Hotărârea nr. 268/2018

HCLS3 nr. 268 din 26.06.2018 privind aprob proiectului Lucrari capitale de cresterea ef energ si moderniz Colegiul Tehn Costin Nenitescu - corp C4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

9    9    "

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117178/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 117004/25.06.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Implementarea Proiectelor;

-    Adresa nr. 117042/25.06.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

A

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ” îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 ” Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare ”, Obiectiv Specific 10.2;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „îmbunătățirea infrastructurii educaționale''. Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație șiformare'', Obiectiv Specific 10.2.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4”, în. cuantum de 5,173,376.60 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 103,467.53 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu

-    corp C4”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu

-    corp C4”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDIEAZA

AR

IHĂITĂ

NR. ..&£.& DIN 26.06.2018

PR!MĂ3iA'H|

CABINET PRIMAR


SECTORULUi <

bucurești J

SECTOR 3

Calea s.’)udești nr, iși, sector

031084 SucLireșțs

www.primafie3.r0

telefon fooo    318 03 23 - 28

fe (OO4 Q2:1 318 O5 O4

e-mail csmart® prisma

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

.........IBJ9Î........

^£$.06.

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor

eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4" face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2.

Investițiile din cadrul Obiectivului Specific 10.2 vizează intervenții în infrastructura educațională pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Modificările impuse prin legea educației au determinat reducerea numărului școlilor profesionale și preluarea activităților de formare tehnică și profesională preponderent prin intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea învățământului profesional, prin creșterea duratei de pregătire profesională la 3 ani și accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impune investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice și în învățământul profesional în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4".

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând seama de raportul de specialitate al DSPDD, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.O31O&4 BbCU'CStt: www-prcrcisi'ieîJ'G

telefon [JW4 u-zi) 31 ă 03 23 - 26 Eax (004011) 3-5,03.04 e-mali strateg ti ijiiip'irrzr1c3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a

cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare

Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4” face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2.

Investițiile din cadrul Obiectivului Specific 10.2 vizează intervenții în infrastructura educațională pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Modificările impuse prin legea educației au determinat reducerea numărului școlilor profesionale și preluarea activităților de formare tehnică și profesională preponderent prin intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea învățământului profesional, prin creșterea duratei de pregătire profesională la 3 ani și accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impune investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice și în învățământul profesional. în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4", ce cuprinde următoarele cheltuieli:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


1.    valoarea totală a proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4”, în cuantum de 5,173,376.60 lei (inclusiv TVA).

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 103,467.53 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4”.

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu -corp C4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

AndreemCiripan

I întocmit, Simona lĂraîreea Băl așa
CĂTRE,

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3. vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , ..Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4”, ..Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare si Extindere- Școala gimnaziala nr. 81”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)” si „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Prog    lezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comica de studiu prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ........a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PR^ȘEMNTE,

PĂU^CA/DRIANA

MEMBRI:    p

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ......<<?.£...    .................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectului ..Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domemului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL    ’

RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ..........., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4"' și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-S1MA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ^Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA