Hotărârea nr. 264/2018

HCLS3 nr. 264 din 26.06.2018 privind modif An. 2 la HCLS 3 nr. 242 12.06.2017 privind aprob modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in ve


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 Ia HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii

9

către întreprinderile publice» având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

9    9    7
Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 117216/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 116537/25.06.2018 al Direcției de învățământ,

-    HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă

-    HCLS 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S 3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contracte ce are ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr, 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

-    Adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 115317/21.06.2018;

-    Adresa nr. 116542/25.06.2018 a Direcției învățământ ----- Serviciul Administrare

9    5

Unități de învățământ,

In conformitate cu prevederile :

-    Caietului de sarcini - Anexa nr. 2 1a HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, capitolul III --Execuția lucrărilor- pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. .III - Propunerea financiară, potrivit căreia: ”în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3”.

-    Art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4), din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Caietul de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017, se modifică după cum urmează:

1.    Se aprobă noile categorii de lucrări propuse - normele compuse P - structură și cantitățile

necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la „Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș”, prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

2.    Se aprobă noile categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor

stabilite prin proiectul de execuție la „Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș”, privind următoarele grupe principale de lucrări:

-    Lucrări la specializarea HVAC,

-    Lucrări la sistemul de ventilație,

-    Lucrări la grupul de pompare la rezervorul de incendiu,

-    Lucrări la gospodăria de apă,

-    Lucrări la instalațiile electrice pentru priza artificială de pământ,

-    Lucrări de instalații de curenți slabi,

-    Lucrări TCVI,

-    Lucrări la instalații electrice,

-    Lucrări de arhitectură.

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse - P, propuse spre aprobare conform pct. 1 cât și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prin HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 și HCLS 3 nr. 550/07.11.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare, prezentate conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

3.    Se renunță la cantități din categoriile de lucrări - norme compuse - P, cuprinse în Anexa 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, corespunzătoare soluțiilor propuse spre înlocuire, conform pct. 1 și pct. 2 din prezenta hotărâre și care se constituie în Note de Renunțare, prevăzute în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. Noile categorii de lucrări aprobate prin prezenta hotărâre nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii noi de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017.

Art. III. Noile categorii de lucrări aprobate prin prezenta hotărâre nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări 8878/01.08.2017 și prin actele adiționale ulterioare.

9

Art. IV. Celelate prevederi ale H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017, rămân neschimbate.

Art. V. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

PRIMĂRIA

CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CAB1NBT PRIMAR

Nr.


ifî»# SECTORULUI <C

Calea Dudertî nr. 19;,

031084 București

www.pn1rsane3.ro

telefon {004 02 0 318 03 23 - 28 fex (004 021} 318 03 04 s-maii cabinetprimar^'-pnrriane-j.rQ

Data....../

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Luând în considerare :

Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public,

-    Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017, cu referire consiliere metodologică, cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice,

-    H.C.L.S.3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

-    Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu ia prezenta, unde se precizează la art.19.1 ca pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017, iar la art.10.1 alin. (6) se precizează ca serviciile de proiectare se refera la: elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12,06.2017 pentru aprobarea unor noi categorii de lucrări - norme compuse - P - structură și cantități , privind realizarea structurilor de beton armat prefabricat și a utilizării panourilor de tip sandwich la anveloparea sălilor de sport la unele obiective de investiții.

în conformitate cu prevederile:

Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III - Execuția lucrărilor - pct.B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.lll - Propunerea financiara prevede ca :„/n cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor


CABINET PRIMAR

face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3";

Având în vedere:

-    Adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Resîdențial SRL,

-    Memoriul justificativ al proiectantului SC TUDOR ARHCONS, anexat la adresa nr.264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017, prin:

-    Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse - P - structură și cantitățile necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș", prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

-    Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș".

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse - P, propuse spre aprobare conform pct. 1 cât și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prin HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 și HCLS 3 nr. 550/07.11.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/-07.11.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări 8878/01.08.2017 șî prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări propuse conform Notei de justificare a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceeași Nota de justificare și care se constituie prin Nota de Renunțare.

Noile categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform notei de justificare a proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție si a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr.8878/01,082017 si a actelor adiționale ulterioare.

Având în vedere cele mai sus prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei Nr. 2 la HCLS 3 Nr.242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, modificată și completată prin HCLS 3 Nr. 550/07.11.2017, privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.


Șos. Mibai Bravu nr. 42S, sector 3, 030328 București www.primarie3.tt»

tefofers (004 021) 326 04 27

e-mail invatamant@primarie3.r0


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 ar. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Luând în considerare:

-    Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public,

-    Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017, cu referire consiliere metodologică, cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice,

-    H.C.L.S.3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

-    Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu la prezenta, unde se precizează la art. 19.1 ca pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07,2017, iar Ia art. 10.1 alin. (6) se precizează ca serviciile de proiectare se refera la: elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 pentru aprobarea unor noi categorii de lucrări - norme compuse - P -structură și cantități, privind realizarea structurilor de beton armat prefabricat și a utilizării panourilor de tip sandwich la anveloparea sălilor de sport la unele obiective de investiții.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

în conformitate cu prevederile:

Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III -Execuția lucrărilor - pctB Realizarea lucrărilor de C+M - pct.HI - Propunerea financiara prevede ca : „ în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3";

Având în vedere:

-    Adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

-    Memoriul justificativ al proiectantului SC TUDOR ARHCONS, anexat la adresa nr. 264/21.06.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017, prin:

1.    Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse - P -structură și cantitățile necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș", prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

2.    Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș", privind următoarele grupe principale de lucrări:

-    Lucrări la specializarea HVAC,

-    Lucrări la sistemul de ventilație,

-    Lucrări la grupul de pompare la rezervorul de incendiu,

-    Lucrări la gospodăria de apă,

-    Lucrări la instalațiile electrice pentru priza artificială de pământ,

-    Lucrări de instalații de curenți slabi,

-    Lucrări TCVI,

-    Lucrări la instalații electrice,

-    Lucrări de arhitectură.

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse - P, propuse spre aprobare conform pct. 1 cât și a unor norme compuse ~~ P, folosite și aprobate prin HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 și HCLS 3 nr. 550/07.11.2017.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul Îndeplinirii atribuțiilor legale. Datei© pot fi dezvăluite unor terț în baza unui temei legat justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datate trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare, prezentate conform Anexei 2 la prezenta.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/-7.11,2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări 8878/01.08.2017 și prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări propuse conform Notei de justificare a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceeași Nota de justificare și care se constituie prin Nota de Renunțare - Anexa 3 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere că noile soluții propuse urmăresc optimizarea unor soluții inițiale cât și creșterea calității produsului final, prețul negociat pentru noile categorii de lucrări aprobate se va efectua astfel încât valoarea totală a lucrărilor prevăzute prin contractul nr. 8878/01.08.2017 și actele adiționale ulterioare la "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș”, să nu fie depășită.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL Gțâi gg (g

S« jfc* fl    Uf * 3M? cortftc* ' £4» «J eartHkat

O OAL    ISO 9001:2008 3SO 14061:20fM OHSAS 1BM)-

Algorithm

Residential S3 s.r.l..


Sediu! Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

_Camerele C3, C4, C5, Sector 3. __

K)C    âXJdo.&cQ
Către : DIRECȚIA DE IN VAT AMANT A PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 -BUCUREȘTI
Adresa de înaintare

Nr.    din ..

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Având in vedere scopul nostru de optimizare a soluțiilor inițiale si creștere a calitatii produsului final din proiectul de execuție aferent contactului nr. 8878/01.08.2017 cu privire la obiectivul Școala Gimnaziala "Nicolae Labis " (fosta nr.89),

va înaintam spre aprobare, in 3 exemplare originale:

-    Memoriul justificativ al proiectantului referitor la noile soluții;

-    Centralizator cu Noile Soluții - categorii noi de lucrări - P uri Noi;

-    Centralizator cu Noile Soluții - Notele de Comanda Suplimentare pe total obiectiv;

-    Centralizator cu Notele de Renunțare - pe total obiectiv.

stima

% ALGORITHM >1 RESIDENTIAL S3

S.R.L

MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru optimizarea si imbunatatirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la “Complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta 89), sector 3, București aferent contractului 8878/01.08.2017 incheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, s-au propus soluții noi pentru care nu exista corespondent in lista de activitati cu preturi unitare inițiale aprobate (P-uri) ceea ce duce la imposibilitatea decontării ulterioare a acestor lucrări. La fel pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat ca deși anumite activitati au corespondent in P-urile inițiale, ele nu se regăsesc in devizul valoric aferent investiției sus menționate, ele fiind folosite pentru celelalte obiective din cadrul aceluiași contract. O a treia situație constatata este aceea in care exista activitati care au corespondent atat in P-uri cat si in devizul valoric, dar cantitatile de lucrări efectiv executate diferă atat cu plus cat si cu minus fata de cele contractate inițial.

Având in vedere cele prezentate propunem rezolvarea situațiilor prezentate astfel:

1.    Pentru lucrările care nu au corespondent in P-urile existente am întocmit unele noi care sa reflecte activitățile, materialele si utilajele folosite pentru derularea lor.

2.    Pentru lucrările care au corespondent in P-urile inițiale, se vor utiliza acestea Împreuna cu cantitatile de lucrări aferente pentru întocmirea unor devize de lucrări noi

3.    Pentru lucrările la care exista diferente de cantitati, acestea se vor regla printr-un deviz nou cu cantitatile aferente reale.

Facem mențiunea ca pentru toate lucrările si cantitatile suplimentare aparute se vor da note de renunțare la alte categorii de lucrări care nu se executa deloc sau care nu se executa in cantitatea prevăzută in devizul inițial astfel incat sa nu fie manta sub nicio forma valoarea inițiala a investiției acceptandu-se doar o valoare micsqi


Astfel propunem Întocmirea unor P-uri noi după cum urmeaza:

La specializarea ARHITECTURA,:

Pentru execuția sistemului pluvial al corpului de clădire al scolii care este atipic avand in vedere faptul ca jgheaburile sunt ascunse in atic , negasind

corespondenta si neputand fi asimilate cu nici unul din preturile aprobate , pentru a putea fi decontate s-au introdus P-A001 si P-A0O2 . In compensare , pentru a nu se depăși valoarea investiției, s-au dat note de renunțare la cantitati de lucrări care nu mai sunt necesare a se executa (respectiv P021, P022, P027, P081, P121).

La specializarea HVAC :

-    Se renunța la tubulatura circulara flexibila neizolata de 0125 (respectiv P145), din aluminiu laminat, aferenta valvelor circulare de 0100 si se suplimentează cu tubulatura circulara flexibila neizolata de 0100 (conform P028V) in vederea eliminării fitingurilor (reducții 0125/100);

-    Se renunța la tubulatura circulara flexibila neizolata de 0250 (respectiv P204) , din aluminiu laminat si se suplimentează cu tubulatura circulara flexibila izolata de 0250 (conform P029V), in vederea evitării condensului;

-    Se renunța la grilele liniare cu simpla deflexie 500x225 (respectiv P218) si se suplimentează cu grile liniare simple deflexie 825x75mm (conform P030V), deoarece grilele de 500x225 nu se pot monta pe tubulatura spiro de 0250 avand in vedere diferența de gabarit;

-    Se renunța la grilele exterioare de 0400 (respectiv P229) si se suplimentează cu grile exterioare rectangulare 1000xl80mm si 500x250 (conform P031V, P032V). La inaltimea de montaj a recuperatoarelor, tubulatura de introducere si evacuare aer se afla la nivelul jgheabului. Pentru a nu străpunge jgheabul s-a luat măsură procurării unor grile rectangulare, care se vor monta sub jgheab. Orice expunere a tubulaturii spiro la exterior poate duce la deteriorarea materialului mai ușor. S-a avut in vedere o îmbunătățire a calitatii instalației cat si o mărire a timpului de exploatare. ,


-    Se renunța la grilele de transfer de 260x160mm (respectiv P23lh suplimentează cu grile de transfer de 300x150mm (conform P033V), deoarece' de 260x160mm sunt atipice ca dimensiuni, se produc pe comanda;

-    Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea suplimentarii sistemului de ventilare existent cu aparate de climatizare tip split, de 24000 BTU


(conform P034V), in sala de sport. Montarea acestor aparate este benefica pentru desfasurarea activităților specifice in sala de sport pe perioada calda. Ventilarea aerului este asigurata prin recuperatoarele de căldură. în compensare, pentru a nu se depăși valoarea totala a investiției se va renunța la o parte din tubulatura spiro (respectiv P145,146,147,197,198,199).

Pentru grupul de pompare de la rezervorul de incendiu s-a ales varianta cu țeava de otel zincata (conform P036S), montata prin fitinguri cu filete. Varianta la care se renunța (respectiv P525), țeava de otel zincata montata prin cuple Victaulic, este un sistem care se folosește la instalațiile de stins incendiu. Aceste cuple au un cost foarte ridicat fata de sistemul clasic, prin filete. Soluția adoptata duce la o economie la bugetul lucrării.

Pentru gospodăria de apa s-a ales un rezervor tampon de 1000 1 (conform P035S), de dimensiuni reduse, pentru o buna amplasare a echipamentelor in camera tehnica, in locul rezervorului tampon de 20001 (respectiv P572). Aceasta soluție a putut fi adoptata avand in vedere ca nu sunt afectați parametrii tehnici (debit, presiune) proiectați.


La instalațiile electrice, pentru priza artificiala de pamant, s-ah    tar

10 bucăți electrozi din țeava galvanizata olzn 02” de 2.Om lungime (cohîbrrrrP027E)? ingropati in pamant la adancimea de -0.8m cota superioara. Aceștia se vor lega intre ei cu platbanda de olzn 40x4mm si se vor racorda la priza de pamant montata perimetral, pentru a nu depăși valorile de 4L> după echipotentializare.

La instalațiile de curenti slabi s-a ales suplimentarea detecției de incendiu cu o bariera de fum 50x15m (conform P037CS si P039S). Acest sistem este foarte util pentru clădiri cu tavane înalte, respectiv săli de sport, sau in situații in care fumul poate fi împrăștiat intr-o zona destul de mare înainte de a fi detectat.


La categoria de lucrări TCVI, pentru optimizarea sistemului de voce-date cat si a sistemului de supraveghere s-au introdus P042CS , P044CS , P040CS pentru calculatoarele server si monitorul de 32" aferente .

La instalațiile electrice, pentru execuție s-a decis a se alege o soluție mai buna, reconfigurata pe standarde si norme actualizate si in conformitate cu evoluția noilor tehnologii si a materialelor aflate pe piața de profil (conform P011E, P012E, P013E, P014E, P015E, P016E, P017E, P018E, P019E, P020E, P021E ,P022E, P023E, P024E, P025E, P026E, P001E, P002E, P003E, P004E, P005E, P006E, P007E, P008E, P009E, P010E, P038CS, P041CS, P043CS, P045CS, P046CS ) si se dau note de renunțare din P304, P305, P307, P374, P309, P311, P315, P294, P295, P296, P297, P299, P300, P368A, P301, P303, P416, P417, P418, P427, P428, P435, P436, P306A, P443, P452, P453.

P-urile existente in cadrul contractului fara a fi folosite la devizul proiectului prezent si care propunem sa fie utilizate si in cadrul acestui proiect ar fi:


La specializarea arhitectura:

-    P662 Panouri sandwich izolat cu vata mineral 10 cm pentru acoperi

-    PI00 Pardoseli Săli de clasa parchet La specializarea HVAC:

-    P473A Țeava din polipropilenapentru apa rece si calda menajera inclusiv îmbinarea d^O-63

-    P279, P288 Baterie de încălzire electrica montata pe tubulatura, P=9 Kw/400/50Hz, procurare si montare


La specializarea instalații electrice:

-    P359 Tablou electric centrala termica TCT

-    P360 Tablou electric generai TCV

-    P 339 Tablou electric statie de incendiu TSPI

-    P 394 Paratraznet

La specializarea instalații sanitare clădire:

- P473A Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera inclusiv montarea conductelor d—20-63

P-urile folosite in cadrul devizului proiectului si la care se constata diferente de cantitati care se executa real ar fi:

La specializarea arhitectura:

- P662 PANOU SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA 10 ACOPERIȘ

CM PENTRU


- P071 Pereți de compari, simplu placați in interiorul vestiarelor

- P073 Plafon suspendat din placi gips carton normal

- P098 Piatra naturala (strat uzura) inclusiv plinta (h = 10 cm)

La specilizarea rezistenta:


-    P013 Beton scări C30/37

-    POM Cofraj scări

-    P015 Armatura scări BST 500

-    P606 Beton armat C25/30 in grinzi de fundare

La specializarea HVAC:

-    PI 27 Izolarea termica a conductelor

-    P186 Sistem distribuitor-colector, amplasat in centrala termica

-    P144 Tubulatura rectangulara din tabla zincata pentru intoducere / evacuare aer

-    P147 Tubulatura circulara rigida tip SPIRO d=200

-    P200 Tubulatura circulara rigida tip SPIRO d=400

-    P160 Radiatoare 22-600x800

-    P161 Radiatoare 22-600x1000

-    P245 Radiatoare 33-600x1800

La specializarea electrice:

-    P298 corp de iluminat echipat cu sursa LED 55.3 W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 20 (CIL7)

-    P302 corp de iluminat de tip siguranța, cu sursa LED lx5W, montaj aparent, cu autonomie 1 h, pentru marcare hidranti, permanent, include toate accesoriile de prindere si montaj (H)

-    P306 Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea focului N2XH 3x2.5 ,Un-lkV

-    P308 Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea^feeutui N2XH 5x2.5 , Un=lkV

-    P312 Tub protecție fara halogen d=20 mm

-    P313 Tub protecție flexibil material plastic d^32 mm

~ P318 comutator 1OA/230V, montaj îngropat, cu doza de aparat, IP 20

-    P319 priza dubla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor

-    P320 Doza distribuție, normala / etanșa

-    P323 Platbanda OLZn 25x4 (olOmm) + sistem de prindere

-    P351 priza simpla cu contact de protecție 2P-HPE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor

La specializarea curenti slabi:

-    P404 detector optic de fum

-    P405 detector multicriterial de temperature si fum

-    P406 soclu detector cu izolatori

-    P415 acumulator 12V/7 Ah

-    P423 patchapanel CAT 6

-    P425 priza RJ45 CAT 5e

-    P426 Switch 8x10/100/1000T

-    P438 Camera fixa video de interior

-    P440 Lentila 3.5-8 mm

-    P441 Video balun

-    P442 Cablu FTP cat 5e

La specializarea sanitare:

-    P469 Instalația completa pentru lavoar simplu

-    P472 Pisoar din porțelan, ventil si sifon de scurgere

-    P473A Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera d= 20-63

-    P475 Izolație termica din cauciuc sintetic expandat, pentru conducte din polipropilena

-    P484 Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila

-    P485 Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare

-    P486 Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara d=40-100

-    P495 Țeava de otel zincat PN25,

-    P485 Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare

-    P517 Hidrant exterior suprateran Dn80 cu protecție la rupere si antieruptie

-    P599 Statie pompare Apa potabila (1F+1R)


-    P571 Recipient de hidrofor sub presiune V=50L PnlO Bar

-    P531 Vana sertar, Pn 16

Menționam ca si pentru aceste situații s-au dat Note de Renunțare pentru alte acîivitati total sau parțial din cantitati conform centralizatoarelor anexate: P048A, P053,P048A, P123, P084, P085, P084, P091, P096, P099, P102, P001, PG02, PO03, P0O4, P005, P006, PO07, P008, P009, P010, P012, PI 16, P605, P606A, P125, P126, P211, P212, P213, P230, P159,P253, P278, P270, P255, P272, P260, P175, P176, P274, P275, P267, P287, P358, P322, P328, P402, P397, P398A, P403, P400, P401A, P340, P347, P348, P349, P410, P414P429, P430, P431, P432, P433, P434, P434A, P602, P437, P439, P444A, P602, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P444, P582, P491, P512, P474, P502, P484, P503, P504, P33OA, P002A, P505, P506, P510, P506, P513, P485, P504, P330A,P506, P569, P565, P603, P524, P573, P569, P524.

întocmitExecutant

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Mcts s HZ. Iw.oG.frtf


Construite complex multifuncțional pentru atfcivltatl didactice sl sport ia Școala Gimnaziala ”NICCLA£ LABIS" (fosta nr. SS|,


Sector 3 - Bucurest î

NOILE SOLUȚII

CENTRALIZATOR N.C.S. - CATEGORII NOI DE LUCRĂRI - NORME COMPUSE “P"

i    CAPITOL UJCRARI

UM    [ CANTITATE

:: ' .. ...... . ... . - .....’,.: .................:.-. ...

..

P-A0C1

SISTEM DE SCURGERE APE FLUVIALE-JGHEABURi MONTATE IN ATIC

66.00

P-A0G2

SISTEM DE SCURGERE APE PLUV1ALE-8URLANE

rn

2.80-00

TOTAL

iwm

P02SV

VA05A TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA NEIZOLATA Î0OMM

m1

wo

P029V

. - .....-■

VA05A TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA 250MM

ml

10

PQ30V

VB15S1 GRILA LINIARA SIMPLA OEFL6XIE 825X75

buc

60 j

PO31V

VBÎ5A1 GRILA EXTERIOARĂ COMPLET ECHIPATA 500X250

buc

2

P032V

V8Î5CL GRILA EXTERIOARA COMPLET ECHIPATA ÎOOOXISO

buc

10

. P033V

VB15A1 GRILA DE TRANSFER COMPLET ECHIPATA 500X350

• buc

n. I

P034V

V83GA1 SISTEM CLIMATIZARE TIP SPLIT DE 24OOOBTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE PERETE

‘ buc

6 Ay

TOTAL

---- ;

G

EtECFRlCE

țo\0.

POO1E .

6E12A1 CIL TIP SPOT, CU MODUL LED ZOW, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, IP4G, KiT EMERGENTA 2H

buc

13

P002E

EE12A1 OL TIP SPOT, CU MODUL LEO 20W, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, (P44

buc

60 ■

P003E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06~lR-28-:L8lED, 18.3W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT APARENT, 1P65

buc

LI

P004E

EE12GÎ CIL Ol DISPERSOR, RPAD-06-1R-4B-18LED, 39W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP65, KIT EMERGENTA 2H

buc

2

P005E

ÎEX2G1 OL CU DISPERSOR, FIPAD-Q6-1R-4B-1SLED, 3SW, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ APARENT, IPS5

buc

2 1

POOGE

:E1281 CIL CU DISPERSOR. MODUL LED 55W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP20,

(iT EMERGENTA 2H

buc

28

P007E (

L.

IE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAD-06-lfV58-18LED HP, 73W, IP65. APARENT,

3RATAR PROTECȚIE, BALAST ELECTRONIC

1BOR WWS <

*«U_CAPITOL LUCRĂRI

r ■■■ ■■

UM    [ CANTITATE

P008E

EE12G1 ateu DI5PERSOR, FIPAD-06-1R-5848LED HP, 73W, IP65, APARENT, GRATAft, KIT EMERGENTA 2H

buc j    12

P0G9E

EEÎ2G1 CIL CU LĂMPI FLUORESCENTE, TL-0 2X36W, IP6S

buc    |    3

poioe

ED10A1 BUTON CU REVENIRE PENTRU ILUMINAT, 230V, 10A, tP40, ALB, 2 MODULE

buc

10

rauE

EBOXA CONDUCTOR CUPRU TIP Hfl7Z-K L5 MMP

ml

3800

PG12E

E8&1A CONDUCTOR CUPRU TIP H07Z-K 25 MMP

:    mi

1460

P013E

EGQ3G1 CABLU DIN CUPRU N2XH 5X1,5 MMP

ml

300

PG14E

EC03G1 CABLU DIN CUPRU NKXB E90 3X1.5 MMP    1

|    Rîi

100

P015E

EA18C JGHEAB METAUC 2INCAT 400X50 {INCLUSIV ELEMENTE IM    |

BINARE} 1BUO3ML    i    buc

       j.....

8

P016E

EA18C JGHEAB METALIC ZINCAT 200X35 {INCLUSIV ELEMENTE DE

ÎMBINARE)

buc

44

P017E

EC03H1 CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X4 MMP

ml

16

PG1SE

EC03J1 CABLU DIN CUPRU TIP N2XB 5X10 MMP

(Til

60

PO19E

EC03K1 CABLU DIN CUPRU N2XH 5X25 MMP

mi

S

PG2OE

EC03I1 CA8LU DIN CUPRU NHXH E90 5X6 MMP

60

razie

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY 5X1.5 MMP

ml    1    60    ,

P022E

EC03A1 CABLU CUPRU CYABY 3X2.5 MMP    1    ,    f

!    mi    j    60

...........-...........    .    ................. i .

P023E

EC03L1 CABLU CUPRU CYABY 5X35 MMP    '    ,    1    «    1

mi    j    HO    !

P024E

ECQ3J1 CABLU CUPRU CYABY 5X16 MMP    i

ml

1ÎG

PO25E

EC03K1 CABLU CUPRU CYYF 5X25 MMP

mi

16 fst

PîK®

EF03C1 TABLOU ELECTRIC VENTILAȚIE - TV (CONFORM SCHEMA MONOFILARA)    J

î

buc

~Ti»

\5j\

P0276

PGOSXA ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMANT

buc

-——AAf

10 '    K

i

TOTAL

;ureW slabi    '    :

P037CS

3G8O2B12A2 DETECTOR DE FUM ADRESABIL

buc

22

P038CS ,1

Șr-

:C03G1 Cablu NHXH E90 3x1.5 mmp tras prin tub de protecție    j    ml

10

P039CS C

XJ802B18A1 Bariera de fom 50x15 m

buc

2

P040C5 1

XC2381 Monitor LCD 32”, complet echipat

buc

2

P041C5 F

CSU06A Sa pare șanțuri tencuiala pozare tuburi pvc

mi    1

________________.■    »**F.

<^7°°    1

PQ42CS £

CTA02A Calculator desktop

P043CS V

V1LC218 FIBRA OPTICA    :

Ttf»pRwC|

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANTITATE

P044CS

ATA02A Calculator desfctop dotat cu software control pt supraveghere video

buc

1

. P045CS

EA02A1 Tub pvc montat aparent

rnî

570    |

P046CS

£AO2A1 Tub p«, halogen free, montat îngropat» d~13mm

ml

390    |

TOTAL

SANITARE CLĂDIRE

RJ35S .

Rezervor tampon, capacitate 10001, complet echipat

buc

1

TOTAL

WtAREîBOSPOOAR^    ,

P03SS

Țeava de otel îlneat-FNlȘ, montate prin filete. Inclusiv fitfngurl, 2”-5'<

ml

60    r

TOTAL

f'

ÎNTOCMIT:Construire oomptet muMfunetfanai pentru activftati didactice si sport te Sosii Gimnaziala "NICOLAB LASiS” {fosta nr. 89} , Sector 3- București


NOILE SOLUȚII


NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA - DETALIATE PE OBIECTIV

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

;ARHiteWRA...

3 ,.r- ■ ■■ <■    3..    ■.■: ■.    *■:,    . z.-., -    ,.,,-...—:.,..,,

P6S2

PANOU SANOWiCH IZOLAT OJ VATA MiNERALA 10 CM PENTRU ACOPERIȘ

z    mp

669.90

:    P071

Pere# de cemparî simplu placați in interioarvl vestiarelor, grupuri sanitare, cabinete profesori, cufoi rezist te umezea te spre spatîîte umede

mp

:    41.10

F9?3

Flaf suspendat din placi gips-carton norma!

mp

1,000.81

P0S8

Piatra usturate (strat ozura) inclusiv plinta (h « 10 cm}

mp

410,00-

pioo

PARDOSELI SAU DE CLASA PARCHET-PAftCKET TRIPLU5TRA71FICAT

mp

850.<$

TOTAL

P-URI NOI NC$ ARHITECTURA

a

..............................................î:

P-AODÎ

SISTEM DE SCURGERE APE PLUVf AIE-16HEÂBUR1 MONTATE W ATIC

m

......

6oSj

P^AQ02

SISTEM DE SCURGERE APE PIUVIALE-BURLANE

m

180.00

TOTAL

TOTAL ARHITECTURA CU P-URI NOI

• X"    :

-J

STWOțk-

P0î3

Beton scări C30/37

m3

41.30

P014 •

Cofraj «ari

m2

IIIJ- ,Lk ■ ..............

198.53

P015

Armatura scări BST500

*8

1,255.34

P6Q6

BETON ARMAT C25/30 IN GRINZI DE FUNDARE

mc

322.06

TOTAL STRUCTURA

HVAC

P473A

Țeava din polipropUena pentru apa rece si calda menajera, nclusîv Îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc, -Sistem complet de suport! pentru conducte de apa, din otel zincat toride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.}

Dimensiuni: © 20 - © 63

mi

........

540.00

P127

(

zoîarea termica a conductelor cu cochilii sau saltele de vata minerala caserate pe olie de aluminiu protejata cu tabla zincata de 0.4mm, pentru conductele de agent „emuc din centrala termica; compist cu adeziv, substanța de cura ta t, clipsuri montate conform indicațiilor producătorului.

1

ml    |    10.00

M

• <

P1SS

JZJ

>istem distribuitor-coiector, amplasat in centrala termica, complet echipat,

Jimensiuni DN1G0 mm

_______
P147


P200


P160


P161


P245


P279


F2S8


P028V


PG29V


P030V


P031V


PO32V


P033V


P934V


CAPITOL LUCRAM


Tubulatura rectangulara din tabla zincata pentru intoducere / evacuare aer, complet echî-pat cu sisteme de prindere si îmbinare


Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate &) pentru

introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare te îmbinare, accesorii de susținere {tija reglabila filetata, tamburi ds cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etanșa re a vând următoarele dimensiuni: 0200 mm


Tubulatura circulara rigide tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru

introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetate, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni; 0400 mm


22-600x800


22-600x1000


33-600x1800


Bateria de încălzire electrica montata pe tubulatura, P electrica=9 &W ;3~/4C0V/50Hz,

In prețul echipamentului se vor Include; senzor de temperatura, cablu de comanda, acționare interconectata în funcționare cu ventilatorul de introducere de Ia recuperatorul de caidura,


Baterie de încă iz ire electrica montata pe tubulatura, P e)ectrica=9 kW ; 3~/4Q0V/5GHZ-

tn prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comandă, acționare interconectata In funcționare cu ventilatorul de introducere de ia

recupera torul de ca Mura,


P-URÎ mi SG VEHTIMi


VAOSA TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA NEI2OLATA100MM


VAOSA TUBULATURA ORCULARA FLEXIBILA IZOLATA 2S0MM


VB15B1 GRILA LINIARA SIMPLA DSFLEXIE 825X75


V815A1 GRILA EXTERIOARA COMPLET ECHIPATA 500X250

W5C1GRÎU EOSÎGARA COMp5tKHÎPATA lOOOXlfiO


VB15A1 GRILA DE TRANSFER COMPLET ECHIPATA 300X150


VB30A1 SISTEM CLIMATIZARE TIP SPOT OE 24O0GBTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE PERETE


TOTAL


TOTAL CU P -URI NOI


P359


EF02B1 Tablou electric centrala termica TCT - IP55, complet echipat


P360


EP02B1 Tablou electric general TCV - IP31, complet echipat


P339


EF0281 Tablou electric statle pompare incendiu T5P! - IP55, complet echipat


P298


EE12A1

corp de iluminat echipat cu sursa LED S5.3W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 20 (CIL7)


UM


mp


ml


mi


bor


buc


buc


buc


buc


mi


mi


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


CANT.


10


11


10.00


5.00


83.00
CAPITOL LUCRĂRI

UM

CART,

P302

EE1OA:

corp de Iluminat de tip stguranta, cu sursa LED 1x5 W, montaj aparent, «u autonomie 1 n, pentru marcare hidrant!, permanent include toate accesoriile de prindere si montaj (H)

j

buc

1

P306

'mi—

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere marîta la propagarea focului N2XH 3x22? , Urt=ikV

ml

:    322

P3S8

ECO3G1

CaWu alimentare din cupru ,cu întârziere marîta la propagarea focului N2XH 5x223 , Un^W

ml

'    185

P312

EA0ÎC1

Tub protecție fara halogen d«20 mm

ml

423 J

P313

EAQ1A1

Tub protecție flexibil material plastic d~32 mm

mi

„a i

P318

ED01D1

comutator 1QA/230V, montaj îngropat, cu do» de amarat, IP 20

buc

15

;    P319

ED01D1

priza dubla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim IP20

bue

77

P320

EA13A1

Doza distribuție, normala / etanșa

buc

27

,    P323

E60281

Platbanda OLZrt 25x4 (plOmm) ♦ sistem de prindere

ml

55    j

P334

Dispozitiv electronic de amorsare, tip PDA - Rp=63m

-montat in consola, Hcatarg «lOm, inclusiv catarg si accesorii de montaj

buc

1

TOTAL

P-UR1NO1-NC5

PGG1E

££12A1 OL TIP SPOT, CU MODUL IED 20W, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, IP40, KIT EMERGENTA 2H

buc

18

PO02E

EE12A1 OL TIP SPOT, CU MODUL LED 2GW, BALAST ELECTRONIC,

MONTAT ÎNCASTRAT, IP44

buc

.......z?z

“ bh

P003E

EE12G1 CIL CU DISPERSOR, FIPAO-06-1R-2B-Î8LED, X8.3W, BALAST ELECTRONIC, MONTAT APARENT, IP65

buc

t -<■ -1%

ii

-'b

P004E

££1261 OL’cG DISPERSOR, RPAI>$6-lR-48-î8lED, 3SW, BALAST ELECTRONIC,

APARENT, IP65, KIT EMERGENTA 2H

buc

............j

2

P005E

E612G1 OL CU DISPERSOR, FIPAD-0&4R-4B-18LED, 39W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ APARENT, IP65

buc

2

POOGg

EE12B1 Ol CU DISPERSOR, MODUL LED 55W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP20,

<IT EMERGENTA 2H

buc

.........••.....................-...;.

28

P007E <

• E12G1 Ci L CU DISPERSOR, FI PAD-06-ÎR-5B-18LED H P, 73W, IP65, APARENT,

3RATAR PROTECȚIE, BALAST ELECTRONIC

buc

36

POOSE <

:E12Gi Cil CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-5B-18LED BP, 73W, IP65, APARENT,

3RATAR, KIT EMERGENTA 2H

buc

12

POG9E £

IE12G1 OL CU LĂMPI FLUORESCENTE, TL-D 2X3SW, IP65

2^2 J

CAPITOL LUCRĂRI

UM

C&MT,

poioe

ED10A1 BUTON CU REVENIRE PENTRU ILUMINAT, 23OV, 10A, IP40, ALB, 2 MODULE

buc

10

> P011E

EB01A CONDUCTOR CUPRU TIP H07Z-K 15 MMP

ml

3800

P01ZE

EBQ1A CONDUCTOR CUPRU TIP H07Z-K 25 MMP

mi

1400

poise

EOBfîî CABLU DIN OmOB 5X15 MMP

ml

100

P014E

EC03G1 CABLU DIN CUPRU NHXH £90 3X1.5 MMP

mi

wo

P015E

EA18C JGHEAB METALIC «M&T4WX50 (INCLUSIV ELEMENTE IM

BINARE) 1SUO3ML

buc

8

P016E

EAlâC JGHEAB MEÎAUC ZINCAT 200X35 SaUSIV ELEMENTE DE

ÎMBINARE}

inse

44

PO17E

ECG3H1 CABLU OSN CUPRU TIP N2XH 5X4 MMP

ml

16

POlâE

EC03JÎ CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 5X10 MMP

ml

60

P019E

SC03K1 CABLU OIN CUPRU N2XH 5X25 MMP

mi

a

P020E

EC03I1 CABLU DIN CUPRU NHXH £90 5X6 MMP

ml

80

P021E

ECG3A1 CABLU CUPRU CYABY 5X15 MMP

mi

50

PO22E

ECQ3A1 CABLU CUPRU CYABY 3X2.5 MMP

mi    i

60

,„™J

PG23E

EC03L1 CABLU CUPRU CYABY 5X35 MMP

mi

110

Î

4

• P024E

Ecoill CABLU CUPRU CYABY 5X16 MMP

ml

..... J

P025E

EC03K1 CABLU CUPRU CYYr 5X25 MMP

ml

.....    ......7^/J

; P026E

EF03CÎ TABLOU ELECTRIC VENTILAȚIE - TV (CONFORM SOIEMA MOMOFIURA}

buc

P027E

EG05XA ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMANT

buc

’\y3

io Nt

TOTAL

TOTAL CU P-URI NOI    ,

.......

EUOTaSCBPODWAdEAPA    •    ;

P351

ED02A1

iriza simpla cu contact de proiecție 2P+PE, 16A/230V, monta] aparent, echipat cu «arnitun elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim JP44

buc

?

1

TOTAL    !

«gB SLABI

£

P404 fi

:dc2a

LSIM

buc

10

DETECTOR OPTIC DE FUM, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

P405


ED02A

ASIM

DETECTOR MULTICRITERIAL DE TEMPERATURA Si FUM O2T, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ


CAPITOL LUCRAm

UM

. ..................

CANT,

P406

ED02A

ASIM

SOCLU DETECTORI CU IZOLATOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAI

buc

11

R415

EDOSA

ASIM

ACUMULATOR 12V/7Ah, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

2

P423

EFO1B

ASM

PATCBPANEL CAT 6, 24xRJ4S-lHU, ECRANAT, SUPORT DE CABLURI INTEGRAT, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII OE MONTAJ

buc

1

P425

EC08B

A51M

PRIZA FU 45 CAT 5e MONTATA ÎNGROPAT, INCLUDE DOZA OE APARAT, ACCESORIILE DE MONTAJ

buc

32

P425

EF0Î8

AS1M

SW1TCH 8xlO/10O/lOOOTx+2xlOOO8aseT, 19"

buc

1

P438

ED02A

ASM

CAMERA VIDEO FIXA OE INTERIOR, COMPtET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

ș    buc

.......

7

P440

ED02A

ASIM

LENTILA 3,5-tom AI OAY NI6HT

buc

3

P441

EC11A

ASIM

VIDEO BALUN

buc

3    [

P4«

EC09A

Cablu FTP est Se

ml

680

TOTAL

P-URI NOt-NCS

i P037CS

00802B12Â2 DETECTOR DE FUM ADRESABIL

buc

22

F03SCS

ECO3S1 Cablu NHXH E90 3xL5 mmptras prin tub de protecție

ml

10

P039CS

00802B18A1 Bariera de fum 50x15 m

buc

2

P040CS

TCC2381 Monitor LCD 32", complet echipat    j

buc

2 ;

P04ÎCS

RCSU06A §8pare șanțuri tencuiala pozare tuburi pvc

mi

700

P042CS

ATA02A Calculator tfektop

buc

1

PQ43CS

W1LC21B FIBRA OPTICA

ml

100

P044CS

4TA02A C»Icutator desktop dotat cu software control pt supraveghere video

buc    :

1

PQ4SCS

:AO2A1 Tub pvc montat aparent d=13mm

mi

s?o

P046CS

EA02A1 Tub pvc, halogen free, montat îngropat, d»13mm

ml

390

|totai

(TOTAL CUPEURI NOI

.»™J

..............J

UNITARE CKȘÎ.KE >.    ' - '    ......ȘiI

î


CAPITOL LUCRĂRI    |    OM    )    CANT-

• P4SȘ

Instalația completa pentru lavoar simplu conținând:

-1 lavoar porțelan sanitar montat pe blat

-1 baterie monocomanda cu închidere automată cu mixare, set evacuare cu tijă instalare pentru o singură gaură, dispozitiv de mixare cu vâlvă de oprire apă fierbinte, debit 61/mln, timp de curgere 7 sec. interval de presiune între 05 șl 6 bari,

-1 sifon 0IX*

-1 oglinda sanitara 600x500 mm

-1 distribuitor prosoape hârtie

-    1 distribuitor săpun lichid

-    2 recorduri flexibile X - 3/8“

-    material mărunt, de etansare, de fixare

buc

1 ;

I

P472

Ffisoar din porțelan, ventil si sifon de scurgere 11/4* cromat

-cadru metalic de prindere in pereții degfrwcarton, zincat, fixări de perete sl de pardoseala fonoîzolante;

-    perete despărțitor;

-    material mărunt, de etanșate, de fixare

Culoare: alb

Robinet pentru spalareptsoar, cu închidere cu fctocelula {alimentare cu baterii de 9V>

buc

1 1

P473A

Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teurf, mufe, etc. -- Sistem complet de suporți pentru cori duete de apa, din otel zincat (brîde, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc,)

Dimensiuni: Q 20 - d> 63

m

‘.......... ■■ ■

P47S

Izolație termica din cauciuc sintetic expandat, pentru conducte din poiipropifena, cu grosime 5«S mm, material mărunt, de etanșate, de fixare

Dimensiuni: 2flmm - 63 iftm

m

■'..........

30

P484

Spafanea si dezinfectarea conductelor de apa potabila; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

30

P48S

Efectuare proba de etanșeitate ia presiune a Instalației interioare;

-material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.;

m

30

P48G

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri Inclusiv caturile, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșate,de fixare etc), probelor sl punerii In funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare din otel zincat >ride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etej, procurare st montare;

Dimensiuni: O 40 mm - O lOOmm

m

50    •

J

P4S5

Feava de otel zincat PN25, montata prin cuple rapide Vîctauite, inclusiv fitinguriie sentru îmbinare (curbe, mufe, reductii,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material narunt, pierderi de material, materia! de etansare, de fixare etc), probelor si punerii n funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de ipa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi îtc.}, procurare si montare

dimensiuni: & l/2',-O 2*

m

8

P4S5

Efectuare proba de etanșeitate ia presiune a instalației interioare; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc,;

m

SCAPITOL LUCRĂRI    j    UM

CANT,

P473A

Țeava din polipropilena pentru apa rece si calda menajera,

Inclusiv Îmbinarea conductelor: coturt, teuri, mufe, etc. -- Sistem complet de suporți pentru conducte de apa, din otel zincat (toride, tije, mansoane antkgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.)

Dimensiuni: $ 20 - © 53

m

25

P517

Hidrant exterior supratema Dn80 cu protecție ia rupere si sistem antienjptîe, protecție anti-inghet la închiderea completa prin drenaj inferior, toate elementele protejate împotriva coroziunii, corp Inferior din fonta ductila, flansa PN16, caseta de protecție montata in pamant, cot cu picior

-    material mărunt, de etansare, de fixare;

-    2xracordurf fixe tip B DN65 cont DIN 14318;

buc

1

PS99

Statie pompare Apa potabila (1F+1R);

-debit: 2 i/s pe pompa;

Hnaitirne de pompare : 30 mCA;

-Putere electrica motor (P2): 2.00 kW pe pompa; ~ 3

-indusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

- materia! mărunt, de etanșa re, de fixare;

but

1 \

P571

Recipient de hidrofor sub presiune V=SQt PnlO fer;

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare.

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1

TOTAL

P-UW NOI - KC5

P035S

Rezervor tampon, capacitate 10001, complet echipat

boc

TOTAL

TOTAL CU P-URi «Ol

ra' w

SĂSHTĂM«pSPODÂRlgbfeAîlĂ    ' '

P531

Vana sertar, Pn 16,

■îmbinare prin fiansa, inclusiv flansa sieoritraflensa; material mărunt de etansare;

Dimensiune: 5“

buc

1

rom

1

^URIWfe NCS

P03SS •

feava de otei zincat PN16, montata prin filete, inclusiv fftingurl, 2H~5S

ml

60

.1

rOTAL

ÎTOTAL CU P4JRI «OiConstruire complex multifuncțional pentru acthritati didactice si sport Ea Secete Gimnszis’a "MCGLÂE LA3sS" (fosta nr, 89}, Sector 3 - București

MOILESOLUT»

HOTE DE REMONTARE - DETALIATE FE OBIECTIV


CAPITOL LUCRĂRI

UM

CAKT.

■    :■ '■    t    &    'fs-    ’?S    ■■:;:'?■■■:V-.:    : ' :v

ARHITECTURA    X    ■

„    ,    •    AI’- -.i:,-,'..    r - "x*s}***».-. •    •’    ?•><; : i'    L    s-sr'.-i-    --    ...... ...^..,.    •

P021

Termozioistiî orizontale sub placa parter_poiist£ren extrudat 6cm

mp

-10.11

P022

Pofte polietilena sub placa parter

mp

-10,11

P027

Hidroizafatie orizontala carton asfaltat, faste 30cm sub zidarii

mp

-2.27

P04SA

Vata minerala bazaitica IOcm la pereți

mp

-83S.79

PG53

invef&oare multistrat, tabla cotata, vata minerala, membrane cu srdezîe

mp

-857.30

P048A

Vsta minerala bazaitica IOcm in spatele panourilortlp RIGiDUR/PLACOCeM

mp

-300.00

P0S1

Sapa autonlvelanta Ea sala de sport

mp

-214.61

P123

Dala flotanta beton slab armat Sera grosime

mp

-214.61

P0S4

Tencuieli interioare stâlpi si pereți din beton sau cărămidă ,inci mortar

mp

-250.00

R085

Tencuieli interioare la tavane si grinzi din beton

mp

-1,700.00

P0S4

Tencuieli interioare la pereți din beton/caramida

mp

-2,634.54

P091

Tamplarie de lemn cu usa plina cu shielduri normale

mp

-74.09

P121

Grila} ferestre Salt de sport

mp

-261.00

P096

Placi ceramice cu aspect de piatra naturala

mp

-177.31

P099

Pardoseala sportiva inclusiv plinta (h = 10 cm}

mp

-214.61

P102

Vopsitorii îavabile la pereți din beton sau zidărie tencuiti

mp

-472.00

TOTAL ARHITECTURA

’■ '\. ■' r~

STRUCTURA    :<?X    : X/>X -    ,    T

P001

Săpătură

100m3

-4.44

P002

Umplutura compactată pamant

m3

-266.50

P003

Beton egalizare C8/10

m3 . --Xți

eS5x -°'87


■■ \

09,


\ $ ■*-\. X

■s\

V SfoMl

4<îte, IfWw


skB

sx XX?/

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P0O4

Beton fundații C20/25 (+spr)

m3

-8.4S

PQ05

Cofraj fundații

m2

-4.04

P006

Armatura fundații BST50G

kg

-799.2R

P007

Beton stâlpi si pereți C30/37

m3

-2.7S

POOS

Cofraj staipi si pereți

m2

-2.84

PGQ3

Armatura sta'pi si pereți 3ST500

kg

-582.66

PO1O

Beton piaci si grinzi C30/37

m3

-0.18

P012

Armatura piaci si grinzi 8ST500

kg

-101.94

P116

Structura metalica planseu terasa S355

kg

-0.50

P605

BETON C35/45 TURNAT IN FUNDAȚII PAHAR

mc

-10.29

P6O6A

BETON C30/37 MOftOUTIZARE PAHAR

mc

-2.84

TOTAL STRUCTURA

r:

?    ■    >-    ■■■ ■■. ■ ■q

HVAC

P125

Rețea de distribuție țeava de otei pentru agent termic încălzire complet cu sisteme de prindere si îmbine re.

ml

-540.00

P126

Rețea de distribuție țeava de PE-XA ia colac pentru tehnica de îmbinare cu manșon alunecător / sertizare distribuție agent termic, Pn 10, inclusiv fîtingurife pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții, etc). Sunt Induse toate costurile necesare montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare, de fixare etc).

mi

-330.00

P145

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate 0) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare st etansare avand următoarele dimensiuni: 0125 mm

mi

-45.00

P146

Tubulatura circulara rigida tip SPfRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni: 0160 mm

ml

-13.QG

P187

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare a vând următoarele dimensiuni: 0250 mm

ml

-7.00

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P198

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate 0) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand armatoarele dimensiuni: 0315 mm

ml

-20.00

PÎ99

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru introducere/evacuare aer, complet cu garnituri de etansare ia îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare a vând următoarele dimensiuni: 0350 mm

ml

-140.00

PÎ4S

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la îmbinare (coliere, banda aluminiu}, si de susținere avand următoarele dimensiuni: 0125 mm

mi

-25.00

P204

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la îmbinare {coliere, banda aluminiu), si de susținere avand următoarele dimensiuni: 0250 mm

ml

-5.00

P21Î

Tubulatura circulara flexibila izolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la îmbinare (coliere, banda aluminiu), si de susținere avand următoarele dimensiuni: 0315 mm

ml

-5,00

P212

izolarea termica a tubulaturilor rectangulare/drculare cu cauciuc sintetic cu celule închise (eîastomer) de 13 mm; complet cu adeziv, substanța de curatat, clipsuri montate confrom indicațiilor producătorului

-130.00

P213

Cîapeta manuala pentru regajui debitului de aer

buc

-8.00

P218

Grife liniara cu simpla deflexie, complet echipata cu sisteme de prindere, dimensiuni 500x225 mm

buc

-60.00

P230

Grila de evacuare cu panou perforat (carotaj cu ochiuri înclinate) cu plenum neizolat prevăzut cu stut de racordare lateral, echipat cu dispozitiv de reglaj ai debitului cu femele opozabile, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu armatoarele dimensiuni: 350x350

buc

-2.00

P229

Grife exterioara, complet echipata cu sisteme de prindere, dimensiuni 0400

mm

buc

-12.00

P231

Grife de transfer, complet echipata cu sisteme de prindere, dimensiuni

260x1GOmrrt

buc

-10.00

P159

22-500x500

buc

-3.00

P253

22-600x1800

buc

-1.00'

P278

Baterie de încălzire electrica montata pe tubulatura, P electrica=12 kW ;3~/400V/5CHz.

in prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comanda, acționare interconectata în funcționare cu ventilatorul de introducere de la recuperatorul de căldură.

buc

-6.00

CAPITOL LUCRĂRI

DM

CANT.

P270

Centrsfa termica murala cu funcționare pe gaz, putere nominala R=113 kW, Tt/Tr^SO/SC^C. Complet echipat cu cate doua supape de siguranța, accesorii de montaj, postament.

buc

-1.00

P255

Vas de expansiune închis Î00 litri,complet echipat

buc

-1.00

P272

Pompa de circulație cazan, L=4.86 mc/h, Hp-5 mCA, complet echipata

buc

-1,00

P260

22-600x400

buc

-2.00

P175

22-600x600

buc

-6.00

P176

22-600x800

buc

-X0G

P274

22-600x1400

buc

-6.00

P275

22-600x1800

buc

-3.00

P267

33-600x1800

buc

-1.00

P287

Baterie de încălzire electrica montata pe tubulatura, P etesctrica-12 kW

;3~/40QV/50Kz,

In prețul echipamentului se vor include: senzor de temperatura, cablu de comanda, acționare interconectata in funcționare cu ventilatori! 1 de introducere de ta recuperatorul de ca îdtira.

buc

-6.00

TOTAL

■ELECTRICE

P35S

EF02B1

Tablou electric etaj TSala - IP 31, carcasa material metalic, usa cu yab, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilsre, înctusiv accesorii de montaj

buc

-1

R294

EE12A1

ASfM

corp de iluminat tip spot (downiight), echipat cu sursa LED max. 31W, montaj îngropat, cu geam de proiecție, temperatura de culoare 4Q0GK, cu grad de protecție minim IP20, complet echipat (CILI)

buc

-24

P295

EEX2Â1

ASIM

corp de iluminat tip spot (downiight), echipat cu sursa LED max. 31W, montaj îngropat, cu geam de protecție, temperatura de culoare 4000 K, cu grad de proiecție minim iP20 + leit de emergenta 2h, complet echipat-îluminat de securitate pentru evacuare (CIL 2)

buc

-17

P296

EE12A1

ASIM

corp de iluminat tip spot (downiight), echipat cu sursa LED max. 20W, montaj îngropat, ce geam de protecție, temperatura de culoare 4000K, cu grad de proiecție minim !P23, complet echipat (CIL 3)

buc

-58

P297

EE12A1

ASIM

corp de Iluminat tip spot (downiight), echipat cu sursa LED max. 31W, montaj îngropat, ce geam de proiecție, temperatura de culoare 4D0GK, cu grad de protecție minim iP23 + kit de emergenta 2h, complet echipat -iluminat de securitate pentru evacuare (QL4)

buc

•"xr    AASSE»—

-2

_

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P299

£EI3Ăi    :    :

corp de iluminat echipat cu sursa LED 20W, montaj aparent, grad de protecție minim iP 54 + ktt de emergenta Ih, complet echipat - iluminat de securitate împotriva panicii (CIL5)

buc

-13

P300

EEQ12A1

corp de îiuminat echipat cu sursa LED 40W, montaj aparent, grad de protecție minim ÎP 54 + kît de emergenta 3h, complet echipat - iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului (C1L6)

buc

-2

P36SA

corp de iluminat de tip proiector, echipat cu sursa cu LED 3O0W, distribuție asimetrica IP56IK08, montaj aparent, cu graur de proiecție împotriva șocurilor mecanice

buc

-15

P301

EE10A

corp de iluminat de tip siguranța cu sursa LED lx5W, montaj aparent, cu autonomie 2 h, inscripționat conform focului de montaj, permanent, include toate accesoriile de prindere si montaj (E)

buc

-16

P303

YC01

ASIM

banda LED inclusiv driver, montaj in scafa

ml

-125

P304

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită Ea propagarea focului N2XH 2x1.5 , Un-lkV

ml

-215

P305

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită ia propagarea focului N2XH 3x1.5 , Un=lkV

ml

-1721

P307

ECD3G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere manta la propagarea focului N2XH 4x1.5 , Un=lkV

ml

-260

P374

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită ia propagarea focului N2XH 4x50+35 , Un=îkV

ml

-50

P303

EC03G1

Cablu alimentare din cupru rezistent la foc, tip NHXH E30 3x2.5, Un = IkV

ml

-112

P311

EA01C1

Tub protecție fara hsiogen d=16 mm

ml

-1990

P315

EiiȘPÎ    :    :

ASIM

Pat cabluri din tabla perforata SOxlOOmm, livrat la bucatî de 3 m, include sistemul de prindere si montaj

buc

(Ibuc-Smi)

-65

P322

ED02Ă1

ASIM

senzor de mișcare, montaj îngropat, unghi de detecție ISO grade, distanta de detecție: raza 12 m, IP23

buc

-34

P328

W2F05A01

ASIM

corp de iluminat exîeriror LED 50W, montat pe staip OLZn 5m, complet echipat, inclusiv stâlp

buc

-6

P402

Baterie de compensare 30 kVAR, 3 trepte (3 x 10 kVAR), complet automatizata si ech rpata

buc

-

Wx--

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P397

Sursa neintreruptibila de curent ( UPS ) eu putere 5kVAy TRIFAZAT

/TRIFAZAT, cu autonomie 10 minute, THDi < 3% f automatizat, complet echipat, cu conexiune LAN

buc

-1

P39SA

Sistem degîvrare zona acces, conducte, suprafața de 40 mp, include cablu încălzitor, senzori de temperatura si umiditate, termostat, material mărunt si tablou electric TDEG (confecție metalica, montaj aparent, IP55, (schema monofîlara se realizează de către furnizorul de echipamente)

buc

-1

P403

Baterie de compensare 30 kVAR, 3 trepte (3 x 10 FVAR), complet automatizata si echipata

buc

-1

P400

Sursa neintreruptibila de curent (UPS) cu putere 5kVA, TRIFAZAT /TRIFAZAT, cu autonomie 10 minute, THDI < 3%, automatizat, complet echipat, cu conexiune LAN

buc

-X

P40ÎA

Sistem degîvrare zona acces, conducte, suprafața de 40 mp, include cablu încălzitor, senzori de temperatura si umiditate, termostat, material mărunt si tablou electric TDEG (confecție metalica, montaj aparent, IP55, (schema monofifara se realizeșza de către furnizorul de echipamente)

buc

-1

TOTAL

ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

P340

EF02B1

Tablou electric general TGAP - IP 55, carcasa material metalic, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare, inclusiv accesorii de montaj

buc

-1

P347

EC03GÎ

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea fbcukii CWF 4x1,5, Un^îkV

ml

-20

P348

ECG3G1

Cablu alimentare din cupru ..cu întârziere mărită la propagarea focului Nh’XH E90/FE1804x25, Un-lkV

ml

-90

P349

EC03G1

Cablu alimentare din cupru,cu întârziere manta ia propagarea focului NHXH E9G/FE1801x16, Un-lkV

ml

-30

TOTAL

CURENTISLABI 3    \

P410

EDG2A

AS!M

SIRENA DE EXTERIOR COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-1

P414

ED06A

ASIM

ACUMULATOR 12V/20Ah, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-2

P416

ECOSA

ASIM

CABLU JT(St)Y 1X2X0,8

ml

-145

P427

ECOSA

ASIM

CABLU JEH(St)E30 2X2X0,8

ml

V

-200

/■! ^'î.2--    ..V

z sîi- "■„■■!-    __ ~_    \

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P418

EA01A

TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 mm

ml

-200

PSQ2

YCOÎ

accesorii pentru montaj

set

-1

P427

ECO8A

ASIM

CABLU FTP 4x2x0,5, CAT6

mi

-50

P428

EA10A

ASIM

TUB IPY16

ml

-50

P423

EFO1B

ASEM

AMPLIFICATOR AUDIO 2x2OGW/lOQV

buc

-1

P430

ED02A

ASIM

CONSOLA DE APLEL DIGITALA DCS15

buc

P431

EFO1B

ASIM

MODUL DIGITAL IEȘIRI DOM 4 - 8

buc

-1

P432

ED02A

ASIM

COMBINAȚIE TUNNER/ CD, M P3

buc

-1

P433

EFO1B

ASIM

MODUL - INTERFAȚA UNIVERSALA UîM

buc

-1

P434

ED02A

ASIM

INCINTA ACUSTICA DE TAVAN 6W/10GV, SPL98dB, IlOHz-ISKHz

buc

-20

P434A

ED02A

ASIM

INCINTA ACUSTICA DE PERETE 45W/100V, SPL 9Sd3, IlOHz-ISKHz

buc

-6

P435

EC05A

ASIM

CABLU DIN CUPRU CU ÎNTÂRZIERE MĂRITA LA PROPAGAREA FOCULUI JEH(St}E3O 2x2x0,8

ml

-540

P436

EA03A2

ASIM

TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20 mm

ml

-132

P602

YC01

accesorii pentru montaj

set

-1

P437

EF01B

ASIM

MONITOR LCD 24", COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

buc

-1

P439

ED02A

ASIM

CAMERA VIDEO FIXA DE EXTERIOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII

DE MONTAJ

buc

-4

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P306A

EC05A

CABLU DIN CUPRU CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 3x2,5

ml

-512

P443

EA10B

TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 20mm

set

-585

P444A

EA16C

DOZE DE DERIVAȚIE

set

-28

P602

YC01

accesorii pentru montaj

set

-1

P445

CONTROLLER DE ZONA

BUC

-1

P446

SURSA DE ALIMENTARE CU BACK-UP 10A

BUC

-1

P447

MODUL ELECTRONIC CU AVERTIZARE OPTICA

BUC

“1

P44S

BUTON DE URGENTA CU FIR PENTRU WC

BUC

-1

P449

BUTON DE ANULARE PANICA

BUC

-1

P450

BUTON DE ANULARE PENTRU CAMERA DE SERVICIU

BUC

-1

P45I

TERMINATOR DE BUS MAGISTRALA

BUC

-1

P452

CABLU JEH{ST)E3O4X2X0Z8

ML

-152

P453

TUB PROTECȚIE DIN PVC CU DIAMETRUL DE 20MM

ML

-138

P444

DOZE DE DERIVAȚIE

BUC

-1

TOTAL

SANITARE CLĂDIRE

P5S2

Sistem degivrare conducte, complet echipat, cablu DTIPlOsl DTÎP18, cablu autoalsmentare, termostat tip Devîreg, tablou de automatizare si alimentare, banda aluminiu, pentru protecție conducte canalizare cu diametre

De llOmm avand o lungime de lOm.

- material mărunt de etanșa re;

ans

-2

P49Î

Țeava din polipropiiena pentru canalizare Interioare, cu mufe si garnituri din eîastomeri inclusiv colurile, ramificațiile, etc. Firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antlzgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare;

Dimensiuni: 0110 - ISOmm

m

-10

P512

Țeava din PEHD PN16 inclusiv piesele de legătură (pentru alimentare hIdrantî interiori);- firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului,montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii în funcțiune a sistemului de conducte.090 mm

m

-13

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CÂNT.

P474

Țeava de otel zincat PN16, montata prin cuple rapide Vtetaulic, inclusiv fitinguriie pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costuriie necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc}, probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.}, procurare si montare <P 1" - 2”

m

-25

P502

Rețea exterioara de apa. Țeava dîn PEKD PN10 inclusiv presele de legătură;-firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transp.,montajului (material mărunt, pierderi de material, material de are, de fixare etc}, probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. CD 50mm;

m

-40

P484

Spaferea sî dezinfectarea conductelor de apa potabila; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40

P503

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației exterioare; material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40

P504

Grila avertizare din polietilena de culoare albastra (pentru apa}

m

-40

P330A

Săpătură de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare;

mc

-100

P002A

Umplutura in șanțuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm;

mc

-16.68

P505

Compactarea cu matul de mana a umpluturitorjn straturi de 10 cm grosime;

mc

-93.72

P506

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal fa săpături sub 1.5 m intre maluri si interspatii intre dulapi 0,2m

mp

-240

P510

CM - Cămin de vizitare <î> 800, STAS 2448-73, din tuburi de beton simplu cu cep si buza.    Fundație din beton simplu.Camera de lucru din

tuburi de beton simplu DnlCXX) piesa tronconica OnlOOO/SOO pentru racordarea la coșul de acces treptele din otel beton coșul de acces treptele din otel beton .Capac si rama din fonta carosabil tip IV conform STAS 2308/81    -piesa suport conform STAS 2448/82

-    material manmt, de etansare, de fixare

-    Inclusiv Preparare beton B50, pentru fundația căminului de beton si etansarea trecerilor tubului PVC prin cămin

buc

-2

P506

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici așezați orizontal la săpături sub 1.5m intre maluri si interspatii între dulapi Q,2m;

mp

-80

P513

Țeava din PEHD PN16 inclusiv piesele de legătură (pentru alimentare

hidrant» înt+exteriori};

- firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transporturi,montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc}, probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte.

Qiimgnsîuni:d>$3-l.lQ mm:1

m

-40

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

P485

Efectuare proba de etanșeitate a instalației - material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-40

P504

Grila avertizare din polietilena de culoare roșu (pentru incendiu)

m

-40

P330A

Săpătură de pa mani fe spatii limitate pentru conducte in teren tare si pentru cămine de canalizare;

mc

-40

P5OS

Sprijiniri de maluri eu dulapi metalici așezați orizontal la săpături sub l,5m intre maluri si ir.terspatii intre dulapi 0,2m;

mp

-Î40

P569

Radiator electric 2 kW

buc

-1

P5S5

Statie de pompare capsulata, 1 pompa activa si una de rezerva, rezervor de acumulare, pentru canalizare menajera -Q- 18 mc/h

-H-6 mCA -P- 5 kW, ~3

buc

-2

P603

Manopera instalații

buc

-1

P524

Radiator electric 2 kW

buc

P573

Statie de pompare capsulata, 1 pompa activa si una de rezerva, rezervor de acumulare, pentru canalizare menajera -G= ÎS mc/h

-H-5 mCA -P=5kW, "3

buc

„1

TOTAL

’SAMÎTARE GOSPODĂRIE OE.APÂ

P525

Țeava de otel zincat PNÎ6, montata prin cuple rapide Victaulic, inclusiv fitingurîle pentru îmbinare (curbe, mufe, reducții,piese de trecere prin pereți, etc) - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in funcțiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare

Dimensiuni: 02"-O5"

m

-7?

P5S9

Radiator electric 2 kW

buc

-1

P524

Radiator electric 2 kW

buc

-1

TOTAL
. y? yH-    s y

y,yyy'‘"    y"

y fJ 3 s
■ct

>s ■'


DIRECȚIA ÎNVĂTAMANT

t    7

SERVICIUL ADMINISTRARE UN1TĂTI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 326 04 27 e-maîl invatamant@primarie3.ro

U<3<5^


Către:


Cabinet Primar

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmîl propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Anexa 1, 2, 3

Memoriul justificativ al proiectantului SC TUDOR ARHCONS


Șef Serviciu Angelica Daniela Radu


întocmit: Popescu Rușavăț Ioan

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție șt de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al

Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia. <Le studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ... a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la

HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFyWtTTfABII. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimgLurmatoarele opinii;

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONÎO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRE1-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ......................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABlfproicctuI de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:    * )

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de .2£uQk.-.7J?.A.’£............., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la

HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Făță de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN


RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU IO AN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


..............................Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3

al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: _

.    . .of*...    . .4-*y3.^.V.. cX.. .CV. aEĂ-V. .    .................

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA 4

MEMBRI:    '

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

a

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA7