Hotărârea nr. 27/2018

HCLS3 nr.27 din 29.01.2018 privind aprob indicatorilor tehnico-economici privind lucrari capitale de crestere a eficientei energetice si modernizare imobil din strada Lucretiu Patrascanu nr. 12, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucretiu Pătrăscanu nr. 12, Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 454/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 11332/23.01.2018 al Direcției Investirii si Achiziții si al Direcției învățământ:

>    5    5    3    3    *    7

-    Adresa nr. 1133 5/23.01.2018    a Direcției Investiții și Achiziții,

înregistrată cu nr. 449/CP/23.01.2018.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107- 2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12, Sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcțiile de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 27 DIN 29.01.2018

Anexa - HCLS niSxdin ..ĂOLM

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții „LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE IMOBIL DIN STRADA LUCRETIU PATRASCANU NR. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 10.198.718,96 LEI

2.196.958,00 EURO


din care: C+M:


8.378.358,21 LEI


1.804.825,00 EURO


EURO: 4.5867


2. Eșalonarea investiției (C+M)    8.378.358,21 LEI

AnulI    8.378.358,21 LEI


1.804.825 EURO 1.804.825 EURO


3. Capacitati finale:


Regim de inaltime:    S+P+3E

Suprafața Utila:    2.530,00 mp

Suprafața Desfasurata:    4.245,00 mp

Suprafața Construita:    860,56    mp

Lucrările propuse constau in lucrări de modernizare si consolidare a clădirii, izolarea termica a suprafețelor opace, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a celui peste subsol, refacerea finisajelor fațadelor, reconfigurare spațiala interioara astfel meat fiecare unitate sa cuprindă o camera, hol cu bucătărie si grup sanitar, refacerea finisajelor interioare, echiparea clădirii cu un lift de persoane, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare, revizia instalațiilor de încălzire si apa calda si aducerea in parametrii a instalației de panouri solare termice cu tuburi vidate.


4. Durata de realizare a investiției: 6 luni


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL BAUSTARKSRL YARDMAN SRL

FORTIORI CONSULTING SRL    I

DIRECȚIA INVATAMANT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MIHAELA NAGY-RADUCANUCalea Oudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl cabînetprimarigJprisriaries.ro


CABINET PRIMAR

j CABINET PRMÂR

| N, ............. ■ ;

{ Data......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor imobile aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobii din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-internat.

Investiția își propune următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfigurarea spațială interioară.

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții la unele imobile aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.

PRIMARDIRECȚIA INVESTIȚII $1 ACHIZIȚII


Calea Dudețti nr. îșî, sector 3,    ........................................... ....................' ' ' " ' ' ' ' " ' '

03Î0S4 București www,{Kîînarîe3.ro

telefon (cO4 «a) 31S 03 23-2S fiw{0O4 02!) JtS 03 04 e-maii foyestîtiiachizh«@pfimarfo3,fio

M

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobil

din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3

Având în vedere necesitatea realizării unor investiții Ia unele imobile aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru imobilul situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12 și s-a emis Certificatul de urbanism cu nr. 2443 din 17.11.2017, motiv pentru care este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

• Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobil din str.

Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-intemat.

Investiția își propune următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfigurarea spațială interioară.

Motivarea realizării obiectivului de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ, în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru eficientizarea energetică a clădirilor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

In acest context si ținând cont de concluziile (încadrarea in clasa de risc seismic RsII) si soluțiile cuprinse in Expertiza Tehnica ,vor avea prioritate lucrări minimale de intervenție : camasuirea pe ambele fete cu mortar M10T si plase din otel PC52( pe ambele direcții) a pereților longitudinali centrali din axele B si C.

De asemenea se vor camasui pereții transversali din axele 3,7,10 si 14 si se vor suprabetona planseele existente (care sunt realizate din fasii cu goluri rotunde) cu 5 cm de beton C20/25 si plase din otel PC52, inclusiv planseul peste ultimul nivel.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECTÎA ÎNVESTiTU Șt ACHIZIȚII


Lucrările capitale de creștere a eficienței energetice presupun:

■    Izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 10 cm grosime, protejată cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime. Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare controlată a aerului.

■    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren expandat de 20 cm, iar pentru planșeul peste subsolul tehnic se propune izolarea termică cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejată cu o masă de șpaclu armată.

■    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Lucrările capitale de modernizare presupun:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde desfacerea compartimentărilor existente atât interioare cât și exterioare și refacerea lor cu elemente ușoare de gips-carton, refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, etc;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice si modernizare imobil din str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 12, sector 3, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE. MARIUS POPESCU Ț \

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIM AEL A NAGY-RĂDUCANU
SECTORULUI

DIRECȚIA iNVESTIȚU Șl ACHIZIȚII


Cafea 0ydes$ or. 15T sector oj$q^4 Bucutesb

www4pnmMSe£re


telefon (&34<2K$ 3*&$3 25*28 &x{0â4 <**0 î*£ 03 *4

e-mâii IffifestitîbdskâtsiSterfmioei-rjei .-i

Nr. MS&..J


SECTORS


CABINET PRIMAR

Nr...........

^2L?L

Domnule Primar,

Având în vedere că a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru imobilul situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care să fie aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție privind creșterea performanței energetice și modernizarea imobilului menționat.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZi^l ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, p ' LUCRĂRI PUBLICE, N \

MARIUS POPESCU 1


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAELA NAGY-RĂDUCANUComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

păunig£ai)riana


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON1O-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

secretar, honțaru valericaComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ..................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEEAYORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:


MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ................., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAyORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

dFață de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCIS A-VERONIC A IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucretiu Pătrăscanu nr. 12, Sector 3

9    5    7

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucretiu Pătrăscanu nr. 12, Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

• • ••    5    •

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN