Hotărârea nr. 259/2018

HCLS3 nr.259 din 26.06.2018 priv modif si compl a HCLS 3 nr. 164-27.04.2017 ref la solicit catre CA al soc A.D.P.B. SA de a convoca AGA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare la solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca

9    9

Adunarea Generală a Acționarilor

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi, 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113999/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 112969/19.06.2018 al Direcției Economice-Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa președintelui Consiliului de Administrație al societății ADPB SA nr. 2224/05.06.2018 înregistrată cu nr. 103863/05.06.2018 de solicitare a declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a societății ADPB SA și de asumare a plății serviciilor prestate de expert;

-    Adresa președintelui Consiliului de Administrație al societății ADPB SA nr. 2344/12.06.2018 de comunicare a cifrei de afaceri și a numărului de angajați;

-    Adresa nr. 112973/19.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 alin. (2) lit. c), art. 29 alin. (1) și alin (3) și art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

....... Art.4 alin. (3) și alin. (4), art. 45 și art. 46 din Normele metodologice de aplicare

a OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la HGR nr. 722/2016;

-    Art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 164/27.04.2017 privind aprobarea solicitării către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor se modifică și se completează după cum urmează:

1.    Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA, aprobată prin anexa la HCLS3 nr. 164/2017 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

2.    După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, care va avea următorul cuprins:

„Art.21. Se aprobă efectuarea procedurii de selecție de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractarea serviciilor și plata acestora urmând să fie efectuată de către societatea A.D.P.B. SAP

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 164/27.04.2017 rămân neschimbate.

NR. 2j?.sL DIN 26.06.2018

Anexa IaHCLSnn^fr\? din

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

-    Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,

-    Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,

Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,

Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,

-    îndrumă Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A.conform actului constitutiv:

- Activități de întreținere peisagistică Cod CAEN 8130


Structura acționariatului:

-    asociat majoritar: Consiliul Local Sector 3 cu cca 96%

-    asociați minoritari: SC ROSAL GRUP

Lupescu Paul Sofonea Eugeniu

Consiliul de Administrație

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau

financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.


Atribuțiile consiliului de administrație:

a)    Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un coc etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

b)    în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

c)    Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

d)    Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

e)    Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

f)    Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvemanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

g)    Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

h)    Supune, în fiecare an, spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

i)    Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

j)    Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

k)    Consiliul de administrație convoacă adunarea general a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

l)    Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

m)    Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice

tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

n)    Informează acționarii în cadrul adunării generale a acționarilor asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente; părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

o)    Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

p)    Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat asociatului unic care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

-    criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

-    considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

hotărârile adunării generale a acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

raportul de audit anual;

lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor; rapoartele consiliului de administrație;

raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.


s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

Misiunea Autorității tutelare -Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Principalele obiective generale pentru anul 2017 ale societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. sunt:

Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate,

-    Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,

-    Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:

activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor promovarea calității și eficienței activității

-    dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

-    respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

-    instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

-    Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale

-    creșterea cifrei de afaceri

reducerea datoriilor la bugetul de statcreșterea productivității muncii creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității - au ca fundament patru valori - responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

în același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o

A

situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. In cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.CABINET PRIMAR


Cslea Dudeștî nr, sector ț, 031084. București

SECTOR 3


CABINET FR^ÂR

,, i‘M?a


w w. pri ma riej. ro

telefon (004 021) 318 03 23 ~ 28 fex (004 021; jtS 03 04 e-mail csbbîsipriniar^pr^șarie^.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164 din 27,04.2017

Prin Hotărârea nr. 164/27,04.2017, Consiliului Local Sector 3 a aprobat solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea decanțării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.

Prin adresa Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. nr. 2224/05.06.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 103863/05.06.2018 se solicită declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație a societății ADPB SA.

Mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație ale societății se vor încheia.

Situația de fapt a societății Administrarea Domeniului Public București S.A, - respectiv cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2017 de 9.282.366 euro și numărul de 227 angajați - impune, pentru respectarea prevederilor art. 29 alin (5) din OUG 109/2011, contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa președintelui societății Administrarea Domeniului Public București S.A., precum și raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ........................................

031084 București www.primarle3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 02i) 31S 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 112969/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164 din 27.04.2017

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 -158 CUI 10020943; J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1999 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect prîcipal de activitate este: Activități de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cca 96% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. prin Președintele Consiliului de Administrație depune adresa nr. 2224/05.06.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 103863/05.06.2018 cu o solicitare de declanșare a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație a societății ADPB S.A. prin care afirmă că își asumă în totalitate decontarea cheltuielilor contractului de servicii încheiat cu expertul independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. în subsidiar, societatea comunică cifra de afaceri și numărul de angajați prin adresa nr. 2344/12.06.2018.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se face prin hotărârea adunării generale a acționarilor - prerogativă deținută de Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 potrivit art. 4 - (3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016. Autoritatea publică tutelară decide în continuare modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către:

-    comisia de selecție, în baza unei proceduri interne

-    comisia de selecție asistată de un expert independent

-    de către un expert independent

conform art. 4 - (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor (egale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016. Situația de fapt a societății Administrarea Domeniului Public București S.A. - respectiv cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2017 de 9.282.366 euro și numărul de 227 angajați - impune deci, pentru respectarea prevederilor legale, contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.( art. 29 alin (5) din OUG 109/2011)

Procedura de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. se finalizează în termen de cel mult 150 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri conform prevederilor art. 64alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Propunem spre analiză și aprobare scrisoarea de așteptări pentru societatea Administrarea Domeniului Public București S.A..

După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de expertul independent va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrarea Domeniului Public București S.A..

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de fapt și de drept pentru modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164 din 27.04.2017.

©ADPB S.A.


RîC; J4«»6Otn«97 CF 1093«943 BCfci ftO096 «CB «T4 «HM® -230? «««1

TRE2QR£R3E SKCT0R 1RO87 TREZ 7005 O69X XXOO 3001


M.lOSgQS Ip$$Ig$.O£. &>/$


Către,

Primăria Sectorului 3 București,

Direcția Economica

Serviciul Guvernanta Corporativa

Calea Dudesti, nr. 191, sectorul 3, București

Subscrisa, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A., cu sediul social in București, Calea Vitan, nr. 154-158, sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/9601/1997, avand C.U.I. RO 10020943, reprezentata legal prin Președintele Consiliului de Administrație - dl. Florentin Corbuleanu, formulează următorul:

RĂSPUNS

la adresa formulata de către dvs. nr. 94680/23.05.2018 si inregistrata la societatea noastra sub nr. 2184/31.05.2018

Avand in vedere adresa dvs. mai sus identificata, emisa in completarea adresei dvs. nr. 53.361/29.03.2018, va transmitem următoarele:

>    Cunoscând dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intraprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011;

>    Luând in considerare rolul deosebit al Primăriei Sectorului 3 ca Autoritate publică tutelară, care prin competentele conferite in baza dispozițiilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, art. 2, lit. b) este in măsură sa “să propună, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de

©ADPB S.A.


wc:    CFiaftam»

8C8; RW» SMCB «JT< 0»2 23$r «i

TfiaE2<>RSR^eseCTO«S:RO8 7 TREZ 7005 OG9X XXOO 3001


administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; ” precum si in conformitate cu art. 3, pct. 6 este in măsură “să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandate

> Ținând cont de importanta procesului de selecției a membrilor Consiliului de Administrație apartinand societății noastre si mai ales de faptul ca aceasta procedura se organizează pentru prima oara, consideram oportun realizarea selecției in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 si alin. 3 din Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si cu prevederile art. 4 alin 4 din Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, sens in care derularea acesteia sa aiba loc prin grija autoritatii publice tutelare.

Totodată, menționam ca ne asumam in totalitate asigurarea plăților pentru cheltuielile ocazionate de respectarea obligațiilor privind asistenta expertului independent,

In speranța ca răspunsul nostru este unul pertinent si satisfăcător, va asiguram de întreaga noastra disponibilitate.

Cu deosebita considerație,Oaiwr c a

131 wbjHmi


8C:JW$&1W7 CF19M0M3 BCR; *005$ RXC8 8074 0892 2397 W01 mmm» secto* 3:ft«e? trezajos oesx xxoo aosiCĂTRE,

PRIMĂRIA SECTOR 3 in atentia: d-lui Director Executiv Octavian Ghetu

In urma adresei dvs. nr. 107979/12.06.2018 din data de 12.06.2018 înregistrata fa SC ADPB S.A. cu nr. 2332/12.06.2018 va comunicam următoarele:

-    cifra de afaceri realizata in exercițiul financiar 2017 a fost 43.253.040 lei. Cursul de schimb B.N.R. ia 31.12.2017 pentru evaluarea cifrei de afaceri a fost de 4,6597 lei, rezultând o cifra de afaceri de 9.282.366 EUR;

-    numărul de angajați ai SC ADPB SA este mai mare de 50r astfel in prezent avem un număr de 227 de angajați.

Va mulțumim anticipat pentru buna colaborare.

Cu deosebita considerație,

PREȘEDINTE C.A.,


MO FLORENTIN

0 /V’X


ÎNTOCMIT,


Dinu CorneliaDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor marca Metso NW 96 pentru obiectivul Hala Laminor însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

-    Proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164 din 27.04.2017 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea a HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare Ia solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ......X5î3.C?.^.:...ĂQ.Lâ[ a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea a HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare la solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, si consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PR^Ș^DINTE,

păwcaXdriana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea a HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare la solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordmiLpublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea a HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare la solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    Z

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA