Hotărârea nr. 254/2018

HCLS3 nr. 254 din 26.06.2018 priv atrib contract de mentenanta pt constructiile admin de catre CLS 3


MUNICIPSUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113765/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr.l 13061/19.06.2018 al Direcției Administrative;

-    Procesul verbal nr. 110332/14.06.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de serviciiș

-    HCLS 3 nr. 193/04.05.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3„, cu modificările și completările ulteriore;

-    Adresa nr 113065/19.06.2018 a Direcției Administrative - Serviciul Administrativ;

Al

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețul final/mp fără TVA respectiv prețul abonamentului lunar, fără TVA, rezultate în urma procesului-verbal de negociere și atribuire întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, având următoarea valoare:

prețul final de 2,67 lei/mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar de

171.847,15 lei fără TVA, rezultând o valoare totală de 1.031.082,92 lei fără

TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018PROCES- VERB

al comisiei de negociere și atrit?

încheiat astăzi 14.06.2018 dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea analizării ofertei depuse de societatea OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect CPrestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”;

Nr. Invitație de participare: 109420/13.06.2018

Valoarea estimată totală (fără TVA): 1.031.082,93 lei

(conform referatului de angajare nr 109354/13.06.2018 .

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de negociere și atribuire numită prin Dispoziția de Primar nr. 2511/29.05.2018, compusă din:

Președinte - Marioara Petrică. Direcția Administrativă Membru - Liliana Penciu. Direcția Administrativă Membru - Silviu Hondola. Direcția Economică Membru - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții Membru - Irina Valentina Vasile. Direcția Juridică

Membru supleant - Gabriela Comănescu. Direcția Economică

Membru supleant - Aurelia Coci aș. Direcția Juridică, s-a întrunit in ziua de 14.06.2018 la sediul achizitorului, pentru evaluarea și analizarea ofertei financiare.

Președintele comisiei de negociere și atribuire informează că:

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul Guvemanță Corporativă;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

- Normele Procedurale Interne nr. 6544/08.06.2017 in vederea atribuirii către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 342 /27.07.2017(Art 2) prin care domnul Bun eseu Alexandru Răzvan este desemnat în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 190/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

-Anunțul de intenție nr. 105/20.03.2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L^ la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 46713/20.03.2018;    Z

I2!'O

w

-    Hotararca Consiliului Local Sector 3 nr. 193/04.05.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanta pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 220/30.05.2018 privind modificarea Caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanta pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”, aprobat prin anexa 2 la HCLS 3 nr 193/04.05.2018;

-Referatul nr. 85586/09.05.2018, emis de către Direcția Administrativă, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 2288/10.05.2018; -Dispoziția de Primar nr. 2511/29.05.2018, privind modificarea Dispoziției nr. 2288/

10.05.2018;

-Oferta depusă de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 105942/08.06.2018.

-Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 106236/08.06.2018

-    Proces verbal de calificare a ofertei nr. 109416/13,06.2018

în urma ședinței din 13.06.2018, comisia a solicitat retransmiterea ofertei financiare, adaptată noilor cerințe în concordanță cu Referatul de reangajare nr. 109354/13.06.2018, întocmit ca urmare a faptului ca procedura de negociere și atribuire s-a prelungit.

Invitația de participare a fost transmisă cu nr 109420/13.06.2018.

Ofertantul OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL transmite oferta financiara, înregistrată cu nr. 110220/14.06.2018 cu prețul de 2,67 lei pe mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar este de 171.847,15 lei fără TVA respectiv 1.031.082,92 lei fără TVA.

Analiza propunerii financiare este consemnată în anexa prezentului proces verbal.

Comisia de negociere și atribuire, în urma comparării prețurilor unitare între istoricul aflat la dosarul procedurii de 3.60 lei/mp fără TVA și prețul ofertat de societatea OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL de 2,67 lei/mp tară TVA, folosind criteriul prețului cel mai scăzut, acceptă oferta depusă de OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, cu prețul final de 2,67 lei/mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar este de 171.847,15 lei fără TVA, rezultând o valoare totală de 1.031.082,92 lei fără TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare . într-un sin pur exemrsîarîn ori (finalNr 111135/15.06.2018

Către,

Societatea OPS S3 Ordine și Protecție SRL

Referitor la procedura de atribuire în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea atribuirii contractului având ca obiect:“Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”.

Prin prezenta vă comunicăm faptul că oferta dumneavoastră a fost acceptată și declarată admisă, încadrându-se în cerințele tehnico-financiare solicitate prin caietul de sarcini cu un preț unitar de 2,67 lei/mp farp TVA, cu un abonament lunar în valoare de 171.847,15 lei/lună iară TVA, rezultând o valoare totală a contractului de 1.031.082,92 lei fără TVA.


Președinte comisie MkterârăliAtrieă


" Jt    P 8 i M Ă R; A

CASINET PRîMAR


„>W SECTORULUI *4

''Î^jîte    BUCUBEȘTI^J

Că tea Dudeșb nr, își, sector 3, 035084 Sucoreșîi

www.primarie3.ro

tetefon (004 025} 35S 03 23 - 2.8 tex (004 027} 3 te 03 04 e-maii c2btestpnrnar@prtenaHs3.re


SECTOR 3


CABINET PRIMÂBj

115 KC.


Ne.


Data

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Prin Hotărârea nr. 220/30.05.2018, care a modificat HCLS nr. 193/ 04.05.2018, s-a aprobat modificarea Caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3".

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în oferta transmisă de societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. , s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului de mentenanță având ca obiect "Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3".

Comisia de negociere și atribuire, în urma comparării prețurilor unitare între istoricul aflat la dosarul procedurii de 3.60 lei/mp fără TVA și prețul ofertat de societatea OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL de 2,67 lei/mp fără TVA, folosind criteriul prețului cel mai scăzut, a acceptat oferta depusă de OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, cu prețul final de 2,67 lei/mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar este de 171.847,15 lei fără TVA, rezultând o valoare totală de 1.031.082,92 lei fără TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.113061/19.06.2018 al Direcției Administrative, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Calea Dudeștî nr. igi, sector 3, 031084 București www.prirnariej.m

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maiî cabinetprimar@primarie3.rD


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Prin Hotărârea nr. 220/30.05.2018, care a modificat HCLS nr. 193/ 04.05.2018, s-a aprobat modificarea Caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”.

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în ofertă, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului de mentenanță având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”.

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial-Serviciul Guvemanță Corporativă;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

-    Normele Procedurale Interne nr. 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucraăi și/sau prestarea de servicii;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 342 /27.07.2017(Art 2) prin care domnul Bunescu Alexandru Răzvan este desemnat în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 190/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

-Anunțul de intenție nr. 105/20.03.2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 46713/20.03.2018;

-    Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 193/04.05.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanta pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 220/30.05.2018 privind modificarea Caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Prestarea de servicii de mentenanta pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”, aprobat prin anexa 2 la HCLS 3 nr 193/04.05.2018;

-    Referatul nr. 85586/09.05.2018, emis de către Direcția Administrativă, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 2288/10.05.2018; -Dispoziția de Primar nr. 2511/29.05.2018, privind modificarea Dispoziției nr. 2288/ 10.05.2018;

-Oferta depusă de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 105942/08.06.2018.

-Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 106236/08.06.2018

-Proces verbal de calificare a ofertei nr. 109416/13.06.2018

-    Proces verbal al comisiei de negociere și atribuire nr. 110332/14.06.2018

în urma ședinței din 13.06.2018, comisia a solicitat retransmiterea ofertei financiare,

adaptată noilor cerințe în concordanță cu Referatul de reangajare nr. 109354/13.06.2018, întocmit ca urmare a faptului ca procedura de negociere și atribuire s-a prelungit.

Invitația de participare a fost transmisă cu nr 109420/13.06.2018.

Ofertantul OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL a transmis oferta financiară, înregistrată cu nr. 110220/14.06.2018 cu prețul de 2,67 lei pe mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar este de 171.847,15 lei fără TVA respectiv 1.031.082,92 lei fără TVA.

Comisia de negociere și atribuire, în urma comparării prețurilor unitare între istoricul aflat la dosarul procedurii de 3.60 lei/mp fără TVA și prețul ofertat de societatea OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL de 2,67 lei/mp fără TVA, folosind criteriul prețului cel mai scăzut, acceptă oferta depusă de OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, cu prețul final de 2,67 lei/mp fără TVA, respectiv prețul abonamentului lunar este de 171.847,15 lei fără TVA, rezultând o valoare totală de 1.031.082,92 lei fără TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, într-un singur exemplar în original.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIVĂ DIRECTOR EXECUTIV,MU A    PR! MĂRIA

fSf SECTORULUI < ,J Bucun^Ti^J

7{& 7l5oS5/1?Toq


Calea Dude&ti nr. igi, sector 3, 031084 București www.prfrswfepo

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 &X (004 021) 31S 03 04 e-maîl cabmetprimar@p0marfe3.ro

Către,


CABINET PRIMAR


Ref.: privind atribuirea contractului de mentenanță pentițuconștTuciii către Consiliul Local al Sectorul»*^ VW

Vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

-    Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARI A WlțEDINȚEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.    a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de

mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, P4UNI6Ă ADRIANA

MEMBRI:    ET

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apăraia ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a analizat

proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN

MEMBRI:    /(

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN