Hotărârea nr. 252/2018

HCLS3 nr. 252 din 26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente fctiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale Administratie


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 114338/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 114124/20.06.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 17/29.01.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCGMB nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

-    Adresa nr. 114124/20.06.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin. (1), art. 11 și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

A

Art.l. începând cu data de 01.07.2018 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l -4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3    , Q /    p

ANEXA NR.1 LA H.C.L.SECTOR 3 NR..£>X?S.Z W

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

n

S.S.

13800

2

Arhitect Sef

îi

S.S.

13680

3

Director executiv

h

S.S.

9230

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

8724

5

Șef serviciu

ii

S.S.

8218

6

Șef birou

n

S.S.

7962

7

Șef serviciu (audit)

ii

S.S.

8878

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

Z^7    \ A,

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

V5S

W/Z .<. <y.


J j    ti*** £*    4?'

^curfA?X

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

6156

civilă

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973.

Inspector de protecție

2

5222

civilă

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

4551

civilă

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

Inspector de protecție

2

4377

civilă

3

4596

4

4711

5

4829

wfy A

w« iV'dA >WĂ\

igio m a s V^M '~&''<o/£/

V<k\uA^    'V/    /

\Af\^ ;îiWx\ Z

aX .f

^y


<<J7

< J


WISJ


4

Referent de specialitate/ Inspector de protecție

civilă

superior

0

S.S.D.

4818

1

5179

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

/ / £ -FNr.

crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Șef serviciu

II

S.S.

6650

3

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate

n

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

Inspector de specialitate

«K -xA.

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent

n

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

. 0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

6

Muncitor calificat

_

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

in

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de Ia PUNCTUL I din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară Direcția Comunicare

Direcția învățământ Cultură Serviciul Fond Funciar

Director executiv adjunct la Direcția Administratva și Management Informațional Șef Serviciu la Serviciul Digitalizare și Arhivare Biroul Administrare Piețe Serviciul Administrativ Biroul Ridicării Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari Biroul Securitate și Sănătate în Munca Serviciul Control Intern

Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

*

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Șef serviciu

n

S.S.

6848

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

Consilier juridic

superior

0

S.S.

4545

1

4886

2

5130

3

5387

4

5522

5

5660

Expert/Inspector/

Consilier juridic

principal

0

S.S.

3855

1

4144

2

4351

3

4569

4

4683

5

4800

Expert/Inspector/

Consilier juridic

asistent

0

S.S.

3360

1

3612

2

3793

3

3983

4

4083

5

4185

Expert/Inspector/

Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3232

1

3474

2

3648

3

3830

4

3926

5

4024

2

Referent de specialitate

/kOâââ

superior

0

S.S.D.

4015

1

4316

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

3

Referent

superior

0

S.M.

3350

1

3601

2

3781

3

3970

4

4069

5

4171

Referent

principal

0

S.M.

3335

1

3585

2

3764

3

3952

4

4051

5

4152

Referent

asistent

0

S.M.

3225

1

3467

2

3640

3

3822

4

3918

5

4016

Referent

debutant

0

S.M.

3217

1

3458

2

3631

3

3813

4

3908

5

4006

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

.. .-    L

IA

0

S.S.

3641

1

3914

2

4110

3

4315

4

4423

5

4534

/ & /

«sa

■p Irf

Vsr-VA

X vy ?*-—•— -s X

S’&r ■'™^ ---


'Ci


} w»: î

■" O/'S7 %/%/Inspector de specialitate

I

0

S.S.

3467

1

3727

2

3913

3

4109

4

4212

5

4317

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3100

1

3332

2

3499

3

3674

4

3766

5

3860

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

2600

1

2795

2

2935

3

3082

4

3159

5

3238

2

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

2850

1

3064

2

3217

3

3378

4

3462

5

3549

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

2840

1

3053

2

3206

3

3366

4

3450

5

3536

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

2823

1

3035

2

3187

3

3346

4

3430

5

3516

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

A

5

3113

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Management Informațional

Serviciul Digitalizare și Arhivare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 LA H.C.L.SECTOR 3 NR.

SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

12600

2

Director executiv adjunct

n

S.S.

11760

3

Șef serviciu

îi

S.S.

11160

4

Șef birou

ii

S.S.

9720

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

ym

OJ /

*<7 !?

Vx /

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017

salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4440

1

4773

2

5012

3

5263

4

5395

5

5530

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

4250

1

4569

2

4797

3

5037

4

5163

5

5292

Inspector de specialitate

II

0

s.s.

3854

1

4143

2

4350

3

4568

4

4682

5

4799

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

3300

1

3548

2

3725

3

3911

4

4009

5

4109

2

Referent

IA

0

S.M.

3709

1

3987

2

4186

3

4395

4

4505

5

4618

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de baza din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Director executiv la Direcția Administratvă și Management Informațional Serviciu] Informatică

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3 LA H.C.L.SECTOR 3 NR.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018


Nn

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13600

2

Director general adjunct

II

S.S.

12400

3

Director executiv

n

S.S.

11640

4

Șef serviciu

II

S.S.

10200

5

Șef birou

II

S.S.

8760

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4494

1

4831

2

5073

3

5327

4

5460

5

5597

Polițist local

principal

0

S.S.

3631

1

3903

2

4098

3

4303

4

4411

5

4521

Page 1

Polițist local

asistent

0

S.S.

3013

1

3239

2

3401

3

3571

4

3660

5

3752

Polițist local

debutant

0

S.S.

2853

1

3067

2

3220

3

3381

4

3466

5

3553

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3831

1

4118

2

4324

3

4540

4

4654

5

4770

Polițist local

principal

0

S.S.D.

. 3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2860

1

3075

2

3229

3

3390

4

3475

5

3562

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

Polițist local

principal

0

S.M.

2981

1

3205

2

3365

3

3533

iQ? $$

4

3621

5

3712

Polițist local

asistent

0

S.M.

2844

1

3057

2

3210

3

3371

4

3455

5

3541

Polițist local

debutant

0

S.M.

2834

1

3047

2

3199

3

3359

4

3443

5

3529

*NOTĂ:

1    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35*1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrueare deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

l*    / lv

%    ti \

$ O

X f


SSiskSi!

iithM


Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICA

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL n

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3595

1

3865

2

4058

3

4261

4

4368

5

4477

Polițist local

principal

0

S.S.

2905

1

3123

2

3279

3

3443

4

3529

5

3617

Polițist local

asistent

0

S.S.

2410

1

2591

2

2721

3

2857

4

2928

5

3001

Polițist local

debutant

0

S.S.

2282

1

2453

2

2576

3

2705

4

2773

5

2842

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3065

1

3295

2

3460

3

3633

4

3724

5

3817

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Mx)5’ x

Weî® t »J 51

< V/tusM f~

?/£}


Ș*"!/

—' ,Xj»/ZV

/?.O t~c*f $

’'-" Z~vix


Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2300

î

2473

2

2597

3

2727

4

2795

5

2865

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

principal

0

S.M.

2385

1

2564

2

2692

3

2827

4

2898

5

2970

Polițist local

asistent

0

S.M.

2275

1

2446

2

2568

3

2696

4

2763

5

2832

Polițist local

debutant

0

S.M.

2267

1

2437

2

2559

3

2687

4

2754

5

2823

Z&X'

<2(0 /iSMW »i !~«. .12 V?și~ x«>y j/gi

\ .î>\< ?-».    "    ~


Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

î

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

1900

î

M/G

2043

2

M/G

2145

3

M/G

2252

4

M/G

2308

5

M/G

2366

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL 11 din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Compartimentul Pază Obiective

2    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor

O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35"lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

3    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniu) pentrucare deține titlul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4 LA H.C.L.SECTOR 3 NR.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA

GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGILCADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

\< V \ «

, î £

o $ a?Z


......

\s> WNr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

Șef serviciu

n

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

A'

Inspector/ Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTA:

1    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

2    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară in cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

[ PREȘEp

ȘEF SERVI EUGENIA

JfiT'TCABINET PRIMARla proiectul de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.17/29.01.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

- prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit. e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

"Art. 11 - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. HI și cap. II lit. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.


CABINET PRIMAR

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în

conformitate cu prevederile acestui articol; „

-    referatul înregistrat cu nr.113006/19.06.2018 al domnului Bratu Adrian, Director General la Direcția Generală de Poliție Locală privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru salariații din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, începând cu data de 01.07.2018;

-    adresa înregistrată cu nr.113849/20.06.2018 a domnului Negoiță Robert Sorin, Primarul Sectorului 3;

-    grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 cu consultarea sindicatului reprezentativ, începând cu data de 01.07.2018;

rezultă necesitatea aprobării grilelor cu salariile de baza ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.PRi MĂRIA

SECTORULUI


BUCUREȘTI


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. 191, sector 3,


031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail re5urseumane@pnnnarie3.ro

Nr. înregistrare: 114124/20.06.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.17/29.01.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare; j) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


“Art.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. Ilit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4)    Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc

în conformitate cu prevederile acestui articol; „

-    referatul înregistrat cu nr.l 13006/19.06.2018 al domnului Bratu Adrian, Director General la Direcția Generală de Poliție Locală privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru salariații din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, începând cu data de 01.07.2018;

-    adresa înregistrată cu nr.l 13849/20-06.2018 a domnului Negoiță Robert Sorin, Primarul Sectorului 3;

-    grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 cu consultarea sindicatului reprezentativ, începând cu data de 01.07.2018;
CABINET PRiMAR


Calea Dudeștl nr. țși, sectorj,

031084 București

w ww. p ri m ar ie3- ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} Jig 03 04 e-maii c3binetprimar@primarie3.ro

Către:

Serviciul Organizare Resurse Umane


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr...

Dsts.


nste.


Având în vedere:

-    adresa Primarului Sectorului 3 nr.42328/14.03.2018, privind optimizarea și eficientizarea activității aparatului de specialitate,

-    raportul de specialitate nr,58593/10.04.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3,

-    punerea în aplicare, începând cu data de 01.07.2018, a prevederilor Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatuiui de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare,

Este necesară modificarea și completarea grilelor de salarizare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.17/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadru! familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadru! aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, astfel:

1. ANEXA nr.l, Punctul I se aplică următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Fond Funciar

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional

Șef Serviciu Ea Serviciul Digîtalizare și Arhivare

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ

Biroul Ridicării Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari


CABINET PRIMAR

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

2.    ANEXA nr. 1, Punctul II se aplică următoarelor structuri:

Serviciul Management Informațional

Serviciul Digitalîzare și Arhivare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

3.    ANEXA nr. 2 se aplică următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Organizare Resurse Umane

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

4.    ANEXA nr. 3, Punctul I se aplică structurilor din cadru Direcției Generale de Poliție Locală.

5.    ANEXA nr. 3, Punctul II se aplică următoarelor structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice

de conducere de Șef birou)

Compartimentul Pază Obiective

6.    ANEXA nr. 4 se aplică structurilor din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale.PRtMĂRIA^J SECTORULUI <

BUCUREȘTI^ J


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.ro telefon {004 031) 430 30 30 int. 201 {004 031) 430 33 30 int 2Oi fax {004 O2i) 340 07 51 e-mail


APROBAT,

PRIMAR


REFERAT


Având în vedere încredințarea unor noi responsabilități și pentru exercitarea anumitor activități de complexitate crescută prin varietatea și dificultatea tipurilor de lucrări specifice și luând în considerare criteriile generale prevăzute la art. 8 alin.(l) precum și principiile sistemului de salarizare prezentate la art.6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, vă propunem salariile de bază din prezenta anexă pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian B3

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție șî de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prsntr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA LA REFERATUL NR.113006/19.06.2018

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA

GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTULI

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13600

2

Director general adjunct

II

S.S.

12400

3

Director executiv

II

S.S.

11640

4

Șef serviciu

II

S.S.

10200

5

Șef birou

II

S.S.

8760

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4494

1

4831

2

5073

3

5327

4

5460

5

5597

Polițist local

principal

0

S.S.

3631

1

3903

2

4098

3

4303

4

4411

5

4521

Polițist local

asistent

0

S.S.

3013

1

3239

2

3401

3

3571

4

3660

5

3752

Polițist local

debutant

0

S.S.

2853

1

3f 7

2

3220

3

3381

4

3466

5

3553

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3831

1

4118

2

4324

3

4540

4

4654

5

4770

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3200

1

3^40

' 2

36i2

3

3793

4

3888

5

3985

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2860

1

3075

2 ■

3229

3

3390

4

3475

5

3562

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

Polițist local

principal

0

S.M.

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

Polițist local

asistent

0

S.M.

2844

1

3057

2

3210

3

3371

4

3455

5

3541

Polițist local

debutant

0

S.M.

2834

1

3047

2

3199

3

3359

4

3443

5

3529

*NOTĂ:

1    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a HLG.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35" 1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA

PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea~cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

$

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3595

1

3865

2

4058

3

4261

4

4368

5

4477

Polițist local

principal

0

s.s.

2905

1

3123

2

3279

3

3443

4

3529

5

3617

Polițist local

asistent

0

S.S.

2410

1

2r1

2

2721

3

2857

4

2928

5

3001

Polițist local

debutant

0

s.s.

2282

1

2453

2

2576

3

2705

4

2773

5

2842

2

’olițist local

superior

0

S.S.D.

3065

1

3295

2

3460

3

3633

4

3724

5

3817

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2300

1

2473

2

2597

3

2727

4

2795

5

2865

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

principal

0

S.M.

2385

1

2564

2

2692

3

2827

4

2898

5

2970

Polițist local

asistent

0

S.M.

2275

1

2446

2

2568

3

2696

4

2763

5

2832

Polițist local

debutant

0

S.M.

2267

1

2437

2

2559

3

2687

4

2754

5

2823

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

1900

1

M/G

2043

2

M/G

2145

3

M/G

2252

4

M/G

2308

5

M/G

2?xz>

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Compartimentul Pază Obiective

2    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor

O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute Ia art. 35*1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

3    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08%

față de salariile de bază din prezenta grilă.


DIRECTOR


pouuelocAL\

TU


ADj


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Calea Dudeșts nr. 191, sector 3, 031084 București

<zo.@


www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2l) 318 03 04 e-mai! resurseumane@primarie3.r0

CĂTRE,
- SINDICATUL “PROLEX”-

Având în vedere:

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 17/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr, 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.07.2018, conform anexei nr.3.SECTORULUI

BUCUREȘTI


Calea Dudeșîî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mail resur5eumane@primarie3.ro

CĂTRE,
- SINDICATUL LIBER AL SALARIAȚILOR DIN PRIMĂRIA SECTOR 3-

Având în vedere:

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.l7/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocam de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.07.2018, conform anexei nr.3.Șef Servțciu Organizare Resurse Umane, igenia Demeter


I UKULUI BUCUREȘTI


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-mail resurseumane@primarîe3,roCĂTRE,
- SINDICATUL “SIND POL”~

Având în vedere: prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 17/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.07.2018, conform anexei nr.3.

Șef Serviciu Or; Eugenia


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@prtmarie3.r0CĂTRE,
- SINDICATUL «FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.17/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lite) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.07.2018, conform anexelor nr.l- 4.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Sef

n

S.S.

13680

3

Director executiv

ii

S.S.

9230

4

Director executiv ad

junct

n

S.S.

8724

5

Șef serviciu

ii

S.S.

8218

6

Șef birou

n

S.S.

7962

7

Șef serviciu (audit)

ii

s.s.

8878

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

s.s.

7710

l

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

s.s.

5791

l

6225

2

6536

3

6863

4

7035

rfflSĂgMCTV'-L

5

7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

615/

civilă

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

4551

civilă

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

[nspector de protecție

2

4377

:îvila

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tiî

i Nivel

studii

Legea-ca du

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Șef serviciu

n

S.S.

6650

3

Șef birou

ii

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

s,s.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

518(

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

[nspector de specialitate

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

38853

Referent

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3707

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

8

ngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191V

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de Ia PUNCTUL I din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară Direcția Comunicare

Direcția învățământ Cultură Serviciul Fond Funciar

Director executiv adjunct la Direcția Administratvă și Management Informațional Șef Serviciu la Serviciul Digitalizare și Arhivare Biroul Administrare Piețe Serviciul Administrativ Biroul Ridicării Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari Biroul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Control Intern

Compartiment Guvernanță Corporativă Compartiment Situații de Urgență Serviciul Audit Public Intern Compartiment Fond Imobiliar

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țis

Nivel i studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Șef serviciu

II

S.S.

6848

B

DE EXECUȚIE

1

ExpertZInspector/

superior

0

S.S.

4545

Consilier juridic

1

4886

2

5130

3

538 zf

4

5522

5

5660

ExpertZInspector/

principal

0

S.S.

3855

Consilier juridic

1

4144

2

4351

3

4569

4

4683

5

4800

ExpertZInspector/

asistent

0

S.S.

3360

Consilier juridic

1

3612

2

3793

3

3983

4

4083

5

41851

ExpertZInspector/

debutant

0

S.S.

3232

Consilier juridic

1

3474

2

3648

3

3830

4

3926

5

4024

2

deferent de specialitate

superior

0

S.S.D.

4015

1

4316

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

3

Referent

superior

0

S.M.

3350

1

3601

2

3781

3

3970

4

4069

5

4171

Referent

principal

0

S.M.

3335

1

3585

2

3764

3

3952

4

4051

5

4152

Referent

asistent

0

S.M.

3225

1

3467

2

3640

3

3822

4

3918

5

4016

Referent

debutant

0

S.M.

3217

1

3458

2

3631

3

3813

4

3908

5

4006

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

IA

0

S.S.

3641

1

3914

2

4110

3

4315

4

4423

5

4534

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

3467

1

3727

2

3913

3

4109

4

4212

5

4317

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3100

1

3332

2

3499

3

3674

4

3766

5

3860

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

2600

1

2795

2

2935

3

3082?

4

3159

5

3238

2

Referent/Arb ivar

IA

0

S.M.

2850

1

3064

2

3217

3

3378

4

3462

5

3549

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

2840

1

3053

2

3206

3

3366

4

3450

5

3536 z

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

2823 '

1

3035

2

3187

3

3346

4

3430

5

3516

]

ieferent/Arhivar

debutant

0

S.M.

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

|

5

3113

*NOTĂ:

1    In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,salariile de bază de la PUNCTUL U din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Management Informațional

Serviciul Digitalizare și Arhivare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

12600

2

Director executiv adjunct

II

S.S.

11760

3

Șef serviciu

II

S.S.

11160

4

Șef birou

II

S.S.

9720

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

6240

Consilier juridic

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

5160

Consilier juridic

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

5100

Consilier juridic

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

debutam

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel

Salariul de bază Legea

de conducere

de execuție

treaptă

studii

nr.153/2017 salariu baza

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

inspector de

IA

0

S.S.

4440

î

specialitate/

1

4773

Consilier

2

5012

3

5263

4

5395

5

55301

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

4250

1

4569

2

4797

3

5037

4

5163

5

5292

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3854

1

4143

2

4350

3

4568

4

4682

5

4799

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

3300

1

3548

2

3725

3

3911

4

4009

5

4109

2

Referent

IA

0

S.M.

3709

1

3987

2

4186

3

4395

4

4505

5

4618

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Organizare Resurse Umane

Director executiv Ia Direcția Administratvă și Management Informațional Serviciul Informatică

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlu).

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct l-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA

GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM

LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13600

2

Director general adjunct

n

S.S.

12400

3

Director executiv

II

S.S.

11640

4

Șef serviciu

II

S.S.

10200

5

Șef birou

n

S.S.

8760

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4494

1

4831

2

5073

3

5327

4

5460

5

5597

Polițist local

principal

0

S.S.

3631

1

3903

2

4098

3

4303

4

4411

5

4521

Polițist local

asistent

0

S.S.

3013

1

3239

2

3401

3

3571

4

3660

5

3752

Polițist local

debutant

0

S.S.

2853

1

3067

2

3220

3

3381

4

3466

5

3553

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3831

1

4118

2

4324

3

4540

4

4654

5

4770

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2860

1

3075

2

3229

3

3390

4

3475

5

3562

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

Polițist local

principal

0

S.M.

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

Polițist local

asistent

0

S.M.

2844

1

3057

2

3210

3

3371

4

3455

5

3541

Polițist local

debutant

0

S.M.

2834

1

3047

2

3199

3

3359

4

3443

5

3529

*NOTĂ:

1    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrana, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a II.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35*1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l01/23 04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3595

1

3865

2

4058

3

4261

4

4368

5

4477

Polițist local

principal

0

S.S.

2905

1

3123

2

3279

3

3443

4

3529

5

3617

Polițist local

asistent

0

S.S.

2410

1

2591

2

2721

3

2857

4

2928

5

3001

Polițist local

debutant

0

S.S.

2282

1

2453

2

2576

3

2705

' 4

2773

5

2842

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3065

1

3295

2

3460

3

3633

4

3724

5

3817

5olițist local

principal

0

S.S.D.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2300

1

2473

2

2597

3

2727

4

2795

5

2865

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

principal

0

S.M.

2385

1

2564

2

2692

3

2827

4

2898

5

2970

Polițist local

asistent

0

S.M.

2275

1

2446

2

2568

3

2696

4

2763

5

2832

Polițist local

debutant

0

S.M.

2267

1

2437

2

2559

3

2687

4

2754

5

2823

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

1900

1

M/G

2043

2

M/G

2145

3

M/G

2252

4

M/G

2308

5

M/G

2366

*NOTĂ:

1 în conformitate cn prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Compartimentul Pază Obiective

2    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor

O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35’la fin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

3    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație tunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


ȘEjF/ȘElîtlCIU,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

Șef serviciu

n

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/

superior

0

S.S.

6760

Consilier juridic

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/

principal

0

S.S.

5590

Consilier juridic

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

asistent

0

S.S.

5525

Consilier juridic

*

1

5939

2

6236

- ri ■,'- ■■

‘ 3

6548

4

6712

5

6880

Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

■5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

2    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. î91, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maiî resurseumane@primane3.r0


Nr. înregistrare: 114142/20.06.2018


CĂTRE,
COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate începând cu data de 01.07.2018;

•    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 114124/20.06.2018;

•    Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Comisia de studii, Drognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de......tLȘ.A.P.G/.XP.IÂ, a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de

baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘE PĂUNIMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^<5...L.PÂ\^c?}./<^..„ a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN