Hotărârea nr. 250/2018

HCLS3 nr.250 din 26.06.2018 priv aprob contr si-sau garant unei finant ramburs interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pt fin proi finant din fond ext neramb UE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018

pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

3    >    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 113994/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 113778/20.06.2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

-    Adresam. 113781/20.06.2018 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

-    Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 184.411.955 lei, cu o maturitate de minim 10 ani, începând cu anul 2018.

Art.2. Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.l se face pentru pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la

Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta horărâre.

Art.3 Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 3 -Primăria Sector 3 următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 3;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primarie3 .ro.NR. &2.Q

DIN 26.06.2018

Anexa la Hotararea Consiliului Loca! Sector 3 nr.


Anexa


Nr.

crt.

Contract de finanțare nrJdatt

Denumirea proiectului

HGLS-url de aprobare a indicatorilor tehrtico-economica

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de finanțare semnate

Valoarea solicitata (lei)

0

1

2

3

4

5

1

1887/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE72

NR.260/30.06.2017

22,022,574.03

22,022,574.00

2

1892/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a biocuriior de locuințe din sectorul 3- FE67

NR.265/30.06,2017

NR.264/30.06,2017

NR. 107/29,03.2017

15,551,923.08

15,551,923.00

3

1906/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a biocuriior de locuințe din sectorul 3- FE69

NR.267/30.06.2017

NR.265/30.06.2017

NR. 266/30.06.2017

17,357,030.87

17,357,030.00

4

1916/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE71

NR.260/30.06,2017

NR.263/30.06.2017

19,553,788.56

19,553,788.00

5

1917/20,04,2018

Creșterea eficientei energetice a biocuriior de locuințe din sectorul 3- FE68

NR.261/30.06.2017

NR. 265/30.06,2017

NR.262/30.06.2017

13,454,090.22

13,454,090.00

6

1918/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a biocuriior de locuințe din sectorul 3- FE70

NR.260/30.06.2017

NR.263/30.06.2017

NR.265/30.06.2017

24,481,843.40

24,481,843.00

1

1920/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE73

NR, 260/30,06.2017

NR, 263/30.06.2017

NR.265/30,06.2017

16,111,946.19

16,111,946.00

8

1922/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de Socuinte din sectorul 3- FE76

NR.410/11.09.2017

23,110,513.62

23,110,513.00

9

1968/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE63

NR,104/29,03.2017

NR.215/30.05.2017

NR.216/30.05.2017

NR.344/15.12.2016

NR.468/29.09,2017

NR,500/31.10.2017

NR.503/31.10.2017

13,199,827.90

13,199,827.00

10

2092/11.05.2018

Creșterea eficientei energetice â blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE78

NR.410/11.09.2017

NR.431/19.09.2017

NR.431/19.09.2017

19,568,421.63

19,568,421.00

TOTAL ■    T;

. ■ fi 'J

..........—

F i""Z.....R.......LXf...........

184,411,959.50

184,411,955.00


Director Economic,

Octavian GheDirector Direcția Strategii si Programede Dez1 Andreea CiripanDirector investiții Achiziții,

Irina Gina Soroi

e Durabila,

Csiea Dttdeșd nr. sgi, sector 3, 031084 fiuciirești

www.prin1arie3.ro

teieron (004 021) 31S 03 23 ■■ 28 fox (004 ca Q 3!8 03 04 e-mail cabfoetprirnar-@primsme3.ro


CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABiHET PRIMAR

..........H3.934.....

EXPUNERE DE MOTIVE j Data......j

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea

Europeană din perioada de programare 2014-2020

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind, aprobarea contractării sî/sau garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 cu o maturitate de minim 10 ani.

Creditul va fi utilizat pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, după ce va fi supus avizării Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.
DIRECTiA ECONOMICĂ


Csfe-a Dosești nr. 19:, sector jf 051084 București ww. primari s3.r0

[deferi (004 C2ij3:8 03 23 ■ 28 fax (004 G2'i) 31S 03 04 e-maii eeorsomk^prîrrigriej.to

06.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta

horărâre

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții privind creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, proiecte finanțate pe Programul operațional POR 2014-2020, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind, aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018, cu o maturitate de minim 10 ani. Creditul va fi utilizat pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabîle de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa te prezenta horărâre după ce va fi supus avizării Comisiei de Autorizare a împrumuturilor/ocale.


Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Soroseanu


D^fi£CȚSA ECONOMICA
NR.//J^//2^. 06.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3,

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si

completările ulterioare, va transmitem alaturat:

• proiectul de hotarare privind privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta horărâre.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării

și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 184.411.955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păui^caXdriana

MEMBRI:    ț

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA