Hotărârea nr. 269/2018

HCLS3 nr. 269 din 26.06.2018 privind aprob proiectului Construire complex multifunct p activ didactice si sport la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu


■-■■■ «Uf iOPiiUL BUCUREȘTI

SvJ CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

/ ................. .....11 .......................-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117187/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 117007/25.06.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Implementarea Proiectelor;

-    Adresa nr. 117042/25.06.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ” îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 ” Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă proiectul „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, în cuantum de

8,724,414.50 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174,488.29 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția învățământ și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

/


/ f

CONIjRk^jț SE 4’‘"


EAZA

AR

IHĂITĂ


MAR[

NR.

DIN 26.06.2018


PRIMĂRIA

SECTORULUI <

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


SECTOR 3

Caîes Di


dești nr. igi, sector 3,    —————————

CABINET PRIMAR


031084 București

www.primarie3.r0

Nr.


idefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-înaîS ca b^ncAprirn 3 r@pri manevre

n.,.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)" face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu.

Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul primar și gimnazial.

Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 '"îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.1/mvățământ obligatoriu, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport Ea Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)".

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând seama de raportul de specialitate al DSPDD, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBE
a’polLj. Blcu-csIe www_pfîrRE5'ieT,,rt3

tekfon [»04Liij 31 i«3    - z5

&âx [0040213 y 3.03.04 e-tnaiS strateg fi (5) p 'imr1c3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursarii/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu.

Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul primar și gimnazial.

Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1.    valoarea totală a proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, în cuantum de 8,724,414.50 lei (inclusiv TVA).

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174,488.29 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”.

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1/învățământ obligatoriu, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

\jîntocmit, Simona Aiaîkeea BălașaCĂTRE.în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4”, „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare si Extindere- Școala gimnaziala nr. 81”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)” si „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Prog    dezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conhsia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂLNJCAADRIANA

MEMBRI:    Vi/f

RADU CONSTANTIN    1

FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARUVALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ..................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:    ’

MARINEATĂ MARCEL >

RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ............., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL /

NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pubjice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NliRAVORA'BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:    {

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA