Hotărârea nr. 272/2018

HCLS3 nr.272 din 26.06.2018 priv acord unui mand Pres CAal soc Algor Resid S3 - furnizare beton - Hala Laminor


:- ?r; ; MUNICIPIUL BUCUREȘTI

W'7 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117260/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 116680/25.06.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 269/22.06.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 115973/CP/22.06.2018;

-    Adresa nr. 1710/22.06.2018 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 100/22.06.2018);

-    Hotărârea nr. 18/21.06.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

-    Notă Concept nr. 1711/22.06.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 116733/25.06.2018 a Direcției Economice, Serviciul Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea General Beton Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Societățile Algorithm Residențial S3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MASEMNEAZĂ AR

MhlĂirĂ

NR. XjhL. DIN 26.06.2018


CABÎNET PRSMAR


Caka Dudsști fir, '91, sscLcr


031084 Sucureșn

w w w.p rî m a rî 63. ro


SECTOR 3


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021] 318 03 C4 e-mah Cobinetpî'irYiargjprinsrts'j.ro

CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație ai societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton România SRL și Heidelberg Cement România SRL pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor ia obiectivul "Hala Laminor"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere activitatea ce se desfășoară la obiectivul HALA LAMINOR pentru punerea în siguranță și reabilitarea clădirii consider că este necesară acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania și Heidelberg Cement Romania pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul HALA LAMINOR.

Pentru aceste considerente și având în vedere Raportul de specialitate nr. 116680/25.06.2018 al Direcției Economice, Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania și Heidelberg Cement Romania pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul HALA LAMINOR, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Nr. 116680/25.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și HeidelbergCement Romania S.A. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic - societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 269/22.06.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 115973/22.06.2018;

PRIMĂRIA

-    adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1710/22.06.2018 către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. (100/22.06.2018);

-    hotărârea nr. 18 din 21.06.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.;

-    nota de concept privind proiectul “Continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor prin achiziția de beton” nr. 1711/22.06.2018;

-ofertele însoțite de specificațiile tehnice transmise de societățile:

1.    General Beton România S.R.L. (oferta înregistrată cunr. 1696/21.06.2018);

2.    Holcim (România) S.A. (ofertă înregistrată cu nr. 1691/21.06.2018);

3.    HeidelbergCement România S.A. (ofertă înregistrată cu nr. 1692/21.06.2018);

-    H.C.L.S.3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

-    art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget"',

-    art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ”;

-art 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform căruia Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residențial S3 S.R.L., are următoarea atribuție: ’* hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

-art. 52 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

MC


,/m?»


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ISO 9001*290®    1400*172004 OHSAS 10001 *2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureș    PRIMAR

Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Tocai având ca obiect acordarea ținui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania și HeidelbergCement Romania, pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul LocaPal Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» f art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania și HeidelbergCement Romania, pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor,legale în vigioare.

Alqonthm


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL    @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,    ohs^u

> Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a,-dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă subscrisei de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta, reies următoarele:

-    Valoarea totală a' contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv T.V.A.

-    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

5.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Kr. «atâta*: 2*aa    te. wrtfficat î i Z3ft

ISO 14001:2004 OHSAS 1®D0l ;2DS7


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are tunătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential ' S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania și HeidelbergCement Romania, pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigioare

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 100 din 22.06.2018.


-V1 , A

vl , \


AC AC

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SSL    isCALsoHmacci®TRi™s3ssi.i I

.    A±lo li

L?*ua^eO Lupa    Anul okS.l. Ai

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242 -*>*”**«—»

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton

Romania si HeidelbergCement Romania pentru furnizarea de beton pentru

continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al

>    s

societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania si HeidelbergCement Romania pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata


AC AC

OHSAS 18001 ISO 14001 1509001

executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicitam acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor cu General Beton Romania si HeidelbergCement Romania pentru furnizarea de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Halei Laminor, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotar ar ea nr, 18 din data de 21.06.2018 a Consiliului de Administrație precum și nota concept ce stă la baza lucrărilor..

Cu deosebită considerație,

fi '

Cosocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.


SCALGORiTHMCCKST

INTRARE


iES

Ztu


■ Nr.......


t Luna
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS 18001 ț$O 14001 ISO9001


Aprob,

Alexandru-Dan Coșocariu Președinte Consiliu Administrație


NOTĂ CONCEPTProiect:    CONTINUAREA LUCRĂRILOR LA

OBIECTIVUL HALA LAMINOR PRIN ACHIZIȚIA DE BETON


-c't ,


i,AC, AC.. AC


OHSAS18001 ISO 14001 ISO 9001

Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Bun imobil - construcții și teren - situat în intravilanul municipiului București, situat în Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, în suprafață de 130.750,00 mp este în proprietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, potrivit:

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu- Sorin din București

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din București.

Contractele de Vânzare menționate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752 /1321 249 din 25.05.2015 eliberat de Primăria Municipiului București, au cuprins zece imobile compuse din terenuri și construcții, după cum urmeaza:

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


;‘u‘.

-A."


S>P)

Xl , 1


ROMAN IA

I sAMJJCffltw M>«uhA


OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001


•    Teren de 30.730,00 mp și patru construcții (30.728 mp din măsurători), inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr.214488, număr cadastral 214488, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 la 19.03.2015 subnr. 16430

•    Teren de 3.155 mp (3.156 mp din măsurători) și 15 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pt informare nr. 214306, număr cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16432

•    Teren de 10.303 mp (10 270 mp din măsurători) și 1 construcție, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 201765, număr cadastral 201765 emis de OCPIBBCPI Sector3 în 19.03.2015 sub nr 16434

•    Teren de 352 mp, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214273, număr cadastral 214273, emis de OCPIBBCPI Sector 3 inl9.03.2015 sub nr 16443

•    Teren de 553 mp, inscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr. 209751, număr cadastral 209751, emis de OCPIBBCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr. 16437

•    Teren de 10.114 mp și 9 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214489, număr cadastral 214489, emis de OCPIB BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16441

•    Teren de 808 mp (807 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr.214307, număr cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr.16439

•    Teren de 12898 mp (897 mp din măsurători) și 1 construcție, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214487, număr cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16424.

•    Teren de 2.220 mp (2.218 mp din măsurători) și 19 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214305, număr cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16.426

•    Teren de 59.617 mp (59614 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentrut. informare nr. 209760, număr cadastral 209670, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabilească interdicție de construire, sau transferul vreunei porțiuni din el în Domeniul Public al Municipiului București ca urmare a unei documentații de urbanism legal aprobate, dar ținem să subliniem că imobilele rezultate prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat în intravilan, în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 - anul construirii 1933.

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

POMÂNIA


JK^ AC, AC


ALGORtTHM CONSTRUCȚII S3


OHSAS 18001 ISO 14001 fSO90<

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locala și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere ca Hala Laminor este monument, în conformitate cu legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice:

>    Din cauza avariilor și degradărilor menționate în capitolul 6, există pericolul unui colaps local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - coip C6+C61 și a corpurilor C2, C4 și C5.

>    Având în vedere avariile și degradările constatate, cat si rezultatele calculului static echivalent clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rsl, corespunzătoare construcțiilor care „au un risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.

>    După realizarea proiectului de punere în siguranță, restaurare, reabilitare și construirea unei parcări subterane structura expertizată se va încadra în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală dar la care degradările nestructurale pot fi importante”.

>    Se vor continua lucrările de punere în siguranță prevăzute în Proiectul Tehnic de Punere în Siguranță realizat de Profesional Construct Proiectare în martie 2017;

Justificarea necesității proiectului

Având în vedere demararea lucrărilor la subsolul clădirii Hala LAMINOR dar și demararea lucrărilor de consolidare și refacere a fațadelor este necesară achiziția de beton. în același timp având în vedere cantitatile mari estimate conform tabelului de mai jos, este necesară încheierea

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


ROMANIA


QHSAS 1SQO1 }ȘQ 14001 JS


de contracte cu 2 furnizori de beton în așa fel încât să nu existe blocaj în livrarea de materie prima.

VOLUM DE BETON SI CANTITATI ESTIMATE DE ARMATURA PENTRU PEREȚI

Material

Volum

C30/37

11918

VOLUM DE BETON SI CANTITATI ESTIMATE DE ARMATURA PENTRU RADIER

Material

Volum

C25/30, PERMEABILITATE RIDICATA P10/8

26278

VOLUM DE BETON SI CANTITATI ESTIMATE DE ARMATURA PENTRU PLACA

Material

Volum

C30/37

19621

VOLUM DE BETON SIMPLU TURNAT SUB FUNDAȚIE (egalizare + protecție hidroizolatie)

Material

Volum

C8/10

5776

Prin urmare, în urma ofertelor primite considerăm oportună achziția de beton de la General Beton Romania iar ca și completare de la HeidelbergCement România.


ROMÂNIA

Wfc3&U I SXDVAnOU^MEUMJl

OHSAS 18001 iSO 14001 - ISO9QC


Menționăm faptul ca betonul poate sa fie transportat în mașini de maxim 9ms și având în vedere turnările mari care se vor desfășura în obiectivul Hala Laminor , peste 400 ms/ turnare, există posibilitatea ca un singur furnizor de beton să nu poată să facă față la un număr mare de transporturi.

Din acest motiv dorim sa avem posibilitatea să putem comanda și de la furnizorul situat pe locul 2 din punct de vedere al ofertei. Menționam faptul ca acesta va fi folosit doar în cazul în care General Beton Romania nu va avea capacitatea suficientă de transport.

Deasemenea facem mențiunea ca toți ofertanții sunt pe o raza de 6 km distanta față de Hala Laminor ceea ce va optimiza costurile de transport.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


1 (\

<7 t t

■*> 1 , \

AC

iiOP-'''

AC

iOHSAS 18001

ISO 14001 ISO 9001.


HOTARAREA Nr. 18 din 21.06.2018


Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitata, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu General Beton Romania si HeidelbergCement Romania in vederea furnizării de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de AdministrațieBETON TRADIȚIONAL

BETON RUTIER

BETON DE IN ALTA REZISTENTA AGREGATE STABILIZATE BETON CU REZISTENTE GARANTATE BETON SUPERFLUID BETON IZOLANT UȘOR ANTECALCULATII PENTRU LIVRĂRI SRIDH SI ÎNCERCĂRI PE BETOANE AGREGATE SELECȚIONATE


SISTEMUL DE MANAGEMENT

INTEGRAT CALITATE MEDIU

CERTIFICAT AEROQNIULC64 SREWISOSOMsmS CERTIFICAT ÂEKOQ 82SM SREKXSOMOOltmS


PRODCS CERREICAT


AE«

SREH 298:2014 SR 1361» :2M6 CP 012/1-2007

BETON LlW.,462,463, 464,465:466; 569,642,643ass

.....

Ziua^. Uma^AnU^jj

Șantier ; Obiectiv B.dui Basarabiei 256 - Hala Laminorului


’î


Stimate Client,

Ca urmare a cererii dumneavoastre, SC Generai Bef©n Remania SRL va face euneseirfca oferta de preț pentru clasele de beton soileîtai® si serviciile conexe, după cum urmea&a '

8»mp£ p« auteaaelu asm m£

Lei Ano

24.66

©empaflxa B66fKurtime>

LaSfore

266.66

Pempa fixa eu furtuna

Lcifara.

' 266.6®

talpa pe cutoeadu 62 ml

Letone

- schimbare* locului «Ee cslsre fe ^anrger

w

- dislocare pcmpi pe mrtcfaslu

LeV operațiune

1B0.1»

Pompare «ife 26 mc se taxeaxa 8a ore

Leltera

Ttatnaport «ana “A“ (emtem .«

ssu® canal'

^transport «aha V (tafta®    a

Leita

nu ©©axul

Taxe Incâreaiure letefeta cub 6    tar 8a toressll® SfM

Letone

ΩB©@

SSataore issta    46 mira ac

L®6S© asin

§®.e@

Beton cald s

.Leita

-660.

MBOWis taron®r de aer, accelerate de    Mreletor d© ta

LoBMnb

740


’ 3etonul cu retera p8.10 c 25.30 este mai scump cu 10 ron plus tva fata de reteta standard, iar clasa c 30.37 asigura din reteta de baza permeabilitatea pS.îO


1

€£ ©;/««€>    Oi® 4B^I„,SL,

O    S>2fc O-iei

x>/s*r    4^sisr

Preferite synt S@c@ șantier B.riuS Bas^rabte 2SS5 sect 3 București

Preferite HU e©sitin TVA.

VâbfeHItate oferta :30 sile.

Bn speranța unei coîabomri si pe viitor,v® mulțumim anticipat

Cu stima,

Lucian Gheocov

Manager Zona

SfiEobil: 073433.89.88

Email: îucian.gihe®cov@@eneraBfo©ton.r©

RSX București


Holcim


Atf..    2d?7?


Holcim (Romania) SA Cal Floreasca nr.169A, Corp B, et.7 014459 București Romania


Tel. +40(0)21 231 77 08/09 Fax +40(0)21 203 91 17 Nr. RC J40/399/2002 C.U.1.12253732 C.i.F. RO12253732 Capital subscris si varsat 205.268.057 lei


Compania: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 Către: Dl. DAMIAN VIOREL

SCAtGORiTK^cSmKf INTRARE    //Y? I

lEKiRE'—4<LU..L


206.2018

De la: robertmanasoiu@lafargeholcim.cofn

Subiect: Oferta Produse si Servicii - Pwiecf: INCINTA REPUBLICA

Buna ziua,

Va transmitem oferta noastre de produse si servicii, pentru lucrările de construcții pe care intenționați sa le executați in cadru! acestui proiect:

PRODUSE (beton)

...................."tW"*/,-

Prettwzmc)

C8/10CI04D16S3

IIBM(S-V)32,5R

196,25

C25/30C102D16S3 P8

IIA-LL42,5R

234,25

C30/37CI02D16S3

IIA-LL42.5R

253,25

ALTE SERVICII Si PRODUSE

S:-'

: Preț unitar (iei)

POMPARE AUTOPOMPA L 36 ~42m!

M3

22,00

POMPA STAȚIONARA 060 - 8@mm

Ora

190,00

POMPA STAȚIONARA D125mm

M3

30,00

DISTRIBUITOR BETON

RON/LUNA

7500,00

PREPARARE BETON PE TIMP Cakfurâ/Frfguros - M3

M3

12,00

ÎNCĂLZIRE MATERII PRIME BETON - M3

M3

6,00

TAXA ÎNCĂRCARE SUB CAPACITATE (Sub 7mc)

Cursa

75,00

TIMP DE AȘTEPTARE AUTOBETONSERA (peste 30 mln)

Ora

60,00

LIVRĂRI AzVAzi

M3

5,00

LIVRĂRI DUMINICA SI SĂRBĂTORI LEGALE

M3

15,00

RECICLARE BETON

M3

20,00

Pretorite includ transportul betonului pana la șantier. Preturile nu conțin TVA.

Valabilitate oferta: 3© zile

Betonul produs in statii/e ecologice de betoane ale Holcim (Romania) SA este certificat de Aemq si este produs conform normelor in vigoare, respectiv SR EN 206-1 si NE 014.

Materiile prime folosite la fabricarea betonului au fost aprovizionate si utilizate in mod responsabil, fapt confirmat prin certificarea BES 6001 (Responsible Sourcing) emisa de BRE Global UK.

Sistemul nostru de management integrat (calitate, mediu si securitate si sanatate in munca) este certificat conform ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 de către SGS.

Cu stima,

R@b@rt Manasob Reprezentant Vanzari 0755099853
HBDELBERGCEMENT

Remârâ S.Ă,


SCAIGORMC’;?

INTRARE


Șos, Bucursșii-Ptoieșii nr. 1A Bucharest Business Park Intrarea C, Etajul 1, Sector 1 București 013681, România 7    Tei.: 021 311 59 7576

;    Fax: 021 311 5973

iESERE .................. .

Ziua jg,J, Luna M-


To:    B-uI Viorii Damian

From:

Gabriel Nicula

Company: Algerithm Construcții SRL

Company:

HeidelbergOement România S„Â.

E-maii:    viorel.damian^algorithmconstr

uctiis3.ro

Phone:

+4/0723.236.422

Phone:    0723.287.721

Mobil:

0723.236.422

Date:    200010

E-maii:

Gabriel.NIcula@heidelbefgcementro

/Icesf cfoci/menf poate con/ine informații confidențiale. Dacă constatați că aceste no vă este adresat (sau că ap' primit faxul din greșeală) vă rugăm anunțați imediat expeditorul și distrugeți documentul. Orice copiere neautorizafă, dezvăluirea sau transmiterea acestor informații este interzisă cu desăvârșire. Vă rugăm anunțsți-ne imediat dacă ap primit acest mesaj din greșeală.

Stimate domn Viorel Damian,

Ca urmare a cererii dumneavoastră, avem piacerea de a va aduce la cunoscute preturile Ia beton precum si serviciile aferente proiectului dvs.: parcare +hala situat pe sos Industriilor 18

Obiectiv.

Volum estimai.

preț faratva • t

Nr.fCotI SAP.

Denumire produs

fi ' .'R0N.UM.

60472930

C8/10X0CI0,4Dmax16S3ll/A-S32.5R

mc loco șantier

193

60473215

C25/30XC2CI014Dmax16S3ll/A-S32.5R P12/10

mc loco șantier

238

60566172

C30/37XC2CI0,4Dmax16S3ifAS42,5R P12/10

mc loco șantier

248

*C8/10 nu seva pompa cu pompa fixa

ISe-

1: < si;

7

60636835

Diferența transportfpentru fiecare cursa neincarcata , la capacitate maxima automalaxor de 6 mc)

cursa

155

60472626

Serviciu staționare automalaxor mai mult de 45 min.

15 min.

25

60515195

Serviciu pompare (pompa mobila 36 L)

ore

295

60515196

Serviciu pompare (pompa mobila 42 L)

ore

310

Obs:

-    Preturile nu includ TVA. Preturile sunt cu serviciu transport inclus in preț.

-    Pentru cantitati mai mici de 6 mc/automalaxor se va aplica suplimentar serviciu diferența trasport.

-    Oferta este valabila 60 zile de Ea data emiterii

In speranța ca cele de mai sus vin in intampinarea așteptărilor dumneavoastră, va asiguram de intreaga noastra considerație si așteptam cu interes răspunsul la aceasta oferta.

Pentru orice alte informații va stăm la dispoziție.


Cu stima,

Gabriel Nicula

Reprezentant Vanzari București HeidelbergCement România S.A.

2/2DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 193, sector3,

031084 București

www.pntnarie3.ra

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maiî economiclJȘprîmariej.ra

Nr. 116733/25.06.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVA

* >

Aif ct'CSovPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliu Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de. beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CD A CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu

societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de..........., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NI "FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PWNlck ADRIANA

MEMBRI:    OO

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu

societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pubhce și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,    SECRETAR,

VĂDUVA IULIANA    VASILIU MARIANA

MEMBRI:    (

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN