Hotărârea nr. 256/2018

HCLS3 nr.256 din 26.06.2018 priv aprob comp Comis pt Protectia Copilului S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

9    3    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113773/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 113690/20.06.2018 al Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 58712/18.06.2018 al Direcției Generale de Asistență

ouciaia. și rfuLcuiiei vAipiiuiui jcllui

-    Cererea de retragere a d-nei dr. Georgeta Mârșanu - medic primar pediatru înregistrată cu nr. 72415/01.08.2017;

-    Adresa nr. 19051/07.08.2017 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București (nr.75078/DGASPC S3/09.08.2017)

-    Adresa nr 17222/18.08.2017 a Agenției de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (nr.76855/DGASPC S3/18.08.2017);

-    Adresa nr. 23078/28.11.2017 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (nr.I15065/DGASPC S3/28.11.2017);;

-    Adresa nr. 3794/05.04.2018 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” (nr. 39740/DGASPC S3/23.04.2018);

-    HCLS 3 nr. 323/27.07.2017 privind modificarea componeneței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 58905/19.06.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 112903/CP/l9.06.2018;

Al    ’

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) lit. c) din HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor ;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 323/27.07.2017, precum și alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art.3. Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 si

5    5    5    5    X    5

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


IEMNEAZĂ


tIar

IHĂITĂ


NR.

DIN 26.06.2018

ANEXA ;

la Hotărârea Consiliului Local Sector 3

nr. gfTG / âG<CG

COMPONENȚA

COMISIEI PENTRU PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

1. MARIUS MEHAIȚĂ    - Președinte

Secretar al Sectorului 3

2. GEORGETA TERCIU    -Vicepreședinte

Director General al D.G.A.S.P.C Sector 3

3.    Dr. ALINA CAVACHE    - Membru

Medic specialist pediatrie

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

4.    CANĂ CRISTINA MIOARA    - Membru

Psihopedagog

Școala Gimnazială Specială nr. 5

5.    VICTOR HOHLOV    - Membru

Consilier Superior

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

6.    BOGDAN MEHEDINȚU    - Membru

Director General Fundația „ Inimi Deschise ”

7.    Elena Reta Avramescu    - Membru

Președinte Executiv Fundația Sf. Dimitrie

8.    Dr. IOANA ARDELEANU    -Membru supleant

Medic primar pediatrie

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

9.    POPIȚAN FLORINA    - Membru supleant

Psihopedagog

Școala Gimnazială Specială nr. 5

10.    CAMELIA OLOGEANU    -Membru supleant

Consilier Superior

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

ÎL ALINA MUNTEANU

Asistent social Fundația „Inimi Deschise ”

12. IRINA GILBERTA ZAHARIA

Director centru Fundația Sf. Dimitrie

-Membru supleant


-Membru supleantIMCABiNET PRIMAR


Csiea Dîjdeșd nr, sgi, sector 3, 031084 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Z/3773


www.primarje3.r0

teiefcn (004 021) 31S 03 23 - 28 fex (Ot>4 02':) 3’S G‘3 C4 e-masi csblnetprhrsr3He3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Prin Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Referatul Secretarului Sectorului 3 al Municipului București, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea șî funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 trebuie să fie alcătuită din 7 persoane, după cum urmează:

a)    secretarul Sectorului 3 al municipiului București - președinte;

b)    Directorul General al Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3-vicepreședinte. Acesta poate delega atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului;

c)    un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având ce, puțin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialități medicale sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană, respectiva municipiului București - membru;

d)    un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București - membru;

ej un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, de preferință un asistent social - membru;

fj doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de Secretarul Sectorului 3 al municipiului București - membri.

Pentru fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei este desemnat un membru supleant.

Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații

temeinic motivate.

Ținând cont de prevederile art. 45 alin. (1) și (6) si art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicităm aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată, iar Primăria Sectorului 3 conform competenței ce îî revine, va lua măsurile ce se impun pentru derularea acțiunilor în condiții optime.


/Vf. Illffio/&,0Q,2®/§

Csiea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.pnmam3.f0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox {004 021} 3r8.03.04 e-maif cabiheîprimartgiprîmanes.ro


----

REFERAT

privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 este organul de specialitate, Iară personalitate juridică al Consiliului Local al sectorului 3, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.

Secretarul Sectorului 3 întocmește proiectul de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei, pe care îl supune aprobării consiliului local, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

Până în prezent, Comisia a funcționat în componența aprobată de Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 323/27.07.2017.

Având în vedere solicitarea din data de 01.08.2017, privind eliberarea din calitatea de membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 a doamnei Mârșanu Georgeta, medic primar pediatru - Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, precum și schimbările legislative, se impune reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, pentru ca aceasta să aibă componența prevăzută la art. art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Comisia este alcătuită din 7 persoane.

Pentru fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei este desemnat un membru supleant.

Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate.

în vederea organizării și asigurării funcționării Comisiei, au fost transmise solicitări către: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu*Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București,

Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 577/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție șr de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Prin adresele nr. 17222/18.08.2017 si nr 39740/23.04.2018 ale Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” au fost desemnate următoarele persoane:

-    Alina Cavache, medic specialist pediatrie - Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" - membru titular al Comisiei;

-    Ioana Ardeleanu, medic primar pediatrie - Institutul National pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”- membru supleant al Comisiei.

Prin adresa nr 19051/07.08.2017 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, inregistrată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 75098/09.08.2017, au fost desemnate următoarele persoane:

-    Cană Cristina Mioara - psihopedagog, profesor la Școala Gimnazială Specială nr. 5- membru titular al Comisiei;

Popițan Florina - psihopedagog, profesor la Școala Gimnazială Specială nr. 5- membru supleant al Comisiei.

Ca urmare a adresei nr. 17222/18.08.2017 a Agenție pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, înregistrată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 si cu nr. 76855/18.08.2017, au fost desemnate următoarele persoane:

-    Hohlov Victor - consilier superior - membru titular al Comisiei;

-    Ologeanu Camelia - consilier superior - membru supleant al Comisiei.

în temeiul prevederilor art. 3 alin (1) lit. (f) din Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, propun ca membri în Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3, următorii reprezentanți ai organismelor private:

-    Dl. Bogdan Mehedințu - Director General al Fundației Inimi Deschise

-    Dna. Elena Reta Avramescu - Președinte Executiv al Fundației Sf. Dimitrie în temeiul prevederilor art. 3 alin (2) din Hotărârea nr. 502/2017 privind

organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, propun ca următorii reprezentanți ai organismelor private să aibă calitatea de membri supleanți în Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3:

-    Dna. Alina Munteanu - Asistent social în cadrul Fundației Inimi Deschise

-    Dna. Irina Gilberta Zaharia - Director centru în cadrul Fundației Sf. Dimitrie

Fundația Inimi Deschise este o organizație non-profit, acreditată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și licențiată de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, pentru toate serviciile sociale oferite de către aceasta.

Fundația Inimi Deschise, având ca reprezentant pe dl. Director General Bogdan Mehedințu, colaborează cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, încă din anul 2009, în vederea acordării unei game variate de servicii de consiliere socială și psihologică, precum și în vederea desfășurării de activități de socializare și petrecere a timpului liber, având ca beneficiari copii cu măsura protecției specială de plasament în cadrul unor centre rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 3.

Fundația Sf. Dimitrie este o entitate non-profit, acreditată ca furnizor de servicii sociale care desfășoară raporturi de colaborare în domeniul protecției drepturilor copilului cu DGASPC Sector 3 încă din anul 2005. Fundația Sf. Dimitrie este reprezentată dna. Președinte Eexecutiv Elena Reta Avramescu, iar în prezent acordă sprijinul DGASPC Sector 3 în vederea prevenirii abandonului școlar și familial, pentru un număr de 17 copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, cu domiciliul în sectorul 3 al Municipiului București.

Pe tot parcursul desfășurării relațiilor contractuale, cele două fundații au dat dovadă de implicare și promtitudine în ceea ce privește realizarea obiectivelor propuse, contribuind la sprijinirea DGASPC Sector 3 în domeniul protecției drepturilor copilului.

Luând in considerare cele prezentate mai sus, pentru a asigura funcționarea acestui organ de specialitate al Consiliului Local Sector 3, vă rugăm sa aprobați proiectul de reorganizare a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

str. Farfbmului,. rar, 2-4 sector 3, București ww w .dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 îoo fax (004} 0372 T26 ren e-matl 0ff5cesgJdgaspc3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE


ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl FROTfcCTIA COPILULUI

SECTOR 3

reustrj

iNTRRABE

ITȘiBE

DATA ...

privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 este organul de specialitate, tară personalitate juridică al Consiliului Local al sectorului 3, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Comisia are următoarele atribuții principale:

a)    stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu;

b)    încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie

c)    informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele stabilirii măsurii de protecție specială

d)    hotărăște, dacă este cazul, în condițiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004

e)    eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent matemal;

f)    stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

g)    aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă;

h)    informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii,

i)    soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după caz;

j) colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-teritorială;


Direcția Generală De Asistență Socială Șl PROTECȚIA COPILULUI

OPERATOR O£ OATS CU CARACTER RERSQKAV NR. 1 33 S9

str. ParfnmuîitL nr. 2-4 sector 3, București

WWW .dgaspcj .ro

telefon (004) 0372 126 100 fax {004} 0372 126 tot e-maiî office{§5<Jgaspc3.r0

k) întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului județean sau, după caz, consiliului local al sectoarelor municipiului București.

Componența actuală a Comisiei a fost aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 323/27.07.2017.

Având în vedere solicitarea din data de 01.08.2017 privind eliberarea din calitatea de membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, a doamnei Mârșanu Georgeta, medic primar pediatru -Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, precum și schimbările legislative, se impune reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, pentru ca aceasta să aibă componența prevăzută la art. art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 trebuie să fie alcătuită din 7 persoane, după cum urmează:

a)    secretarul Sectorului 3 al municipiului București - președinte;

b)    Directorul General al Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3-vicepreședinte. Acesta poate delega atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului;

e) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puțin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialități medicale sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București - membru;

d)    un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București - membru;

e)    un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, de preferință un asistent social - membru;

f)    doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de Secretarul Sectorului 3 al municipiului București - membri.

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI

BUCU REȘTI^Jp

Operator de date cu caracter rebsoka!. 13389

sfr. Parfumului, nr. .2-4 sector 3. București www.dg3spc3.fo

telefon (004) 0372 126 100 fan (004) 0372 12.6 toi e-rnai! officei® dgaspcg.ro

Pentru fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei este desemnat un membru supleant.

Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate.

Pentru constituirea componenței Comisiei au fost transmise solicitări către: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București,

Prin adresele nr. 17222/18.08.2017 si nr 39740/23.04.2018 ale Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” au fost desemnate următoarele persoane:

-    Alina Cavache, medic specialist pediatrie - Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" -membru titular al Comisiei;

-    Ioana Ardeleanu, medic primar pediatrie - Institutul National pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”- membru supleant al Comisiei.

Prin adresa nr 19051/07.08.2017 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 75098/09.08.2017, au fost desemnate următoarele persoane:

-    Cană Cristina Mioara - psihopedagog, profesor la Școala Gimnazială Specială nr. 5-membru titular ai Comisiei;

Popițan Florina - psihopedagog, profesor la Școala Gimnazială Specială nr. 5- membru supleant al Comisiei.

Ca urmare a adresei nr. 17222/18.08.2017 a Agenție pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, înregistrată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 si cu nr. 76855/18.08.2017, au fost desemnate următoarele persoane:

-    Hohlov Victor - consilier superior - membru titular al Comisiei;

-    Ologeanu Camelia - consilier superior - membru supleant al Comisiei.

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Operator ar. oats cu caracter pîssomal nh. 13339

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspcj.ro

telefon (coz.) 0372 126 100 fax <004) 0372 Î26 103 e-maîi office sSgXiga5pc3.ro

în conformitate cu prevederilor art. 3 alin (1) lit. (f) cei doi membri, reprezentanți ai organismelor private acreditate sunt propuși de către Secretarul Sectorului 3.

Având în vedere motivele de fapt și de drept expuse în cadrul prezentului raport de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ

VASILE DOBRANK
Nr. 19051/07.08.2017

CĂTRE: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

Secretariat Comisie pentru protecția copilului sector 3 Strada Parfumului, nr, 2-4, sector 3, București

Refi Desemnare membri în Comisia pentru protecția copilului sector 3, conform H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

în conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, vă comunicăm următoarele:

începând cu data prezentei, reprezentanții desemnați ai Inspectoratului Școlar al

Municipiului București în Comisia pentru protecția copilului sector 3 sunt:

CANĂ CRISTINA MIOARA, psihopedagog, profesor la Școala Gimnazială Specială Nr. 5, sector 3, în calitate de membru titular

POPIȚAN FLORINA, psihopedagog, profesor ia Școala Gimnazială Specială Nr. 5, sector 3, în calitate de membru supleant.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL IonÂFIiii-iari UXANBRUStr, Icoanei nr. 19, Sector 2,020451, București

Tel: +40 (0)21 211 84 85 Fax: +40(0)21210 4851


Miniisterui Muncii Familiei, protecției sociale ȘI PERSOANELOR. VÂRSTNICE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

DIRECȚIA GENERALA DE AS!STRIMTA SOCIALĂ Și PROTECȚIA COPILULUI

SPCTOR 3

REGISTRATURA

«W ...2&$5L


NesecretRef: Desemnare membrii - comisia pentru protecția copilului

în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor HG 502/2017, privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, persoanele desemnate de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială sunt:

-    Hohlov Victor - membru titular

-    Ologeanu Camelia - membru supleant

Cu deosebită considerație,

Daniela Stanciu Director Executiv


Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, București, Sector 1 Tel.: 0213168415; Fax: 0213168416 apismb@mmanpis.ro

www.bucuresti.mmaripis.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 15052

-qC'^

.1/1 i . l*

a* ’


Tîî-ț^^ ,3 ’

/îțy^" 'V

țj-:i ■’ XuXEa

ATT<VDIRECT SA GENERALĂ DE i ASISTENTA SOCIALĂ $i | PROTECȚIA COPILULUI '

SECTOR 3

EGISTRAȚURA i

â8B-& . .Oterj


IîTTîW*&<^ I ICSIKH N}


MINISTERUL SH«ATAH1. \ •BIRECT-IÂ.&g.'ȘAHATATS CUBUCA A ‘MIHWC1RWUUI' BUOtfRBSTÎ


Adrasarstr. Avrig ftcTZtSM

Cent RO70TREZ7^Wl2CMî<X)!X-aT.C:R^.a -Tal; 021.252,7g.7S 021.2528 / Fax? P2T,25Z, §5.20 7 W: ww,tfspb;n?7e-m?ii; d$jbfr@dăp&:re

DiREWSftBmmv-. ■

Tei;’021-.253.03'.32- frftJGffi' Fgis 021.252,5^20 / e-mail: direetpr@<3ssb,ro


21578


™=:eî:s'^s:s:Sss=îîs=:^ș;~e;ss;—


;&kk4—


Nî\2307mi 1-2017


C&tre,


2BRU&XÂ ȘECTO&CLOT3 - /'

■ SffiOfftfflWifîS®lîbl mut Aatii

SI PROTECȚIA COPMTU?-


Umtare adresei dumneavoastră îHj.27/21 J1.p01?s înregistrata la DSPMB qu nr,23078/27.1 1 .201? privind desemaarba memb ■hor care sâ.faea parte din Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3, in conformitate cu prevederile art. 3 si ari. 5.(1) Ut a din Hotaraxea Guvernului 502/25.^7.2017' privind, organizarea si functionarea comisiei pentru protecția copilului vauXormam- qa3 in data de 24.11.2017 am primit răspunsul Spitalului Clinic de. Copii jw Drr 'retor -Gomoiu”, î care & desemnat membra pe dna. dr. Cavaehe Alina medic spseiUist pediatrie (nr. telefon: 0723 276 412,e-maii: aKna»aavashe@zman.conh. Von}! solicita unitafii sanitare sus menționate si desemnarea unui supleant. .

Cu privire la acest fapt a fost informată Aiibrifatea -Națională pentru Protecția

Drepturilor Copilului si- Adopție

Cu stima,


TOeO/TOOO

na jw zț-îs no? svsoInstitutul National pentru Sanatatea Mamei și Copilului “Alessandrescu - Rusescu”

Bd. Lacul Tei nr.120, Sector 2, cod 020395, București Tel: 021-242.27.13/Fax: 02

^^ESCU.RUSSSCU-

A'GAAAAÂi A O... | T;.L/fGHTÂ SOCIALĂ Ai i Pb<O?GCȚiA COPsLîJLO: j

■    St'CĂ'CR ‘3 t

■    RFCTSTkAHL

Către

Consiliul Local Sector 3 Comisia pentru Protecția Copilului Str. Parfumului nr.2-4, sector 3, București

23.03.2018


oft/", CP'r,

a.--Referitor la solicitarea dumneavoastră, de a desemna un membru supleant- medic, pentru buna funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 502/25.07.2017, vă comunicăm următoarele:

- Persoana desemnată este Dr. Ioana Ardeleanu- medic primar pediatru, Coordonator Compartiment Recuperare, telefon 0758.025.721.

Cu considerație,


MANAGER •

PROF.DR. NICOLAE SUCIUDIRECTOR MEDICAL DR. FLORIN BREZAN
CONS1UUL LOCAL AL

SECTORULUI

6OCU«EȘTI


Direcția Generală De Asistentă Socială și Protecția copilului


SECTOR 3


■.OjREjafeTO» £>e date cu caracter personal tjr. 13389


str. Parfumului, rar. 2-4 sector 3, București wWw^gaspQ.TO

îeiefbu (004) OȘ72- "Ț^Ș 1OO fax (004) 0373 -szfî leu e-maii office@dgaspc3.i-0


CĂTRE:


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR

Nr.......


Dată,


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/20j    ef publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă r    iti în introducerea

pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.


în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,Director Executiv Direcția Juridică

Vasile Dobranici

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..f3&....:..?..£.\...^./^., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele,

ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...    ...................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VOICU al™^zIONUȚ

MEMBRI:    [/f V

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA