art. 12.1. litera m) din Actul Constitutiv al societății: "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

Potrivit Notei de Fundamentare tehnice oferită de societate, necesarul de autospeciale și utilaje pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice este estimat la:

5    bucăți autogunoiere 16 mc și 4 bucăți autogunoiere 7 mc

-    3 bucăți autospeciale cu bazin (tip cisternă) de capacitate de 10.000 1 și sistem de spălat cu presiune

-    4 bucăți autospeciale tip basculantă sau Skiploader (transport container de 7 mc-lOmc)

6    bucăți de containere de 7mc și 4 bucăți containere de 17mc

-    4 bucăți autospeciale din care 2 bucăți cu tracțiune integrală

1 bucată stație de spălat automatizată tip tunel

-    2 bucăți autoperii mari 10 — 121

-    2 bucăți autoperii medii 6 - 71

-    2 bucăți autoperii mici 1,5 - 3,5 t

Calculul s-a realizat considerând o populație de 500.000 de locuitori ai Sectorului 3 de la care rezultă o cantitate medie de 0.8 kg deșeu, estimare făcută pentru anul 2018 și analizând volumul de lucrări ce este necesar a fi realizat pentru activitățile:

1.    Colectare și transportul deșeurilor

2.    Măturatul și spălatul căilor publice

3.    Curățatul și transportul zăpezii

și ținând cont de Strategia de dezvoltare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București.

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

NR.

CRT.

TIP UTILAJ

EXISTENT

BUC.

NECESAR

BUC.

1

AUTOGUNOIERE (7-7.5 Mc)

6

4

2

AUTOGUNOIERE (14-16 Mc)

21

5

3

Instalație spalat container

2

0

4

AUTOPERII Mari (10-12T)

6

2

5

AUTOPERII Medii (6-7T)

4

2

6

AUTOPERII Mici (1.5-3.5T)

6

2

9

AUTOSPECIALA SKIPLOADER (5-9 MC)

2

4

10

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

0

11

MÎNÎÎNCARCATOR FRONTAL

2

0

12

BULDOEXCAVATOR

2

0

13

AUTOUTILITARA 4X4 + BENA

10

2

14

AUTOUTILITARA 4X2 (1.5T)

2

0

15

AUTOUTILITARA 4X2 (3,5T, tip duba)

2

0

16

AUTOUTILITARA 4X2 (3,5 T, basculabile)

8

2

17

AUTOUTILITARA IZOTERMA (3.5T)

1

0

18

MICROBUZ (20+2 locuri)

5

0

19

CONTAINER (7MC SKIP)

2

6

20

CONTAINER (17MC HUK)

10

4

21

ASPIRATOR ELECTRIC AUTOPROPULSAT

6

4

22

ASPIRATOR ELECTRIC (rucsac)

20

0

23

PUBELE

15000

0

24

CONTAINER GUNOI PLASTIC 1.1MC

200

0

25

Autocistene 10.000

L+Hooklift+stropitoare stradala+sararita+lama zapada

7

3

26

Stație de spălat automatizată tip tunel

0

1

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Dezăpezire S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3. cu respectarea normelor legale incidente aflate în vigoare.


întocmit, Silviu Hondola
—SP3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE SZȘ.R.L nr.................

Z1UAR14t..LUKA..^..ANUL^^P

obert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București /Călea Dudești nr. 191, sector 3, București olicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile în vederea suplimentarii parcului auto al societății cu autospeciale si utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de salubrizare pe raza SectorOg^ons

Stimate Domnule Primar,

CABINET PRIMAR

//£ £££...

.....


Nr.


uca


Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/20I7, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentarii parcului auto al societății cu autospeciale si utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei Hotarari de Consiliu prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Dezăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentarii parcului auto al societății cu autospeciale si utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Atașam prezentei adrese nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Nitu Mihai PrestSediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubritates3.runos@gmail.com


NOTA FUNDAMENTARE

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art 212, Art. 213, Art 1169 din Codul Civil si Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

In acest scop SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL isi propune implementarea de sisteme de colectare separata la asociatîle de proprietari, locuințe individuale sau ansambluri rezidențiale, sisteme specifice fiecărei forme de organizare. In vederea reducerii anuale cu 15% a cantitatilor depozitate, colectarea se va face pe 2 fracții: uscat si umed. Fracția uscata cuprinde următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, carton, plastic, metal si sticla, cea umeda cuprinzând deșeurilor biogradabile.

Analizând volumul de lucrări ce este necesar a fi realizat pentru activitatile: Colectare si transportul deșeurilor, Maturatul si spălatul cailor publice precum si curatatul si transportul zăpezii si ținând cont de Strategia de dezvoltare si Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul București, este necesar ca numărul de autospeciale aflate in dotarea SD3 sa fie suplimentat pentru asigurarea prestării serviciilor de calitate. Totodată s-a tinut cont de faptul ca in anul 2012 numărul de locuitori era 400.000, iar numărul de locuitori estimat in anul 2018 a ajuns la 500.000 cat si de dinamica infrastructurii ce este determinata de noile ansambluri rezidențiale si clădiri ce se construiesc pe raza Sectorului 3 si care implica realizarea de noi drumuri publice.

La un calcul simplu pentru 500.000 locuitori ce produc o cantitate medie de 0.8 kg deseu municipal si luând in considerare capacitatea de transport zilnica a unei autogunoierele 16mc) de cca. 15.000 kg rezulta un necesar de 26 de astfel de autospeciale, SD3 avand in momentul de fata 21 bucăți, se propune suplimentarea cu 5 autogunoiere 16 mc si 4 autogunoiere 7 mc.

Noile prevederi ale Strategiei de dezvoltare si Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul București impun folosirea echipamentelor cu aspirație tip Gluton in locul măturilor, echipamente ce se pot folosi si la curatatul mobilierului stradal(cosuri), procentul de înlocuire fiind de 50% in următorii 3 ani.

In vederea eliminării activitatilor generatoare de suspensii in atmosfera, se vor folosi echipamente cu umectare si aspirație, autoperii pentru bulevarde si străzi principale, precum si utilaje multifuncționale de dimensiuni agabaritice care sa permită accesul pe străzi înguste, trotuare, fiind necesara suplimentarea cu 6 autoperii mari, medii si mici.

Pentru realizarea operațiunilor de spalat si stropit este necesar a fi sporit numărul de autospeciale cu bazin (ti p cisterna) de capacitate de 10.000 I si sistem de spalat cu presiune cu 3 bucăți, in momentul de fata fiind achiziționate 7 bucăți autospeciale cu destinație de cisterna, basculanta sau sararita pe timp de iarna.

Pentru realizarea colectării deșeurilor din construcții si demolări este necesar a fi achiziționate autospeciale tip basculanta sau Skiploader(transport container de 7 mc-lOmc) in număr de 4 bucăți, in momentul de fata fiind achiziționate doar 2 bucăți, insuficiente pentru a asigura colectarea pe raza Sectorului 3, precum si un număr de 6 bucăți de 7mc si 4 bucăți de 17mc.

In vederea asigurării unui serviciu de monitorizare si control al actîvitatii si de a răspunde rapid la sesizariile cetățenilor mai trebuie achiziționate un număr de 4 autospeciale din care 2 bucăți cu tracțiune integral.

Având in vedere necesitatea ca toate utilajele sa fie curatate, spalate si dezinfectate periodic astfel incat sa nu polueze mediul înconjurător este necesar a fi achiziționate echipamentele pentru punerea in funcționare a unei statii de spalat automatizata, tip tunel.

Fata de cele prezentate mai sus consideram a fi oportuna suplimentarea parcului de autospeciale si utilaje, conform tabelului:

NR.

CRT.

TIP UTILAJ

EXISTENT BUC.

NECESAR BUC.

1

AUTOGUNOIERE (7-7.5 Mc)

6

4

NR.

CRT.

TIP UTILAJ

EXISTENT BUC.

NECESAR BUC.

1

AUTOGUNOIERE (7-7.5 Mc)

6

4

2

AUTOGUNOIERE (14-16 Mc)

21

5

3

Instalație spalat container

2

0

4

AUTOPERII Mari (10-12T)

6

2

5

AUTOPERII Medii (6-7T)

4

2

6

AUTOPERII Mici (1.5-3.5T)

6

2

9

AUTOSPECIALA SKIPLOADER (5-9 MC)

2

4

10

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

0

11

MINIINCARCATOR FRONTAL

2

0

12

BULDOEXCAVATOR

2

0

13

AUTOUTILITARA 4X4 + BENA

10

2

14

AUTOUTILITARA 4X2 (1.5T)

2

0

15

AUTOUTILITARA 4X2 (3,5T, tip duba)

2

0

16

AUTOUTILITARA 4X2 (3,5 T, basculabile)

8

2

17

AUTOUTILITARA IZOTERMA (3.5T)

1

0

18

MICROBUZ (20+2 locuri)

5

0

19

CONTAINER (7MCSKIP)

2

6

20

CONTAINER (17MC HUK)

10

4

21

ASPIRATOR ELECTRIC AUTOPROPULSAT

6

4

22

ASPIRATOR ELECTRIC (rucsac)

20

0

23

PUBELE

15000

0

24

CONTAINER GUNOI PLASTIC 1.1MC

200

0

25

Autocistene 10.000 L+Hooklift+stropitoare stradala+sararita+lama zapada

7

3

Fata de cele mai sus prezentate consideram a fi oportuna suplimentarea parcului de autospeciale si utilaje.

întocmit,

Președinte C.A.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRLDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prittiarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maii econorttic@primarie3.ro

Nr. 116946/25.06.2018

CĂTRE,
Direcția Asistență Legislativă

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Aîgorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Aîgorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Etern Systems SRL și Inter Max SRL pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță șî de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului

auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Comisia de studii, nrognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NLFAVQ1<ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păunicK^driana

MEMBRI:    PT

RADU CONSTANTIN J FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....ăâlfd?.........., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORASlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN