Hotărârea nr. 25/2018

HCLS3 nr.25 din 29.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind cresterea performantei energetice la unele blocuri de locuinte din Sectorul 3


MUNSCSPîUL BUCUREȘTI CONSiUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

5    •    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 264/CP/17.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 6779/16.01.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS3 nr. 647/19.12,2017 privind actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3”;

-    Adresa nr. 6788/16.01.2018 a Direcției Investiții și Achiziții, înregistrată cu nr.l81/CP/16.01.2018.

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 1872009 privind creșterea performanței eneregtice, a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, conform anexelor 1-104 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE VOICU
CONTRA^ ȘE MARI

NR. 25 DIN 29.01.2018


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. ișir sector 3, 031084 București www.primar1e3.ro

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr..............S&7..________

Data.... ............<QL


telefon {004 021) 318 03 23 ■ 28 fox (004 Q21) 318 03 04 e-maîl cabirietprifi-i ar@prss71arie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții cu privire fa „Programul local multianuai privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3M.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, inlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 104 blocuri de locuințe.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate dîn fonduri publice.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizeaza si se aproba de către autoritatile deliberative, respectiv Consiliul Local.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de Raportul de specialitate nr. 6779/16.01.2018 al Direcției Investiții și Achiziții am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA


Dltt£CTiA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


Calea Dadeștî rar, î$u sbsSotJ^


SucuttLșiî


Nr.    ^<J>


tefefert (0*4 «ai) <$ tj'StS «sU 3i&«ș «4

«■mas HmîiSIt»d4b^@^fmri«3j«s

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3".

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 104 blocuri de locuințe, conform anexelor 1-104.

Costurile de execuție estimate se incadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmp lari a aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor [egale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DlftECȚîA INVESTIT» Șl ACHIZIȚII

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual d ca cțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

BD. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

40721/03.08.2009

2

Bd.Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

38704/22.07.2009

3

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

37613/15.07.2009

4

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2

36293/08.07.2009

5

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3

38543/21.07.2009

6

Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 3

44161/25.08.2009

7

Str.Valsanesti nr. 68, bl. 1

41644/07.08.2009

8

Bd.Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2

46447/08.09.2009

9

Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

49224/25.09.2009

10

Bd.Decebal nr. 4, bl. Sil, sc. 3

10607/09.12.2009

11

Bd.Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

58729/25.11.2009

12

Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16

15899/25.03.2010

13

Bd.Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101

16527/29.03.2010

14

Str.Matei Basarab nr. 92, bl. LI 18

34262/25.06.2009

15

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. LI 12, sc. 3

30102/11.06.2010

16

Calea Calarasilor nr. 117-119, sc. A+B

31722/22.06.2010

17

Bd.Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104

46753/23.09.2010

18

Al.Barajul Dunării nr.8,bl.21A

29606/09.06.2010

19

Bd.Decebal nr.l3,bl.S15,sc.3

6666/17.02.2011

20

Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1

61554/14.12.2009

21

Bd.I.C.Bratianu nr.20

53892/18.11.2011

22

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, sc. 2

55055/28.11.2011

23

Bd.Decebal nr.l,bl.H2,sc.4

8941/19.03.2012

24

Str .Lăcrămioarei nr.3,bl.9B

8583/15.03.2012

25

Str.Matei Basarab nr.87,bl.L121

14317/25.04.2012

26

P-ta Alba Iulia nr.6,bl.I5,sc.2

15811/07.05.2012

27

P-ta Alba Iulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

4298/01.02.2010

28

Al.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

34616/03.09.2012

29

Str.Laborator nr. 124 bl. 40

30995/09.08.2012

30

Str.Ion Tuculescu nr.l9,bl.37C,sc.l

38486/20.09.2012

31

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. TI

37679/18.09.2012

32

Bd.Decebal nr.l2,bl.S7,sc.l

39273/25.09.2012

33

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

4095/08.10.2012

34

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1

39919/27.09.2012

35

Bd.Decebal nr.l8,bl.S4,sc.2

43847/22.10.2012

36

P-ta Alba Iulia nr.6,bl.I5,sc.3

44713/26.10.2012

37

Intr.Badeni nr.2A,bl.Y7bis

48080/19.11.2012

38

Str.Mamulari nr. 4, bl. C2, sc.l

50292/03.12.2012

39

Str.Traian nr.3,bI.E6,sc.l

50818/05.12.2012

40

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 3, bl. Y1

52042/14.12.2012

41

Bd.N.Grigorescu nr.5A,bl.M5bis

52448/18.12.2012

42

Al.Foisorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

50732/05.12.2012

43

Bd.Unirii nr. 75, bl. HI, sc. 1

116/03.01.2013

44

Bd.Burebista nr.l,bI.D15,sc.2-3

788/11.03.2013

45

Bd.Unirii nr.43,bl.E2

10086/14.03.2013

46

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2

13376/04.04.2013

47

Bd.Decebal nr.l4,bl.S6,sc.4

15660/18.04.2013

48

Bd.I.C.Bratianu nr.39,bl.P6, sc. 2

15427/17.04.2013

49

Bd.Decebal nr. 18, bl. S4, sc.l

15872/19.04.2013

50

Calea Calarasilor nr. 323, bl. 201

17224/30.04.2013

51

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 3

21152/29.05.2013

52

Str.Nicolae Licaret nr. 8 bl. PM42

22472/05.06.2013

53

Bd.Burebista nr. 1 bl. D15 sc. 4

28010/15.07.2013

54

Str.Lucian Blaga nr. 3, bl. J5

28642/17.07.2013

DISECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

55

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

41315/10.10.2013

56

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

46549/07.11.2013

57

Bd.Burebista nr.3,bl.D16

21473/08.05.2014

58

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. 11

13568/10.12.2014

59

Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc. 1

70824/10.12.2014

60

Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc, 2

16944/11.03.2015

61

Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc.3

40283/11.06.2015

62

Bld. Decebal nr. 14, bl. S6

87929/15.12.2015

63

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22B

28789/30.03.2016

64

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bî. N22, sc. A

38759/03.05.2016

65

Calea Calarasilor nr. 249, bl. 65A, sc. A

47754/02.06.2016

66

Calea Calarasilor nr. 253, bl. 67, sc. 2

46796/31.05.2016

67

Str. Banul Udrea nr. 8, bl. G5

99194/08.11.2017

68

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. K2, sc A, B, C

65907/11.08.2017, 65232/09.08.2017, 65236/09.08.2017

69

Str. Plt. Petre lonescu nr. 7, bl. X20

36259/03.05.2017

70

B-dul Ramnicu Sarat nr. 14, bl. 20J

94013/26.10.2017

71

Str. Foișorului nr. 5, bl. F4C

62040/31.07.2017

72

Str. Nerva Traian nr. 18, bî. M34

34478/27.04.2017

73

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V54B, sc. C

103350/16.11.2017

direcția investiții și achiziții

74

B-dul Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 1, 2, 3,4

20495/10.03.2017, 18256/03.03.2017

75

Aleea Gruiu! Argeșului nr. IA, bl. MC5

88377/16.10.2017

76

Calea Vitan nr. 109, bl. V15

97014/02.11.2017

77

Str.Racari,nr.22,bl.l5C,sc.l

Str.Lugojana,nr.l2,bI.15C,sc.2

112539/08.12.2017

78

Sos. Mihai Bravu nr. 311, bl. S3

87324/13.10.2017

79

Aleea Banu Udrea nr. 8, bl. 1

95735/31.10.2017

80

Aleea Plenita nr. 4, bl. Y8

96633/02.11.2017

81

Str.Lt. Nicolae Pascu,nr.l,bl.7Bl

91470/20.10.2017

82

Aleea Barajul Bicaz,nr. 4,bl.M25,sc.5-6

77252/19.09.2017

83

Str. Laborator nr. 128A, bl. 39A

96649/02.11.2017

84

Al. Barajul Cucuteni nr. 1, bî. A12

98819/07.11.2017

85

Al. Sibiana nr. 1 BL R17

54231/05.07.2017

86

Al. Moruzzi Voievod nr. 11, bl. V54A

108659/28.11.2017

87

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

77448/20.09.2017

88

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

112604/08.12.2017

89

Str. Banu Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 1

81736/29.09.2017

90

Str. Banu Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2

81744/29.09.2017

91

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

83726/05.10.2017

92

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

32858/21.04.2017

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

93

Bd. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 1

21809/15.03.2017

94

Str. Meșterul Manole nr.4, bî.DIO

112831/08.12.2017

95

Str. Banii Udrea nr.5-7, bl.Jl

107136/23.11.2017

96

Str. Solidarității nr.5, bl.M19

103049/16.11.2017

97

Str. Laborator nr.138, bl.S31B, sc.A

78361/22.09.2017

98

B-dul Theodor Pallady nr.29, bl.N3-N3A

87933/16.10.2017

99

Str. Gheorghe Petrascu nr.53, bl.PM53, sc. A, B

92074/23.10.2017, 96618/02.11.2017

100

Str. Sold. Stelian Mihale nr.lA, bl.Gl

78691/25.09.2017

101

Str. Iosif Ion nr.8, bl.7A

81408/29.09.2017

102

Str. Matei Basarab nr.64, bl.LHO

98515/07.11.2017

103

Str. Nerva Traian nr.15, bl.M69

78771/25.09.2017

104

Al. Barajul Bicaz nr. 2, bl. M25, sc. 1-4

94186/26.10.2017

jăt


PRÎM&&ÎÂ


Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.ll alin. (1) din Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII. LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Alina Georgescu

Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronica Nicolae


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Ofea Oadeytî nr, sector


opo&l București www&pripnrie^


teSefet (ooțcxn) pS eș. 35-28 fe(&04 mi) 3180504 e-maiî srsr^thtraHchbatîî^prirRarie^to


Domnule PrimarAvând în vedere că pentru 104 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Director Executiv,

Irina Gina Soî


SERVICIUL REABILITARE TERMICA SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE    ! ■

Șef Serviciu, [in a Georgescu


Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit. Vcronica Nicoîafc

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    .................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA^ULNA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

BD. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,136.19581 mii lei,

1,004.47652 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.22404 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.04724 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.02807 mii lei /    mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00000 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00299 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.30234 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,136.19581 /1,004.47652 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte “ 3084.63 mp

Arie utila bloc 3322.36mp

Ad = 4119.49 mp

Ac = 356.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.64 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 239161.43 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.60 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 57398.74 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, ĂH^gescc,

SERVICIUL IN LUCRĂRI PUBI Sef Serviciu, Marius Popesc


'ESTITII,

CE


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

862.17660 mii lei,

757.25861 mii lei


= 0.16298 mii iei / mp

-    0.03564 mii lei / mp = 0.02541 mii lei / mp

-    0.00037 mii lei / mp = 0.00224 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.22664 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 862.17660/757.25861 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

21 apartamente

Aujocuinte ~ 2865.21 mp

Arie utila bloc “3341.22mp

Ad = 4104.01 mp

Ac - 355.59 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 210207.99 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.23 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 50449.92 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Sef Serviciu,


Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marîus PopescuîntocmitINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,211.49649 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,073.31102 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.22088    mii    lei    /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.06197 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.05156 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00136    mii    lei    /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00336    mii    lei    /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.33913 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,211.49649/1,073.31102 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 apartamente

Au_iocuînte ~ 3164.89 mp

Arie utila bloc ~ 3164.89mp

Ad - 3952.15 mp

Ac = 358.64 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.58 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 233317.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.12 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55996.22 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE I Șef Serviciu, t l/l Marius Popescu r V


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Negru Vodă nr. 2, bl, C4, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,216.19724 mii lei,

din care

constructii-montaj {C + M):    1,077.49260 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    -    0.22616 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.06088 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04769 mii iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    -    0.00131 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00336 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.33941 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,216.19724/1,077.49260 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 apartamente

Aujocuinte ” 3174.63 mp

Arie utila bloc =31 74.63mp

Ad = 3952.98 mp

Ac = 359.49 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.40 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 259235.51 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.25 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 62216.52 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Altaa Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE 1


Șef Serviciu, Marius Popescu I /

pîntocmit

ASOCIEREA:

S- C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Negru Vodă nr. 2, bl C4, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseufui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția! apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,018.18427 mii lei,

902.12869 mii lei


= 0.18971 mii lei / mp = 0.05530 mii iei / mp = 0.08047 mii iei / mp = 0.01384 mii lei / mp - 0.00339 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


~ 0.34272 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,018.18427/902.12869 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte ~ 2433.64 mp

Arie utila bloc =2632.23mp

Ad = 3148.77 mp

Ac = 346.83 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.11 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 145109.89 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.89 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 34826.37 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aii ~    1
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 74, bî. J3B, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente îa parter) si lucrări de repara re/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

873.10004 mii lei,

766.89147 mii iei


~ 0.13546 mii lei / mp = 0.04919 mii lei / mp = 0.03416 mii lei / mp - 0.00595 mii lei / mp = 0.00225 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.22702 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 873.10004/766,89147 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Ajjocuinte = 2854.27 mp

Arie utila bloc ”3378.1 "1 mp

Ad = 4063.06 mp

Ac - 378.56 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 162710.65 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.34 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39050.56 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alină Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.MOI. I

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Valsanesti nr. 68, bl. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,165.17324 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,031.57687 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0 19400 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0 07068 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =    0.05746 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00126 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00323 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.32663 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,165.17324/1,031.57687 mii lei

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

76 apartamente

Aujocuinte = 3158.2 mp

Arie utiia bloc -3158.2mp

Ad = 3732.75 mp

Ac = 625.63 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.02 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 358888.79 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.42 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 175099.07 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

J    7

Aii ~SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. <5 r WArmKn npQmw q»i

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizoîarea planseului peste ultimul nivel si a pfanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,296.41510 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,145.90756 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.18709 mii    iei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.08159 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.02603 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    -    0.00078 mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00295 mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.29845 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,296.41510 /1,145.90756 mii lei

3 ani

CAPACITATI (IN UNITAT1 FIZICE SI VALORICE):

32 apartamente

Ayiocuinte ~ 3269.94 mp

Arie utila bloc 3839.53mp

Ad = 4838.81 mp

Ac = 413.32 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.88 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 227285.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54548.54 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA

Șef Serviciu,

a Georgescu


Alina Georgescu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HAGHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,477.41170 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    3,082.32854 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.23692 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0 05757 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.04312 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00205 mii    Iei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0 00340 mii    lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.34305 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,477.41170 / 3,082.32854 mii lei

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 la tr. 1 + 32 la tr.2 + 33 la tr.3 apartamente

Auiocuinte - 8985.18 mp

Arie utila bioc ™8985.18mp

Ad = 11035.27 mp

Ac - 1137.06 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 64.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 726761.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 59.57 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 174422.81 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ cana! termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIE!

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

755.20191 mii lei,

662.71701 mii lei


= 0.14539 mii lei / mp = 0.03604 mii lei / mp = 0.03117 mii lei / mp = 0.00505 mii lei / mp = 0.00218 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.21982 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 755.20191 / 662.71701 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

21 apartamente

Auiocuinte = 2579.55 mp

Arie utila bloc =3014.79mp

Ad^ 3612.05 mp

Ac = 567.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.20 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 169640.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.90 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40713.71 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

» *

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIRII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, y \ Marius Popescu J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,022.68128 mii lei,

898.65300 mii lei


= 0.15013 mii lei / mp - 0.03739 mii lei / mp = 0.03011 mii lei / mp = 0.01003 mii lei / mp = 0.00228 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.22994 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,022.68128 / 898.65300 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

25 apartamente

Au locuințe = 3019.97 mp

Arie utila bloc ”3908.2mp

Ad = 5099.48 mp

Ac = 548.46 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.96 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 159230.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.05 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38215.38 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu, u/ \ Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

826.23948 mii lei,

732.07217 mii lei


-    0.24112 mii lei / mp

-    0.05564 mii lei/mp = 0.04477 mii lei / mp = 0.00073 mii lei / mp = 0.00342 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.34568 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 826.23948/732.07217 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Aujocuinte — 2117.75 mp

Arie utila bloc =2117.75mp

Ad = 2624.18 mp

Ac = 275.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.99 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 171123.92 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.03 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32084.64 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTiTII, LUCRĂRI PUBLICE l Șef Serviciu,

Martus Popescu J


întocmit

ASOCIEREA:

S, C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de repara re/refa cere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,415.78011 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    3,014.04618 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0.18394 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.03958 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04403 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00038 mii    lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0 00268 mii    lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 0.27062 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,415.78011 /3,014.04618 mii iei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

80 apartamente

Aujocuinte =

10235.67 mp

Arie utila bloc “11137.58mp

Ad = 14611.11 mp

Ac = 1320.69 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.53 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 860824.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 70.56 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 206597.82 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Șef Serviciu, ÂlmapGeergescu


SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    \jt

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Matei Basarab nr. 92, bl. L118

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,735.39420 mii iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,540.22220 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.20949 mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.05358 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.10595 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00272 mii    iei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00372 mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.37546 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,735.39420 /1,540.22220 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Au jocuinte ” 4102.22 mp

Arie utila bioc =4102.22mp

Ad = 4805.34 mp

Ac = 671.14 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI;

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 62.65 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 319038.49 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.15 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54579.70 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

9    7

Al i fta.Georgesc u


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEΠȘef Serviciu,

Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilorde intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

921.26643 mii lei,

818.18069 mii lei


- 0.20506 mii lei / mp = 0.07516 mii lei / mp = 0.11434 mii lei / mp = 0.00109 mii lei / mp = 0.00396 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.39960 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anull: 921.26643/818.18069 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinîe — 2047.51 mp

Ane utila bloc —2047.51 mp

Ad = 2372.52 mp

Ac - 337.04 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie. 159573.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 28991.52 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu, Alina Georgescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasiîor nr. 117-119, sc. A+B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-bidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de repara re/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,164.13860 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,037.62287 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.29324 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.06219 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.16289 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00166 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00520 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.52518 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,164.13860 /1,037.62287 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 1975.75 mp

Arie utila bloc ~1975.75mp

Ad = 2458.21 mp

Ac = 424.2 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 78.69 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 258566.96 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.19 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113985.35 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE V Sef Serviciu, lA Marius Popescu j


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


--’a

//    ■    " M

h HACHIKO DBffiN I SAL 6

Vj

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil    _ _

Bd.Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, te rm o-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,104.17326 mii lei,

2,746.20912 mii lei


- 0.20013 mii lei / mp = 0.04379 mii lei / mp = 0.05203 mii lei/mp = 0.00933 mii lei / mp = 0.00305 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.30832 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 3,104.17326/2,746.20912 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 29 la tr.3 apartamente

Au_iocuinîe “ 8269.46 mp

Arie utila bloc —8906.96mp

Ad = 10784.15 mp

Ac ~ 1096.86 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.65 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 565917.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 46.39 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 135820.22 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Șef Serviciu, Aii


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al.Barajul Dunării nr.8,bf.21A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseui peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,555.49446 mii lei,

2,264.75341 mii lei


= 0.22118 mii lei / mp = 0.05473 mii lei / mp = 0.06097 mii iei / mp = 0.00043 mii lei / mp = 0.00337 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.34069 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 2,555.49446/2,264.75341 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

84 apartamente

Aujocuinte “ 6647.6366 mp

Arie utila bloc =6647.64mp

Ad = 7758.93 mp

Ac ~ 661.22 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.32 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 766748.22 kWh/an, in tone echivalent petrol, 62.85 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 148212.95 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE K Sef Serviciu,    V

Marius Popescu    J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S. C. HACHIKO DEȘ|GN,S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr.13,bl.S15,sc.3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    924.01277 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    817.30557 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    -    0.21023    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.05675 mii iei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    -    0.03847    mii    lei    / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0 00395 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00309    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.31250 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 924.01277 / 817.30557 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

21 apartamente

Aujocuînte ~ 2410.56 mp

Arie utila bloc =261 5.39m p

Ad = 3275,88 mp

Ac “ 347.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.46 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 183173.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.01 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 43961.71 kg CO2/an.SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    Y

Marius Popescu '


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

892.35651 mii lei,

785.10147 mii lei


= 0.15031 mii lei / mp

-    0.05243 mii lei / mp

-    0.03393 mii lei / mp = 0.00361 mii lei / mp = 0.00240 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 0.24269 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 892.35651 /785.10147 mii lei

CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte ■= 2772.02 mp

Ane utila bioc3234.98mp

Ad = 4352.42 mp

Ac = 311.72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.50 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 171420.20 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.05 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41140.85 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTItll, LUCRĂRI PUBLICE I Șef Serviciu,    y \

Marius Popescu    1 ~


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.l.C.Bratianu nr,20

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,479.07794 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,301.85711 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.14506 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 0.02578 mii iei / mp

LUCRĂRI CONEXE:

- 0.06992 mii lei / mp = 0.00125 mii lei / mp = 0.00242 mii lei / mp

= 0.24444 mii lei/ mp arie utila


ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 1,479.07794/1,301.85711 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 21 la tr.2 apartamente

Au iocuinte — ^748.1 3 (TI p

Arie utila bloc =5325.96mp

Ad = 6368.53 mp

Ac = 743.57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 264786.16 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.70 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 90051.99 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE H Sef Serviciu, » Ă Marius Popescu f \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DEStGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, Sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

611.31292 mii lei,

543.87105 mii lei


= 0.23154 mii lei / mp = 0.06131 mii lei / mp = 0.16777 mii lei / mp = 0.00115 mii lei / mp = 0.00462 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.46639 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 611.31292/543.87105 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

15 apartamente

Au_iocuînte ” 1166.14 mp

Arie utila bloc = 11 66.14m p

Ad = 1344.87 mp

Ac = 228.36 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 106427.82 kWh/an, in tone echivalent petrol, 8.72 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 19325.11 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu j

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr.1,bl.H2,sc.4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,178.25769 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,041.38631 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.20227    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0 04564 mii iei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    -    0.03886    mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    ~    0.00821    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00295    mii    iei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.29793 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 1,178.25769/1,041.38631 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 apartamente

Aujocuinte — 3294.71 mp

Arie uita bioc =3495.35mp

Ad = 4339.2 mp

Ac = 361.44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.64 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 198164.27 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.24 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47559.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA Sef Serviciu,


Alinia Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lăcrămioarei nr.3,bl.9B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pianseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,009.83853 mii lei,

1,787.61542 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0 26955 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.07391 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    -    0.08494 mii iei /    mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    x    0.00133 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00430 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.43403 mii Iei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,009.83853 /1,787.61542 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr.1 + 30 la tr.2 apartamente

Aulocuinte = 4118.61 mp

Arie utila bloc =4118.61 mp

Ad = 4730.01 mp

Ac = 771.05 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 475200.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 38.95 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 85762.06 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina GeorgescuSERVICIUL INV^ LUCRĂRI PUBLICI


Sef Serviciu,

» * Marius Popescu


TITII,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


.ANEXA NR.


LA HCLS3


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Matei Basarab nr.87,b!.L121

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

798.24294 mii lei,

708.78470 mii lei


" 0.26548 mii lei / mp = 0.07696 mii lei / mp = 0.04997 mii lei/mp = 0.00057 mii lei / mp = 0.00393 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.39691 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 798.24294 / 708.78470 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujoeuinte = 1785.77 mp

Arie utila bloc = 1785.77mp

Ad - 2285.62 mp

Ac = 353.22 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 61.69 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 154422.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.66 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37061.40 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alin
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,432.87211 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,262.94230 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

= 0.18576 mii lei / mp = 0.03951 mii lei / mp = 0.02960 mii lei / mp = 0.00245 mii Iei / mp - 0.00257 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


~ 0.25989 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI {INV / C+M ):

Anul I: 1,432.87211 /1,262.94230 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

37 apartamente

Aujocuinte = 3957.95 mp

Arie utila bloc “4859.53mp

Ad = 5840.78 mp

Ac = 597.41 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 303244.48 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.86 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 72778.68 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE | Șef Serviciu,

Marius Popescu J


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

P-ta Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,432.87211 mii iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,262.94230 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.18576    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.03951 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.02960 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    -    0.00245    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00257    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.25989 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,432.87211 /1,262.94230 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

37 apartamente

Auiocuinte = 3957.95 mp

Ane utila bloc =4859.53mp

Ad = 5840.78 mp

Ac = 597.41 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.85 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 300586.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.64 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 72140.85 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE > Șef Serviciu,    y

Marius Popescu    *


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

AI.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

677.01969 mii iei,

602.75653 mii lei


= 0.28522 mii lei / mp = 0.06738 mii lei / mp = 0.13167 mii lei / mp - 0.00152 mii lei / mp = 0.00486 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


0.49065 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 677.01969 / 602.75653 mii lei

CbsT

Q O.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

50 apartamente

Au locuințe ~ 1228.48 îTip

Arie utila bloc =1228.48mp

Ad- 1539.22 mp

Ac = 309.88 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 70.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 187606.77 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.38 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 83816.60 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEȘef Serviciu, \ Marius Pope:


"F


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICS

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Laborator nr. 124 bl. 40

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuf peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,559.14572 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,378.84004 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    -    0 21233 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.05828 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.03037 mii iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00130 mii    lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0 00302 mii    iei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.30531 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,559.14572 /1,378.84004 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

131 apartamente

Au iocuinte = 4516.27 mp

Arie utila bloc =4516.27mp

Ad = 5421.16 mp

Ac = 423.87 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.72 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 406291.29 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.30 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 78714.16 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA
întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


S. C.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.lon Tuculescu nr.19,bl.37C,sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția! apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,163.73921 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,031.10550 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0.23062 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE    COST:    = 0 06609 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.04072 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    - 0.00072 mii    lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0 00338 mii    lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.34154 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,163.73921 / 1,031.10550 mii lei

CAPACITATI {IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

87 apartamente

Aujocuinte = 3018.96 mp

Arie utila bloc =3018.96mp

Ad = 3503.71 mp

Ac = 282.14 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.35 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 398140.53 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 78155.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

» *

AliAa Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, 1 Marius Popescu y


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. T1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoîarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

4,199.79610 mit lei,

3,718.04329 mii lei


= 0.21302 mii iei / mp = 0.05922 mii lei / mp = 0.04308 mii lei / mp = 0.00070 mii lei / mp = 0.00316 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 0.31918 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 4,199.79610 / 3,718.04329 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr. 1 + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 apartamente

Aujocuinte = 11648.8 mp

Arie utila bloc ~ 11648.8mp

Ad = 13634.04 mp

Ac- 1211.52 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 79.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1105449.75 kWh/an, in tone echivalent petrol, 90.61 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 203207.92 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aii ~SERVICIUL INVESTITU, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    Ă

Marius Popescu W


întocmit

ASOCIEREA:

$. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr.12,bi.S7,sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuîui peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ cana! termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 978.31168/864.59048 mii lei

978.31168 mii lei,

864.59048 mii lei

= 0.18661 mii lei / mp ~ 0.06397 mii lei / mp = 0.03600 mii lei / mp

-    0.00858 mii lei / mp ~ 0.00295 mii lei / mp

-    0.29811 mii lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

21 apartamente

Aujocuinte ~ 2429.27 mp

Arie utila bloc ~2900.21 m p

Ad = 3605.42 mp

Ac = 333.71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.80 kWh/m2 (a.u.) st an;

2.    economia anuala de energie: 156820.20 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.85 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37636.85 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Aline Geprgescu
SERVICIUL INVESTMTU, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu, V > Marius Popescu j


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Ș. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

,33


.ANEXA NR. .... LA HCLS3 NR.^Y./


35, £9.01.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,001.23828 mii iei,


882.18105 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.15312 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    - 0.06020 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.03437 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00750 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00255 mii iei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.25774 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul l: 1,001.23828/882.18105 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte — 3044.24 mp

Arie utila bloc =3422.78mp

Ad = 4184.01 mp

Ac = 531.03 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 166775.70 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40026.17 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESîrmi, LUCRĂRI PUBLICE!

Șef Serviciu, J \ Marius Popescu l


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

W

pi

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,276.60784 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,128.89664 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    -    0.15535    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.11266 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.02689 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00756    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00302    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.30549 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,276.60784/1,128.89664 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

32 apartamente

Aujocuinte = 3155.06 mp

Arie utila bioc =3695.35mp

Ad = 4713.55 mp

Ac = 425.23 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.00 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 172613.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.15 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41427.20 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE!

Șef Serviciu, U \ Marius Popescu V


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr.18,bl.S4,sc,2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,062.51094 mii lei,

939.79285 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 20372 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    - 0.06391 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.03724 mii iei /    mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00290 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00308 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.31084 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,062.51094/939.79285 mii lei


SO O    UI 3

67.0

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Aujoctiinte = 2788.96 mp

Arie utila bloc “3023.44mp

Ad = 3429.35 mp

Ac = 373.09 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.85 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 185395.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15,20 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44494.94 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alin
întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

896.40862 mii lei,

794.12293 mii lei


= 0.22361 mii lei / mp

-    0.05173 mii lei / mp ~ 0.05834 mii lei / mp = 0.00441 mii lei / mp

-    0.00338 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.34147 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anull: 896.40862/794.12293 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Aujocuinte — 1913.92 mp

Arie utila bloc =2325.6mp

Ad = 2922.02 mp

Ac = 278.72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 72.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 147711.16 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.11 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 35450.68 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    J

Marius Popescu [ -


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Intr.Badeni nr.2A,bl.Y7bis

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,511.81162 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,342.49447 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.23168 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.06660 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.08708 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00079 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00386 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.39002 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,511.81162/1,342.49447 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

78 la tr. 1 + 39 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 3442.15 mp

Arie utila bloc —3442.1 5mp

Ad = 4828.27 mp

Ac = 681.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 65.26 kWh/m2 (a.u.) st an;

2.    economia anuala de energie: 476623.15 kWh/an, in tone echivalent petrol, 39.07 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 86798.06 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S. C-HACHIKO DESIGN S.R.L.

5 E _


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Mamulari nr. 4, bl. C2, sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,056.70990 mii lei,

933.60780 mii lei


= 0.20470 mii lei / mp = 0.04791 mii lei / mp ~ 0.03588 mii lei / mp = 0.00173 mii lei / mp = 0.00290 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.29312 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,056.70990 / 933.60780 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte ~ 2902.81 mp

Arie utila bloc ~ 3185.03mp

Ad = 3872.91 mp

Ac = 387.13 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 235272.22 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.28 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56465.33 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE    ,

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

Sef Serviciu,    LUCRĂRI PUBLICt

Sef Serviciu, Marius Popesc


Alin ~întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Traian nr.3,bl.E6,sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimui nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,323.31273 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,171.88204 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 20234    mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0.06131    mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.06005    mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00330    mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00327    mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.33026 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,323.31273 /1,171.88204 mii lei

'Sin &N V: |£»|O l&ăgii

ffi, ,2"—

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

29 apartamente

Așjjocuinte ~ 3228.83 mp

Arie utiia bloc “3548.35mp

Ad = 4852.27 mp

Ac = 427.25 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.45 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 255251.53 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 61260.37 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alină Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, \J \ Marius Popescti


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 3, bl. Y1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,891.43977 mii lei,

3,437.93723 mii lei


~ 0.17380 mii iei / mp = 0.06243 mii lei / mp = 0.04732 mii lei / mp

-    0.00026 mii lei / mp

-    0.00284 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.28665 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,891.43977 / 3,437.93723 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

132 la tr.1 + 150 la tr.2 apartamente

Aujoctiînte — 11993.54 mp

Arie utila bloc = 11993.54mp

Ad = 14031.7 mp

Ac ~ 1300.12 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.36 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 988984.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 81.06 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 180274.45 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


P DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.N.Grigorescu nr.5A,bl.M5bis

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICÎ Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,154.45107 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,024.16375 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST:    =    0.24044 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 05971 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =    0.06446 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00067 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0 00365 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.36894 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,154.45107 /1,024.16375 mii lei

CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 2775-97 mp

Arie utila bloc ~ 2775.97mp

Ad = 3267.58 mp

Ac “ 276.23 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 354910.01 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.09 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69580.52 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alîria Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,    lA

Marius Popescu J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Foișorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

340.29897 mii lei,

301.62612 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST:    - 0.24251 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05444 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.07261 mii lei /    mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00300 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00373 mii iei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.37628 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 340.29897/301.62612 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 801.6 mp

Arie utila bloc -801,6mp

Ad = 992.32 mp

Ac = 196.16 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 92424.53 kWh/an, in tone echivalent petrol, 7.58 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47497.79 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Aliria Georgescu


SERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, u/\ Marius Popescul \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,649.66399 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,449.22853 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0 13092 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0 05721 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.02367 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.01168 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00223 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.22572 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,649.66399 /1,449.22853 mii iei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

59 apartamente

Aujocuinte 5851.26 mp

Arie utila bloc ~6420.58mp

Ad = 8353.61 mp

Ac = 587.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 265571.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.77 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 63737.22 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICASERV INVESTIȚII, LUCR    IBLICE

Sef S<

Mariu    seuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Burebista nr.1,bl.D15,sc.2-3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivei si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,320.85923 mii lei,

2,055.01800 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 20809 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.07065 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04121 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    - 0.00132 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0 00321 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.32448 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,320.85923/2,055.01800 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 la tr. 1 + 36 la tr.2 apartamente

Aujocuinte - 6333.29 mp

Arie utila bloc =6333.29mp

Ad = 7382.53 mp

Ac = 699.65 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.23 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 494830.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.56 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 118759.37 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA    SERVICIUL INVES7

Sef Serviciu,

> *

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr.43,bl.E2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuiui peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației, de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,976.61180 mii lei,

2,622.28372 mii lei


- 0.14655 mii lei / mp = 0.05974 mii lei / mp = 0.03899 mii lei / mp = 0.00404 mii lei / mp = 0.00249 mii iei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.25181 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,976.61180/2,622.28372 mii lei

CAPACITATI (IN UNÎTATI FIZICE SI VALORICE):

32 la tr.1 + 16 la tr.2 + 32 la tr.3 apartamente

Au iocuinte “ 8600.2 mp

Arie utila bloc ~1041 3.57fYI p

Ad = 13337.38 mp

Ac = 1282.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 72.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 486832.28 kWh/an, in tone echivalent petrol, 39.90 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 116839.75 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE I Șef Serviciu, , A Marius Popescu V


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGNsSdfcL.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,189.15224 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,051.79801 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 19727    mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 07013    mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    ~ 0.03866 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00061    mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    - 0 00307    mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.30973 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 1,189.15224/1,051.79801 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

16 la tr. 1 + 16 la tr.2 apartamente

Aujocuinte — 2839.11 mp

Arie utila bloc =3395.87mp

Ad = 3937.2 mp

Ac = 701.36 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 76.72 kWh/m2 (a.u.)sian;

2.    economia anuala de energie: 330489.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 27.09 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 58560.55 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE A Sef Serviciu,    y '

Marius Popescu f x


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr.14,bl.S6,sc.4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,248.18877 mii lei,

din care

constructîi-montaj (C + M):    1,104.15558 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.19129 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.07748 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    - 0.03609 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00352 mii    lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    -    0 00308 mii    iei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.31146 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,248.18877/1,104.15558 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI { IN UNITATS FIZICE SI VALORICE):

25 apartamente

Aujocuinte ” 3287.95 mp

Ane utila bioc3545.09mp

Ad ~ 4069.68 mp

Ac = 420.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 239450.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 57468.19 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIM LUCRĂRI PUBLICE 1 Șef Serviciu,    y'

Marius Popescu    j „


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACKIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.l.C.Bratianu nr.39,bl.P6, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    918.83978 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    808.99992 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.17512    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE    COST:    = 0.03684 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.03469 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00116 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00248    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.25029 mii iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 918.83978/808.99992 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITAT1 (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

22 apartamente

Aujocuinte ~ 2711.54 mp

Arie utila btoc =3232.23mp

Ad = 3989.78 mp

Ac = 369.85 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 78.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 216368.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.74 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 127253.08 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Aline Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE i Sef Serviciu, V\ Marius Popescu 1


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HAGHlfco DESIGN S.R.L.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Decebal nr. 18, bl. S4, sc.1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseufui peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,064.32215 mii lei,

943.82505 mii îei


= 0.23394 mii lei / mp = 0.07820 mii lei / mp = 0.04305 mii iei / mp = 0.00189 mii lei / mp = 0.00357 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.36065 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,064.32215 / 943.82505 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

21 apartamente

Aujocuînte = 2417.36 mp

Arie utila bloc ~261 7mp

Ad - 3243.86 mp

Ac = 335.84 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.98 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 211340.62 kWh/an, în tone echivalent petrol, 17.32 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 50721.75 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,SERVICIUL INVESTțril, LUCRĂRI PUBLICE A Șef Serviciu, V \ Marius Popescu j


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3J’ imobil

Calea Calarasilor nr. 323, bl. 201

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția, apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera între punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 867.23630 / 762.73084 mii lei

867.23630 mii lei,

762.73084 mii iei

= 0.14995 mii lei / mp = 0.05585 mii lei / mp = 0.03074 mii lei / mp - 0.00041 mii ,ei / mp = 0.00237 mii lei / mp

= 0.23932 mii lei/ mp arie utila


f.


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Au locuințe = 2959.2 (Țip

Arie utila bloc “3187.13mp

Ad ” 3793.53 mp

Ac = 328.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.36 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 230582.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.90 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55339.79 kg CO2/an.SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<n

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE) ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,553.79592 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,378.21489 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

= 0.20120 mii lei / mp = 0.10474 mii lei / mp = 0.05108 mii lei / mp = 0.00162 mii lei / mp = 0.00359 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.36223 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,553.79592 /1,378.21489 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATi FIZICE SI VALORICE):

32 apartamente

Au iocuinte ~ 3272.0"! mp

Arie utila bloc ~3804.8mp

Ad = 4866.12 mp

Ac = 397.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.30 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 239551.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.64 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 57492.26 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,SERVICIUL INVESTIT», LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    U/

Marius Popescu    J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Nicolae Licaret nr. 8 bi. PM42

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,363.56011 mii lei,

2,090.17999 mii lei


-    0.18233 mii lei / mp ~ 0.05682 mii lei / mp

-    0.05895 mii lei / mp = 0.00183 mii lei / mp = 0.00300 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


0.30292 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,363.56011 / 2,090.17999 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 la tr.1 + 54 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 6900.04 mp

Arie utila bloc 6900.04mp

Ad = 8202.78 mp

Ac - 688.66 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 586613.40 kWh/an, in tone echivalent petrol, 48.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 110102.59 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alină Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE l Șef Serviciu,    A

Marius Popescu F


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. CJHACHIKO DESIGN S.R L.

ff <5    â

43


.ANEXA NR.X.< LA HCLS3 NR£Z/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICÎ

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Burebista nr. 1 bl. D15 sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICÎ Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,063.64087 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    941.38272 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0.21077 mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.05939 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04573 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    - 0.00257 mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00318 mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    ~ 0.32165 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,063.64087/941.38272 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte = 2926.71 mp

Arie utila bloc -2926.71 mp

Ad = 3659.21 mp

Ac = 386.2 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.80 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 229450.42 kWh/an, in tone echivalent petro), 18.81 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55068.10 kg CO2/an.

PresedînSERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Aliita Georgescu


SERVICIUL INVESTITM, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    > A

Marius Popescu p


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Lucian Blaga nr. 3, bl. J5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei, (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

929.63759 mii lei,

818.92033 mii lei


= 0.17465 mii lei / mp = 0.03847 mii lei / mp - 0.03997 mii lei / mp = 0.00019 mii lei / mp = 0.00253 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.25582 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ): Anull: 929.63759/818.92033 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

26 apartamente

Aujocuinte ~ 2402.03 mp

Arie utila bloc “3201.21 mp

Ad = 3852.56 mp

Ac = 372.47 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.12 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 185261.82 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.19 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33681.01 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE. Ă Sef Serviciu, P \ Marius Popeșcu *


Întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea pfanseului peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,012.45936 mii lei,

905.15917 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.38157 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0 06991 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.25636 mii    lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.01252 mii    iei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0 00720 mii    lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.72757 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,012.45936/905.15917 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

12 la tr. 1 + 12 la tr.2 + 12 la tr.3 apartamente

A(j_iocuinte 1244.08 mp

Arie utila bloc “1244.08mp

Ad = 1583.5 mp

Ac = 482.5 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.32 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 272134.80 kWh/an, in tone echivalent petrol, 22.31 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 50921.22 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Aliba Georgescu
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

760.73607 mii lei,

678.70146 mii lei


= 0.34991 mii lei / mp = 0.09085 mii lei / mp

-    0.12984 mii lei / mp

-    0.01266 mii lei / mp = 0.00583 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.58909 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI {INV / C+M ):

Anul I: 760.73607 / 678.70146 mii Iei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

18 apartamente

Au_iocuinte ~ 1152.12 mp

Arie utila bloc = 1 1 52.12 m p

Ad = 1471.93 mp

Ac = 398.271 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.78 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 177410.70 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.54 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 71666.34 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alinia Geocgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marîus Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd.Burebista nr.3,bI.D16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția! apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

5,047.51125 mii lei,

4,479.52819 mii lei


= 0.24687 mii lei / mp = 0.07218 mii lei / mp = 0.04487 mii lei / mp = 0.00104 mii lei / mp - 0.00365 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.36861 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 5,047.51125 / 4,479.52819 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 la tr. 1 + 37 la tr.2 + 37 la tr.3 + 33 la tr.4 apartamente

Au_iocuinte “ 12152.43 mp

Arie utila bloc ”121 52.43mp

Ad = 15068 mp

Ac = 1484.12 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 71.01 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1106170.62 kWh/an, în tone echivalent petrol, 90,67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 265480.95 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alirta Georgescu


SERVICIUL INVESTITll, LUCRĂRI PUBLICE  Șef Serviciu,    V '

Marius Popescu 1


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21, Bl. 11

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,543.51847 mii lei,

3,143.05207 mii lei


= 0.21927 mii lei / mp = 0.06580 mii lei / mp = 0.06674 mii lei / mp = 0.00192 mii lei / mp = 0.00354 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.35728 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,543.51847 / 3,143.05207 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

32 la tr. 1 + 31 la tr.2 + 31 ia tr.3 apartamente

Aujocuinîe “ 7993.5 mp

Arie utila bloc —8797.22mp

Ad = 11518.3 mp

Ac - 1143.89 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 889800.06 kWb/an, in tone echivalent petrol, 72.93 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 160726.37 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Aii


SE

LU

Șe

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNSCO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Piața Alba luîia nr. 8, bl. 17, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC1 Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

953.33915 mii lei,

840.29146 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.15690 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05218 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04758 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00320 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00260 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.26246 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 953.33915/840.29146 mii lei

.......’-Wx

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Au_locuînte = 2645.81 mp

Arie utila bloc =32G1.65mp

Ad = 3896.92 mp

Ac = 367.03 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.33 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 171023.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.02 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41045.63 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alin ~SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


j?QINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Piața Alba lulîa nr. 8, bl. 17, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pianseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    942.84189 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    831.02384 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0 15857 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.05273 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.04519 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00324 mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00260 mii    Iei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.26232 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 942.84189/831.02384 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Aujocuînte — 2612.15 mp

Arie utila bloc =3167.99mp

Ad = 3858.47 mp

Ac = 367.02 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.41 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 168226.84 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.79 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40374.44 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Piața Alba lulia nr. 8, bl. 17, sc.3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

956.25502 mii iei,

843.13992 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.15874 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 05274 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.04908 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00324 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0 00264 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.26643 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 956.25502/843.13992 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

23 apartamente

Aujocuinîe = 2608.71 mp

Arte utila bloc = 3164.55mp

Ad = 3883.23 mp

Ac = 367.03 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 164753.41 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.50 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39540.82 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Âli
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bld. Decebal nr. 14, bl. $6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IVI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,763.75041 mii lei,

2,431.45425 mii lei


= 0.16763 mii lei / mp

-    0.03877 mii lei / mp

-    0.02816 mii lei / mp

-    0.00093 mii lei / mp = 0.00235 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.23785 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,763.75041 / 2,431.45425 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

25 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Aujocuinte = 8439.77 mp

Arie utila bloc 10222.81 m p

Ad = 13145.15 mp

Ac = 1432.62 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 654621.24 kWh/an, in tone echivalent petrol, 53.66 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 157109.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE î Șef Serviciu,    Vr\

Marius Popescu [


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3* imobil

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,314.84274 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,162.31080 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.20324 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.04170 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =    0.05198 mii    iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00000 mii    lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00297 mii    lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 0.29988 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,314.84274/1,162.31080 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATi FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 3605.9 mp

Arie utila b!oc '”3875.88mp

Ad = 4676.41 mp

Ac = 370.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.61 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 238594.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.56 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44938.34 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Aliha Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, sc. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv îermoizoiarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,095.68532 mii iei,

967.71791 mii lei


-    0.18962 mii lei / mp

-    0.05215 mii lei / mp = 0.04332 mii lei / mp

-    0.00000 mii lei / mp

-    0.00285 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.28794 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,095.68532/967.71791 mii lei

DURATA PERIOADE! DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte — 3101.34 mp

Arie utila bloc =3360.79mp

Ad = 4038.5 mp

Ac = 344.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.62 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 195342.58 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.01 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 36501.46 kg CO2/an.

P    de ședințaSERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

ÂliSERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI PUBLICE | Șef Serviciu,    I

Marius Popescu W \


întocmit

ASOCIEREA:


.ANEXA NR.

LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Călărașilor nr. 249, bl. 65A, sc. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizoiarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,035.56314 mii iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    916.39645 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0 21360 mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0 05394 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04698    mii    lei    / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00160 mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00316 mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 0,31929 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,035.56314 / 916.39645 mii Iei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Atijocuinte — 2870.15 mp

Arie utila bloc “2870-1 5mp

Ad = 3471.65 mp

Ac = 367.47 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.10 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 217075.82 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.79 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39971.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alirla Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE l Șef Serviciu,    A

Marius Popescu V \


IȚIIîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKD DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Călărașilor nr. 253, bl. 67, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuf peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,078.39368 mii lei,

din care

construcții-montaj (C + M):    955.04733 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 22671 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05505 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04697 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00126 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00330 mii iei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.33328 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIE! (INV / C+M ):

Anul I: 1,078.39368 / 955.04733 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte ~ 2865.59 mp

Arie utila bloc =2865.59mp

Ad - 3473.23 mp

Ac = 363.19 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 173729.50 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.24 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 31278.39 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alîtaa Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE » Șef Serviciu,    |

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Banul Udrea nr. 8, bl. G5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,979.43121 mii lei,

2,646.85964 mit lei


-    0.26213 mii lei / mp = 0.08583 mii lei / mp = 0.05956 mii lei / mp

-    0.00253 mii lei / mp = 0.00410 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 0.414 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,979.43121 / 2,646.85964 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 la tr. 1 + 36 la tr.2 apartamente

A(j_jocuinte = 6390.95 mp

Ane utila bloc =6390.95mp

Ad = 7546.35 mp

Ac = 741.42 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 56.35 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 410,248.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 98,459.54 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Lîviu Rebreanu nr. 12, bl. K2, sc A,B,C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,536.35135 / 2,249.23573 mii lei

2,536.35135 mii lei,

2,249.23573 mii lei


= 0.22793 mii lei / mp = 0.05313 mii lei / mp = 0.08406 mii lei / mp = 0.00112 mii lei / mp = 0.00366 mii lei / mp = 0.370 mii iei/ mp arie utila


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr. 1 + 27 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Au_locu irite = 5561.78 mp

Arie utila bloc =6080.53mp

Ad = 7256.62 mp

Ac = 783.33 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 72.40 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 606,536.22 kWh/an, in tone echivalent petrol, 49.72 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 145,737.03 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE 1 Șef Serviciu,    jA

Marius Popescu y \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. JHA.CHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. PIL Petre lonescu nr. 7, bl. X20

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,068.46285 mii lei,

943.97392 mii lei


= 0.18092 mii lei / mp = 0.06097 mii lei / mp = 0.05740 mii iei / mp = 0.00321 mii lei / mp - 0.00303 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 0.306 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,068.46285 / 943.97392 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Au_iocuinte = 3089.54 mp

Arie utila bloc =3089.54mp

Ad = 3385.5 mp

Ac = 274.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.03 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 392,043.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.13 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 79,349.60 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Altaa Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Ă Șef Serviciu,    V \

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:


LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd-ul Ramnicu Sarat nr. 14, bloc 20J

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,806.77807 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,490.29353 mii iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.20495 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    0.09515 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.07643 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00077 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00377 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.381 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,806.77807 / 2,490.29353 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 la tr.1 + 35 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 6535.09 mp

Aie utila bloc =6535.09mp

Ad = 7827.23 mp

Ac = 729.59 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 69.47 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 611,069.82 kWh/an, in tone echivalent petrol, 50.09 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 195,277.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alîfw Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE JL/\ Șef Serviciu, j -Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Foișorului nr. 5, bî. F4C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,398.95770 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M);    2,125.97467 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    0.23546    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 0.06647 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04880 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00137    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00352    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.356 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 2,398.95770/2,125.97467 mii leiCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 la tr.1 + 27 la tr.2 apartamente

Au_

Jocuinte ~~ 5833.4 mp Arie utila bioc =5978.20mp Ad - 7193.5 mp Ac = 691.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 511,918.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 41.96 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 103,612.27 kg CO2/an.

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alirta GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    ,

Marius Popescu r


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Nerva Traian nr. 18, bl. M34

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,128.85624 mii lei,

999.17037 mii lei


-    0.21793 mii lei / mp = 0.05876 mii lei / mp = 0.05562 mii lei / mp

-    0.00091 mii lei / mp = 0.00333 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.337 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anul I: 1,128.85624/999.17037 mii lei

,\

VB.'

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte 2721 .39 mp

Arie utila bloc ~2968.96mp

Ad = 3646.75 mp

Ac = 374.83 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 63.13 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 230,860.13 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55,406.43 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alirl&Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE 1 Șef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HAQHIKO DESIGN S.R.L.

4 M

(I KACHIKO DESIGN jj

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V54B, sc. C Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

728,119.66 lei,

647,161.35 lei


= 234.28 lei / mp = 80.63 lei / mp ~ 106.53 lei / mp ~ 2.21 lei / mp ~ 4.24 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 427.87 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 728,119.66/647,161.35 lei


CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Aujocuinte “ 1512.51 mp

Arie utila bloc ~ 1512.51mp

Ad = 1713.83 mp

Ac = 270.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.19 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 166982.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.69 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 31021.75 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE A Șef Serviciu, V \ Marius Popescu 1


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

B-dui Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 1, 2, 3, 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    4,002,630.73 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    3,536,610.63 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 209.47 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 46 67 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =29.21 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.17 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2 86 iei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 288.37 iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 4,002,630.73 / 3,536,610.63 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 34 la tr.2 + 34 la tr.3 + 30 la tr.4 apartamente

Aujocuinte - 1 1350.81 mp

Arie utila bloc ~12264.1 2mp

Ad = 15129.72 mp

Ac = 1477.38 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.36 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 893259.05 kWh/an, in tone echivalent petrol, 73.22 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 148967.22 kg CO2/an.

Presed i ntedesedinitaC\


§•/    ». »<■! «fl

s fî'CM dk-î

a. ~ . o/o7


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,SERVICIUL INVESTIKII, LUCRĂRI PUBLICE J\ Șef Serviciu,    Y

Marius Popescu    '


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. :HIKO DESIGN S.R±^_

f KACHE CEMM ii

îâ    î    ■1-i

‘W.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICS

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Aleea Gruiui Argeșului nr. 1A, bi. MC5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATOR! VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,248,578.03 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,109,282.48 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    - 264.45 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 67.15 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =68 58 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1.25 iei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4 01 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA

= 405.45 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,248,578.03 71,109,282.48 lei

ti


fe.


KM


" Mir/


km


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte ~ 2735.92 mp

Arie utila bloc =2735.92mp

Ad ~ 3308.12 mp

Ac = 266.73 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.33 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 301165.98 kWh/an, in tone echivalent petrol, 24.69 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 58705.10 kg CO^an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

» *

Aliha Georgescu


SERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI PUBLICE | Șef Serviciu,    , K

Marius Popescu r


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHI&O1DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC!

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vitan nr. 109, bl. V15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pîanseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,225,675.43 lei,

1,968,424.89 lei


= 196.03 iei / mp = 53.63 lei / mp = 51.28 lei/mp = 0.68 lei / mp = 3.02 iei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 304,63 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,225,675.43 /1,968,424.89 lei


CAPACITATS (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

120 apartamente

Aujocuinte ~ 6461.67 mp

Arie utila bloc “6461.67mp

Ad = 7596.54 mp

Ac = 613.74 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 57.94 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 427191.86 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.02 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 80540.95 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

Șef Serviciu,    LUCRĂRI PUBLICE

ÂlihaJGeorgescuSef Serviciu, Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Racari,nr.22,bl.15C,sc.1_Str.Lugojana,nr.12,bl.15C,sc.2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivei sî a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de repara re/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseu! peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,780,208.61 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,455,839.28 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 193 84 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 49.05 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 38.37 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1 28 Iei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2 83 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 285.37 Iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,780,208.61 / 2,455,839.28 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 la tr. 1 + 52 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 8605.91 mp

Arie utila bloc —8605.91 mp

Ad = 9960.21 mp

Ac - 981.23 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.52 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 881982.96 kWh/an, in tone echivalent petrol, 72.29 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 164663.95 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sos. Mihai Bravu nr. 311, bl. S3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,244,973.33 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,099,008.55 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 179 46 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 51 45 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 46.13 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =0.14 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 2.77 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 279.94 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anul I: 1,244,973.33 /1,099,008.55 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Au locuințe “ 3925.86 mp

Arie utila bloc —3925.86mp

Ad = 4735.48 mp

Ac - 380.46 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 292707.28 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.99 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55905.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alirfo Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE | Șef Serviciu,    A

Marius Popescu W\


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L

4

|{ HAGCO J


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Banu Udrea nr. 8, bl. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

448,391.41 lei,

398,722.36 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 294 30 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 65.54 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 95 04 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.99 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.56 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


- 460.43 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 448,391.41 / 398,722.36 lei

' .....

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte 865.98 mp

Arie utila bloc ~865.98mp

Ad = 1092.95 mp

Ac ~ 212.91 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 68.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 139580.14 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.44 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40086.44 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

9    7

Alirîa Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE 1 Șef Serviciu,    Â

Marius Popescu K \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN


li


s.h.l.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Plenita nr. 4, bl. Y8

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,176,862.13 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,933,316.76 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 245.46 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    - 86.14 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    -54.53 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    -- 0.42 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    - 3.87 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 390.42 iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,176,862.13/1,933,316.76 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 fa tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Au iocuinte ~ 4951.89 mp

Arie utila bloc =4951,89mp

Ad = 5719.68 mp

Ac = 963.29 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 626168.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 51.33 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 111249.70 kg CO2/an.

Presed intede ședința\

W'S wlis

, WWW

ra esa oXGy


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Ali^a Georgescu


SERVICIUL INVESTITIj LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    uz

Marius Popescu    Y


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICÎ

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Lt. Nicolae Pascu,nr.1,bl.7B1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,517,759.71 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,351,173.95 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 286 18 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 100.89 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 75 38 iei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 2.00 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.64 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    ~ 469.09 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,517,759.71 /1,351,173.95 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

58 apartamente

Aujocuinte — 2880.4 mp

Arie utila bloc “2880,4mp

Ad - 3506 mp

Ac = 605 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 333512.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 27.34 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 61321.06 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu,    \J '

Marius Popescu 3


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea .Barajul Bicaz,nr. 4,bl.M25,sc.5-6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,547,056.57 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,372,097,83 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 239.70 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    = 68.26 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 47.49 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    - 0.98 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    - 3 56 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 359.99 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,547,056.57 /1,372,097.83 iei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Au_iocuinte = 3811.51 mp

Arie utila bloc ”381 1.51 mp

Ad = 4386.32 mp

Ac = 740.08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 73.83 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 472132.68 kWh/an, in tone echivalent petrol, 38.70 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 85503.06 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Âli    jSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE \ Șef Serviciu,    u/\

Marius Popescu    j


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACfcHKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Laborator nr. 128A, bl. 39A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,527,584.37 lei,

din care

construcții-montaj (C + ft/l):    1,351,464.65 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 207.96 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 50.98 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 49.14 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.79 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3 09 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 311.96 Iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,527,584.37/1,351,464.65 lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Au^iocuinte ~ 4332.24 mp

Arie utila bloc “4332.24fYip

Ad = 5108.81 mp

Ac = 499.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.11 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 459367.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.65 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 88317.49 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE V Șef Serviciu,    Â

Marius Popescu y


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. KACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Barajul Cucuteni nr. 1, bl. A12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,304,537.96 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,156,258.05 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

~ 229.36 lei / mp = 75.15 lei / mp - 39.03 lei / mp = 0.57 lei / mp = 3.44 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 347.54 lei/ mo arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anul I: 1,304,537.96 /1,156,258.05 lei

■j

3 ani

CAPACITATI (IN UNÎTATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Auiocuinte = 3326.94 mp

Arie utila bloc 3326.94mp

Ad = 3947.55 mp

Ac - 331.26 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.15 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 429986.72 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.24 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 83697.75 kg CO2/an.

Președinta desediința*

SERVICIUL REABILITARE


TERMICA

Șef Serviciu,


Alina

întocmit

ASOCIEREA:


:TE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. XPESiGN S.R.L. _

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Sibiana nr. 1 Bl. R17

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,209,064.69 lei,

din care

constructii-montaj (C + NI):    1,075,068.87 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    - 289.32 iei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 66.49 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    - 67.73 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 2 99 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.27 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 430.80 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+WI)

Anul I: 1,209,064.69/1,075,068.87 lei

.5.    "J-'î

A "

fS-

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATi FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 2495.51 mp

Arie utila bloc —2495.51 mp

Ad = 3058.66 mp

Ac = 576.99 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.75 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 365042.20 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68583.91 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Âli ~
întocmit

ASOCIEREA:NR^j.J^oy

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Moruzzi Voievod nr. 11, bl. V54A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

729,925.51 lei,

648,770.66 lei


= 246.03 lei / mp = 79.46 lei / mp ~ 96.25 lei / mp = 2.03 lei / mp = 4.24 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 428.02 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ): Anull: 729,925.51 / 648,770.66 lei


3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 apartamente

Aujocuinte ~ 1515.76 ITtp

Arie utila bloc -1515.76ITtp

Ad = 1719.65 mp

Ac = 270 mp

ALT! INDICATORI SPECIFIC! DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 81.80 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 176602.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.48 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 32887.33 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aii
întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C, HACHIK0 DESIGN S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,323,406.74 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,172,920.93 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 224 21 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 57.55 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =60.47 iei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0 67 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3 43 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 346.33 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,323,406.74/ 1,172,920.93 leiDURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITAT! FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte ~ 3386.7 mp

Arie utila bloc ~ 3386.7mp

Ad = 3979.1 mp

Ac = 376.94 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.13 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243005.70 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.92 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 45138.74 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

809,857.74 lei,

720,156.42 lei


= 244.97 iei/mp - 78.50 lei / mp = 109.94 lei / mp ~ 3.04 lei / mp = 4.36 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 440.82 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 809,857.74 / 720,156.42 lei

"R;: 3


4 i S

ST, 3 7 01


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocuinte = 1633.68 mp

Arie utila bloc ~~ 1633.68mp

Ad = 1862.18 mp

Ac = 290.93 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 76.21 kWh/m2 (a.u.) si an,

2.    economia anuala de energie: 211760.61 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.36 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39883.18 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA

Sef Serviciu,

Alida Georgescu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACI^KO DESIGN S.R.L.

NR^5/.ÂT‘.0l.-.âP^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sîr. Banu Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pfanseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru 'încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 630,147.92 7 560,539.17 lei

630,147.92 lei,

560,539.17 lei


- 245.50 iei / mp = 76.75 iei / mp = 132.37 lei/mp = 0.35 lei / mp = 4.55 lei / mp

= 459.51 lei/ mp arie utilam c

CAPACITAT! {IN UNSTATS FIZICE Si VALORICE):

50 apartamente

Au locuințe ~~ 1219.85 mp

Arie utila bloc ~~ 1219.85mp

Ad = 1528.36 mp

Ac = 299 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.82 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 174962.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.34 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 53666.19 kg CXVan.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S^L—3o


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Banu Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția! apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):


619,752.41 lei,

551,163.93 lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:


- 244.34 lei / mp = 75.28 lei / mp = 127.21 lei/mp = 0.48 lei / mp = 4.47 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul!: 619,752.41 / 551,163.93 lei


= 451.78 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

50 apartamente

Au_iocuinte ~ 1219.97 mp

Arie utila bloc = 1219.97mp

Ad = 1528.36 mp

Ac = 299 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.72 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie. 174021.46 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.26 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 53458.82 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aii ~SERVICIUL INVESTITEI, LUCRĂRI PUBLICE f Șef Serviciu,    *

Marius Popescu r \


01,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S. C. HINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

925,748.40 lei,

820,620.03 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 236.54 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 50.88 lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 61 01 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 1 94 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3.50 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 353.87 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 925,748.40/820,620.03 lei

f|L BBS

oii Vvft - "v'' . V/V

CAPACITATI (IN UNSTATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Auiocuinte — 2319.01 mp

Arie utila bloc =2319.01mp

Ad = 2736.74 mp

Ac = 265.89 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.29 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 233137.86 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.11 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 44710.16 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA

Șef Serviciu,


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S. C. HAGH&O DESIGN S.R.L. _

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,696,963.96 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,387,628.09 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    =    205.28 lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    =    44 61 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =66.97 lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0 71 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    3.18 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 320.74 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anull: 2,696,963.96 / 2,387,628.09 lei

CAPACITATI (IN UNITATS FIZICE SI VALORICE):

40 la tr.1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 6931.2 mp

Aie utila bloc ~7444.03mp

Ad = 8996.83 mp

Ac = 716.32 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.75 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 472246.20 kWh/an, in tone echivalent petrol, 38.71 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 84775.37 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKâ DESIGN S.R.L.


33


.ANEXA NR.Z'/ LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Octavian Goga nr. 14, bloc M61, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de repara re/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

2,095.90044 mii lei,

1,852.20106 mii lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.19414 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.06423 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.04252 mii lei /    mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00170 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00303 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.306 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,095.90044/1,852.20106 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

24 la tr. 1 + 34 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 5444.12 mp

Arie utila bioc =6060.60mp

Ad = 7692.83 mp

Ac = 671.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 54.17 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 377,950.07 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.98 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 90,708.02 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Sef Serviciu,

> *

Alifța Georgescuîntocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Meșterul Manole nr. 4, bl. D10

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,067.91031 mii lei,

947.78653 mii lei


= 0.21460 mii lei / mp = 0.07371 mii lei / mp = 0.10309 mii lei / mp - 0.00181 mii lei/mp = 0.00393 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.397 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,067.91031 / 947.78653 mii lei


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 2386.54 mp

Arie utila bloc =2386.54mp

Ad = 2804.64 mp

Ac = 455.43 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.76 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 356,208.83 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.20 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 87,113.66 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Al iha Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE | Șef Serviciu,    A

Marîus Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Banul Udrea nr. 5-7, bloc J1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,434.42458 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,274.29692 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST:    = 0.23933 mii    lei 1    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 08370 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.09206 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00059 mii    lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00416 mii    lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.420 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,434.42458 /1,274.29692 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte = 3035.17 mp

Ane utila bloc =3035.1 7mp

Ad = 3577.99 mp

Ac = 331.43 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 57.88 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 196,439.59 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.10 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47,145.50 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C.HACHIKO DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Solidarității nr. 5, bloc M19

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de re pa rare/reface re a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,714.29436 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,525.73114 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.25492    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 12276 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.09411 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00233    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00474    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.479 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INVIC+M ):

Anul I; 1,714.29436 /1,525.73114 mii lei

Jv

i

W-

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 3186.15 mp

Arie utila bloc ~3186.15mp

Ad = 3763.9 mp

Ac = 650.3 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.46 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 432,428.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.44 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 103,782.74 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVEST


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Laborator nr. 138, bloc S31B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de repara re/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,326.24206 mii lei,

1,175.18591 mii lei


= 0.21941 mii lei / mp = 0.05824 mii lei / mp = 0.07547 mii lei / mp - 0.00056 mii lei / mp = 0.00354 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.357 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 1,326.24206/1,175.18591 mii lei

.....'XX

Sj / K - 'WlXi 3 ț . i ■; f< i X ii

i:î x

WSx ii-

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Au_iocuinte — 3289.94 mp

Arie utria bloc =3289.94mp

Ad = 3916.61 mp

Ac = 378.24 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.34 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 370,227.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.35 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 74,934.04 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Aii ~întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHJKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Theodor Pallady nr. 29, bloc N3-N3A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera între punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,310.26114 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,164.32592 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.25763    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.07202 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.09135 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    -    0.00422    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00425    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.429 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,310.26114/1,164.32592 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 19 la tr.2 apartamente

Aijjocuinte = 2711 mp

Arie utila bloc 2711 .OOmp

Ad = 3142.22 mp

Ac = 527.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 73.99 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 349,807.35 kWh/ans in tone echivalent petrol, 28.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70,801.01 kg CO2/an.


Președintedesedinta

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu,

*    *


Alin    (eseu

întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Gheorghe Petrascu nr. 53, bloc PM53, sc. A, B Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,498.92934 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + IVI):    2,211.47452 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.19981    mii    lei    / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05955    mii iei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.06515 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00056    mii    lei    / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00325    mii    lei    / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.328 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,498.92934 / 2,211.47452 mii lei

CAPACITATi (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr.1 + 43 ia tr.2 apartamente

AqjQcuinte ~ 6735.71 mp

Arie utila bloc “6735.71 mp

Ad = 8176.39 mp

Ac = 648.08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 70.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 643,191.81 kWh/an, în tone echivalent petrol, 52.72 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 154,366.04 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Âl    u
întocmit


ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Soldat Stelian N. Mihale nr. 1 A, bloc G1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,877.57148 mii lei,

1,656.66919 mii iei


= 0.18070 mii lei / mp = 0.05319 mii lei / mp = 0.04576 mii lei / mp = 0.00110 mii iei / mp = 0.00281 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.284 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,877.57148 /1,656.66919 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

132 apartamente

Aulocu irite ~ 5842.65 mp

Arie utila bloc =5842.65mp

Ad = 6859.36 mp

Ac = 573 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 52.37 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 411,491.42 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.73 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 98,757.94 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTUTII, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu, W \ Marius Popescu I


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Soldat losif ion nr. 8, bloc 1A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,133.02676 mii iei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,008.48621 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    =    0.28874    mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    = 0.08909    mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =    0.10499    mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    =    0.00118    mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    =    0.00484    mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    - 0.489 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,133.02676/1,008.48621 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Au_iqcutnte = 2063.02 mp

Arie utila bloc =2063.02mp

Ad = 2351.36 mp

Ac ~ 374.15 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 74.00 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 258,653.02 kWh/an, in tone echivalent petrol, 21.20 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 62,076.73 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE


TERMICA

Sef Serviciu,

> • *

Aii rgescurrîntocmit

ASOCIEREA:HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Matei Basarab, nr.64, bl.L110

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizoîarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,311.86233 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,051.41927 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.25203 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.06405 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.06425 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00079 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00381 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


~ 0.385 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,311.86233 / 2,051.41927 mii lei

Ia

Wisîșy

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

60 apartamente

Aujocuinte ~ 5329.32 mp

Arie utila bloc =5329.32mp

Ad = 6311.1 mp

Ac ~ 1006.6 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 55.01 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 539,682.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 44.24 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 126569.85 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE K Șef Serviciu,

Marius Popescu J


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Nerva Traian nr. 15, bloc M69

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia parter) si lucrări de repara re/refa cere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3,759.33140 mii lei,

3,330.12677 mii lei


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.23301    mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.06898    mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.03949    mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00026    mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00342    mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.345 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 3,759.33140 / 3,330.12677 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 ta tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3 apartamente

Au_ .locuințe “ 8937.07 mp

Ane utila bloc “9648.09mp

Ad = 12008.54 mp

Ac = 1129.59 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 56.87 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 579,237.38 kWh/an, in tone echivalent petrol, 47.48 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 139,016.97 kg CO2/an.


£1'    \

jdesedintart


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INwESTITII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, \J \ Marius Popescț


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Barajul Bicaz nr. 2, bloc M25, sc. 1-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,162.57897 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    2,804.06528 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.21105    mii    lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0 06720    mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.08297    mii    lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    - 0.00000    mii    lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00361    mii    iei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.365 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,162.57897 / 2,804.06528 mii lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 ta tr. 1 + 20 ta tr.2 + 20 la tr.3 + 20 la tr.4 apartamente

Aujocuinte 7685.73 mp

Arie utila bloc =:7685.73mp

Ad = 8830.77 mp

Ac = 1477.41 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75.24 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1,067,840.64 kWh/an, in tone echivalent petrol, 87.53 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 269,375.00 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

J    3

Alifaa Georgescu


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESSGN SOLUTIONS S.R.L.


Pag 2 din 2