Hotărârea nr. 267/2018

HCLS3 nr. 267 din 26.06.2018 aprob proiectului Lucrari capitale de cresterea ef energ si modernizare - Lic Tehn Th Pallady


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117211/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 117001/25.06.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Implementarea Proiectelor;

-    Adresa nr. 117042/25.06.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ” îmbunătățirea infrastructurii educaționale'/ Prioritatea de investiții 10.1 ” Investițiile în educație, și formare, inclusiv informare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare’/ Obiectiv Specific 10.2;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare -Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre

finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „îmbunătățirea infrastructurii educaționale”Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, în cuantum de 5,630,050.09 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 112,601.00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

nr. .2LT

DIN 26.06.2018

:&O;    PRIMĂRIA

CABINET PRIMAR


SECTOR 3


iMiSy SECTORULUI < BUCUR^n^>

Caisa Dud^ștl nr. 'și, sesterț 03:084 Bucdrsșts

www.pri marte3 .ro

CABINET PRIMAR

n,.............. ;

e4ta.....


telefon {004 02?} pâ 03 23 - 28 fex (OO4 021] 318 O; O4 e-snail cabinetpnrnaog'prb-iaaî'ie^ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 20X4-2020

Proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10A "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2.

Investițiile din cadrul Obiectivului Specific 10.2 vizează intervenții în infrastructura educațională pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Modificările impuse prin legea educației au determinat reducerea numărului școlilor profesionale și preluarea activităților de formare tehnică și profesională preponderent prin intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea învățământului profesional, prin creșterea duratei de pregătire profesională la 3 ani și accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impune investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice și în învățământul profesional în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând seama de raportul de specialitate al DSPDD, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Calea 3‘udcuti rr. 191. sector 0310^4 Elcu'csIe WWW.prin9arie3.rtS

telefon [004tiu 316^323-26 lax (004021) 3-5.03.c4 e-msii strategii>jȘp'iiraricx.ro


kwâr;A SECTORULUI 3

OÎF-J-. STA STRATEGII și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ    j

INTRARE i IEȘIRE    j

,.sKJ£^d$ j

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” face parte din Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2.

Investițiile din cadrul Obiectivului Specific 10.2 vizează intervenții în infrastructura educațională pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Modificările impuse prin legea educației au determinat reducerea numărului școlilor profesionale și preluarea activităților de formare tehnica și profesională preponderent prin intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea învățământului profesional, prin creșterea duratei de pregătire profesională la 3 ani și accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impune investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice și în învățământul profesional. în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

Continuând demersul inițiat atat în Programul Operațional Regional 2007-2013, cat si în cadrul Programului Operațional Regional 2014 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1.    valoarea totală a proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, în cuantum de 5,630,050.09 lei (inclusiv TVA).

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 112,601.00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”.

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 "îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

AndreeajCiripanCĂTRE,

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenitescu - corp C4” , „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare si Extindere- Școala gimnaziala nr. 81”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)” si „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Prog    lezvoltare Durabila

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ..    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAV0RABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEMOTE, PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ....................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectului ^Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA EDENA- DANIELA

MEMBRI:    ' '

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare -Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de ............, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia dejnvățământ. activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VO1NEAINOCENȚEI IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare -Liceul Tehnologic Theodor Pallady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady'' și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN