Hotărârea nr. 273/2018

HCLS3 nr.273 din 26.06.2018 priv acord unui mandat Pres CAal soc Algorithm Residential- furnizare otel beton - Hala Laminor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117266/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 116728/25.06.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 271/22.06.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 115985/CP/22.06.2018;

-    Adresa nr. 1708/22.06.2018 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 101/22.06.2018);

-    Hotărârea nr. 19/21.06.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 „SRL;

-    Notă Concept nr. 1709/22.06.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 116733/25.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. Societățile Algorithm Residențial S3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. AfL DIN 26.06.2018

Iftl

W®*


OJes Dydeșri ri?, ’șî, sector 3, 031084 Sictirești

www.primarie3.to

telefon (004 02?} 318 03 23 - 28 fes (004 02=)    03 C4

s-msH cabtoetprlm«r@prlîT’ariejjjc:

CASiNET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.


Diata.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație ai societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul "Hala Laminor"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliu! General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Având în vedere activitatea ce se desfășoară la obiectivul HALA LAMINOR pentru punerea în siguranță și reabilitarea clădirii consider că este necesară acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul HALA LAMINOR.

Pentru aceste considerente și având în vedere Raportul de specialitate nr. 116728/25.06.2018 ai Direcției Economice, Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul HALA LAMINOR, pe care îl supun dezbaterii șî aprobării Consiliului Local Sector 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 116728/25.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic - societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 271/22.06.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 115985/22.06.2018;

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCU PEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-    adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1708/22.06.2018 către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. (101/22.06.2018);

-    hotărârea nr. 19 din 21.06.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.;

-    nota de concept privind proiectul “Continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor prin achiziția de oțel beton” nr. 1709/22.06.2018;

-ofertele însoțite de specificațiile tehnice transmise de societățile:

1.    CDA Confort Steel S.R.L. (oferta înregistrată cu nr. 1697/21.06.2018);

2.    Miras International S.R.L. (ofertă înregistrată cu nr. 1696/21.06.2018);

3.    Mairon Galați S.A. (ofertă înregistrată cu nr. 1695/21.06.2018);

4.    Baurom Construct S.R.L. (ofertă înregistrată cunr. 1694/21.06.2018);

-    H.C.L.S.3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și Societatea Algorithm Residențial S3

S.R.L.;

-    art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”;

-    art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

-art 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform căruia Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residențial S3 S.R.L., are următoarea atribuție; ” hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. VA.,valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.


PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-art 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

Propunem, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


întocmit,


Cornelia Pivniceru


Residential S3 s.pi.i.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitau nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


MC


Nr. ctrtHta.t : ÎMI «r-    Ife twSfc»!: '

ISO 900-1:2008 130    OHSAS 18)8)1:Luna

Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucuroși dești nr. 191, Sector 3, București

îECTOR 3    *

CABINET PRIMAR'


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu țjoeiaLayj

acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu societatea CDA CONFORT STEEL S.R.L. pentru furnizarea de oțel beton, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu societatea CDA CONFORT STEEL S.R.L. pentru furnizarea de oțel beton, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn    Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/20I7 R097RNCB0087157546060001 -Ron    Fax: 0314.334,451

!    R070RNCB0087157546060002 -EUR    algorithm.residential@gmail.coin

constructiis3.ro


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiifițată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă subscrisei de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta, reies următoarele:

- Valoarea totală a-contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv T.V.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn    Tel: 0314.334.452

Reg. Corn 340/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron    Fax: 0314.334.451

t    R070RNCB0087157546060002 - EUR    algoritlim.residential@gmail.com

constnictiis3.ro

rx“il

Rreslrfertfiaî S3


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL    O) i'^i O

tfb.    «âtygpeP

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art, 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de i00.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu societatea CD A CONFORT STEEL S.R.L., pentru furnizarea de oțel beton, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

si

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 101 din 22.06.2018.

■nț*.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin^^?^ în calitate de Președinte C.A. Algorithm Rezidențial S3 S.R.L.


C.U.I.: 37409960    BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala PanteKomn

Reg. Com J40/548I/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel: 0314.334452 Fax: 0314.334.451


algorithm.Tes idential@gmail.com constructiis3.ro


[OH5AS 18001 j$Q140U1 1509001 <

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

TESȘEgr Nr-.....M TOX

AnuteîO

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu SC CDA CONFORT

STEEL SRL pentru furnizarea de otel beton pentru continuarea lucrărilor la

obiectivul Halei Laminor


^7)

■V T . %


bAG .„AC-


an -*■ ! , \

AC


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu SC CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de otel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. EA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.


"j;

r>

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


ROMÂNIA


AG; AC. AC


OH SAS 18001 ISO 14001 ISO9G01


Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicitam acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractului cu SC CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de otel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 19 din data de 21.06.2018 a Consiliului de Administrație precum și nota concept ce stă la baza lucrărilor..

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan
Președinte Consiliu de Administrație
Algorithm Construcții S3 SRL.

ALGORtTHM COMSTRUCTH S3


Avizat:
Mihai Fu crea, manager operaționalSCALGGRiTH^ CC? WTRARE IESîgs~ Nr. 2iua^Ai?r Luna .


■A-l . t


O HS AS 18001 ISO 14001 ' .ISO 9.001’-


Aprob,
Alexandru-Dan Coșocariu Președinte Consiliu Administrație


TA CONCEPT


Proiect:    CONTINUAREA LUCRĂRILOR LA

OBIECTIVUL HALA LAMINOR PRIN ACHIZIȚIA DE OTEL BETON
AC AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OH SAS 18001 ISO 14001 .1SO9Q01-


Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Bun imobil — construcții și teren - situat în intravilanul municipiului București, situat în Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, în suprafață de 130.750,00 mp este în proprietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, potrivit:

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu- Sorin din București

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din București.

Contractele de Vânzare menționate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752/1321 249 din 25.05.2015 eliberat de Primăria Municipiului București, au cuprins zece imobile compuse din terenuri și construcții, după cum urmeaza:i \

AC


AC AC


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS 18001 ISO 14001ISO 900


•    Teren de 30.730,00 mp și patru construcții (30.728 mp din măsurători), înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr.214488, număr cadastral 214488, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 la 19.03.2015 sub nr. 16430

•    Teren de 3.155 mp (3.156 mp din măsurători) și 15 construcții, înscris în extinsul de carte funciară pt informare nr. 214306, număr cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16432

•    Teren de 10.303 mp (10 270 mp din măsurători) și 1 construcție, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 201765, număr cadastral 201765 emis de OCPIB_BCPI Sector3 în 19.03.2015 sub nr 16434

•    Teren de 352 mp, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214273, număr cadastral 214273, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 in19.03.2015 sub nr 16443

•    Teren de 553 mp, înscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr. 209751, număr cadastral 209751, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16437

•    Teren de 10.114 mp și 9 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214489, număr cadastral 214489, emis de OCPIB BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16441

•    Teren de 808 mp (807 mp din măsurători) și 6 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr.214307, număr cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr.16439

•    Teren de 12898 mp (897 mp din măsurători) și 1 construcție, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214487, număr cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr. 16424.

•    Teren de 2.220 mp (2.218 mp din măsurători) și 19 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214305, număr cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr. 16.426

•    Teren de 59.617 mp (59614 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentrut. informare nr. 209760, număr cadastral 209670, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabilească interdicție de construire, sau transferul vreunei porțiuni din el în Domeniul Public al Municipiului București ca urmare a unei documentații de urbanism legal aprobate, dar ținem să subliniem că imobilele rezultate prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat în intravilan, în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 — anul construirii 1933.

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

î!f    V-;


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


V l\    -*■ I l \

AC AC

QHSAS 18001 ISO 14001 SSQ9001

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936. odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locala și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere ca Hala Laminor este monument, în conformitate cu legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice:

>    Din cauza avariilor și degradărilor menționate în capitolul 6, există pericolul unui colaps local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - corp C6+C61 și a corpurilor C2, C4 și C5.

>    Având în vedere avariile și degradările constatate, cat si rezultatele calculului static echivalent clădirea- se încadrează în clasa de risc seismic Rsl, corespunzătoare construcțiilor care „au un risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.

>    După realizarea proiectului de punere în siguranță, restaurare, reabilitare și construirea unei parcări subterane structura expertizată se va încadra în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală dar la care degradările nestructurale pot fi importante”.

>    Se vor continua lucrările de punere în siguranță prevăzute în Proiectul Tehnic de Punere în Siguranță realizat de Profesional Construct Proiectare în martie 2017;

Justificarea necesității proiectului

Având în vedere demararea lucrărilor la subsolul clădirii Hala LAMINOR dar și demararea lucrărilor de consolidare și refacere a fațadelor este necesară achiziția de otel beton. Pentru ca structura subsolului să fie una rezistentă este necesară armarea cu otel conform tabelelor de mai jos

A#

2V


■n


ROMÂNiA

&ttrtrctBMfcVflEUUli


*< "l')    < 1.1    < Li

' 1 \    ■ .'A    ■*“’ 1 '


OHSAS 18001 ISO 14001 '-ISO 9001


Extras de Armatură

Extras de armatura

Element

Marc

ă

Diametr

u

0

[mm]

Bucă

ti

5

Lungim

e[m]

Lungime pe diametru [m]

BS1

rsoos

f12

f16

Pereți long.

19

16

320

4.05

-

1,295.3

6

113

12

36

12.00

432.0

0

114

12

256

0.50

128.0

0

-

Lung

ime pe    r ,

diametr

u

560.0

0

1,295.3

6

Greutate pe metru liniar    [Kg]

0.888

1.580

Greutate pe diametru    [Kg]

497

2047

Greutate pe tip de oțel    [Kg]

25d

4 Kg

Greutate TOTALĂ (1 buc)    [Kg]

2544 Kg

Greutate TOTALĂ (263buc)    [Kg]

669059 Kg

Extras de Armatură    J

Extras de armatura

Element

Marc

ă

Diametr

u

0

[mm]

Bucăt

i

Lungim e [m]

BST 500CIasa de ductilitate C

012

016

025

5

12

18

4.20

75.60

-

-

__i

30

12

18

2.92

52.56

-

-

ui

8

12

18

3.58

64.44

-

-

DC CQ

IU =5

26

12

18

1.42

25.56

-

-

u. w

28

12

36

2.94

105.8

4

-

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

6

25

32

5.00

-

160.0

0

100

16

8

4.00

-

32.0

0

-

7

12

18

3.66

65.88

-

-

101

25

11

4.00

-

-

44.00

29

12

18

1.32

23.76

-

-

9

12

18

2.70

48.60

-

-

Lungime pe diametru    [m]

462.2

4

32.0

0

204.0

0

Greutate pe metru liniar    [Kg]

0.888

1.58

0

3.853

Greutate pe diametru    [Kg]

410 ;

51

786

Greutate pe tip de oțel    [Kg]

247 Kg

Greutate TOTALĂ (1buc)

[Kg]

1247 Kg

Greutate TOTALĂ (541 buc)

[Kg]

674649 Kg

Extras de Armatură

Extras de armatura

Element

Marcă

Diametru

0

[mm]

Bucăți

J

Lungime pe diametru [m]

Lungime

[m]

<D12

016

025

PLACA COTA +0.00

1

12

374

2.82

1,054.68

-

-

2

25

28

12.00

-

-

336.00

3

12

374

2.16

807.84

-

-

4

12

374

1.52

568.48

-

103

16

94

12.00

-

1,128.00

-

104

16

94

12.00

-

1,128.00

-

105

25

28

6.33

-

-

177.24

106

25

28

12.00

-

-

336.00

22

16

47

6.33

-

297.51

-

23

16

47

12.00

-

564.00

-

24

16

47

12.00

-

564.00

-

25

16

47

6.33

-

297.51

-

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

OHS AS 18001 ISO 14001 ISO?


Lungime pe diametru

[m]

2,431.00

3,979.02

849.24

Greutate pe metru liniar

[Kg]

0.888

1.578

3.853

Greutate pe diametru

[Kg]

2159

6279

3272

Greutate pe tip de oței

[Kg]

11710 Kg

Greutate TOTALĂ (1buc)

[Kg]

11710 Kg

Greutate TOTALĂ (263buc) [Kg]    3079662 Kg

Extras de Armatură    [

Extras de armatura

Element

Mar

Diame

tru

<t>

[mm]

Buc

ăti

Lungi

me

[m]

012

016

020

025

RADIER

17

25

44

12.00

-

-

-

528.0

0

14

25

44

6.41

-

-

-

282.0

4

107

20

19

12.00

-

-

228.0

0

-

108

20

19

6.41

-

-

121.7

9

-

109

25

52

12.00

-

-

-

624.0

0

110

20

116

12.00

-

-

1,392.

00

-

13

25

120

6.82

-

-

-

818.4

0

11

20

60

12.00

-

-

720.0

0

-

12

20

60

2.50

-

-

150.0

0

-

111

12

85

1.84

156.

40

-

-

-

112

16

316

2.70

-

853.

20

-

-

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

[OHSAS Î80Q1 ISO 14061 'ISO 90,01:

Lungime pe diametru    [m]

156.

40

853.

20

2,611.

79

2,252.

44

Greutate pe metru liniar    [Kg]

0.88

8

1.58

0

2.466

3.853

Greutate pe diametru    [Kg]

139

1348

6441

8679

Greutate pe tip de oțel    [Kg]

101

66 Kg

Greutate

TOTALĂ (1buc)

[Kg]

10166 Kg

Greutate TOTALĂ (263buc)

[Kg]

2673550 Kg

,. ACT AC AC


In urma ofertelor primite dar si a analizei acestora am ales ca și ofertă finală, oferta primită de la CDA CONFORT STEEL cu 2,69 lei/ kg oțel fasonat Jar a TVA. De menționat este faptul ca prețul de oțel beton/ kg poate fluctua în + sau - în funcție de prețul cotat pe bursă.

ALGORiTHM CONSTRUCȚII S3


HOTARAREA Nr. 19 din 21.06.2018

AC


■* ’ i \    ' i \

AC AC


OHSAS 18001 ISO 14001 -4S09001 j


Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate — COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL in vederea furnizării de otel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

Coșocariu Alexandru-Dan

feta SX» COA COHFQBT STSEl SJtt,

C.f.F.; RO335S2SS1

Nr.Reg.: 123/2676/2014

Sediu: Str. Prelungirea Ghences, nr. 45, bh C3, se â, apt 46,

Brsgadiru, Ilfov,

Punct de lucru: Sțr. Prelungirea Gftencea, nr. 254A, apt 4,

Sector 6, București,

Depozit: Bd. Timișoara, nr. 356, Sector 6, București,

OFERTĂ DE PREȚ


SX dM-CQWO^T STffiL S.ifcL, unui dintre cei mai mări distribuitori de otel. beton din România, vă aduce la cunoștință oferta comercială dopa .cum urinează:

Denumire

produs

Csrscteristici

Dimensiune

(grosime)

K«3

Preț de

vânzare-ies / kg fără TVA

Preț de

vânzare ies/kg cu TVA

Otel beton fasonat

—.., ;............;

Gonfof m extras

armare

beneficiar

mra

To.

2-.Ș9

3.201

Menționăm că:

Transportul produselor este gratuit în șantier.

Prețui ofertei este valabil pentru plata îa tea re.

Pentru plată la termen (nu mas mult de 3©' zile}, prețul va fi majorât cu 30-50 lei/Tona fera TVA fata de prețul ofertei.

Prezenta oferta este valabila 3© de zile.

Pentru orice detaili legate de oferta, nu ezitați sa ne contactat!.


m    met sjll

©givwteta iîeL’©m<M525

: Bma I: W«efMbt@oeî fe 0 A    www,€felfeeț©fw©t

cwiw


From:

Senf:

Te:

Ce:

Snbject:

Âtțâebments:


Cristian Eremia - Miras internațional <cristfan.eremia@miras.ro>

Thursday, June 21,2018 11:56 AM 'Damian Viorei'

’Mihai Mircea1 RE: cerere oferta


IWTRAfîF a»^„. Luna.SKM_C22718061913331.pdf; Copy of Extras pereți îongitudinaîLxIs; Copy of Extras peretijds; Copy of Extras placa cota Ojțls; Copy of Extras Radier.xls; Schița armare 16.70m x 12m.dwg


Buna ziua,

Va transmitem mai jos oferta noastra pentru PROIECTUL REPUBLICA - Bdul Basarabiei Nr. 25B, sector 3, întocmite in baza extraselor de armatura transmise de dvs:

Denumire produs: otel fasonat / Complexitate: medie Calitate materia!: BST500S/B500C, dimensiuni R8 - 26 mm

f Analiza tehnica si execuție conform comanda si extras otel.

S'3o:tooo*ti/aîf


Armatura fasonata BST 500 C - R12 - 25 mm - 7100 tone, posibilitate de livrare in luna iulie 2018 - cca 200 -250 forte, diferența in transe lunare stabilite de comun acord in funcție de incarnarea secției.

Preț valabil pana la 31.07.2018 - 590 Euro/tona + TVA (Euro la cursul BNR din ziua facturării)

Prețul se actualizeaza lunar si poate fi majorat exclusiv in cazul majorării preturilor materiilor prime ori utilităților, ori de cate ori Vânzătorul va considera, in mod rezonabil, ca fiind necesara o asemenea majorare.

Prețul de referința pentru otelul beton este conform cotatiei primite in data de 08.08.2018 ~ fomizor SOVEL Grecia - 532 euro Z tona 4-TVÂ/coiae, respectiv 522 euro / tona +TVA/bara

Prețul menționai mai sus, nu include costurile referitoare la transportul mărcilor agabaritfce

Facturarea se face in baza analizei tehnice rezultate si aprobate conform proiectului transmis-calcul tehnic

Modalitatea de plata: conform contract

Transportul este inclus in preț pentru canfitati de min 18 tone/masina. Pentru livrări mai mici de 18 tone se va factura prețul transportului cu 50 Iei fara TVA/tona pentru diferența de cantitate

Taxa aferenta accesului în zona, daca este cazul, si costurile de descărcare sunt in sarcina Cumpărătorului.

Livrările se fee in termen de maxim 7 zile lucratoare de la confirmarea extrasului de către client si lansarea comenzii ferme, începând din 10.07.2018

Otelul este conform DIN 488, ST 009/2011 si se livrează cu certificate de calitate, declarație de conformitate, agrement tehnic, buletine de încercări mecanice pentru toate șarjele livrate si etichete pentru fiecare marca din desen, extras cu mărcile livrate, aviz de însoțire si factura fiscala.

Oferte este valabila in condițiile transmiterii documentației tehnice de execuție pentru întreaga cantitate contractata Termen de opțiune: 28.06.2018

Daca sunt necesare mai multe informații, va stau oricând la dispoziție.

Cu stima,

Cristian EREMIA

Asistent Vanzari

Mobil: 440 737 733 314

Email: cristian.eremia@miras.ro

pamiara VIore!


From:

Senfe

Te:

Ce:

Subject:

Attaebments:


Maria Stan <maria.stan@mairon.ro>    fsc,^,< 7 .ti.

Wednesday, June 20, 2018 8:52 AM    ;    ... T

viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro    | Ziua Luna. And

Adrianlonescu@maîron-gaîaîLfo; IONEL BULIGA

FW: OFERTA MAIRON GALAȚI SA

SKM_C22718061913330.pdf; Copy of Extras pereți longîtudinali.xîs; Copy of Extras peretiLxIs; Copy of Extras placa cota Q.xîs; Copy of Extras Radier jds; Schița armare 16.70mx 12m.dwg


Buna ziua,

Referitor la cererea dumneavoastră, va putem face următoarea oferta: Va putem oferi o cantitate lunara de maxim 350 tone otel beton

Preț -otel beton fasonat- 2.78 tei+tva/kg otel beton bare drepte- 2.62 Jei+tva/kg

Plata- OP avans

Transport- indus in șantier far a alte taxe

Oferta este valabila luna iulie, cu condiția ca pana la data de 22.06.2018 sa prifnîm de la dumneavoastră extrasele pentru minim 80 to, iar pana la 30.06.2018, restul extraselor pana la cantitatea de 350 tone.

Preturile pot fi confirmate sau renegociate pentru luna august, în funcție de evoluția preturilor de achiziție de la furnizori. O eventuala modificare a preturilor va fi anunțata pana la data de 23.07.2018.

Va mulțumesc si aștept răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,
Dambn Vlorei


Semfc

T@:

gwfejeet:


Buna ziua,


Ovidiu Poenar - Baurom Consîruct <owdiu.poenar@baurom.ro> Thursday, June 21,2018 10:44 AM Damian Viorel; BAU Mihaeia Negoita Re: FW: cerere oferta


in urma discuției avute cu colegii mei de ia departamentul de fasonat va putem oferi otel beton conform extras după cum urmeaza:

-    Otel beton fasonat 2,79 ron / kg

-    Otel beton debitat 2,74 ron / kg

-    otel beton brut 2,57 ron/kg

* oteiul beton cu diametru peste 18 se debiteza doar ia muitipiu de 2 {in căzui in care debitarea se face de ex. la 874 mm acesta se va încadra ia fasonat iar prețul va fi de 2,79 ron /kg)

Transportul este încîus in șantier Prețul nu conține TVA Valabilitate 30 ziîe.

Cu stima»

Ovidiu POENAR -

Director Zona

Mobil: 0742.229.099

E-mail: ovjdiu.ooenar@baurom.ro

BAUROM CONSTRUCT SRL Tei: 021.361.62.23; 031.425.09.00 Fax: 021.361.62.21 Web: http://www.baurom.ro

On Tue, Jun 19, 2018 at 1:46 PM, Damian Viorel < vioretdamian@38gontfomconstructiis3.ro

> wrote:

Cu mulțumiri,

Viorel Damian

Administrativ

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

BUCURE


Călea Dudeștl nr. 191, sector 3, 031084 București

ct/^eaf

£    Vă<î0


www.primarie3.f0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii economic@primarie3.ro

Nr. 116733/25.06.2018


Către,
DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVA

$    î

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consilii Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CD A CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de..........., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

,^7Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de,.r2£.C?fc.?r$.6v..............., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul "Hala Laminor”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN