Hotărârea nr. 263/2018

HCLS3 nr.263 din 26.06.2018 priv rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 116639 /CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.l 16547/25.06.2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale

Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresanr.116549/25.06.2018 a Direcției Economice.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

~ Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea

administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 935.461,82 mii lei, se majorează cu suma de 17.653,35 mii lei devenind 953.115,17 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 953.983,42 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 306.086,93 mii lei și credite de

angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.l 1/08.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. .5^.3...

DIN 26.06.2018CABINET PRIMAR


•SECTOR'^---'————

CABINET PRIMAR

Nr.

Data.


Calea Dijdeșîi nr. ?și. sector 3,

031084 București

*ww. prirn2rie3.ro

fekrfbn (004 021) 31S 03 23 ” 2S fax (004 021} 31S 03 04 e-masî cabL^eîprimarfffisprirnarisj.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții sî Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

*    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 935.461,82 mii lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei devenind 953.115,17 mii lei.

*    La acestea se adauga excedentul bugetului focal, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

*    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 936.330,07 mii lei se majoreaza cu suma de

17.653,35 mii lei, devenind 953.983,42 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 224/2018

Propuneri

rectificare

Influente {+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

936 330,07

953 983,42

17 653,35

1

Autorîtati publice și acțiuni externe

51.02

198 956,58

204 667,34

5 710,76

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 668,72

7 745,76

77,04

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51296,36

51296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 060,68

5 057,40

-3,28

6

învățământ

65.02

154 857,19

165 200,03

10 342,84

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere șî religie

67.02

111475,93

126 221,48

14 745,55

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193109,98

193117,98

8,00

10

Locuințe, servicii șî dezvoltare publică

70.02

67 366,20

71865,63

4499,43

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

109 803,01

-18 256,99

12

Transporturi

84.02

18 173,63

18 703,63

530,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


PRîMĂR

SECTORUL


Calea Dudești nr. igi, sector 3,


031084 București

www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28


fox (004 O2t) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro


Nr.//6&,? I 25.06.2018


RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 935.461,82 mii

lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile si sumele din Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, conform contractelor semnate cu MDRAP, acestea devenind 953.115,17 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii Iei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :P R i M Ă R I A

DIRECȚIA ECONOMICĂ


SECTORULUI <

BUCURRȘT; J-

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 224/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE    SECȚIUNII    DE

FUNCȚIONARE

685 988,71

673 944,08

-12 044,63

1. VENITURI CURENTE, din care:

631 949,71

619 905,08

-12 044,63

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-145 203,88

-157 248,51

-12 044,63

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

249 473,11

279 171,09

29 697,98

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

145 203,88

157 248,51

12 044,63

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

59 249,41

76 863,28

17 613,87

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

44 616,21

44 655,69

39.48

TOTAL VENITURI buget local

935 461,82

953115,17

17 653,35

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 224/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

936 330,07

953 983,42

17 653,35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

685 988,71

673 944,08

-12 044,63

Cheltuieli de personal

10

148 560,79

148 960,79

400,00

Bunuri si servicii

20

313 582,25

307 412,44

-6 169,81

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri    intre    unitati    ale

administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

-28 997,43

-35 272,25

-6 274,82

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

250 341,36

280 039,34

29 697,98

PRIMĂRIA

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole :

>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma

de 5.710,76 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 208,40 mii lei la titlul bunuri si servicii ( chirii, RAR etc), iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 5.502,36 mii lei, cheltuieli de capital.

>    Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu 77,04 mii lei, la Secțiunea de funcționare diminuare cu 0,96 mii lei ca urmare a înregistrării sumelor încasate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 78,00 mii lei pentru SF si PT amenajare centru comercial pentru produse alimentare si nealimentare.

>    Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se diminuează cu 3,28 mii lei la Secțiunea de funcționare ca urmare a înregistrării sumelor încasate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției bugetare.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 10.342,84 mii lei, astfel: la Secțiunea de funcționare, majorare cu 4.923,25 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii

( utilitati si obiecte de inventar pentru unitățile de invatamant) si cu 5.419,59 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, conform in principal contractelor semnate cu MDRAP pentru unitățile de invatamant (grădinițe).

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 14.745,55 mii lei lei, astfel: la Secțiunea de funcționare, majorare cu 154,95 mii lei, la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital majorare cu 14.590,60 mii lei ( PT, SF, taxe si execuție lucrări).

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu 8,00 mii lei

la Secțiunea de funcționare, majorare cu 400,00 mii lei iar ia Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital diminuare cu 392,00 mii lei prin redistribuirea unor sume si

P R î M A R r A

DIRECpA ECONOMICA

Mă#

SECTORULUI <

* 1L.■ ■

BUCURFȘ7 ! Jg

asigurarea finanțării pentru obținerea avizelor de la furnizorii de utilitati si alte instituții.

> Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii publice si Dezvoltare, se majoreaza cu suma de 4.499,43 mii iei, Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital reabilitare termica .

> Capitolul 74.02 - Protecția mediului se diminuează cu suma de 18.256,99 mii lei la Secțiunea de funcționare, conform contului de execuție bugetara prin redistribuirea sumelor încasate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu 530,00 mii lei, la Secțiunea de funcționare pentru lucrări de reparații străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 224/2018

Propuneri

rectificare

Influente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

936 330,07

953 983,42

17 653,35

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

198 956,58

204 667,34

5 710,76

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 668,72

7 745,76

77,04

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5 060,68

5 057,40

-3,28

6

învățământ

65.02

154 857,19

165 200,03

10 342,84

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

111 475,93

126 221,48

14 745,55

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193 109,98

193 117,98

8,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

67 366,20

71 865,63

4 499,43

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

109 803,01

-18 256,99

12

Transporturi

84.02

18 173,63

18 703,63

530,00


DIRECȚIA ECONOMICA

Irina Gina SOROCEANUECQMOMîCĂ


Cafea    p< w, sscfe    “~~~"——

C5;o34 G;;aJiKșp


wvvw. prim 0rie3.ro

tesgftsrs (004 <4’ ;j țiS 05    ■ 48

fax (<»4 <!'4U șvG 03 »4 e-msH e.\'.;ințarsiii.@ p< i4';a > ie;. rr.i

Nr. //&$V/2 J".06.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii nyognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

- Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

A-.- r. ■.. _    A

= /

PREȘEDINTE, PĂUNIRĂ ADRIANA

MEMBRI:    \ <

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


1

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 306,086,93 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic, //    Director Investiții Achiziții,

Octavian GHETU

j s