Hotărârea nr. 255/2018

HCLS3 nr.255 din 26.06.2018 priv acord unui ajut financiar tanarului Schreiner Robert Andre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

9    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113771/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 59025/19.06.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Referatul de specialitate nr. 58641/18.06.2018 al Serviciului Management de Caz;

-    Adresa Asociației de Proprietari înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 58534/18.06.2018;

-    Adresa nr. 59030/19.06.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 11 lit. b) și art. 15 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 63 si art. 66 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 lei, tânărului Schreiner Robert Andre, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea achitării cotei de contribuție/întreținere, aferentă perioadei iulie 2017 - mai 2018, pentru apartamentul

nr. din imobilul    . situat în București, str. 1    r_____    ,

Sector 3.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

Anexă Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.

DATE DE IDENTIFICARE

• SCHREINER ROBERT ANDRE, CNF    , născut Ia data de _    în

Germania, Loc. .    , identificat cu CI seria nr.    , cu domiciliul în

București, i    '    "    * sector 3

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIE SOCIALĂ CARMEN DUCA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECȚIA ECONOMICĂ CARMETOLARIUDIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

ALEXANDRU PĂSCĂLIN


PRI M ARSA


CABINET PRIMAR


SECTORULUI

/'    BUCUREȘTI


C^îes D^deșî; nr. 595, sector 3, 035084 Hocsjreștl

www.primarie3.r0

| SECTOR 3

I CABINET PRIMAR//57?/    :

!$\


telefon (004 02") 3 A 03 23 - 28 fex (004 02 Ț p8 03 04 e-nwl eabiReîprintar-^pnntarieț.rc

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 de lei, tânărului Schreiner Robert Andre, în vederea achitării cotei de contribuție/înt reține re pentru apartamentul nr.: din imobilul; iituat în București, str.

nr.! , sc, sector 3

Prin Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 de iei, tânărului Schreiner Robert Andre, beneficiar de măsură de protecție specială - plasament la Apartamentul de Tip Familial „Floare Albastră", conform Sentinței Civile nr. 1417/24.11.2014, pronunțată în dosarul nr. 29765/3/2014 de Tribunalul București, Secția a V - a Civilă.

Schreiner Robert Andre deține apartamentul nr situat în București,:

.    , sector 3, conform contractului de vânzare-cumpârare cu

uzufruct viager încheiat în data de 05.10.2010.

Conform adresei Asociației de proprietari din Bucure,..., .

înregistrată în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 3 cu nr. 58534/18.06.2018, în prezent, pentru apartamentul t    din

București, si    ,    '    , sector 3 figurează o cotă de

contribuțîe/întreținere, în cuantum de 1322,97 lei, aferentă perioadei iulie 2017-mai 2018.

Ținând cont de cele mai sus menționate, precum și de faptul că tânărul Schreiner Robert-Andre a împlinit vârsta de 18 ani la data de 27.05.2018, urmând să își administreze singur bunurile, așa cum rezultă și din declarația înregistrată în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 52329/29.05.2018, pentru ocrotirea acestuia și evitarea unei noi proceduri de executare silită, se impune, pentru ultima dată, efectuarea demersurilor necesare în vederea achitării sumei restante pentru apartamentul

* din imobilul; iituat în București,:    , sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată, iar Primăria Sectorului 3 și serviciile publice ale Consiliului Local Sector 3, conform competențelor ce le revin, vor lua măsurile ce se impun pentru derufaLPe^|cWmȚor în condiții optime.Direcția Generală De Asistență Socială șt Protecția copilului

str. Pai-ftmTului, ot. 2-4 sector 3, București www.dgas ptșf. ro

teiefbn (004} 0372 afi ioc fax (004) 0373, 126 10; e-maii 0fFtce@dgaspc3.ro

Opesatok oe date cu caeactșs pgssof

At. „.0IBB3T1A GENERALĂ DE ASISTENTĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ 12)

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 de lei, tânărului Schreiner Robert Andre, în vederea achitării cotei de


contribuție/întreținere apartamentul nr. din imobilult    ituat în București, str.

sector 3

Tânărul Schreiner Robert Andre, născut la data de 27.05.2000, fiul lui Schreiner Gabriela Aurora, a beneficiat de măsură de protecție specială - plasament la Apartamentul de Tip Familial „Floare Albastră”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform Sentinței Civile nr. 1417/24.11.2014, pronunțată în dosarul nr. 29765/3/2014 de Tribunalul București, Secția a V - a Civilă.

Schreiner Robert Andre deține apartamentul - situat în București,

sector 3, conform contractului de vânzare-cump arare cu

uzufruct viager încheiat în data de 05.10.2010.

Conform Sentinței Civile menționate anterior, drepturile și obligațiile părintești privind persoana și bunurile copilului au fost exercitate, respectiv, îndeplinite de către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Prin Sentința Civilă nr. 497/06.08.2003, mama copilului, Schreiner Gabriela Aurora, a fost decăzută din drepturile părintești. Aceasta nu a menținut legătura cu fiul său, iar tânărul Schreiner Robert Andre nu are alte rude.

în anul 2016, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 109/13.06.2016 s-a aprobat acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 9774,11 lei, pentru Schreiner Robert Andre, ca urmare a demarării procedurii de executare silită pentru recuperarea sumei de 9774,11 lei, reprezentând cotă de întreținere și penalizări pentru apartamentul    din București,

*, sector 3.

în anul 2017, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 406/11.09.2017 privind acordarea unui ajutor financiar copilului Schreiner Robert Andre, în vederea achitării unei restanțe de plată în valoare de 3186,08 lei, aferente perioadei iunie 2016 - iunie 2017, reprezentând cota de contribuție pentru apartamentul    din București,

, sector 3, dobândit de către acesta prin contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager, încheiat în data de 05.10.2010.

Conform adresei Asociației de proprietari din București, str. j

bloc    înregistrată în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 3 cu nr. 58534/18.06.2018, în prezent, pentru apartamentul    din

, sector 3 figurează o cotă de

contribuție/întreținere, în cuantum de 1322,97 lei, aferentă perioadei iulie 2017 - mai 2018.

Tânărul Schreiner Robert-Andre a împlinit vârsta de 18 ani la data de 27.05.2018, urmând să își administreze singur bunurile, așa cum rezultă și din declarația înregistrată în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 52329/29.05.2018, potrivit căreia nu dorește să rămână în sistemul de protecție specială, încetând astfel efectele Sentinței Civile nr. 1417/24.11.2014.

Conform art. 55 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Copilul beneficiază de protecția specială prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacității depline de exercițiu”.

Ținând cont de cele mai sus menționate, pentru ocrotirea tânărului și evitarea unei noi proceduri de executare silită, se impune, pentru ultima dată, efectuarea demersurilor necesare în vederea achitării sumei restante pentru apartamentul

, sector 3.

Suma va fi achitată în contul Asociației de proprietari a imobilului situat în București,

cont


deschis la CEC BANK, sucursala 1

de către reprezentantul

împuternicit al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Având în vedere atribuțiile Consiliului Local prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 de lei, tânărului Schreiner Robert Andre.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIE ȘpCIALĂ

CARMEN DUCA


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

ALEXANDRU PĂSCĂLIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECȚIA ECONOMICĂ

CARMEN OLARIU


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ^ VASILE DOBRANICK .Si Protecția copilului

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

ieiefan (004) 0372 126 100 fâx (004) 0372126 roi e-mail 0ffice@dgaspc3.ro

ȚiA GENERALĂ DE

CU CARACTER PERSONAL NR.

AS:S~ENTA sociala șî

PkCAECtîA COPTUUJ! SECTOR 3

REGISTRATURA

NR    •


To


REFERAT DE SPECIALITATE privind situația tânărului Schreiner Robert-Andre


Tânărul Schreiner Robert-Andre, fiul lui natural și al numitei Schreiner Gabriela-Aurora, s-a născut la data de    ) în    , Germania, cazul acestuia ajungând în

atenția instituției noastre când, conform Sentinței Civile^ nr. 497/06.08.2003 a Tribunalului București, Secția a V-a Civilă mama acestuia, numita Schreiner Gabriela-Aurora a fost decăzută din drepturile părintești (aceasta a părăsit domiciliul, abandonând copilul și lăsându-1 în grija părinților săi).

Ulterior s-a dispus măsura de protecție specială -- plasamentul copilului la bunicii materni, soții Schreiner Bela Ludovic și Theodosia Lucreția. In luna iunie 2007 dna Scheiner Tbeodosia-Lucreția a decedat, copilul rămânând doar în grija bunicului matern.

în anul 2010, domnul Schreiner Bela-Ludovic îi vinde nepotului său. Schreiner Robert Andre apartamentul din    ...

, Sector 3 București, conform contractului de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager încheiat în data de 05.10.2010. Conform acestui contract intrarea în stăpânirea de drept a apartamentului va avea loc din momentul autentificării acestuia, fără nici o altă formalitate și de drept ia data decesului vânzătorului, Schreiner Bela Ludovic.

în anul 2014 starea de sănătate a bunicului matern, domnul Schreiner Bela Ludovic s-a agravat, fiind realizate astfel demersuri în vederea schimbării locului de ocrotire a copilului (în data de 20,05.2015 bunicul a decedat conform certificatului de deces nr. 419310/21.05.2015).

Astfel, prin Sentința Civilă nr. 1417/24.11.2014 Tribunalul București, Secția a V-a Civilă dispune plasamentul minorului Schreiner Robert-Andre la Centrul de îngrijire Apartamente de tip familial ' 'Floare Albastră” din £

sector 3, București, unde se stabilește domiciliul copilului, drepturile și obligațiile părintești privind persoana și bunurile copilului fiind exercitate, respectiv, îndeplinite de către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București.

Utifizator: e furra.viadurarru


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

în prezent, conform adresei Asociației de proprietari din    '

înregistrată în evidența D.G.A.S.P.C.sector 3 cu nr.58534/18.06.2018, în apartamentul din str. 1    Sector 3 București nu

figurează nicio persoană la plata întreținerii, însă figurează restanță de plată suma de 1322,97 lei

( reprezentând cota de contribuție la părțile comune și penalizări).

Menționăm faptul că efectele Sentinței Civile nr. 1417/24.11.2014 au încetat în conformitate cu Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.55 (l):“Copilul beneficiază de protecția specială prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacității depline de exercițiu", iar în conformitate cu declarația înregistrată în evidența D.G.A.S.P.C. sector 3 cu nr.52329/29.05.2018 tânărul Schreiner Robert-Andre declară că nu dorește să rămână în sistemul de protecție specială.

Având în vedere cele menționate, propunem efectuarea demersurilor necesare în vederea achitării sumei restante pentru imobilul din i

”', Sector 3 București.

Precizăm că suma poate fi achitată în contul Asociației de proprietari a imobilului situat în , deschis la CEC BANK, sucursala

contDirector General Adjunct Protecție Socială Carmen Duca


^/pj ~*t4 /gG

& vTgp^


; CO^C7IA GENERALĂ 0£ , j ĂSGR’ENTÂ SOCIALĂ Șl J Ș PRO FECȚiA COPILULUI ■ s    SECTOR 3

CW


| REGISTRATURĂ PWS^nr ...0^3 33.

Oc(£'JGGGx. GjaTCdTaT

4 MG1

-4 Kl,


Laoqa Of-et.^

L'. ■

otuClget,


UGWOce cexexo <Jvs o-^^o ceote. cue. Ăe-Ă^yUtbCh’ A44udlxx Goto <=U. UAfehzxet'e -£a ■

°Ău .    . _    ... 5^ țuL TRctuo tufe

GoGc cec cvfetcĂt 4/uttETtyez£ ~@<X. fteAfcQc&o w. cbA drfL^ A1/R ^£)fS <UU. '&Z ^CW<x <€■ >cofcx. <^va^-o>ta£ ĂcxxtzG

fi

UeSC-^VîĂ'- ■ L_0KM^/L Gc ■JA i ti    ^G-h ■ €c. m \lq a H]


/U


'I

hJQ ■


ASOCIAȚIA DE PROPI Data afisarii    16-Jun-18

Data scadenta    6-JuJ-18

LISTA DE PLATA A COTELOR DE CONTRIBUȚIE LA CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI » LUNA MAI ANUL 2018

nr

ap

nr

per

5

chelt pe nr pers

m.c

apa

rece

m.c.

apa

calda

total mc apa r, +apa c.

cost

energie termica pt apa calda

chelt pe cota-parte

indiviza

chelt pe benefici ari

penaliz 0.1 %/ zi

total de plata (lei)

restante

total de

avocat

reparații

cota de contribuție

penalizări

total

restante

89

I

9.87

3.00

1.00

4.00

22,71

5.45    75.30

0.00

0.00

113.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

113 32

90

3

29.60

13.00

8.00

21.00

119.25

43.58    62.95

0.00

0.00

255.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

255 37

91

I

9.87

8.00

5.00

13.00

73.82

27.24    62.95

0.00

0.00

173.87

0.00

0.00

-0.01

0.00

0 00

173 87

92

I

9.87

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00    75,30

0.00

0.00

85.17

0.00

0.00

114.32

0.00

114 32

199 48

93

4

46.29

12.00

5.00

17.00

96.53

27.24    75.30

0.00

0.00

245.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

245 36

94

U

0.00

0.90

0.50

1.40

7.95

2.72    62.95

0.00

0.00

73.62

0.00

0.00

165.03

0.00

165 03

238 65

95

2

23.14

2.00

2.00

4.00

22.71

10.89    62.95

0.00

0.00

119.70

0.00

0.00

148.96

0.00

148 96

268 66

96

0

0.00

5.00

3.50

8.50

48.27

19.07    75.30

0.00

0.00

142.63

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

142 64

97

2

23.14

6.00

4.00

10.00

56.79

21.79    75.30

0.00

0.00

177.02

0.00

.0.00

0.01

0.00

0 00

177 02

98

I

11.57

2.48

1.14

3.62

20.56

6.21    62.95

0.00

0.00

101.29

0.00

0.00

0.01

0.00

0 01

101 29

99

3

34.72

4.00

3.00

7.00

39.75

16.34    62.95

0.00

0.00

153.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

153 76

100

3

34.72

11.00

9.00

20.00

113.57

49.02    75.30

0.00

0.00

272,61

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

272 61

101

2

23* 1A

2.00

1.80

3.80

21.58

9.80    75.30

0,00

0,00

129.83

0.00

0.00

169.21

0.00

169 21

299 04

102

■i

7.16

9.00

0.00

9.00

51.11

0.00    62.95

0.00

0.00

121.22

0.00

0.00

161.40

0.00

161 40

2R2 61

103

2

23.14

6.00

4.00

10.00

56.79

21.79    62.95

0.00

0,00

164.67

0.00

0.00

196.84

0.00

196 85

361 51

104

3

34,72

3.81

2.17

5.98

33.96

11.82    75.30

0.00

0.00

155.80

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

155 79

105

I

11,57

2.00

1.60

3.60

20.44

8.72    75.30

0.00

0.00

116.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

116 03

106

4

9.55

34.67

-4.57

30.10

170.92

-24.91    62.95

0.00

111.89

330.40

2750.00

87.96

10,591.97

10,340.55

23,770 48

24 100 88

107

I

11.57

5.00

3,50

8.50

48.27

19.07    62.95

0.00

9.98

151.84

0.00

0.00

587.08

0.00

587 07

738 91

108

3

34.72

9.00

8.00

17.00

96.53

43.58    75.30

0.00

0.00

250.13

0.00

0.00

298.43

0.00

298 43

548 56

109

4

46.29

5.00

7.00

12.00

68.14

38.13    75.30

0.00

0.00

227.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

227 86

110

2

23.14

6.10

3.90

10.00

56.79

21.24    62.95

0.00

0.00

164.12

0.00

0.00

-0.85

0.00

-0 85

163 27

111

1

11.57

3.00

3.00

6.00

34.07

16.34    62.95

0.00

0.00

124.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

124 94

112

2

4.77

5.00

0.00

5.00

28.39

0.00    75.30

0.00

0.00

108.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108 46

113

2

23.14

3.00

2.00

5.00

28.39

10.89    75.30

0.00

0.00

137.73

0.00

0.00

217.41

0.00

217 41

355 14

114

2

23.14

5.00

1.50

6.50

36.91

8.17    62.95

0.00

0.00

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

131 17

115

l

11.57

3.00

2.00

5.00

28.39

10.89    62.95

0.00

0.00

113.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

113 81

116

3

7.16

15.00

0.00

15.00

85.18

0.00    75.30

0.00

0.80

168.44

0.00

0.00

355.11

0.00

355 11

523 55

117

2

23.14

5.00

3,00

8.00

45.43

16.34    75.30

0.00

0.00

160.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160 22

118

2

23.14

4.00

8.70

12.70

72,12

47.39    62.95

0.00

0.00

205.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205 61

I I9

4

46.29

12.00

8.00

20.00

113.57

43.58    62.95

0.00

0.00

266.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266 38

120

2

23.14

10.00

7.00

17.00

96.53

38.13    75.30

0.00

0.00

233.11

0.00

0.00

341.16

0.00

341,16

574 27

I4 I

2

23.14

6.00

4.00

10.00

56.79

21.79    75.30

0.00

0.00

177.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

177 02

122

1

11.57

1.65

0.38

2.03

11.53

2.07    62.95

0.00

0.00

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88 12

123

U

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00    62.95

0.00

19.67

82.62

0.00

9.31

885.21

345.83

1,240.35

1,322.97

124

125

2

23.14

3.00

3,00

6.00

34.07

16.34    75.30

0.00

0.00

148.86

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

148 86

2

23.14

6.00

4.00

10.00

56.79

21.79    75.30

0.00

0.00

177.02

0.00

0.00

636.79

0.00

636.78

813.80

126

3

34.72

15.00

9.00

24.00

136.28

49.02

62.95

0.00

6.92

289.89

0.00

0.00

999.23

0.00

999.23

1,289.12

127

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.95

0.00

18.67

81.62

0.00

0.00

778.56

52,21

830.78

912.39

128

2

23.14

4,00

2.50

6.50

36:91

13.62

75.30

0.00

11.42

160.40

0.00

0.00

746.65

0.00

746.65

907.05

129

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.30

0.00

0.00

75.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.30

130

2

23.14

8.00

6,00

14.00

79.50

32.68

62.95

0.00

0.00

198.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.28

131

1

11.57

4.00

2.00

6.00

34.07

10.89

62.95

0.00

0.00

119.49

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

119.49

132

6

69.43

18.00

12.00

30.00

170.36

65.37

75.30

- -O.qo

43.90

424.36

0.00

0.00

2,110.99

0.00

2,110.99

2,535.35

tota

88

897.92

280,61

147.62

428.23

2431.70

804.09(304^50

'^o.OI

^23.26

7398.47

2750.00

97.27

19503,49

10738.58

33089.34

40487.81

Contabil:

Comisia de cenzori

i CEC BANK i


Președinte:

-ț-f-

Cheituieii pe nr de persoane, consumuri individuale si pe beneficiari

valoare

fact

cheltuieli pe cota-parte indiviza, penalizări si ajutoare bănești.

baza de caicul

lei/ m/p/

vaioare

baza de calcul

cheituieli/factura/îuna

ch e Itu ie Ii/factu ra/lu n a

fact.

gaze naturale

9.19

698.07

încălzire apartamente

0.00

salubritate

0.00

0.00

întreținere ascensor

2.38

240.00

energie electrica parii comune

0.68

59.95

fond reparatii/reparatii

0

energie electrica forța lift

1.71

139.89

cheituieii administrative

1.49

150.13

total

11.572

897.92

salarii

22.95

2317.83

pierderi/consumuri a.r

1.30

131.69

apa rece

5.6785

2431.70

pierderi/consumuri a.c

1.57

158.91

energia termica pt apa calda

5.4472

804.09

ape meteo/tx municipala    (

0.43

43.01

cheituieii pe beneficiari    tomberoane

0

rotunjire

-0.06

interfon    0.00 /apartament

0

total c.p.i.

3041.50

ista

0.00

avocat

0.00

totai 1:

4133.72

penalizări

223.26

ajutor încălzire

0.00

0

0.00

cota indiviza 2 camere / 2.09

cota indiviza 3 camere / 2.50

total 2

3264.76

TOTAL SCARA C    7398.48

Cotele de întreținere se pot plăti si prin banca in c-Citirea apelor se pot trimite si pe adresa de email1

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI <

BUCUREȘTI*/


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Operator de date cu caracter personal nr. 1 33S9


str. ParfumuIiLi, itr, 2-4 sector 3, București ww.dgas pc3.r0

telefon (004} 0372 126 lâo fox (004) 03.72 î2^ iot e-maîl offlce@1dgaspc3.ro


CĂTRE:. ^iHECȚlA GeHeraLĂDe'

f’Ț’S»»™.

<"S'

DATA........./uC    ..........,


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 1322,97 de lei, tânărului Schreiner Robert Andre, în vederea achitării cotei de contribuție/întreținere pentru apartamentul din;    situat în București,    sector 3.


în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor

financiar tânărului Schreiner Robert Andre, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
PĂUN^Ă^RIANA
MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pițblice si respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

/ j$f

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

<

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...^u.^^r.'.^5"................, a analizat proiectul de hotărâre

privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, VĂDUVA IULIANA

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA