Hotărârea nr. 253/2018

HCLS3 nr. 253 din 26.06.2018 privind cond de org si desf a concursului de promovare p ocuparea unei fctii publice de conducere vacante de Sef birou la Bir 1 Ordin


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113833/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 113151/19.06.2018 al Serviciului Organizare

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 112569/19.06.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală;

-    HCGMB nr.181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul

Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

-    Adresa nr. 113257/19.06.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

-    HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.9 alin.(2) din HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(2) lit.j) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și competările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Organizare Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

ANEXĂ LA H.C.L.S. 3 NR..-R5'?../.. 3,§.'P.&.2018

7. Condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare a funcției publice de conducere: în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, coroborat cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare:

>    Data și ora organizării concursului: - 21.08.2018, ora 10°° - proba scrisă.

- interviul - nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

>    Locul de desfășurare al concursului: - la sediul Primăriei Sectorului 3.

>    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune: în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Sectorului 3, Serviciul Organizare Resurse Umane, Calea Dudești, nr.191, de luni pană vineri în intervalul orar: luni-joi ora 8°°-1630 și vineri 8°°-140().

Bibliografia, actele necesare întocmirii dosarului de concurs precum și relații suplimentare legate de condițiile de participare la concurs se pot obține la telefon 021/318.03.23-28/int.241 (persoană de contact: Stănescu Doina), e-mail: resurseumane@primarie3 .ro, la sediul instituției și pe site-ul instituției www.primarie3 .ro - (Utile - Concursuri).

2. Criteriile de ocupare'. în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare:

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Biroul 1 Ordine Publică - Șef birou - Id post 405406

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-    studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-    să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 2 ani;

-    să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată2, cu modificările și completările ulterioare.


eter


președiO'^WMă

fi ÎZ? hllîOljfci    PRIM A S i A

CABINET PRIMAR


f'O SECTORULUI 4.

vJgr BUCURE?'n^/

Csies Dttdeșî; ^r. ?«-, seacrj, 031084 Bucui-eșîs

www.prim2r5e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fc (004 021) 3 î 8 03 04 e-mail cîsblnu’tpnn-ar^prîmaî'i^.ra


StiCTOA 3

CABINET PRIMAR

.    // a.S'i

i „,,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018

Având în vedere art.9 alin.(2) din H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentuluî-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și pentru mai buna organizare și desfășurare a activităților din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21 august 2018 ~ proba scrisă, pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.

ROBERT SORIN
1 UKULUI

BUCUREȘTI


SERViCIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 8 o coreț ti

www.primarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 * 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.r0

Nr.l 13151/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018

Având în vedere:

-    referatul Direcției Generale de Poliție Locală cu nr.l 12569/19.06.2018, prin care solicită organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică;

-    prevederile art.9 alin (1) respectiv “funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare” și alin.(2) '‘‘‘condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare” din H.G.nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    prevederile Legii nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Față de cele prezentate, propunem inițierea proiectului de hotărâre a Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică, care se va desfășura în data de 21 august 2018.DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țucukscu nr. 42. ci, sector 3. 051615 București www.prr1-nahe3.ro telefon {004 031) 430 30 30 înt. 201 [004 031) 430 33 30 rnî. 201 fax {004 021) 540 07 51 e-rnaîl

dfrect0rgen@phmahe3.ro

Nr. înregistrare:112569/19.06.2018privind organizarea concursului de promovare a funcției pdbliie < le conducere vacante de Sef birou la Biroul 1 Ordine Publică

Având în vedere:

-    prevederile H.C.L.S nr. 547/07.11.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completătile ulterioare;

-    faptul că postul de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică este vacant;

-    necesitatea organizării și coordonării activității din cadrul Biroului 1 Ordine Publică în vederea asigurării activități de ordine publică, în bune condiții,

față de cele prezentate mai sus vă rog să aprobați în condițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare, organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef biroul la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Director GeneralSERVICiUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 făx {004 021} 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.r0

Nr.l 13257/19.06.2018f>/&


CĂTRE,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.l 13151/19.06.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

-    Proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, organizat în data de 21.08.2018;

în vederea inițierii proiectului menționat.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnata și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii mublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..a analizat proiectul de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA^^OKABlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIAN

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN