Hotărârea nr. 261/2018

HCLS3 nr.261 din 26.06.2018 priv acord unui mandat Pres CAal soc Algorithm Resid S3 SRL -achizit concasor


¥ MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea unui concasor

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor local/

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113818/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 112965/19.06.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 253/15.06.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 111137/CP/l5.06.2018;

-    Adresa nr. 1578/13.06.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residențial S 3 SRL (nr. 98/15.06.2018);

-    Hotărârea nr. 16/06.06.2018 a Consiliului de Administrație al societății

Algorithm Construcții S3 SRL;

-    Notă Concept nr. 1577/13.06.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. /19.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernantă

Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial

S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea unui concasor marca Metso NW 96 pentru obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

PRIMĂRI

CABiNET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Calea Dudeșt ^r, sgi, sector*, 031084 SuctireșC www. prim arte3. ro

telefon (004 otd 318 03 23 ~ 28 fex (004 02'i) 3A 03 04 s-roaH csbirîetpi'tmarcSprsmarie.j.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor

Având în vedere activitatea ce se desfășoară la obiectivul Hala Laminor, construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în b-dul Basarabia nr. 256, consider că este necesară acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor marca Metso NW 96.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 253/15.06.2018 înregistrată cu nr. 111137/15.06.2018, precum și raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație ai societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor marca Metso NW 96 pentru obiectivul Hala Laminor.


PRIMĂRIA

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


ff® SECTORULUI <

BUCUREȘTI.JJ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pHmarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fex {004 021} 318 03 04 e-maîl economic@primane3.ro

Nr. 112965/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrați^, al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3

S.R.L. cu nr. 253/15.06.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 111137/15.06.2018

-    adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1578/13.06.2018 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

-    Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S 3 S.R.L. nr. 16 din 06.06.2018 prin care se aprobă achiziția unui concasor

-    Nota Concept nr. 1577 din 13.06. 2018 la proiectul de construire a parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în b-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București

-    ofertele însoțite de specificațiile tehnice ale concasoarelor comercializate de firmele:

1. IRCAT cu concasorul tip Keestrack

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

2.    METSO cu concasorul Metso NW 96

3.    WIRTGEN cu concasorul Kleeman

4.    MARCOM cu concasorul McCloskey J 40

5.    TERRA cu concasorul Sandvik QJ 241

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. intenționează să utilizeze concasorul Metso NW 96 la construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în b-dul Basarabia nr. 256 unde se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare lucrărilor de săpare, tasare, etc. în volum mare de umplutură de beton concasat, motiv pentru care solicită achiziționarea unui concasor.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății, conform art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor marca Metso NW 96 pentru obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Director Executiv,
Octavian G]
Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru

întocmit, Silviu Hondola

JS***"1'

orr

Residentîal


S3 s.r.ufC?    gJIgWHOg


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Secto Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul

CÂBIHET PRifVtĂR

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București    , . , n y

Nr.    7 z

. /y.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliuL^g^aLiavând ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului^ de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concasorului marca METSO NW96 pentru oBTectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

: Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Muți. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Pahait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în preajfbil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concasorului marca METSO NW96 pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, LArt. 209, Art.212, Art.213, Art, 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată# având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar socieț^tea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă subscrisei de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezeiita, reies următoarele:

-    Valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

-    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 24£/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Al gorîfch m

Residjantia! S3 s.r.l.

<3    '    £■•

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12., punctul 2, litera m). Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residehtial S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.    *

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concașorului marca METSO NW96 pentru obiectivul HALĂ LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

; La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algbrithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 98 din 15.06.2018.

Cu deosebită; considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de: Președintele.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.C.U.Î.: 37409960 Reg. Com J40/5481/20Î7

OHSAS 18001 ISO 14001 I5OV0Q1;

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL    ■

t; | INTRARE    /< IV

î | lESiRE Nr. ~J.vZ.TJ.

}7;^j,.ra zw/'*..

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242    _____________

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO

AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concasorului marca METSO NW96

pentru obiectivul HALA LAMINOR


AC AC AC


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concasorului marca METSO NW96 pentru obiectivul HALA LAMINOR.

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata

România


kA£. „AQ.. AC


lOHSAS 18001 ISO 14001 ■■ÎSO'9001


executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achiziționarea concasorului marca METSO NW96 pentru obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 16 din data de 06.06.2018 a Consiliului de Administrație, copie după contractul METSO Austria GmbH, precum și nota concept ce stă la baza selecției achiziției de concasor

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan
Președinte Consiliu de AdministrațieHOTARAREA Nr. 16 din 06.06.2018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă achiziția unui concasor electric marca METSO NW96

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor,situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de sapare, tasare etc.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fundațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este următorul:

l.Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupa sau foarfeca-demolatoare-cupa

2.Se încarcă în bena camionului

3.Se bagă în concasor betonul < 500 mm

4.Se scoate sort 0.63mm

5.Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare

România


T5

l!


^•2 î l


bdOSS^jâ^;. ..AC


OHSAS 18001 ISO 14001 . ISO 9301


în urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină, conform tabelului de mai jos:

Model

Vanzator

Productivitate

Motor

Buncăr

/m3

Gura

Alimentare

Setare

Min

Falci/mm

Banda

Magnetica

Garanție

Luni/Ore

Livrare

Pret/E

Keestrack

Ireal

150-300t/h

153Kw

d

4m3

1100/700mm

45-170

da

12/1200h

8-12

sapt

290000

Metso

Metso

300t/h

130Kw

e

4m3

930/580mm

25-130

da

24/4000

6-12

sapt

278063

Kleeman

Wirtgen

200t/h

165K.W

d

4.5m3

950/640mm

0-180

da

12/2000

6-12

sapt

293500

McCIoskey

J40

Marcom

250t/h

166Kw

d

5.4m3

1016/610mm

40-156

da

12/2000

6-12

sapt

233000

Sandvik

Qj241

Terra

225t/h

168Kw

d

4.95m3

1000/650mm

50-150

da

12/2000

6-8

sapt

251000

Coșocâriu Alexandru- Dan Președinte al Consiliului de Administrație
Algorithm Construcții S3 SRL

OHSAS18001 ISO 14001 .150.9001


Aprob,
Alexandru-Dan Cosocariu

Președinte Consiliu Administrație

Avizat:
Emanuel Cosoveanu, manager mecanizare
NOTA CONCEPT

Proiect: Construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în b-dul Basarabia nr. 256, sector 3

QPi

i A€.....AC, AC

OHSAS 18001 ISO 14001 ■ 4S09001

Pentru a asigura numărul necesar de locuri de parcare care vor trebui asigurate la momentul dării in funcțiune a halei, se propune construirea unui parcaj la nivelul subsolului, cu tot cu circulațiile necesare evacuării utilizatorilor, atât la nivelul parterului cât și al nivelurilor suplimentare ce se vor realiza în viitor De asemenea se vor construi alături de parcare și adăposturi de protecție civilă în subsol. Datorită amplasării parcării la subsol, cu o structură proprie independentă de cea a halei, intervenția are un un impact minim asupra clădirii existente atât din punct de vedere structural cât și al arhitecturii clădirilor existente. Construcțiile noi propuse în subsol vor asigura funcționarea halei conform normelor de siguranța în vigoare.

Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Bun imobil - construcții și teren - situat în intravilanul municipiului București, situat în Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, în suprafață de 130.750,00 mp este în proprietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, potrivit:

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu- Sorin din București

r>


< T\ S L

-'-1 i \    i \

AC. AC

OHSAS 18001 ISO 14001 , ISO'90


•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din București.

Contractele de Vânzare menționate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752/1321 249 din 25.05.2015 eliberat de Primăria Municipiului București, au cuprins zece imobile compuse din terenuri și construcții, după cum urmeaza:

•    Teren de 30.730,00 mp și patru construcții (30.728 mp din măsurători), înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr.214488, număr cadastral 214488, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 la 19.03.2015 sub nr. 16430

•    Teren de 3.155 mp (3.156 mp din măsurători) și 15 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pt informare nr. 214306, număr cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16432

•    Teren de 10.303 mp (10 270 mp din măsurători) și 1 construcție, înscris în extrasul de carte fimciară pentru informare nr. 201765, număr cadastral 201765 emis de OCPIBBCPI Sector3 în 19.03.2015 sub nr 16434

•    Teren de 352 mp, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214273, număr cadastral 214273, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 ini9.03.2015 sub nr 16443

•    Teren de 553 mp, înscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr. 209751, număr cadastral 209751, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16437

•    Teren de 10.114 mp și 9 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214489, număr cadastral 214489, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16441

•    Teren de 808 mp (807 mp din măsurători) și 6 construcții, înscris în extrasul de carte fimciară pt. informare nr.214307, număr cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr.16439

•    Teren de 12898 mp (897 mp din măsurători) și 1 construcție, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214487, număr cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr. 16424.

•    Teren de 2.220 mp (2.218 mp din măsurători) și 19 construcții, inscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214305, număr cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr.16.426

•    Teren de 59.617 mp (59614 mp din măsurători) și 6 construcții, inscris în extrasul de carte fimciară pentrut. informare nr. 209760, număr cadastral 209670, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabilească interdicție de construire, sau transferul vreunei porțiuni din el în Domeniul Public al Municipiului București ca urmare a unei documentații de urbanism legal aprobate, dar ținem să subliniem că imobilele rezultate prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat în intravilan, în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe


E AG AC AC


OHSÂS’ 18001 ÎSO 3400f


Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 - anul construirii 1933.

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locala și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere ca Hala Laminor este monument, în conformitate cu legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice:

>    Din cauza avariilor și degradărilor menționate în capitolul 6, există pericolul unui colaps local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - corp C6+C61 și a coipurilor C2, C4 și C5.

>    Având în vedere avariile și degradările constatate, cat si rezultatele calculului static echivalent clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rsl, corespunzătoare construcțiilor care „au un risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.

>    După realizarea proiectului de punere în siguranță, restaurare, reabilitare și construirea unei parcări subterane structura expertizată se va încadra în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală dar la care degradările nestructurale pot fi importante”.

<1 i K


■'•’ it M | V    i V

AC AC AC

OHSAS18G01 ISO 14001

> Se vor continua lucrările de punere în siguranță prevăzute în Proiectul Tehnic de Punere în Siguranță realizat de Profesional Construct Proiectare în martie 2017;

Lucrările de intervenție în interiorul Halei Laminor, pentru amenajarea unei parcări

subterane, construirea clădirilor cu diverse destinații (birouri, comerț săli de spectacole.»

etc) și regim de înălțime de pană la P+2E, vor avea fundații și structuri de susținere proprie

și nu vor influența în nici un fel structura de rezistență a Halei Laminor.

Justificarea necesității proiectului: scop și obiective, descrierea lucrărilor

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor, situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de săpare, tasare,nivelare etc.

In urma spargerii betonului si excavarii subsolului rezulta o cantitate considerabila de beton spart care ar trebui transportata in locuri special amenajate pentru preluarea acesteia,lucru care ar fi consumator de bani si timp. In schimb,noi propunem valorificarea acestora prin preluarea lor si aducerea la o mărime pretabila utilizării in punerea straturilor suport.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fimdațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este următorul:

1.    Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupă sau foarfecă-demolatoare-cupă

2.    Se încarcă în bena camionului

3.    Se bagă în concasor betonul <=500 mm

4.    Se scoate sort 0~63mm

5.    Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare

în acest scop a fost demarată cercetarea de piață și solicitarea de oferte de la principalii furnizori de instalații de concasat piatra din domeniu. în tabelul de mai jos sunt prezentate utilajele selectate și propuse spre achiziționare. La baza selecției a stat raportul calitate-preț precum și criteriile tehnico-economice ale acestora.

Model

Vanzator

Productivitate

Motor

Buncăr

/m3

Gura

Alimentare

Setare

Min

Falci/mm

Banda

Magnetica

Garanție

Luni/Ore

Livrare

Pret/E

Keestrack

Ircat

150-300t/h

153Kw

d

4m3

1100/700mm

45-170

da

12/1200h

8-12

sapt

290000

Metso

Metso

300t/h

130Kw

e

4m3

930/580mm

25-130

da

24/4000

6-12

sapt

278063

Kleeman

Wirtgen

200t/h

165Kw

d

4.5m3

950/640mm

0-180

da

12/2000

6-12

sapt

293500

McCloskey

J40

Marcom

250t/h

166Kw

d

5.4m3

1016/610mm

40-156

da

12/2000

6-12

sapt

233000

Sandvik

Qj241

Terra

225t/h

168Kw

d

4.95m3

1000/650mm

50-150

da

12/2000

6-8

sapt

251000

Printre caracteristicile și specificațiile tehnice de care s-a ținut cont în selectarea ofertelor se

numără:

Greutate operațională

Mod de lucru

Capacitatea de producție

Monitorizare

Puterea motorului

Consum

Protecție mediu

Perioada de garanție

Mentenață

Prezentare concasoare falei

Concasoarele cu falei sunt unele dintre cele mai cunoscute utilaje folosite de regulă pentru prelucrare primară pentru spargerea rocilor de dimensiuni mari. Sunt folosite în principal pentru reducerea acestora la pietre de dimensiuni mai mici ce pot fi apoi prelucrate de alte utilaje pentru o mărunțire de precizie.

•vx


ROMANIA

lțrttf-ttrf# l iU>tMJOf»tTMTTO*sjA


OHSAS 48001 iSO 14001 IS.0'9001

Există numeroase tipuri de concasoare cu fălci care pot prelucra roci de la cele mai dure pana la cele mai fragile.

Materialele ce pot fi mărunțite cu un concasor cu falei: bazalt, ceramică, samota, cărbune, cocs, materiale de construcții, feldspat, sticlă, granit, minerale, minereuri, ceramică de oxid, cuarț, pietre, siliciu, zgură și altele.

Concasoarele cu fălci își găsesc utilitatea în numeroase industrii: minerit, metalurgie, industria chimică, agricultură, medicină și bineînțeles și în construcții.

Distanța dintre fălcile concasorului poate fi ajustată, facilitate ce permite obțierea pietrei finale la dimensiuni dorite pentru prelucrarea ulterioara, dar trebuie menționat că nu se poate ajunge la dimensiuni foarte fine sau valori foarte mici.

Concasoarele cu falei reușesc să spargă roca datorită fălcilor din aliaje dure ce sunt apropiate și depărtate în mod repetat zdrobind bucățile de material unele de altele până la fărâmițare.

Principiul de lucru:

Excavatorul cu cupa incarca buncărul de alimentare de la concasor cu material,respectiv bucăți mari de beton spart(500 mm maxim). Prin intermediul unui alimentator vibrant,aceste bucăți de beton spart ajung in gura de alimentare a concasorului.Aici,cu ajutorul fălcilor concepute special din aliaje foarte dure,betonul este presat in mod repetat intre ele pana la atingerea dimensiunii dorite prin reglajul dintre falei.Produsul obtinut este preluat de o banda transportoare putând fi evacuat in afara utilajului ca produs final sau recirculat pentru o noua zdrobire.Betonul care provine din demolări conține de regula si destul fier care se separa si se recuperează in vederea reciclării printr-o separator magnetic amplasat deasupra benzii.

SOLUȚIA ALEASĂ

In urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric Metso model NW96 datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină .

Specificațiile detaliate pentru fiecare utilaj ofertat sunt prezentate în documentele anexate acestei note.

CONCASOARE

model

vanzator

productivitate

motor

buncăr

/m3

gura Alim

setare min falci/mm

Banda

magnetica

garanție

livrare

pret/E

Keestrack

Ircat

15O-3OOt/h

153kw d

4m3

1100-700mm

45-170

da

12/1200h

8-12 sapi

290000

Metso

Metso

3OOt/h

130kw e

4m3

930/580mm

25-130

da

24/4000

6-12sapt

278063

Kleeman

Wirtgen

2OOt/h

165kw d

4.5m3

950/640mm

0-180

da

12/2000

6-12 sapi

293500

McCIoskey J40

Marcom

250t/h

166 d

5.4m3

1016/610mnn

40-156

da

12/2000

6-12 sapi

233000

Sandvik QJ241

Terra

225t/h

168 d

4.95m3

1000/650mm

50-150

da

12/2000

6-8 sapt

251000


RMC’fct SJtk .. .<

M QnM-suf 04»» w m owtw. Jt< te CM?» ■ £Wi«te31WftRCJÎ122Sa»0? ■    '

C^fcrtwwrf»?.

tt£*wrj a*e eatf* «owin


Referința:; -

■< Către?

z Locslitate/J udet:

Fax:.

Emâii:

Ih aîentia:


AtSQâîTHM CONSTRUCTIi S3 SRL ' V SECTOR 3 / Ș'UCUREȘîj . ,. ;

aJexandru.cojdcariu@aigorithrnconstructiis3.ro Dlui. ALEXANDRU COJQCARIU

Tel. mobil:

Referitor:_Oferta Concasor mobil cu falei McCîoskev model J40


Stimate Domn,

Ca urmare a cererii Dumneavoastră; pentru care va mulțumim, va transmitem alaturat oferta noastra tehnico-economica pentru echipamentul solicitat:


Putere motor: 225 CP

Greutate operaționala maxima: 34,5 tone

Capacitate maxima concasare: 250 tone/h

Deschidere falei: 51 -156 ram

Dimensiune gura alimentare: 1.016 x 610 mm

■    2.. DESCRIERE TEHNICA ;

MOTOR    Putere motor: 166kw / 225 CP ia 1.900 rpm

Norma de poluare STAGE IV Final

ALIMENTATOR VIBRANT: Capacitate buncăr: 5,4 m3

CU BARE    Sistem de reglare a vitezei si debitului de alimentare

CONCASOR CU FĂLCI:    Deschiderea gurii de alimentare: 1.016 x 610 rom

Antrenare: Hidraulica si curele in V Deschidere falei reglabila:    51-156 rom (CSS)

Sistem dq reglare a gradului de încărcare cu senzor de nivel

BANDA TRANSPORTOARE EVACUARE MATERIAL CONCASAT antrenata hidraulic Înălțime de descărcare reglabila: maxim 3.458 mm Lâttme:    900 mm

BANDATRANSPORTOARE EVACUARE MATERIAL PRESORTÂȚ antrenata hidraulic inaltime de descărcare: 2100 mm Lățime:    650 mm

DEPLASARE:    .    .

Senile meta1icecujatime:400 mrn

-    \ Viteza maxima deplasare:    1,8 km/h

Lungime xlâtirne x inaltime transport; 18,78 x 2,50 x 3.20 m

' PERFORMANȚE:    Capacitate maximă de concasare: 250 țone/b , ....

4 picioare telescopice de stabilizare a ccțncasoruiui in operare

. .    Sistem de protecția concasorului ia suprăsarclna

Attiune de concasare reversibila pentru golirea concasorului in caz de suprasarcina

■    • ■'■.    Reglare hidraulica a deschiderii fălcilor

3.    SECURITATE OPERATtONALA. ATASAMENTE INCLUSE

Banda transportoare laterala evacuare material presortat Banda transportoare evacuare material concașat, cu pliere hidraulica Panou de comanda cu sistem de monitorizare a parametrilor funcționali Tren de rulare cu Senile si sistem de calare in 4 reazeme telescopice Separator electromagnetic cu banda de evacuare

4.    SECURITATE OPERAȚIONALA

Sistem de protecție a concasorului la suprasarcina Sisteme automate pentru oprirea de urgenta a motorufui Sistem de protecția concasorului fa suprasarcină

5.    ATASAMENTE DE LUCRU OPȚIONALE

Separator electromagnetic cu banda de evacuare Sistem anti-poiuare de stropire cu apa

6. CONDIȚII COMERCIALE

TERMEN DE LIVRARE

Saptamana 27, in limita stocului disponibil

CONDIȚIE DE LIVRARE

DDP client

CONDIȚII DE PLATA

Se vor stabili ulterior

GARANȚIE

12 luni sau 2.000 ore de funcționare, care condiție atinsa prima

VALABILITATE OFERTA

30 zile.

Echipamentul oferit este NOU, produs in Uniunea Europeana, conform standardelor si normelor in vigoare stabilite de Comisia Europeana.

- Echipamentul oferit înglobează tehnologii de vârf din doriieniu, nu mai vechi de 3 ani, utilizate in prezent pentru realizarea utilajelor de construcții

7. AVANTAJE ALE PRODUSULUI

*    Performante tehnice si fiabilitate deosebite

*    Consum scăzut de combustibil

*    Costuri de service scăzute

R/ FAOLSTATI raȘtVANZARE

Asistenta tehnica este asigurata de personal tehnic de specialitate instruit periodic de către firma furnizoare a echipamentelor. Toate intervențiie periodice se vor efectua la locația Dvs. de lucru, cu echipaje mobile. In acest morhent dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge ia Dvs. in cel mai scurt timp. Suntem prezenti cu puncte

, .de service in Otopeni, 6fadea> Țirnisoara, Turda, Deva, Alba lulia, Craiova; Braila, iași si Constanta.

Piesele de schimb surit asigurate din stbcui MAftCOM sau din stocul furnizorului pe o perioada de minimum 10 ani deja data achiziției utilajului.

Punerea in funcțiune si Instruirea operatorilor sunt gratuite si se efectuează la locul de utilizare al echipamentului. MARCOM asigura Manualul de-operare si întreținere al utilajului în limba romana.

Cu stima,

VirgilEneșcu

Area Saies Manager    ,

Țel: 021-352.21.64 / 65 / 66 Interior 106 Fax:021-352.21..67

Mob: 0724.255.284

Email: virgil.enescu@mafcom,ro

Bâtele clientului:

Datele ofertei:

Nume client

ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 SRL

Cod oferta:

1RP-8327

Persoana contact:

Alexandru Cosocariu

Data oferta:

29-05=2018

Oraș:

București

Agent:

Radu Popoaca

Telefon:

0723^13.932

Funcție:

Director Regional -

Fax:

Mobil:

0732350202

E-mail:

office@algoriWfnconstrucWs3.ro

E-mail:

r.popoaca@testa-roroanfa.ro

Stimate Partener, avem plăcerea sa va prezentam in continuare oferta tehnica si comerciala pentru CONCASOR MOBIL CU FĂLCI QJ241, fabricat in Marea Britante, împreuna cu termenii de plata si livrare:

i Numemodei:    |    CONCASQRMOBiLCUFALCLCy241    j

Performante principale

Productivitate t/ora

pana ia 225

Greutate operaționala

34 000 Kg

Volum buncăr alimentare nivelat ! varfuit

2,8/4,95 m3

Dimensiuni alimentara concasor

1000 mm x 650 mm

Deschidere minima teici (depinde de aplicație)

50 mm

Motor'

CATC7.1 Acert

Stage Tîer 4 Final

Putere

168KW(225CP)

Concasor

Sandvik C10 cu reglaj hidraulic

Cu teica mobila osdîanta

Dimensiuni alimentare concasor

1000 mm x 650 mm

Deschidere minima fald (depinde de aplicație)

50 mm

Deschidere minima fald

40 mm cu acordul producătorului

Deschidere minima fald

25 mm cu asumarea de către client a posibilității (in caz de blocare cu bare de fier) de spargere a plăcii de presiune de pe teica mobila a concasoruiui (aceasta placa nu se va putea schimba in garanție). NU SE VA PIERDE GARANȚIA!

Deschidere maxima teici

150 mm

Capacitate concasor (funcție de setare si material)

225 tph

Sistem alimentaro Grizziy

Lățime alimentator

800 mm

Lungime alimentator

3580 mm

Deschidere secțiune Grizziy

35-70 mm

Lungime secțiune Grizziy

1260 mm

Acționare hidraulica

Buncăr alimentaro

Lățime

1840 mm

Lungime

3770 mm

Volum

|    4,95 m3

Banda transportoare laterala (opțional)

înălțime de stocare

1757 mm

Latirne banda

650 mm

pliabila

Banda transportoare principala'

Înălțime de stocare

3444 mm

Lățime banda

800 mm

Sistem hldrauRc

FCV -cu control de compensare a presiunii

Rezervor ulei hidraulic

6601

Sisteme de siguranța

Puncte exterioare de reglare a benzilor

Dispozitive de gresare exterioare

Sistem de oprire de urgenta a motorului

Sirena de start

7 secunde

Dimensiuni de gabarit

Lungime de transport

13,90 m

LaSme.de transport

2.51 m

înălțime de transport

3,22 m

Greutate operaționala

34 000 Kg

Sistemul de deplasare

Deplasare pe senile prin radiotelecomanda sau telecomanda prin cablu

Dimensiuni senile (L x i)

3310 X 400 mm

Motor hidraulic

Vitexa de deplasare maxima

1,1 Km/h

Separator magnetic (opțional)

Lățime banda

750 mm

Sistem curatare

Automata

Înălțime fata de banda transportoare

Reglabila

Polari standard Incluse in preț

1.    Sistem acționat hidraulic pentru reglarea pereților buncărului de alimentare in vederea micșorării

dimenslunHor de transport

2.    Sistem de stropire cu bara cu    '

3.    Sistem de comanda radia pentru deplasarea eoncasoruiuii_

& Sistem de gresare automata pentru tagei si a sistemului de acționare___

5. Pregătire speciale pentru condiții de iucru Sa temperaturi ridicate (max. 5@ grade«temperatura mediului

ambiant)___

8. Manual de operare    

iFWWsy


WÎQMMl

Echipamente opționale:

Buncăr alimentare

Banda laterala pî. steril

6.800,00-€

Camera de coiicasare

Placa de protecție sub camera concasorului

800,0G-€®^

Separator magnetic

6.100,00-€^'PREȚ FINAL PENTRU ALGQR1THM CONSTRUCȚII    t    251.000,00-€

*Preturtle de mai sus sunt unitare, exprimate in EURO si nu includ TVA.

CondttK de plata:

Piața se poate fece in LEI, la cursul de schimb valutar al BNR+0,5% din data facturării cu un avans de 20 - 40%, la semnarea contractului, si 60 - 80%, la livrarea utilajului. Oferim de asemenea facilitați financiare prin CONTRACTE DE LEASING.

Termen de livrare:

Utilajul este pe stuc ia fabrica - IUNIE 20111

Ga rănise:

12 tuni sau 2000 ore funcționare. Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garanției.

VabfoiSfete oferta:

30 de zile

Service:

Intervalul intre reviziile tehnice 600 ore ceea ce duce la un cost de exploatare redus cu 50%. Firma noastra dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurând asistenta tehnica IN PERIOADA DE GARANȚIE, cat si in POST-GARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum si piesele de schimb pe o perioada de 10 ani. La livrarea utilajului firma noastra asigura INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.

Piese de schimb:

Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru celelalte piese neexistente in stoc -aprovizionam in regim de urgența.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactați.


Agent:    Radia Poposea

Funcție:    Director Regional

Mobil:    @732SS@2©2

E-mail:    f-popoaca^tersa-romanss-r®

ÎRCAT


Data: 22/05/2018/Nr.pg: 2

De la: Soare Alexandru

Către:    ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

In atenția:    Domnului Director Robert Sirbu

Referitor.    OFERTA24743/00042210_055

Stimate Domnule Director,

Ca urmare a discuției purtate cu Dumneavoastră, ne face plăcere sa va transmitem oferta revizuita, referitoare la WNCASCWft, M@BIL CU FĂLCI destinat reciclării materialelor rezultate din demolări:

-    Calitate ridicata

-    Performante si fiabilitate excelente ale unitarilor de concasare


! roci naturale de cariera precum si

Stațiile de sortare sunt destinate atat sortării uscate cat si sortării cu:

Costuri specifice minime pe tona concasata si sortata> ceea ce conduce la majorarea marjei de profit


SPECIFICATEI TEHMCE

Lungime:

Lățime:

inaltime:

masa aproximativa Buncăr alimentare:

Alimentator vibrant GRI2ZLY: Grup eoneasare:

Ajustarea distantei de evacuare:


Dimensiuni de lucru / Dimensiuni de transport 12,70 m / 12,43 m

5,55 m/ .2,57 m 3,73 m / 3,10 m

301 4 m3

dimensiuni 920 mm x 1450 mm

dimensiunea gurii de alimentare 1000 mm x 600 mm

45 -170 mm (ajustare hidraulica in timpui operării)

^Bo&ras    h    BB

Banda de evacuare principala:    Lungime 8800 mm x lățime 800 mm

Inaftime de descărcare banda principala:    3100 mm

Banda de evacuare laterala:    Lungime 4500 mm x fatîme 500 mm

Inaftime de descărcare banda laterala (opționala): 2595 mm

Separator magnetic (opțional):    magnet cu banda de extragere a pârtilor magnetice

Telecomanda radio (opționala):    pentru controlul deplasării si al funcțiilor principale

Sistem de automatizare cu dlsplay:    pentru monitorizare funcționare si diagnosticare

Grupul de concasare este dotat cu sistemul NSS (NQN STOP SYSTEM), sistem ce asigura continuu stat monitorizarea cu ultrasunete a gradului de umplere cu material, cat si monitorizarea presiunii hidraulice in instalația de reglare a distantei dintre falei. Sistemul eliberează in siguranța falca mobila in cazul apariției unui

blocaj.

OFERTA COMERCIALA

;• ............====== . -----------

i Denumire

Preț ap

(fere TVA)

EUR

CONCASOR MOBIL CU FĂLCI model B3 (ARGO), marca KEESTRACK ■ echipat cu următoarele dolari :

-    MAGNEt SEPARATOR pentru îndepărtarea de pe banda de evacuare a materialelor feromagnetfce

-    BANDA DE EVACUARE LATERALA PLIABILA

-    RADIOCOMANDA CU 10 FUNCȚII

290.000

TOTAL EUR, FARA TVA:

290.000

Transportul pana la locația beneficiarului si punerea in funcțiune sunt induse in prețui ofertat.

La prețui din oferta se va adauga TVA.

Plata se va efectua la cursul UNSCREDIT.

Preturile sunt exprimate in: EUR

Modalitate de plata: se va conveni de comun acord la contractare

Garanția: 12 Suni de la data livrării sau 1200 ore de funcționare, care condiție este atinsa prima

Termenul de livrare: in funcție de data transmiterii comenzii ferme

Asistenta tehnica ia punerea in funcțiune este asigurata de către personalul specializat al vânzătorului Vânzătorul va furniza piese de schimb si consumabile originale atit in perioada de garanție cit si post-garantie. Personalul de service este specializat de fabricantul echipamentelor

Pentru detalii suplimentare va rog sa nu ezitat! a ne contacta.

Cu stima,

Alexandru Soare

Inginer Vanzari

Echipamente pentru Cariere si Balastiere

IRCATCOSRL

mobil:+40 727375555    tei:+40213170190    fax: +40 213170196

e-mail: aîexand ru.soare@kcat.ro    www.ircat.ro


ALGORÎTHM CONSTRUCTH S3 Dl. Alexandru Cosocariu E-maiî:

office@aigorithmconstructiis3. ro alexandru ,cosocariu@aigorithmcon strucfcils3.ro


Persoana de contact/contact: Telefon/phone direct fine: Telefax/fax direct fine:


E-Mail: office.romania@wirîgen-'group.corn


BogdanChftescu +40 21 300/75 66 +40 21 300/75 65


1Sf^®9AiSfÎP®g®88^B'®96S^»®WBBaZiș@SSB4SSȘ8

CIF/VAT No.    RO 1572361


Referința dws. / Your reference


Referința /Our reference    Data /Date

111    17.05.2018


Conform condițiilor noastre generale de fabricație, livrare, punere în funcțiune și service, vâ transmitem următoarea ofertă:


i.    iiaEEmm." romiMateriale de concasat: beton sau alte materiale de construcții din demolări;

Productivități: până la 200t/h ~ funcție de natura, tipul și granulometria materialului la alimentare si setarea concasorului.

Dimensiuni transport:

»    înălțime    - 3197 mm;

»    lungime    - 12.965 mm

«    greutate    -cca. 33 t

■ ifâglM 6®f?s$@e£ - construcție sudată grea, integrând sistemul de deplasare pe șenile și suprastructura utilajului;

° ASimesîtstor ©I ^r®s@rtst@r cm 2 navei® cu sistem de by-pass pentru creșterea capacitatii si scăderea uzurilor;

°    C@nce®@r e&a felea cu productivitate ridicată si acționare directă prin cuplaj umed;

E    Toate acționările electrice, si posibilitate de interconectare cu alte utilaje ;

B ileetr@gener@t@r diesel;

WW-RO01-H


CONTURi BANCARE/ BANK DETA1LS

B.R.D. - Suc. Triumf;    RO03 BRDE 445SV 0003 7384160

Unicrediî Tiriac Bank - Suc Mihalache;    RO53 BACX 00000 0300 0014 005

înregistrare; Registrul Comerțului Ilfov ■ Număr de înregistrare: -J23/397/2003 • Sediu social 075100 Otopeni ■ Director general; Cătai:» c.

Componență?

1.


2.


3,


4.


5.


g.


Bmic griiment^e

* Capacitate 4,5 m3 - blindat cu otel antiuzura 12 mm E Dimensiuni :1900 x 3200 mm ® înălțime descărcare material alimentare: 3192 mm; âismsțg^L^wL -


■    lat x lung:    - 870 x 2.140 mm;

•    Blindaj antiuzura 12 mm

« Etaj superior: Placa perforata cu ochiuri de 50 mm ® Etaj inferior : Sita metalica #25 mm standard

■    antrenare motor vibrator cu reglajul vitezei continuu prin potentiometru, inclusiv controlul frecventei: 2 x 3,8 kW;

■    dțftector metalic ptr„ bypașs dur «-pentru materialul intermediar ce nu intra In concașor;

Cenca^or cu falei cu falca mobila cu oscilație compusa

•    Gura alimentare    - 950 x 640 mm;

e    Greutate    - 12000 kg;

■    Reglajul fantei:    - 6-180 mm

B Batiu robust, puternic ramforsat,in construcție sudata grea;

■    Axul excentric in construcție forjata;

» Lagare cu rulmenți oscilanti cu role, ungere cu vaselina,cu etansare labirint speciala pentru protecție Ia praf si umezeala;

« Contrapfaca de presiune si siguranța blocaj, laminata prin roluire cu fibra continua ,execuție ce nu necesita lucrări întreținere;

0 Blindajele standard -turnate din otel manganos de inafta calitate, cu posibilitatea de întoarcere;

8    Blindajele laterale, din otel laminat Hardox;

® Reglajul fantei de ieșire dintre falei se face cu acționare hidraulica ® Placa defloctoare Ia descărcare material pe banda de evacuare- reduce uzura

benzii;

« Antrenare directa prin hidrocuplaj.

B»iiew«re principală s

=    lățime:    -    800 mm.

s    lungime:    -    8,6 m.

0    înălțime decarcare;    -    3058 mm;

9    Ampatamerit: 3000 mm;

■    Lățime senile: 400 mm;

fl Viteza deplasare; 2 km/h;

a Antrenare cu motoare integrate in sasiu cu acționare hidrostatica.

’■ diesel - electric/hidraulic.

- motor DEUTZ - Tip TCD 2013 L06 2V - Turbo 165 kW - 221 CP/ ISOOrpm răcire


cu apa;

° tanc combustibil 520 1;

a generator electric - Mecc Alte - 85 KVA.

B panou comandă și protecție electrică si întrerupător genera! 100 A;.

0 Tensiune lucru: 400 V, 50 Hz;

9 Tensiune control: 24 V;

® Contor ore funcționare si transformator cu am per metru si voltmetru si prize suplimentare de 400 V/32A si 230 V/16 A ptr. lucrări de întreținere, iluminat, etc.


B Dipfay capacitiv cu acționare atingere dtsplay, cu vizualizare parametrii si comenzi;

B Agregat hidraulic separat pentru deplasare,

® alimentator concașor, deplasare senile, poziționare magnet;

® funcție Stop întrerupător general;

8. Bafiriajtejiterit. 5 m, stanga/dreapta (OPȚIONAL INCLUS)

0 X'ogHim© de d@se@re®re mm;

b ramane instalat pe mașina la transport sb include slstemy® antipraf Sistem    eentmuu (Continuous Feed System CFS) (OPȚIONAL INCLUS)

■ Include sonda de nivel si sistemul de gestiune al alimentarii si setării concasoruluiWIRTGEIM GROUP


îOoSeparater magnetic cu dubiu sens si ajustare hidraulica (OPȚIONAL INCLUS)

■    motor antrenare 1.5 kW,

» ajustare hidraulica a distantei fata de banda de evacuare

■    jgheab de evacuare metale

11. Platforma acces alimentator nenttw mentenănta sl service f OPȚIONAL INCLUS) 12„Sfefcm de Iluminare cu lamei halooen 24 V (OPȚIONAL INCLUS) ta.Sistem antiptaf f OPȚIONAL INCLUS)

■    include pompa si diuze de pulverizare montate ia concasor si banda de evacuare principala si iateraia

CeudJtlt, comercbleg

Preț OAP București s ~ 293.500 EUR (nu include TVA)

Include prețul uleiurilor si filtrelor pentru reviziile pana 2500 ore. Mod Plata    -    se va convenii Ia    contractare;

Garanție tehnică    - 12 luni sau    2000    ore funcționare;

Termen de livrare:    - urmeaza a se confirma

Valabilitate oferta:    -    90 zile

Asistența, școlarizare: - gratuit;

Opțional:

Consumabile si piese de uzura:

01-16


Nr.

Componenta

Cant.

Preț unitar țeur)

Preț set (eur)

1

Covor banda principala

1

1390

1390

2

Curatator banda principala

2

147

294

3

Motor banda de steril

1

2246

2246

4

Placa d@ presiune

X

770

77©

6

Falca fixa RT-XTRA rT=85

X

2X00

210©

8

Fale® mobila RT-XTRA 2h=®5

X

230©

2300

9

Curele transmisie concasor

10

105

1050


WIRTGEN GROUPMateriale de concasat: - roca naturala , beton sau alte materiale de construcții din demolări Dimensiune alimentare concasor 1100 x 700 mm.

Productivități concasare: până ia 300tyh - funcție de natura, tipul și granulometria materialului ia alimentare, setarea concasoruiui, precum și poluarea zăcământului.

Dimensiuni transport:

«    lățime    - 3000 mm;

®    înălțime    - 3400 mm;

■    înălțime în transport 3950 mm ( pe un trailer cu pat jos );

8    lungime    - 13.900 mm

■    greutate    - cca. 40.6 t

a fassu complet - construcție sudată grea, integrând sistemul de deplasare pe șenile și suprastructura utilajului;

® Alimentator si presdrtator eu 2 nivele cu sistem de by-pass pentru creșterea capacitatii si scăderea uzurilor;

« Concasor cu fălci cu productivitate ridicată si acționare directa prin cuplaj umed;

■ Toate ac|î@RărsSe electrice, si posibilitate de interconectare cu alte utilaje ;

* Eleetrofgenerător diesel ;

Componenți:

® Capacitate 5,5 m3 - blindat cu otel antiuzura 8 mm ® Dimensiuni :1900 x 3900 mm

■    Inaitime descărcare material alimentare: 3400 mm;

X ibentefe WăWt

■    lat x lung: 1.000 x 2.560 mm;

•    Blindaj antiuzura: 15 mm

•    P resorta re - lat x lung: 1.000 x 1.830 mm;

B Etaj superior: placa perforata cu diametru de 70mm ® Etaj inferior : Sita metalica #25 mm 6 antrenare motor vibrator cu reglajul vitezei continuu prin

-KO01-16


potentiometru, inclusiv controlul frecventei; a deflector metalic ptr. bypass ciur -pentru materialul intermediar ce nu

intra in concasor;

3. Concasor cu falei SStR JLlflflLx 7QP, falca mobila cu oscilație compusa

■    Gura alimentare - 1100 x 700 mm;

■    Greutate    - 17000 kg;

« Reglajul fantei s = CF-XBO mm

8 Batiu robust, puternic ramforsat,in construcție sudata grea;

8 Axui excentric in construcție forjata;

8 Lagare cu rulmenți oscilant! cu role, ungere cu vaselina,cu etansare labirint speciala pentru protecție la praf sl umezeala;

8 Instalație ungere automata lagare;

■    Contraplaca de presiune si siguranța blocaj, laminata prin roluire cu fibra continua ,execuție ce nu necesita lucrări întreținere;

■    Blindajele Standard - turnate din otel manganos de înalta calitate,

■    Blindajele laterale, din otel laminat Hardox;

8 Reglajul fantei de ieșire dintre fald se face cu acționare hidraulica ® Placa defledoare ia descărcare material pe banda de evacuare-

reduce uzura benzii;

« Antrenare directa de ia motorul termic prin cuplaj umed.

< Banja^vaguareprincipală;

« lățime'.    - 1000 mm.

* lungime:    - 9,2 m.

8 înălțime decarcare:    - 3270 mm;

8 Âmpatament: 3000 mm;

» Lățime senile: 400 mm; s Viteza deplasare: 2 km/h;

8 Antrenare cu motoare integrate in sasiu cu acționare hidrostatica.

6. Separator maonetlc permanent cu dubiu sens

■    motor antrenare 1.5 kW,

8 ajustare hidraulica a distantei fata de banda de evacuare

7,


are : diesel - electric/hidraulic.

8 motor SCANIA - Tip DC 9 - Turbo 248 KW/ ISOQrpm răcire cu apa;

® tanc combustibil 520 I; a generator electric - Mecc Alte - 135 KVA.

» panou comandă și protecție electrică si întrerupător general 150 A;.

8 Tensiune lucru: 400 V, 50 Hz;

■ Tensiune control: 24 V;

B Contor ore funcționare si transformator cu ampermetru si voîtmetru si prize suplimentare de 400 V/32A si 230 V/16 A ptr. lucrări de întreținere, iluminat, etc.

® Diplay capacitiv cu acționare atingere dispiay, cu vizualizare parametrii si comenzi;

8 Agregat hidraulic separat pentru deplasare,

Bc l<egurnandlgpgtrpl

« alimentator concasor, deplasare senile, poziționare magnet;

®    funcție Stop întrerupător generai;

.S.telem de jSuminere cu lampă .faalwen 24 V

î®. Sistem antloraf (OPȚIONAL INCLUS)

8 ce include pompa si diuze de pulverizare montate la concasor si banda

de evacuare principala si laterala.

11., Banda de steril S.® m. stanga/dreapta (OPȚIONAL INCLUS)

8 Lățime covor de banda 500 mm;

« înălțime de descărcare 3,080 mm;

« ramane instalata pe mașina pentru transport si include sistemul antipraf

O.Șjgtem alimentare continuu (Continuous Feed System CFS) (OPȚIONAL INCLUS)

Include sonda de nivel si sistemul de gestiune al alimentarii si setării concasorului

13» Platforma.acces alimentator pentru, mentenanta sl.service .(OPȚIONAL INCLUS)


WIRTGEN GROUP


Preț PAP București :    - 337.000 EUR (nu include TVA)

Include prețul uleiurilor si filtrelor pentru reviziile pana 2500 ore. Mod Plata    - se va conveni! la contractare;

Garanție tehnica    - 12 luni sau 2000 ore funcționare;

Termen de livrare:    - urmeaza a se confirma

Valabilitate oferta:    - 90 ziie

Asistență, școlarizare: - gratuit;

Optionaî:

Consumabile si piese de uzura:

Nr.

Componenta

Cant.

Preț unitar (eur)

Preț set (eur)

1

Covor banda principala

1

1954

1954

2

Curatator banda principala

2

74

147

3

Motor banda de sterii

1

2247

2247

4

Placa de presiune

1

932

332

6

Falca fixa ffRXTRA ZT=85

X

3031

3031

3

Falca mobila KT-XTRA ZT=85

X

3692

3692

9

Curele transmisie concasor

10

107

1073

Cu stimă,

Wsrtgers Romani® SRL

Bogdan Chițescu Tel: 0753.055.571

ROOI-16WIRTGEN GROUP


ei@s& r© o»


Avantaje lOEEHAftN M0BÎCAT MCIOOR EVO / KCîtOk EV©

•    Antrenarea componentelor modelului MC100R EVO / MC110R EVO, sunt acționate de motorul termic f mașina avand înglobat generator electric pentru diversele componente (benxi transportoare, alimentatoare, Iluminare pe timp de noapte etc) acționarea concâsoruiui fiind direct de ia motorul termic prin cuplaj hidraulic .

® Acționările electrice- duc la un consum de combustibil cu pana la 30% mai mic decât ale celor cu antrenare hidraulica.

•    Nu apar costuri cu schimburile de ulei hidraulic si filtrele aferente schimburilor de ulei.

•    Fiabilitatea motoarelor electrice nu se modifica in timp comparativ cu cele hidraulice.

® Posibilitatea conectării electrice a altor consumatori pentru diverse reparații,

iluminare,etc.


cmsE r© ©u& eu«®s


? >

0De te; Costin DUMITRU

Companie; Metso Austria GmbH Viena - Sucursala București

Adresa; Bdul. Ion lonescu de la Brad, Nr, 57. Sector 1, București

Tei; +40724 221 695

E-maîS; costin.dumitru@metso.com

Către; Dl. Alexandru Cosocariu / Dl. Emanuel Cosoveanu Companie: ; ALGORITHM CONSTRUCTîî S3 S.R.L

Adresa: Str. Jean Alexandru Steriade Mr. 17, București, CP 230070

Tel: +40723 313 932 /+40756 015 586

E-mail: aiexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro / emanueî.cosoveanu@algorithmconstructiîs3.ro

Sîimati domni,

in primui rând tîn sa va mulțumesc pentru interesul produselor METSO, cat a timpului acordat in cadrul întâlnirii din data de 18.05.2018. Urmare a celor discutate cu dumneavoastră în cadrul întâlnirii, avem plăcerea sa va transmitem in cele ce urmeaza oferta tehnica si comerciala pentru proiectul dumneavoastră:

CONCASOR CU FĂLCI MOBIL PE PNEURI NORDWHEELER NW80

Lungime de transport - 9.310 mm î > Lățime de transport ~ 2.500 mm î » Inaftîme de transport - 4.050 ....... . .......    . .... j I .„ ......    .

Concasorui cu falei Nordwheeler NW80 este o unitate de concasare mobila pe pneuri, ceea ce ii conferă versatilitate si posibilitate de relocare rapida in cadrai mai multor exploatări sau aplicații. Poate fi folosit cu succes atat in aplicații de concasare primara piatra de cariera si balastiera, cat si in aplicații de concasare reziduuri din demolări (beton, cărămidă, etc).

Performante de concasare

Dimensiune maxima de alimentare 420 mm

Dimensiune maxima a produsului final 270 mm

Capacitatea maxima nominala a echipamentului

este 250 t/h alimentat cu material dur

Structura

Structura sasiuiui echipamentului este una proiectata computerizat folosind AEF- (Analiza Elementelor Finite), eliminandu-se astfel erorile de proiectare si asigurând o durabilitate viitoare excelenta a structurii.

Structura are un profil tubuiar cu rigidlzari dreptunghiulare interne, sudurile reaiizandu-se in proporție de 60% robotizat. Sudurile sunt încercate prin metoda fluxului magnetic, a metodei cu radiații penetrante sau a controlului ultrasonic. Grundurirea si vopsirea se face si in câmp electrostatic, ceea ce asigura o acoperire si o calitate ridicata a profileior vopsite.

-    1 axa

-    Frâne pneumatice

-    Anvelope 425/65 R 22,5,2 bucăți

-    4 piloni de ridicare sî susținere sasiu

S Beneficii: rezistenta indeiungata in timp, riscuri minime de forfecare sau de cedare a sudurilor, valoare de revanzare a echipamentului crescută.

Buncărul de alimentare

Capacitatea buncărului de alimentare - 4m3

Laterale buncăr din Hardox de lOmm grosime


Placi de impact la baza buncărului de tip Creusabro 4800P înlocuibile Alimentator vibrant TX8-27-2V cu 2 etaje de bare grizzly in cascada

Lungime alimentator 2.855mm Lățime alimentator 788mm

2 motoare Invicta V150 cu excentric care asigura o amplitudine de vibrare puternica si constanta Separator steri! cu bare grizzly, si spațiere de 50 mm


Sistem de jgheaburi de direcționare material Materialul scalpat poate fi:

1

2.

3,


Direcțional tot către banda pricipata de evacuare Directionat tot pe banda laterala de evacuare steril Sortat cu ciurul de sub scalper si materialul fin directionat pe banda laterala de evacuare steril si materialul grosier pe banda pricîpala de evacuare

Ciur separare steri! <30mm, suprafața de sortare 1 mp cu sita cu fire otel Heavy Duty Sistem amortizare vibrații pe arc si tampoane cauciuc

S Beneficii: materialele de înalta calitate folosite in structura metalica a buncărului, ii conferă o durabilitate si o rezistenta indeiungata in timp. Motoarele vibratoare Invicta folosite sunt unele dintre cele mai fiabile si apreciate de piața de profi, asigurând o folosire indeiungata fara opriri.

- 3

Banda transportoare peotru evacuare steril

Lățime banda SOOmm

Lungime banda 3m

Inaltsme descărcare banda l,5m

Motor electric 3kW

Glisare a benzii pentru transport

Concasor


Concasor cu falei Nordberg CSO Gura alimentare 800 x 510mm Putere 75 kW

Lungimea de lucru a unei falei 1250mm Setare fanta concasare roca de cariera 40 - 175mm Setare fanta concasare demolări 20 - 175mm Sistem hidraulic de reglare deschidere fanta Seruor de nivel al materialului din camera de concasare care comunica si adapteaza mișcarea alimentatorului vibrant in funcție de nivelul de material Viteza de rotatie excentric concasor intre 0- 350rpm Profil falei concasor - cariera „Heavy Duîy"

Falei concasare din otel manganos - una fixa, una mobila Ambele falei reversibile si schimbabile


Construcție a structurii concasoruiui fara suduri (patent METSO)

Montaj pe suporți de cauciuc pentru eliminarea vibrațiilor Lagar excentric extra-dsmensionat

Lagar rulmenți din otel turnat Lagar, excentric si rulmenți protejați împotriva prafului Fuîîi contra-balans din otel turnat de fiecare parte a excentricului Geometrie si construcție care oferă forte cinematice ridicate 4 placi laterale interioare de uzura din otel Hardox, înlocuibile Capac de protecție fulie antrenare

Senzori de viteza si temperatura arbore si rulmenți Placa Heavy-Duty protecție lagar excentric

Structuri susținere falei cu profil turnat din otel de cea mai buna calitate

Placa Hardox ia evacuarea materialului din concasor pentru proiecția benzii de evacuare Sistem de gresare automata Lincoln

Design si analiza structura computerizata cu ajutorul AEF {Analiza Elementelor Finite)


Beneficii: concasoareie Meteo sunt recunoscute in toata lumea cq fiind un etalon in domeniu. Din 1920 s-au vândut peste ÎÎ.OOQ de concasoare cu falei in întreaga lume, find recunoscute pentru fiabilitatea for ridicata si pentru costurile de operare reduse. Noile îmbunătățiri aduse si descrise contribuie la creșterea timpului de folosire fora intreruperi a concasorului, a productivității si a scăderii costuriior de exploatare ale acestuia.1960    1975    Now


Pricipala banda transportoare

Lățime banda 600mm

Lungime banda S.OOOmm

Viteza banda 2,3 m/s

Banda cu 2 ranforsari metaiice si 3 ranforsari textile

Racleti curatare banda din îextolit rezistenti îa uzura

Role banda rezistente ia praf si umezeala

Motor electric llkW

Structura susținere separator magnetic

Separator magnetic Eriez SC2 cu banda, acționat de motor electric

S Beneficii: banda transportoare cu capacitate de transport ridicata, foarte rezistenta si ușor schimbabila.

Motor si parte electrica

Electrificare 400V / 50Hz

Motor electric WEG / VEM Germania

Putere totala aprox, 110 kW

Starter motor

Panou electric de comanda si control

Pilon de susținere pentru proiectoare de lucru

Proiectoare pentru iluminat

Sistem de comanda si control inteligent ICI©

Setare parametri funcționare

Gestiune funcționare echipament

înregistrare parametri de funcționare

Diagnostic echipament

S Benefîcii:ponyrea si setarea echipamentului se face in cateva minute. Sistemul ajusteaza

automat anumite setări ale echipamentului, pentru a reduce utiliziarea ne/ustificata a anumitor funcții, reducând astfel costul de operare. Auto-diagnosticul semnifica timp redus de constatare defecțiune si o autonomie de lucru crescută.

Simulare capacltlva (efectuata cu softul BRUNO dewoltat de către S^ETSO in ultimii 2© anl|

Capacitate maxima concasare in produs finit 0/63 mm 52 t/h in funcție de condițiile de lucru {tipul betonului,conținutul de sterii, umiditate etc.)


flgywoF

P1AW.

9^0.

UCS8ED USER CosînDumCru

E«F.2e.M.20t3 2235 pjn

te£jtowstieH«sit®>inCensSucas3.ta)

«t«MBv733,rtW s103BnJț1


«STBTîib aîiațQesîiremsstau»C0pat®«sto a tțnsnuoui toasteSee weța^tAmfeedms^itiWafliJ gai&igara fCTgapwids to ftgftfljflygteaî jttraw tșed Mhfe caEcafedten. unt! teffliMpașfes wBSucîusbase to fee wsfeMws ftt.eiees1} Banda racfial-laterala pentru evacuare steni H5-3 (latime 500 mm, lungime 3m)

® Calitate: 3 pliuri textile

*    Posibilitate de descărcare pe partea stanga a echipamentului

•    înălțime descărcare 1500 mm

*    Latime banda 500 mm

•    Lungime banda 3 m

» Viteza 1,8 m/s


c Acționare electrica 2} Banda transportoare separare magnetica

° Secțiune antimagnetica a benzii transportoare sub magnet

°    Role antimagnetice sub magnet

• Jgheab descărcare antimagnetic sub magnet


Asistenta

Se asigura montaj, asistenta la punere in funcțiune, precum si instruire personal deservenî si supervizor, acestea fiind gratuite.

Standarde de proiectare si fabricare

Toate echipamentele cotate in această oferta sunt conforme cu standardele UE si sunt proiectate si fabricate in conformitate cu standardele UE pentru echipamente mecanice si electrice.

Specificații

Echipamentele ofertate sunt noi si nefolosite. Transportul pana Sa beneficiar este gratuit.

Origine

Tara de origine Finlanda (Tampere). Certificat CE.

Termen de livrare:    6-12 saptamani*

Preț unitar (DAR București):    243.04Î EUR fara WA

Garanție:    24 luni / 4000 ore funcționare - prima condiție atinsa

* In funcție de disponibilitate stoc si data la care se da

comanda

Termen intervenție SERVICE

Maxim 24 h de la notificare scrisa

Disponibilitate piese de schimb

1)    Pentru piese de dimensiuni acceptabile pentru transportul aerian maxim 24 h (ridicare depozit DH/TNT) sau maxim 46 h la dumneavoastră in șantier.

2)    Pentru piese de dimensiuni mari (camion) maxim 10 zile la dumneavoastră in șantier.

OPȚIONAL:


Preț unitar (DAP București):

2) Sistem de lubrifiere automat

•    Recipient 8!

*    Luhrifiaza rulmenții mecanismului excentric ai concasorului cu falei

Preț unitar (BAP București):


2.505 EURfaraTVA


Concasorul cu falei Nordwheeier NW96 este o unitate de concasare mobila pe pneuri, ceea ce ii conferă versatilitate si posibilitate de relocare rapida in cadruî mai multor expioatari sau apîicatii. Poate fi folosit cu succes atat in aplicații de concasare primara piatra de cariera si balastiera, cat si in aplicații de concasare reziduuri din demolări (beton, cărămidă, etc).

Performante de concasare

Dimensiune maxima de alimentare 480 mm

Dimensiune maxima a produsului final 270 mm

Capacitatea maxima nominala a echipamentului

este 300 t/h alimentat cu material dur

Structura

Structura sasiuiui echipamentului este una proiectata computerizat folosind AEF (Analiza Elementelor Finite), eiiminandu-se astfel erorile de proiectare si asigurând o durabilitate viitoare excelenta a structurii.

Structura are un profil tubuîar cu rigîdizari dreptunghiulare interne, sudurile realizandu-se în proporție de 60% robotizat. Sudurile sunt încercate prin metoda fluxului magnetic, a metodei ci» radiații penetrante sau a controlului ultrasonic. Grundurirea si vopsirea se face si in câmp electrostatic, ceea ce asigura o acoperire si o calitate ridicata a profilelor vopsite.

-    laxa

-    Frâne pneumatice

-    Anvelope 12-22,5,4 bucăți

-    4 piloni de ridicare si susținere sasiu

S Beneficii: rezistenta îndelungata in timp, riscuri minime de forfecare sau de cedare a sudurilor, valoare de revanzare a echipamentului crescută.

Buncărul de alimentare

Capacitatea buncărului de alimentare - 4m3

Laterale buncăr din Hardox de lOmm grosime


Placi de impact la baza buncărului de tip Creusabro 48G0P înlocuibile Alimentator vibrant TK8-32-2V cu 2 etaje de bare grizzly in cascada

Lungime alimentator 3.205mm Lățime alimentator 790mm

2 motoare Invîcta V150 cu excentric care asigura o amplitudine de vibrare puternica si constanta Separator steril cu bare grizzly, si spațiere de 56 mm


Sistem d© jgheaburi de direcționare material Materialul scalpat poate fi:

4.    Dîrectionat tot către banda pricipala de evacuare

5.    Directîonat tot pe banda laterala de evacuare steril

6.    Sortat cu ciurul de sub scalper si materialul fin dîrectionat pe banda laterala de evacuare steril si materialul grosier pe banda pricipala de evacuare

Ciur separare steril <30mm, suprafața de sortare 1 mp cu sita cu fire otel Heavy Duty Sistem amortizare vibrații pe arc si tampoane cauciuc

S Beneficii: materialele de înalta calitate folosite in structura metalica a buncărului, ii conferă o durabilitate si o rezistenta îndelungata in timp. Motoarele vibratoare Invicta folosite sunt unele dintre cele mai fiabile si apreciate de piața de profi, asigurând o folosire îndelungata fora opriri.

Banda transportoare pentru evacuare steril

Lățime banda SOOmm

Lungime banda 4m

înălțime descărcare banda l,7m

Motor electric 3kW

Glisare a benzii pentru transport

•Concasor

Concasor cu falei Nordberg C96

Gura alimentare 930 x 580mm

Lungimea de iucru a unei falei 1250mm

Setare fanta concasare roca de cariera 70 ~ 200mm

Setare fanta concasare demolări 25 - 130mm


Senzor de nivel al materialului din camera de concasare care comunica si adapteaza mișcarea alimentatorului vibrant in funcție de nivelul de material Viteza de rotatîe excentric concasor intre 0 - 330rpm Profil falei concasor - cariera „Heavy Outy"

Falei concasare din otel manganos - una fixa, una mobila Ambele falei reversibile și schimbabile

Construcție a structurii concasorului fara suduri (patent METSG)

Montaj pe suporți de cauciuc pentru eliminarea vibrațiilor Lagar excentric extra-dimensionat

4 rulmenți axial oscilând conici SKF extra-dimensionati identici

Lagar rulmenți din otel turnat Lagar, excentric si rulmenți protejați împotriva prafului Fulii contra-balans din otel turnat de fiecare parte a excentricului Geometrie si construcție care oferă forte cinematice ridicate 4 piaci laterale interioare de uzura din otel Hardox, înlocuibile Capac de protecție fulîe antrenare

Senzori de viteza si temperatura arbore si rulmenți Placa Heavy-Duty proiecție lagar excentric

Structuri susținere falei cu profil turnat din otel de cea mai buna calitate

Placa Hardox la evacuarea materialului din concasor pentru protecția benzii de evacuare Sistem de gresare automata Lincoln

Design si analiza structura computerizata cu ajutorul AEF (Analiza Elementelor Finite)

S Beneficii: concasoarele Metso sunt recunoscute in tonta lumea ca fiind un etalon in domeniu.Din 1920 s-au vândut peste 11.000 de concasoare cu falei in întreaga lume, find recunoscute pentru fiabilitatea lor ridicata si pentru costurile de operare reduse. Noile imbunatatiri aduse si descrise contribuie la creșterea timpului de folosire fara întreruperi a concasoruiui, a productivității si a

Pricipafa banda transportoare

Latsme banda l.GOOmm

Lungime banda S.OOOmm

Viteza banda 2,3 m/s

Banda cu 2 ranforsari metaîice si 3 ranforsari textile

Racleti cu ratare banda din textofit rezistenti la uzura

Role banda rezistente ia praf si umezeala

Motor electric llkW

Structura susținere separator magnetic

Separator magnetic Eriez SC2 cu banda, acționat de motor electric

•S Beneficii: banda transportoare cu capacitate de transport ridicata, foarte rezistenta si ușor

schimbabila.

Motor si parte electrica

Electrificare 400V / 50Hz

Motor electric WEG / VEM Germania

Putere totala aproximativ 130kW


Starter motor

Panou electric de comanda si contrai

Pilon de susținere pentru proiectoare de lucru

Proiectoare pentru iluminat

Sistem de comanda si control inteligent IC10

Setare parametri funcționare

Gestiune funcționare echipament

înregistrare parametri de funcționare

Diagnostic echipament

S Beneficicpornirea si setarea echipamentului se face în cateva minute. Sistemul ajusteaza

automat anumite setări ale echipamentului, pentru a reduce utiliziarea nejustificata a anumitor funcții, reducând astfel costul de operare. Auto-diagnosticul semnifica timp redus de constatare defecțiune si o autonomie de lucru crescută

Simulare capacltiva (efectuata cu softul BRUIMG dezvoltat de către RftETS© in ultimii 20 anij


Capacitate maxima concasare in produs finit 0/63 mm 63 t/h in funcție de condițiile de lucru (tipul betonului,conținutul de steril, umiditate ețc.)INCLUS IN PREȚ:

Banda racUal-bterala penta evacuare steri! H5-4 (latlme 5®@ mm, lungim® 4m) Calitate: 3 pliuri textHe

Posibiittațe de descărcare pe partea stanca a echipamentului

inatiime descărcare 1700 mm

Lățime banda 500 mm

Lungime banda 4 m

Viteza 1,8 m/s

4)


Acționare electrica

Banda taosp©ri®sr® separare magneticaSecțiune antimagnetica a benzii transportoare sub magnet

Role antimagnetice sub magnet

Jgheab descărcare antimagnetic sub magnet


ÎS-,


Asistenta

Se asigura montaj, asistenta Sa punere in funcțiune, precum si instruire personal deservent si supervizor, acestea fiind gratuite.

Standarde de proiectare si fabricare

Toate echipamentele cotate in această oferta sunt conforme cu standardele UE si sunt proiectate si fabricate in conformitate cu standardele UE pentru echipamente mecanice si electrice.

Specificații

Echipamentele ofertate sunt noi si nefolosite. Transportul pana Sa beneficiar este gratuit.

Origine

Tara de origine Finlanda (Tampere). Certificat CE.

Termen de livrare:    6-12 saptamani*

Preț unitar (GAP București):    27063 EUR fara TVA

Garanție:    24 luni / 4000 ore funcționare - prima condiție atinsa

* In funcție de disponibilitate stoc si data Sa care se da

comanda

Termen intervenție SERVICE

Maxim 24 h de Sa notificare scrisa

Disponibilitate piese de schimb

1)    Pentru piese de dimensiuni acceptabile pentru transportul aerian maxim 24 h (ridicare depozit DH/VNT) sau maxim 48 h la dumneavoastră In șantier.

2)    Pentru piese de dimensiuni mari (camion) maxim 10 zile Sa dumneavoastră in șantier.


3) Placa defleetoare preteetie banda tranapertoare principala

Aflata sub concasoruî cu falei

■ Protejează banda transportoare de evacuare împotriva deteriorarii/sfasierii (directioneaza armaturile)

° Sistem de ajustare


Preț unitar (DAP București):

77© EURferaTVA

1 #'

4) Sistem d@ Suforifiere automat

1 J h

• Recipient 8 i

* Lubrifiaza rulmenții mecanismului excentric ai concasorului cu falei

w

Preț unitar (DAP București):

2.973 EURferaTVA

CQNCASQR CU FĂLCI MOBIL PE SENILE hlQRDBERG LT9S

î Greutate operaționala 30 tone


» Productivitate - 0--350 tone / ora î

*    i» Lungime de transport - 12.45(îmm j Lățime de transport - 2.500mm t

» Înălțime de transport - 3.100mm


Concasorui cu falei Metso LT96 este o unitate de con casa re mobila pe senile, ceea ce îi conferă versatilitate si posibilitate de relocare rapida in cadrui mai multor exploatări sau aplicații. Echipamentul folosește un motor CAT C7.1 diesel, care respecta ultimele norme de emisii de noxe EU Stage Tier 4F.

Poate fi folosit cu succes atat in aplicații de concasare primara piatra de cariera si balastiera, cat si in aplecatei de concasare reziduuri din demolări {beton, cărămidă, etc).

Structura

Structura sașiului echipamentului este una proiectata computerizat folosind AEF {Analiza Elementelor Finite), eiiminandu-se astfel erorile de proiectare si asigurând o durabilitate viitoare excelenta a structurii. Structura are un profil tubular cu rigsdszari dreptunghiulare interne, sudurile realîzandu-se in proporție de 60% robotizat. Sudurile sunt încercate prin metoda fluxului magnetic, a metodei cu radiații penetrante sau a controlului ultrasonic. Grundurirea si vopsirea se face si in câmp electrostatic, ceea ce asigura o acoperire si o calitate ridicata a profîîelor vopsite.

S Beneficii: rezistenta îndelungata in timp, riscuri minime de forfecare sau de cedare a sudurilor, valoare de revanzare a echipamentului crescută.

Buncărul de alimentare

Capacitatea buncărului de alimentare - 4m3

Tabla Harodox laterale buncăr de lOmm grosime

Placi de impact Sa baza buncărului de tip Creusabro 4800P inlocuibile

Ridicare laterale buncăr prin cilindri hidraulici independenți

Alimentator vibrant TK9-32-2V

Lungime alimentator 3.200mm Lățime alimentator 950mm

2 hidromotoare Invicta cu excentric care asigura o amplitudine de vibrare puternica si constanta

Separator steri! cu bare grizzly, si spațiere de 52 mm

Ciur separare steril ochi #35mm, sita cu fire otel Heavy Duîy

Sistem amortizare vibrații pe arc si tampoane cauciuc

S Beneficii; materia iele de înalta calitate folosite in structura metalica a buncărului, ii conferă o durabilitate si o rezistenta îndelungata in timp. Hidromotoarele Invicta folosite sunt unele dintre cele mai fiabile si apreciate de piața de profi, asigurând o folosire îndelungata fara opriri.

Tren de rulare

Lățime senile SOOmm

Lungime senile 3.325mm

Senile cu 3 pinteni de tracțiune pe fiecare patina

Construcție mono-tubulara ranforsata a cadrului senilelor

Intinzator hidraulic al senilelor independent stanga-dreapta

Hidromotoare tracțiune Lohmann Stolterfoht cu viteza de deplasare infinit variabila

Panou de comanda a trenului de rulare cu urmatoareie funcții:

-    reglare turatie motor;

-    mers înainte / înapoi a senilelor, cu acționare independent stanga-dreapta;

-    buton de oprire in caz de urgenta.

2 pompe hidraulice cu pistoane axiale Hydromatik

Beneficii: tren de rulare solid datorita construcției, tracțiune eficienta si hidromotoare Lohmann Stolterfoht de calitate superioara.

Banda transportoare pentru evacuare steril

Lățime banda SOOmm

Lungime banda 5m

înălțime descărcare banda l,5m

Hidromotor Danfoss OMTW1SO

Glisare a benzii pentru transport acîîonata hidraulic

Concasor

Concasor cu falei Nordberg C96

Gura alimentare 930 x 580mm Setare fanta concasare roca de cariera 60 - 180mm Setare fanta concasare demolări 25 - 105mm Sistem hidrauiic de reglare deschidere fanta Senzor de nivel al materialului din camera de concasare Viteza de rotatie excentric concasor intre 0 - 330rpm Funcție de rotatie reversibila hidromotor Profil falei concasor - demolări

Falei concasare din otel manganos - una fixa, una mobila Ambele falei reversibile si schimbabile Construcție a structurii concasorului fara suduri Montaj pe suporți de cauciuc pentru eliminarea vibrațiilor Lagar excentric extra-dimensionat

4 rulmenți axial oscilant! conici SKF extra-dimensionati identici

Lagar rulmenți din otel turnat

Lagar, excentric si rulmenți protejați împotriva prafului

Fulii contra-baîans din otel turnat de fiecare parte a excentricului

Geometrie si construcție care oferă forte cinematice ridicate

4 placi laterale interioare de uzura din otel Hardox, înlocuibile

Capac de protecție fulie antrenare

Senzori de viteza si temperatura arbore si rulmenți

Piaca Heavy-Duty protecție îagar excentric

Structuri susținere falei cu profil turnat din oteî de cea mai buna caiitate

Placa Hardox la evacuarea materialului din concasor pentru protecția benzii de evacuare Sistem de gresare automata Lincoln

Design si analiza structura computerizata cu ajutorul AEF (Analiza Elementelor Finite)


S Beneficii: concasoarele Mstso suni recunoscute in toata lumea caftind un etalon in domeniu.Din 1920 s-au vândut peste 11.000 de concasoare cu falei in întreaga lume, find recunoscute pentru fiabilitatea lor ridicata si pentru costurile de operare reduse. Noile îmbunătățiri aduse si descrise contribuie la creșterea timpului de folosire fara întreruperi a concasorului, a productivității si a scăderii costurilor de exploatare ale acestuia.

Banda transportoare standard

Lățime banda 800mm Lungime banda 9.000mm Viteza banda 1,8 m/s

înălțime de descărcare 2.60Qmm

Banda cu 2 ranforsari metalice si 3 ranforsari textile Racleti curatare banda din textoiit rezistent! la uzura Role banda rezistente la praf si umezeala Hidromotor Rexroth acționare banda

Structura susținere separator magnetic

Separator magnetic Eriez SC2 cu banda, acționat de hidromotor

S Beneficii: banda transportoare cu capacitate de transport ridicata, foarte rezistenta si ușor schimhabila.


Motor

Motor Caterpillar C7.1 turbo-diesel ÂTÂAC

Putere motor 16SkW

Cilindree 7,1 îîtri, 6 cilindri in linie

Sistem de injecție directa common raiî

Consum de combustibil intre 15 - 20 litri / 60 min

interval de service 500 de ore

interval de service sistem DPF 5000 de ore

S Beneficii: motoarele industriale Caterpilfar sunt recunoscute in intreaga (urne pentru fiabilitatea lor. Intervalele de service mari, rata de defectare foarte reduse, asigura operare îndelungata fora costuri suplimentare.Sistem de comanda si control Inteligent 000

Setare parametri funcționare

Gestiune funcționare echipament

înregistrare parametri de funcționare

Diagnostic echipament

Coreiat cu gestiunea motorului termic

Capacitate de memorare a celor mai eficienți parametri si de ajustare a funcționarii echipamentului

S Beneficii:pornirea si setarea echipamentului se face in cateva minute. Sistemul ajusteaza

automat anumite setări aie echipamentului, pentru a reduce utiliziarea nejustificata a anumitor funcții, reducând astfel costul de operare. Auto-diagnosticuf semnifica timp redus de constatare defecțiune si o autonomie de lucru crescută.

Simulare egpaeitb'â (efectuata cu softul BRUfW fewltat de către METS© In ultimii 1© @ni$
5} Banda radiaMateml® pentru evacuare steril H§=3 (tetime 5G@ mm, lungim© 3m)

Calitate: 3 pliuri textile

Posibilitate de descărcare pe partea stanga a echipamentului

înălțime descărcare 1500 mm

Lățime banda 500 mm

Lungime banda 3 m

Viteza 1,8 m/s

Acționare hidraulica


6) Banda transportoare separare magnetica

« Secțiune anfimagnetica a benzii transportoare sub magnet

e    Role antimagnetice sub magnet

°    Jgheab descărcare antimagnefic sub magnetT) Sistem de geo-locaîizare, monitorizam se raportare GPS

Sistem ce transmite prin satelit informații cum ar fi:

Consumul de combustibil

Statusul motorului termic si orele de process

Parametrii si alarme

Locația echipamentului

Protejează banda transportoare de evacuare impotrivg. deteriorarii/sfasierii (directioneaza armaturile)

Sistem de ajustare

Exista posibilitate de urmărire a echipamentului oriunde in lume prin intermediul portalului MycommunifyAsistent®

Se asigura montaj, asistenta Sa punere in funcțiune, precum si instruire personal deservenî si supervizor, acestea fiind gratuite.

Standarde de pr@iect®re si fabricare

Toate echipamentele cotate in această oferta sunt conforme cu standardele UE si sunt proiectate si fabricate in conformitate cu standardele UE pentru echipamente mecanice si electrice.

Specificații

Echipamentele ofertate sunt noi si nefolosite. Transportul pana Sa Stoeneficiar este gratuit.

Origine

Tara de origine Finlanda (Tampere). Certificat CE.

Termen de livrare:

Rret unitar (DAP București):

Garanție:

* in funcție de disponibilitate stoc si data la care se da comanda


6-12 saptamani*

28073 EUR far® TVA

24 luni / 4000 ore funcționare - prima condiție atinsa


Termen intervenție SERVICE

Maxim 24 h de ia notificare scrisa

Disponibilitate piese de schimb

1)    Pentru piese de dimensiuni acceptabile pentru transportul aerian maxim 24 h (ridicare depozit DH/ÎW) sau maxim 48 h la dumneavoastră in șantier.

2)    Pentru piese de dimensiuni mari (camion) maxim 10 zile ia dumneavoastră in șantier.

RSets© Austria ©mbH Viena - Sucursala București Beiul. Ion lonescu de la Brad, Nr. 67, Sector 1, CP: 013812, București, Romania

OPȚIONAL:


§) Pompa d® realimentare

Alimentare electrica Debit 50 l/minPreț unitar (DAP București):


617 EURfaraWA


S) Placa detectoare protecție banda transportoare principala


Aflata sub concasorul cu falei

Protejează banda transportoare de evacuare împotriva deteriorarii/sfasierii (directioneaza armaturile)

Sistem de ajustare
Preț unter (DAP București):


655 EUR fer® TVA


7) Sistem de bbriflst'® automat

° Recipient 81

° Lubrifiaza rulmenții mecanismului excentric ai concasorului cu faldPreț unter (DAP București):


3.071 EUR fere TVAS) Banda transportoare supradimensionata lungim© 12 m (standard lungim® 9 m> iOcâltime descărcare 3600 mm (standard 2600 mm)

Lățime 800 mm Viteza 1,8 m/s Acționare hidraulica Piiere hidraulica pentru transport Cabluri oprire de urgenta

Calitate: pliuri metalice si pliuri textiie: EP5QQ/3 10*ST-8/3

Preț unitar (DAP București):

9) Sistem de spraiere apa / sistem gRti-praf

• Sistem format din pompa de apa, sistem de furtune si Diuze de pulverizate situate în 3 locuri:

La alimentare in concasor,

La evacuarea din concasor;

La evacuare de pe banda de evacuare.

Preț unitar (DAP București):

8.934 EURferaTVA23S3 EURferaTVA


1®) Radi© comanda 4M

Permite controlul: start/stop, reglaj rpm motor diesel, control senile

Preț unitar (DAP București):12) Acoperise banda transportoare

- Acoperire metalica banda transportoare anti-praf

Preț unitar (DAP București):

13) Sistem d@ comanda si monitorizase din cabina utsiajuSus deservent

• Status senzori si parametri funcționare motor ° Monitorizare procese concasare

Preț unitar (DAP București):


2.183 EUR fora TVAB.923 EUR fora TVA


T«a»e^a^nae<a^,a®ar in aceasSa^fcrtaawraracit^F,Informativ.

OFERTĂ ÎSHICA 59 ^WiRCIAlA*’ - Acesfdoeument ejteproprieîatea |teîsp si este adresat'persoanei si ««spaniei desoijsTăaMerrt. Condootol acestei âtetfe este coofîîfe^S.si supus «S^mîor de drepf^etfutoîr. DocumteMw este RStrafișmîbM csîre    ierte fere acordul in

prșaîaM îVîeîso.. F©i©sîrea acestui document m alte scopuri decât cete agreste ca IVSets© se poate pedepsi cMfswm normelor tegste în vigosre, ©a® db greșeala ati primit acest-docarnem va rugam sad naWraats catre-Esperitor. si sa ștergeți orise coplâate-aeestda. Mufeuafrol

general

-    Taxe precum TVA, aite taxe vamale sau taxe locale;

-    Orice alt echipament sau serviciu care nu este menționat in cadru! proiectului si nu este specificat in alt mod.

PREGĂTIRI Si ALTE CONTRUCTIÎ

-    Săpături, nivelări, mutări de pământ, etc.

-    Sursa principala de electricitate, apa sau aite surse principale;

-    Port-containere si unelte pentru muncitorii locali;

-    Echipamente de ridicare cum ar fi macarale, stivuitoare, manipulatoare telescopice necesare descărcării / încărcării si construcției instalației;

-    Lucrări de șanțuri pentru fundații civile si de beton, ziduri de beton, aite construcții anexe de susținere din beton;

-    Proiectarea construcțiilor civile sau alte contructiî adiacente instalației;

-    Roituri si placi de ancorare, sau alte interfețe intre fundații si structura metalica de susținere a instalației.

ECHIPAMENTE

-    Sistem desprafuire, buncare / padocuri stocare, etc;

-    Piese de schimb si consumabile;

-    Pompe apa, conducte si anexe.

ELECTRICE

-    Sursa principala de alimentare cu energie electrica;

-    Clădire / locație închisa si acoperita pentru panourile electrice si instalația

de automatizare cu monitorizare PC;

-    Iluminare instalație inclusiv stâlpi, neoane, cabluri electrice, etc.

SERVICII

-    Descărcare echipamente, structuri si subansambie;

-    Ridicarea si asamblarea structurilor mecanice si a instalației electrice.

CONSUMABILE

-    Ulei, fluide, vaselina, furtunuri, anvelope, benzi, scrapere, baterii, si alte consumabile adiacente care nu au legătură cu bunurile integrate in acest proiect.

metso

Asistenta:

Se asigura asistenta ia punere in funcțiune, precum si instruire persana! deservent si supervizor.

Standarde de proiectare st fabricare:

Toate echipamentele cotate in această oferta sunt conforme cu standardele UE si sunt proiectate si fabricate in conformitate cu standardele UE pentru echipamente mecanice si electrice.

Metso:

Metso este liderul global furnizor de tehnologii, soluții si servicii pentru client» din industrie, inclusiv minerit, construcții, industria hârtiei, automatizări, petrol si ga2. Cei 30.000 de specialist! iocaîi in peste 50 de tari, contribuie la succesul, profitabilitatea si perenitatea afacerilor clientîlor noștri.

Z'B

Consultanta tehnica si comerciala:

Specialiștii noștri va stau Ja dispoziție pentru soluții de eficientizare si scădere a costurilor exploatărilor curente, precum si pentru proiectare tehnica de specilitate pentru viitoarele dumneavoastră proiecte. După determinarea soSuties optime, se pot oferi servicii de asistenta la montaj si de instruire personal deservent si supervizor.

Service:

Metso Austria GmbH prin reprezentanta din Romanșa, asigura service iocal prin unitati de intervenție mobila la locația utilajelor precum si servicii de mentenanta preventiva. Piesele de schimb si consumabilele uzuale {filtre, benzi transportoare, blindaje, bucși, componente electrice, etc) sunt disponibile pentru livrare si montaj in decurs de 2 - 4 zile de la primirea comenzii dumneavoastră sau a rezultatului diagnosticului de service.

Stocurile de piese la nîvei european asigura acoperirea a 90% din necesarul echipamentelor instalate in Europa, fiind astfel capabili sa îndeplinim termene de livrare, intervenție si remediere scurte. Piesele de schimb furnizate sunt de cea mai buna calitate, asigurandu-va astfel un regim de operativitate crescută.

Referințe Metso Minera/s in Romania:

Holcim, CRH, Carpat Agregate - Heideîberg, Grandemar, FCC, Tehnologica Radion, Ancorad, SCCCF lași, Colcear Servcom, Biue Tyc Line, Porttrans, Elis Pavaje, Florea Grup, Romcim împex, Autosas, Unîmineral, Trude Service&Parts, Vîcecom, Explocarb, Ben Ari Negev, Ecoservice, Eurogena, Gaz Import-Export, TCIND Ploiești, Sercons, Lucforest, Sorocam, UMB - Tehnostrade, Uranus Pluton, Vega 93, West Star, Samus Construcții, Mevicom, Basalt Cariere, Diabas Bata, Romrecycling, Banat Mineral Group, etc.

Pentru informații suplimentare va stăm cu plăcere la dispoziție.

Costin BiJMîTOU

Sales Representatîve

feteMe: 4-40224 22S SSS; E-mail: cosHn.dunritni@metsoxmi>

Meteo Austria GmbH Vsena - Suwsafe Bwcwestî Bdul. Ion lonescu de la Brad, Nr. 67, Sector 1, CP: 013812, București, Romania

CONTRACT no. CS18026R

This contract of sale and purchase, hereinafter referred to as the "Contract" îs entered into by and between:

Metso Austria GmbH Viena-Sucursala București, VAT R037160701, Romania branch Office of Metso Austria GmbH, havîng its Office at, Blvd. Ion lonescu de la Brad, Nr. 67, Bl. T4, Ap. 1, Sector 1, Bucharest, Romania, Postai Code:013812, represented by Mr. Razvan Pop as the Branch Legal Representative (hereinafter referred to as "Metso"),

and

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., a company having its registered Office in Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou nr. 5, sector 3, București, Postai Code 031301, Identified by RO37714360,

J40 / 8651 / 2017 (hereinafter referred to as "Purchaser"),

Jointly referred to as the Parties.

1. Definitions

In this Contract, the following terms shall have the meanings herein assigned to them.

1.1    "Contract" shall mean this Contract and all Appendices and any future written amendments and additions to the said documents.

1.2    “Standard Terms & Conditions” shall mean the Metso Standard Terms & Conditions in Appendix 1.

1.3    "Equipment" shall mean the equipment as specified in Appendix 2, and any additional equîpment or spare and wear parts added to Appendix 2. Other equipment’s which are not expressly specified in this Contract do not belong to the scope of Equipment under this Contract.

1.4 “Project Execution” shall mean the transport and supervising the commissioning of the Equipment and any other related Services as specified in Appendix 2 as well as the training of

CONTRACT nr. CS18026R

Prezentul contract de vânzare-cumpărare, denumit în cele ce urmează „Contract" este încheiat de către și între:

Metso Austria GmbH Viena-Sucursala București, o companie înregistrată TVA sub numărul 37160701, Sucursala in Romania a Metso Austria GmbH, cu sediul la, Blvd. Ion lonescu de ia Brad, Nr. 67, Bl. T4, Ap. 1, Sector 1, București, Romania, cod Postai .013812, reprezentată de Domnul Razvan Pop în calitate de Reprezentant Legal al Sucursalei, (denumită în cele ce urmează „Metso"),

Și

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., o societate ce are sediul social la adresa Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa,

Birou nr. 5, sector 3, București, Cod Postai 031301, Identificata sub RO37714360,

J40 / 8651 / 2017 (denumită în cele ce urmează „Cumpărător"),

denumite în cele ce urmează împreună drept Părți.

1. Definiții

în prezentul Contract, următorii termeni vor avea următorul inteles:

1.1    „Contract" va însemna prezentul Contract și toate Anexele sale și orice modificări și completări scrise ulterioare la menționatele documente.

1.2    „Termeni și Condiții Standard” vor însemna Termenii și Condițiile Standard Metso din Anexa 1.

1.3    "Echipamente" va însemna echipamentele asa cum sunt specificate in Anexa 2 sau alt echipament sau piese de schimb adiționale adăugate în Anexa 2. Alte echipamente care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul Contract nu fac obiectul Echipamentelor conform prezentului Contract.

1.4    „Executarea Proiectului” va însemna transportul si supervizarea punerii in funcțiune a Echipamentului si alte servicii conexe asa cum sunt specificate in Anexa 2, precum si instruirea

the Purchaser’s personnei, if applicable. Project Execution may also be referred to as the “Services”.

1.5    "The Contract Price" shall mean aggregated price for the Equipment and the Project Execution.

1.6    “Down Payment" shall mean the inițial amount paid în conjunctîon with the signing of the Contract.

1.7    "Readiness for Delivery Date" shall mean the date when the Equipment is ready for delivery according to the delivery term. The date shall be communicated by Metso to the Purchaser reasonably in advance.

1.8    "Metso's Bank Account* shall mean IBAN: RO68 FTSB 6448 0001 3300 1EUR, Swift: FTSBROBU, opened at BNP Paribas.

2. Scope of the Contract

2.1 Metso hereby agrees to sell and deliver to the Purchaser under the Metso Standard    Terms    & Conditions,

Appendîx 1 the Equipment in accordance with the provisions of this Contract as specified in Appendix 2.

2.2 Metso hereby agrees to perform the Project Execution în accordance with the provision of this Contract as specified in Appendix 2.

2.3 Any Equipment or Services which is not included in the defined scope shall be deemed as specifically excluded.

personalului deservent din partea Cumpărătorului. Executarea Proiectului poate fi interpretata deasemenî ca si „Servicii”.

1.5    „Prețul Contractului” va însemna valoarea totală a Echipamentelor si a Executării Proiectului.

1.6    ,Avans” va însemna suma inițială plătită în legătură cu semnarea Contractului.

1.7    „Disponibilitatea pentru data livrării” va însemna data la care Echipamentele sunt gata spre a fi livrate conform datei de livrare. Data va fi comunicată de către Metso Cumpărătorului în manieră rezonabilă în avans.

1.8    „Contul bancar Metso" va însemna IBAN: RO68 FTSB 6448 0001 3300 1EUR, Swift: FTSBROBU, deschis la BNP Paribas..

2.    Obiectul Contractului

2.1    Metso convine prin prezentul, conform Termenilor și Condițiilor Standard Metso, Anexa 1 să vândă și să livreze Cumpărătorului Echipamentele în conformitate cu prevederile prezentului Contract, astfel cum se prevede în Anexa 2.

2.2    Metso convine prin prezentul să realizeze Execuția Proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, astfel cum se stipulează în Anexa 2.

2.3    Orice Echipament sau Servicii neincluse în obiectul definit vor fi considerate ca excluse în mod expres.

3.    Price

3.1    The Contract    Price    is specified    under

paragraph 6.    The    transport will be

provided by Metso.

4.    Delivery terms

4.1    The delivery    shall    be DDP    Bdul.

Basarabia, nr. 256, sector 3, București, Postai Code 030532.

3.    Preț

3.1    Prețul Contractului este specificat in cadrul paragrafului 6. Transportul va fi asigurat de către Metso.

4.    Condiții de livrare

4.1    Livrarea se va face conform INCOTERMS 2010 DDP in Bdul. Basarabia, nr. 256, sector 3, București, Cod Postai 030532.

5.    Time for delîvery

5.1    Delîvery of the Equipment shall take place on 10 - 12 weeks EXW Metso Tampere Fînland factory, in accordance wîth the payment as defined under Paragraph 7.

5.2    Unless Metso has received the Down Payment iatest 30 days after the signing of this Contract, then Metso has the right to caii for re-negotiation of any condîtions of the Contract by giving the Purchaser notice in writing.

If the Parties fail to come to an agreement Iatest 4 weeks after the notice of re-negotiation has been given, then the Contract shall be nuli and void.

6    Price

6.1    The Contract Price is EUR 278.000

without VAT (330.820 EUR with VAT). Payment will be done in RON, at the BNP Paribas EUR / RON rate of exchange. AII import taxes, VAT, licenses, permits, approvals, custom duties and other charges imposed or to be imposed by the authorities in connection with the importation, înstallation or operation of the Equipment shall be paid by the Purchaser without any deduction or reduction from the Contract Price.

Payment

.1 The Purchaser shall pay the Contract Price for the Equipment as specified in the schedule below.

7.1.1    EURO 27.800 without VAT,- as down payment (10% of the contract price without VAT) shall be paid to Metso's Bank Account, not laterthan 7 days from the Iatest date appearing above the signatories of this Contract.

7.1.2    EURO 250.200 without VAT,~ as final payment (90% of the contract price without VAT) shall be paid to Metso's Bank Account, when the equipment is ready to be delivered at factory, before delîvery.

5.    Data livrării

5.1    Livrarea Echipamentelor va avea loc pana in 10 — 12 saptamani EXW fabrica Metso Tampere Finlanda, in concordanta cu termenii de plata stipulați la paragraful 7.

5.2    Cu excepția situației în care Metso a primit Avansul în termen de cel mult 30 zile de la semnarea prezentului Contract, Metso are dreptul de a solicita o renegociere a oricărora din condițiile Contractului prin expedierea către Cumpărător a unei notificări scrise.

în situația în care Părțile nu reușesc să ajungă la o înțelegere în termen de cel mult 4 săptămâni în urma expedierii unei notificări de renegociere, Contractul va deveni nul și neavenit.

6.    Prețul

6.1    Prețui contractului este de 278.000 EUR fara TVA (330.820 EUR cu TVA). Plata se va face in RON la cursul de schimb EUR / RON al băncii BNP Paribas din data efectuării plătii. Toate taxele de import, TVA, licențe, permise, aprobări, taxe vamale si alte taxe solicitate de către autoritati in legătură cu importul, intslarea sau operarea Echipamentelor vor fi plătite de către Cumpărător, fara nici o deducere sau reducere a prețului Contractului.

7.    Plata

7.1    Cumpărătorul    va    plăti    prețul

Echipamentelor    care    fac    obiectul

prezentului contract asa cum este specificat in cele ce urmeaza.

7.1.1    27.800 EUR fara TVA reprezentant plata avans (10% din valoarea contractului fara TVA) vor fi platiti in contul bancar Metso in 7 zile de la semnarea prezetului contract de către ambele parti.

7.1.2. 250.200 EUR fara TVA reprezentant plata finala (90% din valoarea contractului fara TVA) vor fi platiti platiti in contul bancar Metso la ieșirea din fabricație, înainte de livrare.

7.2    AH bank charges within Seller country on behalf of Metso, all other on behalf of the Purchaser.

7.3    Aii payments shall be done to Metso's Bank Account (Paragraph 1.8) and shall be remitted in full without any deduction whatsoever.

7.2    Toate taxele bancare aferente Metso vor fi suportate de către Metso, celelalte de către Cumpărător.

7.3    Toate plățile trebuie făcute integral fara orice deducere in contul bancar Metso (Paragraful 1.8)

8. Liability for defects

8.1 The Supplîer's liability for defects in the Products, excluding wear parts, is limited to defects, which appear within a period of twelve (24) months and or 4.000 operating hours after respective start-up or Ex Works Delivery date, whichever occurs first. In the post-warranty service Metso will provide service and / or spare parts with charge.

8.2 Metso has no liability for defects coming from improper use of Products.

8.3. There shall be no liability for either party towards the other party in this sale and purchase of Product(s) for loss of production, loss of profit, loss of use, loss of contracts or for any other consequential, direct or indirect loss whatsoever.

9.    Prîority order of contract documents

9.1    In the event of contradiction between any of the contract documents, and unless otherwise clearly dictated by the circumstances, the contract documents shall apply in the following order.

a.    This Contract

b.    The Standard Terms & Conditions

c.    Remaining Appendices    in

numerical order.

10.    Notices

10.1    All notices to be given hereunder shall be in writing and sent either by

8.    Răspunderea pentru defecte

8.1    Răspunderea furnizorului    pentru

defectele produsului, excepție făcând piesele de uzură, se limitează la defectele care apar într-o perioadă de douăsprezece (24) luni sau 4.000 de ore de funcționare de la punerea în funcțiune sau de la data livrării, primul termen atins. în perioada de post-garanție Metso va asigura servicii service și / sau piese de schimb contra cost.

8.2    Metso nu va răspunde pentru defectele survenite ca urmare a utilizării improprii a Echipamentelor.

8.3    Nu va exista nici o răspundere a unei parti fata de cealalta in cadrul acestui acord pentru pierderi de producție, de profit, utilizare, contracte sau alte pierderi directe sau indirecte.

9. Ordinea de prioritate a documentelor contractuale

9.1 în cazul unor contradicții între orice documente ale contractului, și cu excepția situației în mod clar dictate de împrejurări, documentele contractuale se vor aplica în ordinea de mai jos.

a.    Prezentul Contract

b.    Termenii și Condițiile Standard

c.    Restul Anexelor în ordinea numerotării

10. Notificări

10.1 Toate notificările ce urmează a fi acordate conform prezentului vor fi în

registered maîl to the addresses below, or by telefax message to the telefax n u mbers below with written confirmation of acceptance by telefax from the other party.

10.2 If either party has changed its address or telefax number, a written notice thereof shall be given to the other party. AII notices sent by registered airmail shall be deemed to have been given and effective six (6) days after posting, and aII notices sent by telefax shall be deemed to have been given and effective upon the receipt of written confirmation by telefax.

The following addresses and telefax number shall apply:

scris și vor fi expediate fie prin scrisoare recomandată la adresele de mai jos, fie prin fax la numerele de fax de mai jos, cu confirmare scrisă de primire prin fax de la cealaltă parte.

10.2 Dacă oricare dintre părți și-a schimbat adresa sau numărul de fax, celeilalte părți i se va transmite o notificare scrisă în acest sens. Toate notificările expediate prin scrisoare par avion vor fi considerate acordate și în vigoare la șase (6) zile de la expedierea prin poștă și toate notificările transmise prin fax vor fi considerate acordate și în vigoare din momentul primirii confirmării scrise prin fax.

Următoarele adrese și numere de fax vor fi luate in considerare:

Metso

Metso Austria GmbH Viena -Sucursala București Blvd. Ion lonescu de la Brad 67, Bl. T4, Ap. 1, Sector 1 013812 Bucharest, Romania Tel: +40 31 421 2276

Metso

Metso Austria GmbH Viena -Sucursala București

Blvd. Ion lonescu de la Brad, Nr.67, Bl. T4, Ap. 1, Sector 1 013812 București, Romania Tel: +40 31 421 2276

Purchaser:

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., a company having its registered Office in Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou nr. 5, sector 3, București, Postai Code 031301

Phone: +40738 019 194 E-Mail:

office@algorithmconstructiis3.ro

11.    Assignment

11.1    Neither of the Parties may assign its rights or obligations hereunder wîthout the prior written consent of the other party.

12.    Entire agreement

12.1    This Contract constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all previous oral or written negotiations, agreements and commitments related to the Contract.

Cumpărător:

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., o societate ce are sediul social la adresa Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou nr. 5, sector 3, București, Cod Postai 031301 Tel: +40738 019 194

E-Mail:

office@algorithmconstructiis3.ro

11.    Cesiune

11.1    Nici una dintre Părți nu poate cesiona drepturile sau obligațiile conform prezentului fără acordul scris prealabil al celeilalte părți.

12.    Contract complet

12.1    Prezentul Contract reprezintă contractul complet dintre Părți și înlocuiește orice negocieri, convenții și angajamente anterioare verbale sau scrise referitoare la Contract.

13.    Cancellation of the contract

13.1    Purchase orders received by Metso will be irrevocable and binding upon the Purchaser.

14.    Effectiveness of Contract

14.1    This contract becomes effective when both following conditions are fulfilied:

-    The contract îs signed by both parties

-    Confirmatîon of Down Payment from Metso 's bank

13.. Anularea Contractului

13.1    Comenzile de cumpărare primite de către Metso vor fi irevocabile și vor avea caracter obligatoriu pentru Cumpărător,

14. Intrarea în vigoare a Contractului

14.1    Prezentul contract intră în vigoare când sunt îndeplinite următoarele două condiții:

-    Contractul este semnat de ambele părți

-    Confirmarea Avansului de către banca societății Metso

The Parties have executed this Contract in duplicate, each party taking one.

Date

Părțile au întocmit prezentul Contract în dublu exemplar, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Data.

Authorized sianature and stamp

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., a company having its registered Office in Caiea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou nr. 5, sector

Semnătură autorizată si stampilă

S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L., o societate ce are sediul social la adresa Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou nr. 5, sector 3, București, Cod Postai 031301

Authorized signatura and stamp

Metso Austria GmbH Viena -Sucursala București Bivd. ion ionescu de la Brad 67, Bl. T4, Ap. 1, Sector 1 013812 Bucharest, Romania

Semnătură autorizată si stampilă

Metso Austria GmbH Viena -

Sucursala București

Blvd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 67,

Bl. T4, Ap. 1, Sector 1

013812 București, Romania

TABLE OF APPENDICES

Appendix 1
Appendix 2

Standard Terms & Conditions

Specrfication of Equipment & Project Execution


TABEL CU ANEXELE

Anexa 1
Anexa 2

Termeni și Condiții Standard

Specificații privind Echipamentele & Execuția Proiectului


metso

Contract CS18026R - Appendix 2 - Contract CS18026R - Anexa 2 Specification of Equipment - Specificațiile Echipamentului

METSO NW96 portable jaw crusher - Concasor semi-mobil METSO NW96

METSO NW96 portable jaw crusher

Performance when crushing

Nominal feed opening (width x depth) 930 x 580 mm

Capacity up îo 350 tph

Main dimensions of basic module în crushing positîon

Length 12 000 mm Width 3 400 mm Height 4 365 mm

Main dimensions of basic module for transport

Length 12 000 mm Width 2 500 mm Height 3 300 mm Weight 25 500 kg Weight, axle 16 000 kg Weight, king pin 9 500 kg Basic module

Bogie 2 axle Wheels/Tires 12 R 22.5, 8 pieces Air Brakes King pin 50 mm Support legs 2 pairs

Painting Metso beige, red decals CE-marked

Electrification 400 V / 50 Hz

Feeder, crusher and conveyors start/stop

Emergency stop switch

Vibrating grizzly feeder TK8-32-2V, 50 mm Length 3200 mm Width 800 mm

Vibrating unit type electric vibrators 2 pcs

Feed hopper 4 m3

Length 3580 mm

Max. width 2700 mm

Jaw crusher Nordberg C96

intake width 930 mm

Intake depth 580 mm

Squirrel cage motor 90 kW

Hydraulic setting adjustment

Main conveyor H8-8

Length 8 000 mm

Belt width 800 mm

IC10 Machine automation

Side conveyor H5-5

Length 5 000 mm

Belt width 500 mm

Belt protection plate

Automatic lubrication device

Quarryjaw dies

Magnetic separator

ABS Brakes

Hand brake

Light mast

Concasor semi-mobil METSO NW96

Performanța in concasare

Dimensiune alimentare (lățime x adâncime) 930 x 580 mm Capacitate de până Ia 350 to / h Dimensiunile principale ale echipamentului în poziția de concasare

Lungime 12 000 mm Lățime 3 400 mm înălțime 4 365 mm

Dimensiunile principale ale echipamentului în poziția de transport

Lungime 12 000 mm Lățime 2 500 mm înălțime 3 300 mm Greutate 25 500 kg Greutate, la axe 16 000 kg Greutate, știft 9 500 kg Modulul de bază

Sașiu rutier cu 2 axe / anvelope 12 R 22.5, 8 buc

Frâne pe aer

Boit de prindere 50 mm

Picioarele de suport 2 perechi

Culoare Metso bej, marcajee roșii CE

Electrificare 400 V / 50 Hz

Alimentatorul, concasorul și benzile transportoare pornesc / opresc

întrerupător de urgență

Alimentator vibrant grizzly TK8-32-2V, spațiere 50 mm

Lungime 3200 mm

Lățime 800 mm

Vibratoare electrice 2 buc

Buncăr de alimentare 4 m3

Lungime 3580 mm

Lățime max. 2700 mm

Jaw crusher Nordberg C96

Lățimea de alimentare 930 mm

Adâncimea de alimentare 580 mm

Motor cu colivie 90 KW

Reglajul setării hidraulic

Banda principala tip H8-8

Lungime 8 000 mm

Lățime curea 800 mm

Sistem de automatizare C10

Banda transportoare laterala steril H5-5

Lungime 5 000 mm

Lățime 500 mm

Placa deflectoare de protecție a principalei benzi transportoare

Dispozitiv automat de lubrifiere

Profil de cariera al fălcilor concasorului

Banda separare magnetica

Sistem franare ABS

Frana de mana

Sistem de iluminare

Ț) metso

Contract CS18026R - Appendix 2 - Contract CS18026R - Anexa 2 Specification of Equipment - Specificațiile Echipamentului

METSO NW96 portable jaw crusher - Concasor semi-mobil METSO NW96

Country of Origin: Finland

Manufacturer: Metso - Tampere factory

tara de proveniența: Franța

Fabricat de: Metso - Fabrica Macon

Not included (Purchaser provided):

Nu este inclus (furnizat de Cumpărător):

Power suppiy cables;

Cabluri de alimentare;

Any earthmoving or civil works and

Orice lucrări de proiectare civile sau terasiere;

engineering;

- Orice alte elemente care nu fac obiectul

- Any other elements not subjected to this

specificațiilor descrise mai sus.

specification as described above.

Metso Austria GmbH Viena -

S.C. Algorfthm Construcții S3 S.R.L.

Sucursala București

METSO TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE

DEFINXȚXX: Metso: Entitatea juridică Metso care vinde produsele. Cumpărător: Entitatea juridică care achiziționează produsele. Produsele: echipament pentru concasare și sortare Metso, prese de schimb, piese de uzură și documentația tehnică aferentă așa cum se face referire în cadrul Clauzei 2 de mai jos.

1    METSO ESTE DE ACORD SĂ VÂNDĂ PRODUSELE LA PRETURILE STABILITE CU CONDIȚIA ACCEPTĂRII DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR A ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII. ACESTE CONDIȚII DE VÂNZARE REGLEMENTEAZĂ TOATE VÂNZĂRILE ȘI INCLUD COMENZILE EFECTUATE ELECTRONIC. DACĂ SE ÎNCHEIE UN CONTRACT SEPARAT DE COMUN ACORD ȘI SE PUNE ÎN EXECUȚIE, ACEST CONTRACT VA PREVALA ASUPRA PREZENTELOR CONDIȚII DE VÂNZARE. ORICE TERMENE ȘI CONDIȚII PROPUSE DE CUMPĂRĂTOR VOR FI NULE ȘI NEVALIDE.

2    OBIECTUL. Obiectul produselor vândute de Metso este descris în exclusivitate în specificația Metso a produselor atașate sau la care se face referire în cadrul acestei vânzări și achiziționări de produse. în cazul în care nu se stabilește altfel, în scris, obiectul nu include nîciun serviciu Metso inclusiv, dar nefimitându-se la, instalarea produselor.

3    PREȚURI ȘI PLATĂ. SCRISOAREA DE CREDITARE.

3.1    Prețurile nu includ nicio taxă sau comision.

3.2    în cazul în care nu se stabilește altfel, prețurile de achiziție se vor plăti după cum urmează; 1/3 la încheierea contractului, 1/3 atunci când Metso înștiințează cumpărătorul că produsele sau partea principală sunt gata de livrare. Plata finală se va efectua la livrarea produselor. Expedițiile parțiale sunt permise. Fiecare transport parțial va fi considerat livrare și o plată pro rata se va datora pe măsură ce se efectuează fiecare expediție parțială. Toate plățile vor fi în euro și se plătesc în termen de treizeci (30) de zile de la data facturări în cazul în care nu se stabilește altfel.

3.3    Dacă cumpărătorul nu plătește până la scadență, Metso va fi îndreptățit să aplice dobândă de la data la care se datorează plata. Rata dobânzii va fi de șase luni EURIBOR + șapte (7) procente. Dacă rata dobânzii depășește rata maximă permisă de lege în jurisdicția în cadrul căreia o astfel de creanță se revendică, dobânda se va reduce ia rata legală maximă. Dacă cumpărătorul nu plătește, Metso este, de asemenea, îndreptățit să suspende îndeplinierea obligațiilor vânzare contractuale până când se efectuează plata.

3.4    Dacă cumpărător nu a plătit suma datorată în termen de două (2) luni după data scadentă, Metso are dreptul să rezilieze contractul fără nicio perioadă de înștiințare prin comunicare în scris adresată cumpărătorului și, în plus față de dobânda la care se face referire în cadrul Clauzei 3.3 de mai sus, și are dreptul sa pretindă despăgubire pentru pierderea suferită.

3.5    Această clauză se aplică atunci când Metso a stabilit că plățile pentru prețurile de achiziție se vor face în schimbul unei: scrisori irevocabile de creditare confirmate de o bancă acceptabilă pentru Metso. într-un astfel de caz, Scrisoarea de creditare va fi emisă în termen de treizeci (30) de zile de la încheierea contractului și va rămâne valabilă pentru o perioadă ce se extinde vreme de o șută douăzeci de zSe (120) după livrarea finala așa cum se stabilește mai departe în cadrul contractului. Toate costurile vor fi suportate în întregime de cumpărător, cu exonerarea deplină a Metso. Metso nu va începe nicio lucrare până când nu a primit o scrisoare originală și valabila de creditare în totalitate în vigoare și executabila, ale cărei termeni și condiții au stabilite de comun acord de către părți și cu deplina mulțumire a Metso.

4    LIVRARE.

4.1    în cazul în care nu se stabilește altfel, produsele vor fi livrate CFT (Incoterms

2010). Riscul va trece în seama cumpărătorului în conformitate cu termenul de livrare.

4.2    Dacă Metso anticipă faptul că Metso nu va putea livra în momentul livrării, Metso va înștiința Imediat cumpărătorul cu privire fa acest fapt, în scris, declarând momentul în care se poate aștepta livrarea.

4.3    Dacă întârzierea este cauzată de orice alte circumstanțe menționate în Clauza 7 sau printr-un document sau omisiune din partea cumpărătorului, timpul de livrare se va extinde cu o perioadă rezonabilă luându-se în considerare toate circumstanțele cazului. Această prevedere se aplică indiferent daca motivul întârzierii are loc înainte sau după momentul stabilit pentru livrare.

4.4    Dacă produsele nu sunt livrate fii momentul livrării, cumpărătorul are dreptul la daune interese de la data la care livrarea ar fi trebuit să aibă loc. Daunele interese se vor plăti la o rată de 0.5 % din prețurile de achiziție pentru fiecare săptămână încheiată de întârziere. Daunele interese nu vor depăși 5 procente din prețurile de achiziție. Dacă seîntârzie numai cu o parte din produse, daunele interese vor fr calculate pentru acea parte a prețurilor de achiziție care se pot atribui unei astfel de părți a produsului ce nu pot fr folosite așa cum intenționau părțile ca urmare a întârzieri. Daunele interese se datorează ia cererea în scris a cumpărătorului dar nu înainte ca livrarea să fie completă sau contractul să fi fost reziliat. Cumpărător își va pierde dreptul la daunele interese dacă nu a depus o cerere în scris pentru astfel de daune în termen de treizeci (30) de zile din momentul în care livrarea ar fi trebuit să aibă ioc.

4.S Dacă întârzierea livrării este astfel încât cumpărător să fie îndreptățit la maximum de daunele interese din cadrul Clauzei 4.4 și dacă Produsul nu a fost încă livrat, cumpărătorul poate cere în scris livrarea într-un termen final rezonabil care nu va depăși opt (8) săptămâni. Dacă Metso nu livrează în termenul unei astfel de perioade finale și aceasta nu se datorează oricărei circumstanțe de care cumpărătorul este răspunzător, atunci cumpărătorul poate rezilia contractul prin înștiințare în scris adresată (companiei) Metso dat fiind că o astfel de parte a produselor nu pot fi utilizate așa cum s-a intenționat de către părți ca urmare a nelivrării de către Metso. Dacă cumpărătorul reziliază contractul, el va fi îndreptățit să aibă compensație pentru costurile directe pe care cumpărătorul le-a suportat ca urmare a întârzierii de către Meteo- Compensația totală, incluzând daunele interese ce se plătesc în cadrul cauzei 4.4 nu vor depăși 10 procente din acea partea prețurilor de achiziție ce se atribuie părții produselor pentru care este reziliat contractul.

4.6    Daunele interese din cadrul clauzei 4.4 și rezilierea contractului cu compensație din cadrul Clauzei 4.5 sunt singurele remedii disponibile cumpărătorului în cazul întârzierii din partea Metso. Toate celelalte pretenții împotriva Metso pe baza unei astfel de întârzieri vor fi excluse, cu excepția cazului în care Metso a fost vinovat de neglijență gravă.

4.7    Dacă cumpărător anticipă faptul că nu va putea să accepte livrarea produselor în momentul livrării, cumpărătorul va înștiința imediat în scris Metso cu privire la acest lucru, declarând motivul și, dacă este posibil, momentul când va putea accepta livrarea. Dacă cumpărător nu acceptă livrarea la momentul livrării, cu toate acestea cumpărătorul va piâti orice parte din prețurile de achiziție care se datorează ia livrare, dacă livrarea a avut loc. Metso va face demersurile pentru depozitarea produselor pe riscul și cheltuiala cumpărătorului. Metso, de asemenea, dacă cumpărător cere acest lucru, va asigura produsele pe riscul și cheltuiala cumpărătorului. Metso, prin înștiințare în scris, poate cere cumpărătorului să accepte livrarea în cadrul unei perioade finale de timp rezonabile. Dacă, din orice motiv pentru care Metso nu este responsabil, cumpărătorul nu acceptă livrarea în termenul unei astfel de perioade, Metso poate rezilia contractul în întregime sau parțial prin înștiințare în scris. Apoi, Metso va avea dreptul la o compensație pentru pierderea suferită ca urmare a neîndep finirii obligației de către cumpărătorul.

5    RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE

5.1    Răspunderea Metso pentru defecte este stabilită în cadrul Condițiilor de garanție limitata standard a agregatelor Metso pentru echipamentul nou de concasare și sortare, componentele, piesele de schimb și serviciile (garanție) incluse fii cadrul acestor Condiții de vânzare agregate și care alcătuiesc o parte integrală a contractului pentru vânzarea și achiziționarea produselor.

5.2    Cu excepția celor menționate în cadrul Garanției, Metso nu va răspunde pentru defectele produselor. Aceasta se aplică oricărei pierderi, defectul putând cauza inclusiv pierderea producției, profitului și pierderi ulterioare și alte pierderi indirecte,

6    PRELUCRARE. în cazul special de prelucrare (care pentru scopul acestor condiții de vânzare Metso vor indude astfel de lucruri precum calibru de formă, vopsele, forme, piese, montură, accesorii și alte echipamente speciale, altele decât mașinăriile standard care se cer pentru a produce produsele) pentru producția produselor este nevoie ca părțile să încheie un contract separat care să reglementeze un astfel de produs. In cazul în care nu se stabilește altfel în scris, toate prelucrările cerute pentru a produce produsele vor rămâne în proprietatea Metso. în orice caz, responsabilitatea Metso ce ține de prelucrarea specială se limitează ia proiectarea adecvată, gestionarea cum trebuie în timpul producției și depozitarea, precum și asigurarea adecvată.

7    RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE PRODUSE DE CĂTRE PRODUSE

7.1    Metso nu va fi răspunzător pentru orice daună adusă proprietății mobile și imobiliare cauzate de produse după ce acestea au fost livrate. Metso nu va fi răspunzător nid de vreo pagubă cauzată produselor manufacturate de către cumpărător sau produselor pentru care produsele cumpărătorul alcătuiesc o parte integrantă. Dacă Metso atrage răspunderea față de orice terță parte pentru o astfel de daună sau pierdere așa cum s-a descris mai sus cumpărătorul va despăgubi, apăra și va exonera Metso.

7.2    Dacă o terță parte depune o creanță pentru pierderea sau dauna la care se face referire la care se face referire în Clauza 7.1 împotriva uneia dintre

părți, cealaltă parte va informa în scris cealaltă parte cu privire la acest lucru fără întârziere. Cumpărătorul va fi obligat să se lase citat la curte sau la tribunalul de arbitraj care examinează pretențiile pentru daune depuse împotriva Metso pe baza daunei pretinse ca fiind cauzate de produse.

8 FORȚA MAJORĂ

8.1    Următoarele circumstanțe vor fi considerate circumstanțe de forță majoră dacă acestea întârzie sau împiedică îndeplinirea contractului sau fac ca realizarea să fie costisitoare în mod nerezonabii: dispute industriale și orice alte circumstanțe în afara controlului unei părți precum incendii, război, mobilizare sau stagiu militar cu un scop, cerință, mărime, restricții prezente comparabile, răscoală și agitație civilă, deficit de transport, deficite generale de materiale, restricții legate de utilizare a energiei electrice și defecte sau întârzieri legate de livrări din partea sub-conțractorilor cauzate de oricare astfel de circumstanțe în măsura în care se face referire în această Clauză. Circumstanțele descrise mai sus vor constitui forță majoră numai dacă efectul lor asupra îndeplinirii contractului nu putea fi prevăzut la redactarea contractului.

8.2    Partea care intenționează să ceară eliberarea de obligații în cadrul Clauzei 8.1 va înștiința cealaltă parte prin înștiințare în scris fără întârziere cu privire la începerea și sfârșitul acestei circumstanțe.

8.3    Dacă circumstanțele de forță majoră așa cum au fost descrise în Clauza 8.1 îl împiedică pe cumpărător de la îndeplinirea obligațiilor vânzare, acesta va rambursa Metso pentru costurile suportate în asigurarea și protejarea produselor. Cumpărătorul, de asemenea, va rambursa Metso pentru costurile suportate pentru personal, sub-contractori și echipamentele care, cu consimțământul cumpărătorului, au fost reținute pentru momentul reluării lucrărilor.

8.4 în ciuda altor prevederi din cadrul acestor Termeni și condiții standard, fiecare parte va avea dreptul să rezilieze această vânzare șt achiziție de produse prin înștiințare în scris adresate celeilalte părți dacă Thdeplinirea de către partea respectivă este amânată cu mai mult de șase (6) luni ca urmare a forței majore așa cum s-a descris în cadrul Clauzei 8.1.

9    PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

9.1    Metso va plăti costurile și daunele acordate în mod final și irevocabil de către o judecătorie sau un tribunal de arbitrare împotriva cumpărătorului în măsura în care proiectarea sau construirea produselor Nvrate a fost declarată ca încălcând un brevet sau un drept de autor în țara în care se află cumpărătorul (cu excepția cazului în care încălcarea care are loc ca urmare a incorporării proiectării sau modificării la cererea cumpărătorului). Metso va răspunde îh cadrul acestei clauze de plata costurilor și daunelor numai dacă cumpărător înștiințează cu promptitudine Metso cu privire la orice schimbare legată de o astfel de încălcare, iar lui Metso i se oferă dreptul, pe propria cheltuială, să achite o astfel de taxă și să apere sau să controleze apărarea în cadrul oricărui proces bazat pe o astfel de acuzație. Cumpărătorul va fi obligat să ajute Metso în apărare. PENTRU EVITAREA DUBIULUI, SE DECLARĂ CĂ ACEASTĂ CLAUZĂ STABILEȘTE PE ACUM ÎNAINTE RĂSPUNDEREA ÎN ÎNTREGIME ȘI EXCLUSIVĂ A METSO ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCĂLCAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE.

9.2    Toate schițele, specificațiile, datele, software-urile, firmware, manualele, instrucțiunile, documentele sau alte lucrări în scris furnizate de către Metso cumpărătorului sunt proprietatea cu drept de autor ai (companiei) Metso sau a furnizorilor săi și urmează sa fie folosite de către cumpărător numai în scopul instalării, operării, întreținerii și reparării produselor. Astfel de lucrări și date pot fi utilizate, copiate, reproduse, transmise sau dezvăluite unei terțe părți numai cu consimțământul în scris în prealabil al (companiei) Metso. Metso sau furnizorii săi rețin toate drepturile, titlurile ș! interesele asupra acestora și asupra invențiilor, descoperirilor, conceptelor, ideilor sau altor proprietăți intelectuale incluse sau care țin de produsele vânzare.

10    PIERDERILE FINANCIARE. Nu va exista niclo răspundere pentru Metso față de cumpărător în cadrul acestei vânzări și achiziții de produse pentru pierderea producției, profitului, utilizării, contractelor sau pentru orice alte pierderi ulterioare sau indirecte, ce pot fi prevăzute sau nu.

11    LIMITAREA RĂSPUNDERII. Cu excepția cazului în care pentru răspunderea legată de accidentarea personală și deces în măsura în care este cauzată de neglijența (companiei) Metso și răspunderea nu poate fi exdusă sau limitată în conformitate cu legislațiile obligatorii, în nidun caz răspunderea (companiei) Metso pentru această vânzare și achiziție de produse nu depășește 10 la sută din prețurile contractuale totale.

12    PERMISELE, APROBĂRILE, DATELE CUMPĂRĂTORULUI. Cumpărătorul va furniza și va plăti pentru toate autorizațiile și licențele cerute pentru completarea instalării și operării produselor. Cumpărătorul va fumfza și va plăti pentru toate cete necesare în vederea recuperării, prelucării, înregistrării și și măsurilor de raportare electronică, electrică și alte deșeuri și substanțe periculoase. îndeplinirea la timp de către Metso este legată de condiția ca cumpărător să temize (companiei) Metso, atunci când este nevoie, toate informațiile și datele tehnioe cerute, inclusiv schițarea aprobării, precum și toate documentele comerciale cerute.

13    CERINȚE ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR (HEALTH, SAFETV și ENVIRONMENTAL - "HSE")

13.1    Cumpărătorul va lua măsurile necesare pentru a împiedica riscurile de sănătate și riscul de accidentare sau daună cu privire la lucrările ce

urmează să fie efectuate în cadrul amplasamentului.

13.2    Cumpărătorul se va conforma întotdeauna cu orice legislație și reglementare aplicabile la nivel local, regional, național și internațional și cu

alte cerințe în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, chestiunile ce țin de mediul înconjurător și chestiunile care țin de sănătatea muncitorilor.

13.3    Produsele livrate de Metso nu vor fi utilizate în scopurile interzise de organismele internaționale precum ONU, UE sau SUA. Embargourile și

sancțiunile comerciale aplicabile vor fi respectate mereu.

13.4    Cerințele minime în materie de siguranță ale (companiei) Metso vor fi respectate mereu. Printre altele, cerințele HSE ale (companiei) Metso vor include (i) nivelul maxim permis de radiații este de 0.4 uSv/h, (ii) cerințele pentru transportarea în siguranță, (iii) condițiile de lucru în siguranță la înălțimi, (iv) utilizarea adecvată a dispozitivelor de siguranță și îmbrăcămintea de protecție personală, (v) evitarea cu strictețe a expunerii la azbest, substanțele chimice și toxice, precum și (vi) sortarea, recuperarea, tratarea și manevrarea pertinentă și în alte moduri a deșeurilor electronice, electrice și de altă natură, a substanțelor chimice și periculoase și obligațiile necesare pentru înregistrarea și raportarea acestora.

13.5    în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile sau în orice alt mod nu se conformează cu oricare din obligațiile descrise în cadrul acestei

clauze 13, Metso va avea dreptul, la alegerea sa și pe propria răspundere, să suspende imediat îndeplinirea obligațiilor contractuale și să își îndepărteze personalul din cadrul amplasamentului (inclusiv, de asemenea, forța de muncă sub-contractată). D3că părțile nu au ajuns la un acord revizuit în termen de patru (4) săptămâni, Metso va avea dreptul, la propria sa discreție și pe propria răspundere, să rezilieze cu efect imediat această vânzare și achiziție de produse.

13.6    Cumpărătorul consimte să despăgubească, să apere și să exonereze de responsabilitate (compania) Metso (inclusiv, de asemenea, pe directorii,

reprezentanții, angajațri, entitățile afiliate, asigurătorii, sub-contractorii și agenții săi) de orice șr de toate pierderile, daunele, onorariile avocaților, cheltuielile, costurile și oricare alte răspunderi care rezultă din orice încălcare, neglijență, neconformare sau orice neîndeplrnire a obligațiilor cumpărătorului așa cum s-a descris în această clauză 13.

14    PASTRAREA TITLULUI DE PROPRIETATE. Produsele vor rămâne proprietatea (companiei) Metso până când nu se plătește în totalitate în măsura în care o astfel de păstrare a titlului de proprietate este valabilă în cadrul legislației aplicabile. Cumpărătorul, la cererea (companiei) Metso, va ajuta (compania) Metso pentru luarea oricărei măsuri necesare pentru a proteja tIHul de proprietate a (companiei) Metso pentru titlul de proprietate a produsele»'în țara în cauză. Păstrarea titlului de proprietate nu va afecta treoerea riscului în cadrul condițiilor de livrare.

15    REFUZAREA BUNURILOR. Toate pretențiile care determină retezarea produselor trebuie puse în scris de către cumpărător în termen de șapte (7) ziie lucrătoare după ce au fost livrate produsele. Neîndeplinirea unei astfel de pretenții în termenul perioadei declarate va constitui o acceptare necbndițîonală și irevocabilă a produsuluț/produselor.

16    ANULĂRILE. Ordinele de comandă ale cumpărătorului sunt irevocabile. în cazul anulării de către cumpărător fără consimțământul (companiei) Metso, Metso va avea dreptul să primească o compensație pentru toate costurile și și daunele suportate, inclusiv, fără a se limita la, depozitare, prelucrare, modificări, capital și costuri de recomercializare precum și costurile suplimentare și profitul rezonabil.

17    LITIGII ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

17.1    Toate litigiile ce rezultă din sau în legătură cu această vânzare și achiziție de produse sunt supuse atenției tribunalului care exercită jurisdicția

civilă în locația unde Metso își are sediul.

17.2    Această vânzare și achiziție de produse va fi guvernată de iegea de fond a țării în care Metso își are sediul.

18    CONFORMAREA CU SANCȚIUNILE COMERCIALE

18.1 în ceea ce privește îndeplinirea oricărui ordin de achiziție și contract, Cumpărătorul și Metso se obligă după cum urmează: (a) să se conformeze cu toate legislațiile și reglementările aplicabile care interzic sau restricționează altfel comercializarea cu orice persoană, entitate sau jurisdicție sau impunerea cerințelor de licență acestora, inclusiv, dar nelimitându-se la sancțiunile financiare, embargo-urile comerciale și controalele de export Controls precum acelea impuse de Trezoreria Statelor Unite Biroul Departamentului pentru Controlul Bunurilor Străine (Office of Foreign Assets

Control (OFAC)), Departamentul de stat al Statelor Unite, Departamentul de comerț al Statelor Unite, Comisia Europeană sau orice alt stat membru al Uniunii Europene; și (b) să nu ia nicip măsura sau șă nu facă nicip omisiune care determină ca cealaltă parte să se afle în situația încălcării oricărei legislații sau reglementări la care se face referire în clauza 18.1(a) de mai sus, inclusiv producția oricărui produs sau orice element inclus în produsul disponibil pentru beneficiul direct sau indirect al unei persoane care se supune sancțiunilor financiare, precum cele numite în lista OFAC privind Naționalii denumiți în mod special și persoanele interzise, Lista consolidată a obiectivelor de sancțiuni financiare sau orice altă listă asemănătoare păstrată de orice stat membru UE sau orice parte deținută sau controlată de o astfel de persoană.

18.2 Metso va avea dreptul să suspende îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul oricărei comandă de achiziție și dreptul de a rezilia contractul, cu efect imediat și fără răspundere dacă, după judecata sa rezonabilă, există circumstanțe care ar putea rezulta în neîndeplinirea obligației asumate în dauza 18.1. Cumpărătorul va apăra și despăgubi (compania) Metso și va exonera (compania) Metso de orice pretenție, daune, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care rezultă din (i) încălcarea obligațiilor asumate de către cumpărător în clauză 18.1 și (ii) rezilierea contractului către (compania) Metso în conformitate cu această dauză 18.2

METSO AGGREGATES SALES TERMS

DEFINTîIONS: Metso: The Metso legal entity selling the Products. Purchaser: The legal entlty purchasîng the Products. Products: Metso crushfng and screening equipment, spare paris, wear parts and related technical documentation as referred to In Clause 2 below.

1    METSO AGREES TO SELLTHE PRODUCTS ATTHE AGREED PRICES CONDITIONED UPON PURCHASER'S ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. THESE METSO AGGREGATES SALES TERMS GQVERN ALL SALES INCLUDING ORDERS PLACED ELECTRONICALLY. IF A SEPARATE AGREEMENTIS MUTUALLY AGREED AND EXECUTED, SUCH AGREEMENT SHALL PREVAIL OVER THESE METSO AGGREGATES SALES TERMS. ANY TERMS AND CONDITIONS PROPOSED BYTHE PURCHASER SHALL BE NULL AND VOID.

2    SCOPE. The scope of the Products sold by Metso is exdusively described in Metso's speclfication of products attached or referred to In this sale and purchase of the Products. Unless otherwise agreed, In writing, the scope does not include any Services of Metso includ ing, but not limited to, installatton of the Products.

3    PRICE AND PAYMENT. LETTER OF CREDIT.

3.1    Prices do not include any taxes or charges.

3.2    Unless otherwise agreed, the purchase price shall be paid as foliowș: 1/3 upon formation of the contract, 1/3 when Metso notifies the Purchaiser that the Products, or essential part thereof, is ready for delivery. Final payment shall be rrtade upon delivery of the Products. Parțial shipments are permitted. Each partiai shipment shall be considered delivery, and a pro rața payment shall become due as each partiai shipment is made, Alt payments shall be in Euro and paid wîthin thirty (30) days of the date of invoice unless otherwise agreed.

3.3    If the Purchaser fails to pay by the due date, Metso shall be entitled țo interest from the day on which the payment was due. The rate of interest shall be sîx months' EURIBOR + seven (7) per cent If the rate of interest exceeds the maximum rate permitted by the law hi the jurisdiction where a daim therefore is being asserted, the interest shall be reduced to such maximum legal rate. If the Purchaser fails to pay, Metso is also entitled to suspend its performance of the contractual oblrgations until payment is made.

3.4    lf the Purchaser has not paid the amount due wîthin two (2) months after the due date, Metso is entitled to terminate the contract without a notice period by written notice to the Purchaser and; in addition to the interest referred to Clause 3.3 above, to claim compensation for the loss rt has incurred.

3.5    This Clause applres where Metso has agreed that the payments of the purchase price shall be made against an Imevocable Letter of Credit confîrmed by a bank acceptable by Metso. In such case, the Letter of Credit shall be issued within thirty (30) days from the formation of the contract and shall remain valid for a period extending one-hundred twerrty (120) days after the final delivery as set forth in the contract. AII costs shall be entirely assumed by the Purchaser, to Metso's entire exoneration. Metso will not commence any work until it has received an original, valid Letter of Credit fulty in force and effect, the terms and conditions whereof have been mutuaily agreed upon between the parties and entirely satisfactory to Metso.

4    DELIVERY.

4.1    Unless otherwise agreed the Products shall be deiivered CFT (Incoterms 2010). Risk shall pass to the Purchaser according to the delivery term.

4.2    If Metso anttcrpates that Metso wilj not be able to deiiver the Products at the tîme for delivery, Metso shall forthwith notify the Purchaser thereof in writing, stating the tlme when delivery can be expected.

4.3    If delay is caused by any of the circumstances mentioned in Clause 7 or by an act or omission on the part of the Purchaser, the tîme for delivery shall be extended by a period which is reasonable having regard to aii the circumstances in the case. This pro vis ion applîes regardless of whether the reason for the delay occurs before or after the agreed tfme for delivery.

4.4    If the Products are not deiivered at the tîme for delivery the Purchaser is entitled to liquidated damages from the date on which delivery shoukl have taken place. The liquidated damages shatl be payable at a rate of 0.5 per cent of the purchase price for each completed week of delay. The liquidated damages shall not exceed 5 per cent trf the purchase price. If only part of the Product is delayed, the liquidated damages shall be calculated ori that part of the purchase price which is attributable to such part of the Product as cannot în consequence of the delay be used as intended by the parties. The liquidated damages become due at the Purchaseds demand in writing but not before delivery has been completed or the contract is terminated. The Purchaser shall forfeit its right to liquidated damages if the Purchaser has not lodged a claim in writing for such damages within thirty (30) days after the tîme when delivery shoukl have taken place.

4.5    If the delay in defivery is such that the Purchaser is entitled to maximum liquidated damages under Clause 4,4 and if the Product is still not deiivered, the Purchaser may in writing demand delivery wîthin a final reasonable period which shall not be less than elght (8) weeks. If Metso does not deiiver within such final period and this is not due to any circumstance for which the


Purchaser is responsibie, thențhe Purchaser may by notice in writing to Metso terminate the contract in respect of such part of the Products as cannot in consequence of Metso's foilure to deiiver be used as intended by the parties. If the Purchaser terminates the contract he shaii be entitled to compensation for the direct costs the Purchaser has suffered as a result of Metso's delay. The total compensation, including the liquidated damages which are payable under Clause 4.4 shall not exceed 10 per cent of that part of the purchase price which is attributable to the part of the Products in respect of which the contract is terminated.

4.6    Liquidated damages under Clause 4.4 and termination of the contract with compensation under Clause 4.5 are the onfy remedtes avatiable to the Purchaser in case of delay on the part of Metso. Alt other claims against Metso based on such delay shall be excluded, except where Metso has been guilty of gross negfigence.

4.7    If the Purchaser antidpates that he will be unable to accept delivery of the Products at the time for delivery, the Purchaser shall forthwith notify Metso in writing thereof, stating the reason and, rf poșsible, the time when he will be able to accept delivery. If the Purchaser fails to accept delivery at the time for delivery, the Purchaser shali nevertheless pay any part of the purchase price which becomes due on delivery, as if delivery had taken place. Metso shall arrange for storage of the Products at the risk and expense of the Purchaser. Metso shali also, if the Purchaser so requires, insure the Products at the risk and experise of the Purchaser. Metso may by notice in writing require the Purchaser to accept delivery within a final reasonable period of tnme. If, for any reason for which Metso is not responsibie, the Purchaser fails to accept delivery within such period, Metso may by notice in writing terminate the contract in whole or in part. Metso shatl then be entitled to compensation for the loss he has suffered by reason of the Purchaser’s default.

5    LIABILTTY FOR DEFECTS

5.1    Metso's liablllty for defects is set out in Metso Aggregates Standard Limited Warranty Conditions for New Crushirtg and Screening Equipment, Components, Spare parts and Services (Warranty) which are incorporated into these Metso Aggregates Sales Terms and form part of the contract for the sale and purchase of the Products.

5.2    Save as stipulated in the Warranty, Metso shall not be liable for defects In the Products. This applies to any loss the defect may cause including loss of production, loss of profit and consequentiai or other indirect loss.

6    TOOLING. In the event special tooiîng (which for the purpose of these Metso Aggregates Sales Terms shall include șuch items as molds, dies, forms, jigs, mandrels, fixtures and other special equipment, other than standard machînery which is required to produce the Products) is required for the productiori of the Products the parties shali enter into a separate agreement regula ting such production. unless otherwise agreed in writing, atl tooling required to produce the Products shall remain the property of Metso. In any case, Metso's responsibility reiat ing to the special tooling is limited to proper desrgn, proper handling in manufactura and storage as well as adequate Insurance.

7    LIABILTTY FOR DAMAGE CAUSED BY THE PRODUCTS

7.1    Metso shaii not be liable for any damage to movable or immovable property caused by the Products after they have been deiivered. Nor shall Metso be liable for any damage to products manufactured by the Purchaser or to producte of which the Purehaser's products form a part. If Metso încurs Iiabiiity towards any third party for such damage or ioșs as described above, the Purchaser shali indemnify, defend and hokf Metso harmless.

7.2    If a third party lodges a dafin for loss or damage referred to in the Clause

7.1 against one of the parties, the other party shall be informed thereof in writing without delay. The Purchaser shall be obliged to let itself be summoned to the court or arbitrai tribunal examining claims for damages lodged against Metso on the basis of damage allegediy caused by the Products.

8    FORCE MAJEURE

8.1    The following circumstances shall be considered as force nrtajeure circumstances if they delay or impede the performance of the contract or make the performance unreasonabty onerous: Industrial disputes and any other circumstance beyond the control of a party such as fire, war, mobilization or military caii up of a comparable scope, requisition, seîzure, currehcy resțrictions, insurrectîon and civil commotion, shortage of transport, general shortage of materiais, restrictionș in the use of power and defects or delays in deliveries by sub-contractors caused by any such circumstance as referred to in this Clause. The above-described circumstances shall constituie force majeure only if their effect on the performance of the contract could not be foreseen atthe formation of the contract.

8.2    The party iote nd ing to claim relief under Clause 8.1 shall inform the other party by written notice without delay on the occurrence and on the cessation of such circumstance.

8.3    If force majeure circumstances as described in Clause 8.1 prevent the Purchaser from fulfilfing his obligations, he shall reimburse Metso for costs


© Metso Aggregates Equipment 2014 ed, 4 (EUR/WW)

incurred in securing and protecting the Products. The Purchașer shall also reimburse Metso for costs incurred ftor personnel, sub-contractors and equipment which, with the consent of the Purchașer, is held in readiness to resume work.

8.4 Notwrthstanding other provlsions of these Standard Terms & Conditions,

each party shall be entitled to terminate this sate and purchase of Products by written notice to the other party if the performance of the respective party îs delayed more than six (6) months by reason of force majeure as descrtbed in Clause 8.1.

9    INTELLECTUAL PROPERTY

9.1    Metso shall pay costs and damages finaiiy and irrevocabiy awarded by a court or an arbitrai tribunal a ga in st Purchașer to the extent that the design or construction of the delivered Products is mied to infrnge a patent or Copyright in the country where the Pirchaser is locațed (except infringement occurring as a result of incorporatîng a design or modificat ion at Purchaser's request). Metso shall be liabte underthis Clause to pay the costs and damages only if the Purchașer promptty notlfies Metso of any charge of such infringement, and Metso is given the right at its expense to setUe such charge and to defend or control the defence of any suit based upon such charge, The Purchașer shall be obliged to assist Metso in the defence. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT IT IS STATED THAT THIS CLAUSE SETS FORTH METSO'S SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY WITH RESPECT TO INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY.

9.2    AII drawings, specrfications, data, software, firmware, manuais, instructions, documentatron or other workș of authorship femished by Metso to Purchașer are copyrighted property of Metso or its suppliers, and are to be used by Purchașer only for the purpose of înstalling, operating, maintaining and repairing the Products, Such works and data may not without a prior written consent of Metso be used, copied, reproduced, transmitted or disdosed to a third party. Metso or its suppliers retain aii right, title and interest in and to its and țheir inventions, discoveries, concepts, ideas or other intellectual property embodied in or related to its Products.

10    FINANCIAL LOSSES. There shall be no Iiabiilty for Metso towards the Purchașer in this sate and purchase of Products for loss of productîon, loss of profit, loss of use, loss of contracts or for any other consequentfai or indirect loss whatsoever, whether foreseeable or not.

11    LIMITATION OF LIABILITY. Except for liability for personal injury and death to the extenț caused by Metso's negiigence, and liability which cannot be excluded or limited pursuant to mandatory iaws, in no event shall Metso's Iiabiilty for this sate and purchase of Products exceed 10 percent of the total contract price.

12    PURCHASER'S PERMITS, APPROVALS, DATA. The Purchașer shall provide and pay foi* all permfts and licenses required for the compietion of installatlon and operațion of the Products. The Purchașer shall provide and pay for aii necessary recovery, treatment, regisțration and reporting measures of electronic, electrica! and other waste and hazardous substances. Timely performance by Metso is contingent upon Purchașer suppiying to Metso, when needed, all required technical Information and data, inciuding drawing approval, as well as all required commercial documentation.


14    RETENTTON OF TITLE. The Products shall rentate the property of Metso until patd for in foii to the extent that such retention of title is valid under the appiicabte iaw. The Purchașer shall at the request of Metso assist Metso in taking any measures necessary to proiect Metso's title to the Products in the country concemed. The retention of title shall not affect the passing of risk under the appKcable delivery terms.

15    REJECTION OF GOODS. All cfaims givîng tise to the rejection of Products must be made by the Purchașer in writing within a period of seven (7) business days after the Products are delivered, Failure to make such claim within the stated period shali constitute an unconditional and irrevocable accepta nce of the Product(s).

16    CANCELLATIONS. Purchaser's orders are irrevocable. In case of canceBatrons by the Purchașer without Metso's consent, Metso shall have right țo get compensation for all incurring costs and damages inciuding, without limitat ion, warehouslng, handfing, modifications, capital and remarketing cost as well as overhead and reasonabte profit.

17    DISPUTES AND APPUCABLE LAW

17.1    All disputes arising out of or in connection with this sate and purchase of Products shall be referred to a court which exercises civil jurisdiction in the place where Metso has Its domitite.

17.2    This sale and purchase of Products shall be govemed by the substantive Iaw of the country in which Metso has its domlcile.

18    TRADE SANCTIONS COMPLIANCE

18.1    With respect to the fulfilment of each purchase order and the contract, the Purchașer and Metso undertake as follows: (a) to comply with aII appiicabte Iaws and regulations prohibiting or otherwise restricting trade with any individual, entițyor jurisdiction, or imposing licensing requirements on the same, inciuding without iimitatîon financial sanctions, trade embargoes and export Controls such as those imposed by the US Treasury Department Office of Foreign Assets Control (OFAC), the US Department of State, the US Commerce Department, the European Commissipn or any member state of the European Union; and (b) to not take any actron, or make any omission, that causes the other party to be in breach of any of Iaw or regulation referred to in clause 18.1(a) above, inciuding making any Product or any item încorporating the Product avaîlable for the direct or indirect benefit of a persori subject to financial sanctions, such as those na med ort the 6 FAC tist of Specialiy Designated Nationals and Blocked Persons, the Consolidated List of Financial Sanctions Țargets or any similar [ist matetained by any EU member state, or any party owned or controlled by such a person.

18.2    Metso shali have the right to suspend performance of Its obligations under each purchase order, and the right to terminate the contract, with immediate effect and without lîability if, in ițs reașonable judgment, circumstances exist that could reșult in the non-fulfiiment of the undertaking in clause 18.1. The Purchașer shall defend and indemnify Metso, and hold Meteo harmless, from any daims, damages, losses, costs and expenses (inciuding attomey's fees) resulting from (I) the Purchaser's breach of the undertaking in clause 18.1; and (ii) Metso's termination of the contract pursuant to this clause 18.2.


13 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ("HSE") REQUIREMENTS

13.1    The Purchașer shall take necessary measures to prevent health hazards and risk of injury or damage with respect to work to be carried out at the Site.

13.2    The Purchașer shall aiways comply with any appiicabte local, regional, național and internațional Iaws, regulations and other requiremențs with respect to workpiace safety, environmental issues and worirers' health issues.

13.3    Metso-delivered Products shall not be used for purposes prohlbited by internațional bodies such as UN, EU, or U.S. Appiicabte trade embargoes and sanctions shall aiways be complied with.

13.4    Metso's Minimum Safety Requirements shall aiways be complied with.

Among other things, Metso's HSE requirements shali include (i) maximum aitowed radiation ievel betng 0.4 uSv/h, (ii) requirements for safe transportat»n, (iii) safe working conditions at heights, (iv) use of proper safety devices and personnel protective clothing, (v) strict avoidance of asbestos, Chemical and toxic exposure, as well as (vi) relevant sortîng, recovery, treătment and other handling of electronic, electrica) and other waste, Chemicals and hazardous substances, and necessary regisțration and reporting obligations in such respects.

13.5    In case of Purchaser's breach or other failure to comply with any of obligations descrteed in this Clause 13, Metso shall have the right, at its sote option and without liability, to immedrately suspend its performance of the contract and remove rts personnel (inciuding also sub-contracted workforce) frorh the Site. Shoukj the Parțies not have reached a revlsed agreement within four (4) weeks, Metso shall have the right, at its sole option and without liability, to terminate this sale and purchase of Products with immediate effects.

13.6    The Purchașer agrees to indemnify, defend and hokS Metso (inciuding also its directors, ofRcers, employees, affîliated entities, insurers, sub-contractors and agents) harmless from any and all loss, damage, legal fees, expense, cost and other liability whatsoever resulting from âny Purchaser's breach, negiigence, non-comptîance or other failure of Purchaser's obligations as described in this Clause 13,

© Metso Mining and Construction 2014 ed. 3 (EUR/WW)

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial $3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract

cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de......a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNI^ĂADRIANA

MEMBRI:    \

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA -Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordjniimublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de\?SC"/..Q.a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    [

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN