Hotărârea nr. 262/2018

HCLS3 nr.262 din 26.06.2018 priv alegerea Presed de sedinta


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


.......

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113768/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 113674/20.06.2018 al Secretarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 113655/20.06.2018 al Direcției Asistență Legislativă -Serviciul Relații Consiliul Local;

-    Adresa nr. 113751 a Direcției Asistență Legislativă - Serviciul Relații Consiliul Local;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 9 alin. (1) și art. 10 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege în funcția de președinte de ședință doamna consillier VĂDUVA IULIANA pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 01.07.2018, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotăfafile adoptate de acesta.

nr. 2L/L

DIN 26.06.2018-/'tec.

PR^MĂRiA^ț

CABINET PRiMAR


IȘjJ SECTORULUI <,

''■    ''    BUCUREȘTI ]g

Ca ies Dudești nr. tgc sector 3, 03J0S4 BtKtsreșîs

www.prsm2rte3.ro

telefon (004 02=} 318 03 23 ■• 2S fex (004 022) 3; 8 03 04 e-mail csbtesiprsn1sr@prsmaris3.ro


SECTOR 3


CABINET PfWAR

//5W


Nr.


Data


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere referatul Secretarului Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.07.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,

ROBERT


PRIMĂRIA^*»

SECTORULUI <

BUCUREȘTJ^Jp


SECRETARCalea Dudești nr. tgi, sector 3, 03108.4 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318.03.04

e~maii cabinetprimar@prim3rie3.ro

REFERAT

privind alegerea președintelui de ședință

Având in vedere:

•    Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a

Consiliului Local Sector 3 aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 44/29.07.2004,, cu modificările și completările ulterioare;

•    Prevederile art. 9 alin. 1 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

•    Prevederile art. 35 alin.l coroborat cu art. 41 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Faptul că mandatul domnului VOICU ALIN IONUȚ, ales în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 103/06.03.2018, expiră în data de 30.06.2018;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.07.2018, conform art. 41 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

Vk.    Xb.oC-, .


wwv7.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318,03.04 e-mail consiliu®primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 103/06.03.2018, domnul VOICU ALIN IONUȚ a fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 30.06.2018.

Având în vedere prevederile:

>    pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului

Local Sector 3 aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

>    art. 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

>    art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox (OO4 021} 3i8.O3.O4 e-maiî c0nsiliu@primarie3.ro


Kic.    oc. ,âo\&


W dcOfcl


CĂTRE,nu o./


CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. "

Anexat vă transmitem următoarele documente:

-    proiectul de hotărâre

-    referatul Secretarului Sectorului 3;

-    raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă

-    Serviciul Relații Consiliul Local;

D

FLOREOR,

NEACSU


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor (egale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei (egal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărareaprdinii publicesi respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat

proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

F

MEMBRI:    /

PEL1NARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN