Hotărârea nr. 260/2018

HCLS3 nr.260 din 26.06.2018 priv acord mandat Pres CAal soc Adm Active S3 SRL in ved demar proced de brans la apa-canal, gaz, energ electr pt imob sit in Bl. Basarabia 256G


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul Basarabia, nr. 256 G

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113828/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 111399/18.06.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernanță Corporativă;

-    Adresa nr. 618/12.06.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 108439/CP/12.06.2018;

-    Adresa nr. 616/12.06.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr.87/12.06.2018);

-    Decizia nr. 89/12.06.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 111421/18.06.2018 a Direcției Economice, - Serviciul Guvernantă Corporativă,

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 232/15.09.2014 privind aprobarea demarării proiectului de reconversie urbană a imobilului Hala Laminor;

-    HCLS3 nr. 205/16.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participațiune între SC Administrare Active Sector 3 SRL și SC Algorithm Residential S3 SRL;

-    Art. 12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. JL&L

DIN 26.06.2018

IftjijW    PmMĂR5A**j

CABSNET PRiMAR


Ca^sa Dudeșt: tu. sector j, 0310S4 București

www.primarte3.r0

telefon (004 02-=} 3a 8 03 23 - 28 fox (QQ4 021/ 3 î8 03 04 e-roall cabînetprin'argiprimariej.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

/75W


Nr.


Data.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor de

branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul Basarabia, nr 256 G

Prin Hotărârea nr. 232 din 15.09.2014, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat demararea proiectului de reconversie urbană a imobilului Hala Laminor, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. fiind împuternicit să efectueze procedurile, să angajeze serviciile necesare reconversiei, precum și orice demers necesar pe lângă autoritățile publice centrale și locale în vederea realizării respectivului proiect.

Prin HCLS3 nr. 205 din 16.05.2017 a fost aprobată încheierea unui contract de asociere în participațiune între S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. și S.C. Afgorîthm Residential S3 S.R.L în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției din B-dul Basarabia nr. 256G.

Astfel cum rezultă din adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 618/12.06.2018, înregistrată cu nr. 108439/CP/12.06.2018, datorită evoluției lucrărilor desfășurate la obiectivul "Hala Laminor" a devenit imperios necesar branșamantui la apa-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul Basarabia nr. 256G (acțiunea de finalizare a contractelor de branșament definitiv la utilități apa/canal, energie electrică, gaze fiind precizată și în Programul de Activitate al societății pe anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 188 din 04.05.2018).

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Serviciului de Guvemanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr.ll 1399/18.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării

procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832 este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Sârbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-Adresa nr. 618/12.06.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 108439/CP/12.06.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G (fosta fabrica de țevi „ Nicolae Malaxa”), proiect multifuncțional și multicultural;

-Adresa nr. 616/12.06.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. (87/12.06.2018);

-Decizia nr. 89/12.06.2018 societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar.

Ținând cont de prevederile:

-    H.C.L.S.3 nr. 232 din 15.09.2014 privind aprobarea demarării proiectului de reconversie urbană a imobilului Hala Laminor;

-    HCLS3 nr. 205 din 16.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participațiune între S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. și S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, corpurile


PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

C6 și C6Î, situată în B-dul Basarabia nr, 256, sector 3, București”’,

- H.C.L.S.3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, programul de activitate pe anul 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. referindu-se și la ^finalizarea contractelor de branșament definitv la utilități apă!canal, energie electrică, gaze ” în ceea ce privește „Proiectul de modernizare Hala Laminor”.

-Art. 12, pct. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: “Adunarea Generală a Asociaților ' „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.”

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare necesitatea vitală de a exista utilități la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE- ELECTRICĂ pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G (ca urmare a evoluției lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor44), propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrică pentru respectivul imobil, cu respectarea normelor legale incidente în ------întocmit,

Cornelia Pivniceru


CÂBIMET PRMÂR

1 'ucuresti    /^9


Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșt

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA la imobilul situat in B-dul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi „ Nîcolae Malaxa"), proiect Multifuncțional si Multicultural

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA la imobilul situat in B-dul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi „ Nicolae Malaxa"), proiect Multifuncțional si Multicultural

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Avand in vedere desfasurarea proiectului de punere in siguranța a construcției Hala Laminor/reconversie urbana/restaurare/conservare, precum si construirea unei parcari subterane si a circulațiilor aferente in subsolul halei situate in B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 232 din 15.09.201^ privind aprobarea demarării proiectului de reconversie urbana a imobilului Hala Laminor.

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 205 din 16.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL

Având in vedere evoiutia lucrărilor aflate in plina desfășurare la obiectivul „ Hala Laminor" si necesitatea vitala de a avea utilitati la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA, precum si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 188 din 04.05.2018 prin care se aproba programul de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, unde este specificat la CAPITOLUL 5.OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA: finalizarea contractelor de branșament definitv la utilitati apa/ccrnal, energie electrica, gaze".

Pentru aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație a! societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA la imobilul situat in B-dul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi „ Nicolae Malaxa"), proiect Multifuncțional si Multicultural.

Către    SD3-SALUBRITATE Ș» DESZĂPEZIRE S3 SRL


Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2> sector 3, București

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAt, GAZE, ENERGIE ELECTRICA ia Imobilul situat în 8-duL Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi tt Nîcolae Malaxa"}, proiect Multifuncțional si Multleuttural

Subscrisa* societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, eu sediul în Mun, București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, 140/14/52/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local ai Sectorului 3 București, reprezentata legal dedL Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea societății SD3~Saiubrltate si Deszăpezire $3 SRL de -Asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unul mandat Președintelui Consiliului de Administrație al sodetatiî Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICĂ la Imobilul situat in BH4ul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi „ Nicolae Malaxa"), proiect Multifuncțional si Multieuiturai

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost- ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 3Î/19&Q privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Având in vedere deșfasurarea proiectului de punere in siguranța a construcției Hala Laminor/reeonversie urbana/reștaurare/cpnservare, precum si construirea unei pareari subterane si a circulațiilor aferente In subsolul halei situate in B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 232 din 15.09,2014 privind aprobarea demarării proiectului de reconversie urbana a imobilului Hala Laminor.

Având in vedere Hotararea Consiliului Local ai sectorului 3 nr. 205 din 16.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere in particîpatiune între Administrare Active Sector 3 SRL si Aigorithm Residential 53 SRL

Având in vedere evoluția lucrărilor aflate in plina desfășurare la obiectivul' t/ Hala Laminor* si necesitatea vitala de a avea utilitati la APA~CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA, precum sî Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr, 188 din 04.05,2018 prin care se aproba programul de activitate pe anul 2018 aî societății Administrare Active Sector 3 SRL, unde este specificat la CAPITOLUL SUBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA: Mizarea contractelor de branșament defini®, la utilitati a&afcanal, energie electrica, gaze".

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societății SD3~3alubrîtate si Deszăpezire S3 SRL, solicitam acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație aî societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA ia imobilul situat în B-dul. Basarabia* nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi„ Nicolae Malaxa")* proiect Multifuncțional si MufticulturaL

Cu considerație* "Constantin

rainistratie


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


Reg, Corn: J40/9896/21.06.2017


email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubri tațes3.nmos@gmaiî.com

Către


Administrare Active Sector 3 SRLReferitor


Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurilor de branșament la APA-CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA la imobilul situat in B-dul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrica de țevi „ Nicolae Malaxa”), proiect Multifuncțional si Multicultural

DECIZIE

în urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 616/12.06.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 87/12.06.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la APA - CANAL, GAZE, ENERGIE ELECTRICA pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G, (fosta fabrică de țevi „ Nicolae Malaxa”), proiect Multifuncțional și Multicultural.

PREȘEDINTE C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRLDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prtmaFie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fâx {004 O2i) 318 03 04 e-maif economic@prtmarte3.ro

Prt/UMXA


Nr. 111421/18.06.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVĂ

a    a

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.


Director Executiv Ad fnct, Olga Cojoca CoV)t£>L

întocmit,

Cornelia PivniceruDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de.....a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNIC^AA^RIANA

MEMBRI:    j

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G

j

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării

S    5

procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-dul. Basarabia, nr. 256 G., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN