Hotărârea nr. 251/2018

HCLS3 nr. 251 din 26.06.2018 privind modif Planului de ocupare a fctiilor publice din cadrul aparatului de spec al Primarului Sec 3, pentru sem II al anului 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 593/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l 14385/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 114340/20.06.2018 al Serviciului Organizare

Resurse Umane;

-    HCLS 3 nr.557/27.-11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și

Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 114345/20.06.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 23 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. ^.?.l DIN 26.06.2018

ANEXA LA H.C.L.S. 3 nr.
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 (APARATUL DE SPECIAL]

1TATE)- PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 2C

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înfințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

0

director general

2

2

0

director general adjunct

2

2

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

13

11

2

1

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

3

1

1

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

53

45

8

5

3

sef birou

15

12

3

2

1

funcții publice de conducere specifice (Arhitect Șef)

1

1

0

Total categoria funcționari publici de conducere

91

77

14

0

0

9

0

5

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

auditor clasa I grad profesional superior

7

7

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

2

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

13

13

0

3

consilier juridic clasa I grad profesional principal

5

5

0

3

3

3

consilier juridic clasa I grad profesional superior

18

18

0

3

3

fconsilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

1 1

consilier clasa I grad profesional principal

is la

consilier clasa I grad profesional superior

yy/

expert clasa I grad profesional debutant

12

11

1

i

expert clasa I grad profesional asistent

49

48

1

12

1

expert clasa I grad profesional principal

18

16

2

12

4

12

2

expert clasa I grad profesional superior

65

59

6

4

4

6

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

19

19

0

8

inspector clasa I grad profesional principal

32

32

0

8

12

8

inspector clasa I grad profesional superior

90

88

2

12

12

2

polițist local clasa I grad profesional debutant

41

3

38

1

38

polițist local clasa I grad profesional asistent

65

46

19

33

16

13

polițist local clasa I grad profesional principal

50

46

4

29

22

15

2

polițist local clasa I grad profesional superior

68

57

11

10

35

10

6

inspector de protecție civilă clasa I grad profesional debutant

inspector de protecție civilă clasa I grad profesional asistent

1

0

1

1

inspector de protecție civilă clasa I grad profesional principal

inspector de protecție civilă clasa I grad profesional superior

1

1

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

1

0

1

total Juneții publice specifice clasa I

227

153

74

73

73

25

0

60

Total funcții publice clasa I

558

471

87

115

115

67

0

73

referent de specialitate clasa II grad profesional

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional

referent de specialitate clasa II grad profesional

polițist local clasa II grad profesional asistent

2

polițist local clasa II grad profesional principal

polițist local clasa II grad profesional superior

2

2

0

2

total funcții publice specifice clasa II

2

2

0

Total funcții publice clasa II

2

2

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant referent clasa III grad profesional asistent_

referent clasa III grad profesional principal referent clasa III grad profesional superior

polițist local clasa III grad profesional debutant polițist local clasa III grad profesional asistent polițist local clasa III grad profesional principal polițist local clasa III grad profesional superior

total funcții publice specifice clasa III_

Total funcții publice clasa 111

Total funcții publice execuție_

Total funcții publice


17

12

39

21

36

28

131

216

284

844

935


17

12

39

0

25

22

111


158

226

699

776


0

0

q

21

11

6

20

58

58

145

159


3

3

30

45

50

10

135

141

256

256


17

17

101

135

141

256

256


15

10

25

31

98

107


0~

_0

0


21

8

3

10

42

gig

115

120

CABINET PRIMAR


SECTOR 3


telefon (004 02Ț 318 03 23 ~ 28 fax (004 O2'Q 318 03 04 e-msiî cab;rîstpri^ar®)prirnark’3,ro


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET prmr//W£


la proiectul de hotărâre privind privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire la modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 pentru semestrul II al anului 2018, conform:

•    art. 6 alin. (2) și art. 11 alin.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

•    art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.557/27.11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

•    Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6075/2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

rezultă necesitatea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru semestrul II al anului 2018, și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail resurseumane@> prima rie3.r0

G < 1 o , oQ


RAPORT DE SPECIALITATE


privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3,

pentru semestrul II al anului 2018

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.557/27.11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

art. 6 alin.(2) și art. 11 alin.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar. Acesta poate fî modificat semestrial prin hotărâre a Consiliului Local respectând prevederile articolului mai sus menționat.

în urma reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem modificare Planului de ocuparea a funcțiilor publice pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3SERVICÎUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 ftlX (004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.r0

Nr. înregistrare: 114345/20.06.2018


CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Expunerea de motive ale Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

-    Proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018;Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NJdjAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASIL1U MARIANA