Hotărârea nr. 249/2018

HCLS3 nr.249 din 26.06.2018 priv aprob Planului Integrat de Actiuni al Sect 3 al Mun Buc pt Specializarea Inteligent


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 63409/CP/17.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 62769/16.04.2018 al Direcției Managementul Proiectelor;

-    HCLS3 nr. 273/17.12.2015 privind participarea în cadrul proiectului „IN FOCUS - Smart Specialisation At City Level”;

-    Adresa nr. 62819/16.04.2018 a Direcției Managementul Proiectelor;

în conformitate cu prevederile:

-    Deciziei Comisiei Europene nr. 9857/2014 de adoptare a Programului Operațional URBACT III;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de servicii publice, comerț și prestări servicii;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice ;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Planul Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, prin Direcția Managementul Proiectelor, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Management Proiectelor, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. £.7.2?

DIN 26.06.2018

PI Ahllll INTFHRAT HF ATTIIINF

■ kJrvilI KJ k I IU 1 kkl IbJt» I    ImΠ   I. I llC

AL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PENTRU SPECIALIZAREA INTELIGENTĂDocument realizat în cadrul proiectului IN FOCUS - Smart Specîalisatîon at City Level Programul URBACT III


Parteneri:

Bilbao, Porto, Plasencia, Bordeaux Metropole, Grenoble-Alpes Metropole, Frankfurt am Main, Orașul Metropolitan Torino, Ostrava, Bielsko-BiaiaPag.

Cuvânt înainte: itabert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3    3

Rezumat    4

Cuprins:

UadrulURBAMf»    6

2.    MODELUL PARTICIPATIV    8

2.1.    Grupul Local URBACT ai Sectorului 3    9

2.2.    Provocări și realizări    12

3.    SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ CA OPȚIUNE STRATEGICĂ    13

3.1.    Viziunea Sectorului 3    13

3.2.    Contextul local    13

3.3.    Analiza SWOT a Sectorului 3    29

3.4.    Domeniile prioritare    21

3.5.    Obiectivele Planului Integrat de Acțiune    25

4.    SETUL DE ACȚIUNI Șl SURSELE DE FINANȚARE    26

4.1.    Setul de acțiuni    26

4.2.    Surse de finanțare    43

5.    IMPLEMENTAREA Șl MONITORIZAREA PLANULUI INTEGRAT DE ACTIUNE    44

5.1.    implicarea stakehoiderilor în implementarea planului    44

5.2.    Calendarul de implementare    45

5.3.    Indicatori cheie de performanță - KPI    46

5.4.    Metodologia de monitorizare a implementării Planului Integrat de Acțiune    47

5.5 Analiza riscurilor implementării Pianului Integrat de Acțiune    48

6. CONCLUZII

ANEXE*URBflCr

iOrhcing ehonge for


In fycuș


PfttMAFUA’

SECTORULUI 1

OVCOR E ȘT I.

CUVÂNT ÎNALTE

Cu aproape o jumătate de milion de locuitori, Sectorul 3 este cel mai populat dintre cele șase sectoare ale Capitalei și prezintă numeroase oportunități de dezvoltare economico-socială.

Dacă în ultimii ani prioritățile administrației locale au vizat, cu precădere, îmbunătățirea serviciilor publice, a imaginii urbane și a confortului în spațiul public, modernizarea infrastructurii educaționale și reabilitarea termică a imobilelor, iată că a venit timpul să ne canalizăm eforturile și pentru a dezvolta un climatfavorbil pentru mediul de afaceri și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, care pot dinamiza economia locală și pot susține dezvoltarea durabilă a sectorului pe termen mediu și lung.

în peisajul economic actual, zonele urbane reprezintă principalele motoare ale economiei globale, întrucât cea mai mare parte a proceselor și a activităților necesare creării, dezvoltării și susținerii inovațieiiau naștere aici, în inima orașelor.

Astfel, pentru obținerea unei poziții favorabile în economia națională și internațională, Sectorul 3 al Municipiului București a devenit în anul 2015 partener în cadrul rețelei IN FOCUS a programului URBACT, alături de alte nouă orașe și zone metropolitane din Europa - Bilbao, Plasencia, Porto, Frankfurtam Main, Bordeaux, Grenoble, Torino, Bielsko-Biala și Ostrava.

Cu sprijinul experțilorși partenerilor internaționali, precum și cu ajutorul actorilor locali reuniți în cadrul Grupului Local URBACT, Sectorul 3 a reușit să-și contureze propria strategie de specializare inteligentă, care îmbracă forma prezentului Pian Integrat de Acțiune.

Documentul de față este rezultatul unui amplu proces colaborativ, întrucât Grupul Local URBACT ai Sectorului 3, care a reunit toate părțile interesate relevante de la nivel local (reprezentanți ai mediului de afaceri, ai institutelor de cercetare, ai mediului academic etc), a asigurat obținerea, printr-o abordare integrată și participativă, a unui rezultat precis și inovativ.

Planul Integrat de Acțiune va ajuta Sectorul 3 al Municipiului București să îșicanalizeze eforturile sale viitoare spre susținerea domeniilor economice cu cel mai ridicat potențial de inovare și dezvoltare, TIC și industriile creative, prin măsuri menite să susțină, printre altele, antre-prenoriatul, dinamizarea mediului de afaceri și încurajarea tinerilor antreprenori. Sperăm astfel că Sectorul 3 al Municipiului București va deveni un punct important pe harta specializării inteligente și, implicit, pe harta marilor investitori.

Robert Sorin Negoițâ, Primarul Sectorului 3


*URBACT

OrEvEng ctenige for better cEEttisREZUMAT

Pianul Integrat de Acțiune este conceput ca un document de planificare strategică a Sectorului 3 al Municipiului București aplicând metodele, experiența și bunele practici ale partenerilor proiectului IN FOCUS din cadrul programului URBACT HI.

IN FOCUS este o rețea de pionierat care a reunit 10 orașe europene dornice să colaboreze pentru a stimula dezvoltarea economică locală prin strategiile de specializare inteligentă. Principala provocare a fost aceea de a adapta strategiile de specializare inteligentă existente la nivel regional, ia nivel local, o provocare unică în cadrul programului URBACT.

Pentru a pregăti Planul Integrat de Acțiune, Sectorul 3 al Municipiului București a înființat un Grup Local URBACT (ULG), care a reunit actorii relevanți de ia nivel local, reprezentanți ai diferitelor niveluri de guvernare, reprezentanți ai mediului antreprenorial, ai mediului ONG, al instituțiilor academice șî al institutelor de cercetare și dezvoltare.

Din punct de vedere administrativ, Bucureștiul are același nivel administrativ ca și cel a! unui județ, fiind însă divizat în șase sectoare. Dintre acestea, Sectorul 3 este cea mai populată sub-unitate administrativă a Capitalei.

Potrivit datelor statistice, București-llfov este cea mai dezvoltată regiune din România. Din acest motiv, fondurile europene alocate pentru susținerea dezvoltării urbane durabile sunt tot mai puține, iar interesul pentru dezvoltarea unei strategii de specializare inteligentă la nivel regional a fost redus. întrucât nu există nicio strategie de specializare inteligentă regională, Sectorul 3 al Municipiului București a fost nevoit să privească mult mai departe, Ia nivel național, mai exact la Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, pentru a-și contura propria strategie de specializare inteligentă.

Deoarece Strategia Națională stabilește principii care sunt mult prea generale, în elaborarea strategiei de speciaizare inteligentă s-au avut în vedere și prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2014-2020 a Sectorului 3, strategie aprobată de Consiliul Local în 2015. Potrivit acestui document oficial, al doilea obiectiv strategic al Sectorului 3 până în 2020 este acela de a crea noi „oportunități pentru mediul de afaceri"

Astfel, obiectivul principal al Sectorului 3 ai Municipiului București în rețeaua IN FOCUS a fost acela de a utiliza abordarea specializării inteligente pentru a răspunde acestei necesități și pentru a impulsiona schimbarea în cadrul economiei locale. Scopul a fost acela dea dezvolta un ecosistem propice pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri puternic șî pentru sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare, care pot să stimuleze creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă.

Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 urmărește cinci mari obiective:

•Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare - dezvoltare, inovare și

creativitate în următorii cinci ani;

•    Promovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții;

•    Facilitarea traîntng-ului forței de muncă și retenția talentelor locale;

•    Transformarea Sectorului 3 într-un punct cheie aî lanțului logistic național;

•    Digitaiizarea economiei și administrației locale.AjRBficr

DfNing change tor bctter cities

Pentru realizarea primului obiectiv al Planului Integrat de Acțiune au fost propuse patru acțiuni, și anume:

*    Dezvoltarea unei infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a cel puțin unui incubator de afaceri în Sectorul 3;

« Sprijinirea parteneriatelor și a proiectelor cu mediul academic și cu institutele de cercetare pentru atragerea talentelor, a specialiștilor de top și a forței de muncă înalt calificată;

•    Dezvoltarea unei infrastructuri pentru sprijinul industriilor creative în fostele zone industriale; «Transformarea malului râului Dambovița într-o zonă de promovare a industriilor creative.

Pentru realizarea celorlalte patru obiective au fost propuse alte nouă acțiuni, dintre care cele mai importante sunt:

♦    Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului investitorilor la informații; «Crearea de legături între sistemul educațional și angajatori, pentru asigurarea concordanței

între cererea și oferta de pe piața muncii;

« Sprijin pentru dezvoltarea unui hub logistic destinat transportatorilor.

în vederea implementării Planului Integrat de Acțiune va fi utilizat un mix de finanțare care cuprinde surse de finanțare din bugetul loca! și din programele naționale, din fondurile europene, precum și din atragerea de capital privat.

Implicarea factorilor interesați în implementarea Pianului Integrat de Acțiune va fi realizată conform matricei responsabilităților. în implementarea majorității acțiunilor, Primăria Sectorului 3 va fi implicată în mod direct, iar în celelalte în mod indirect.

Pentru calendarul implementării Pianului întegraîde Acțiunea fost realizat un grafic Ganttcare detaliază orizontul de timp pentru implementarea acțiunilor în următorii cinci ani. Monitorizarea implementării Planului Integrat de Acțiune se va realiza pe baza indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru fiecare obiectiv strategic și pentru fiecare acțiune ale Pianului. Având ca fundament rezultatele anului în curs, corelate cu pianul de acțiuni stabilit, se va evalua anual implementarea Planului Integrat de Acțiune și se vor stabili prioritățile pentru următorul an, pe baza documentelor și a propunerilor inițiate de structurile responsabile.

Procesul de management al riscurilor aferente Planului Integrat de Acțiune a inclus următoarele etape:

•    Identificarea riscurilor aferente implementării Planului Integrat de Acțiune;

« Analiza riscurilor identificate, respectiv determinarea probabilității și a impactului asociate acestor riscuri;

® Răspunsul la risc, prin măsuri de diminuare a probabilității și a impactului.

Majoritarea riscurilor asociate implementării Planului integrat de Acțiune sunt riscuri minore și medii, pentru care cea mai importantă măsură de răspuns este reprezentată de o monitorizare constantă. în urma acțiunilor de răspuns la risc, majoritatea riscurilor vor avea un nivel nesemnificativ, fără a pune în pericol implementarea Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3.

1. CADRUL URBACT-iN FOCUS

în anul 2015, Sectorul 3 al Municipiului București a devenit partener în cadrul rețelei IN FOCUS a programului URBACF III1, cu scopul dea dezvolta un ecosistem proprice activităților de afaceri și de cerceta re -dezvoltare, prin conturarea, la nivel local, a unei strategii de specializare inteligentă.

Programul URBACT, care este un instrument al politicii de coeziune a Uniunii Europene fiind finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), facilitează schimbul de experiență și de bune practici între reprezentanții aleși, funcționari șî alți actori cheie, contribuind astfel ia îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale URBACT și formularea de către acestea a Planurilor Integrate de Acțiune.

Misiunea URBACT este aceea de a permite orașelor europene să colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru provocările comune din domeniul dezvoltării urbane, prin conturarea unui mediu propice în care acestea pot colabora, pot învăța unele de ia altele și pot genera împreună soluții și bune practici.

Programul URBACT III a fost adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2014, cu un buget de 96,3 milioane euro, din care 74,3 milioane euro asigurate prin FEDR. Aceste fonduri sunt destinate finanțării a trei tipuri de rețele transnaționale:

•    Rețele de planificare a acțiunilor (Action Planning Networks): îmbunătățesc capacitatea orașelor de a elabora strategii /planuri integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă;

•    Rețele de implementare: îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare strategiile / planurile integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbana durabilă;

•    Rețele de transfer: îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare planurile integrate de acțiune/ strategiile prin transferul, adaptarea și refolosirea, ia nivel local, a exemplelor de bune practici identificate în domeniul dezvoltării urbane durabile integrat.

Astfel, în cadrul rețelelor de planificare a acțiunilor, a funcționat și rețeaua IN FOCUS2, formată din zece orașe și zone metropolitane, care, sub sloganul „Smart Specia iisation at City Level/ Specializare inteligentă la nivel local", au colaborat pentru a dezvolta politici urbane eficiente, capabile să stimuleze dezvoltarea economică prin intermediul strategiilor de specializare inteligentă.

Cu toate că în ultimii ani a existat o proliferare a așa-numitelor strategii de specializare inteligentă ia nivel regional și național, s-a constatat făptui că există o lipsă de experiență și de know-how cu privire ia modul de proiectare și implementare a acestor strategii în economiile urbane, astfel încât obiectivele regionale/ naționale să fie corelate cu nevoile rea ie ale comunităților locale.

Astfel, rețeaua IN FOCUS a căutat să umple acest gol de cunoștințe, printr-o perspectivă integrată asupra dezvoltării urbane și asupra modului în care politicile sectoriale pot fi îmbunătățite și mai bine adaptate la nivel local, prin intermediul strategiile de specializare inteligentă. Aceste strategii pot ajuta orașele să-și identifice și să-și valorifice oportunitățile sectoriale emergente care, corelate cu acțiuni transversale eficiente, precum dezvoltarea spirituiui antreprenorîai și atragerea talentelor sau branding-ul și promovarea centrelor urbane ca locații atractive pentru investiții, au rolul de a obține o cât mai bună poziționarea a economiilor locale în peisajul economic global.

Rețeaua a fost activă începând cu 15 septembrie 2015 și a funcționat până la data de 3 mai 2018. în cadrul acesteia, accentul s-a pus pe identificarea noilor oportunități sectoriale în curs de dezvoltare, pe sprijinirea și stimularea antreprenoriatului local, pe inovare, precum și pe branding-u! și marketing-ul centrelor urbane ca locații atractive pentru dezvoltarea afacerilor și nu numai.

Partenerii Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul rețelei IN FOCUS au fost Bilbao (partener lider, ESP), Porto (PRT), Plasencîa (ESP), Bordeaux Metropole (FRA),Grenoble-Alpes Metropole (FRA), Frankfurt am Masn (DEU), Orașul metropolitan Tori no (ITA), Ostrava (CZE), Bielsko-Biaîa (POL).

Inftfcus    Focus

Smart    at City. Leve j

Siibao -

--


...    ■.    <tsfc»yî»- ■3hS>I>


i ireftobi feASpes:

fw=

Rețeaua IN FOCUS - Smart Speciallsation at City LeveP

Participarea în cadrul rețelei IN FOCUS a ajutat Sectorul 3 să găsească soluții optime pentru stimularea economiei locale, în strânsă colaborare cu părțile interesate reunite în cadrul Grupului Local URBACT.

Mai mult, prin intermediul works ho p-uri lor tematice organizate la nivelul rețelei, actorii locali implicați în elaborarea prezentului document au avut acces ia cunoștințele și la know-how-ui partenerilor transnaționali, precum și la cele ale experților URBACT.

Astfel, lecția principală deprinsă din experiența URBACT și, implicit, IN FOCUS a fost aceea a abordării integrate și participative în dezvoltarea politicilor urbane, care a generat, la nivelul autorității locale, o serie de procese prin intermediul cărora actorii locali au început să fie direct implicați în problemele comunității.

Totodată, rezultatele obținute dovedesc că este posibil ca orașe diferite, dar cu provocări comune, pot colabora eficient pentru găsirea de soluții inovatoare. Mat mult, experiența IN FOCUS evidențiează și cât de necesar este ca orașele, care doresc să devină competitive și care doresc să investească în dezvoltarea economică, să poată fi capabile să-și contureze propriile strategii de specializare inteligentă. Astfel, rețeaua IN FOCUS poate servi drept un model de bune practici la nivel european, iar experiența dobândită de partenerii rețelei poate fi oricând împărtășită autorităților locale dornice să-și dezvolte propriile strategii de specializare inteligentă.

3 S u rsa: httpV/u rbact.eu Zi nte ra ctive- ma p? net wo rf:=7442*urbrct In fo'cu

Driviag cfiange for    * =AT'!:h «t (:tt lf
2. MODELUL PARTICIPATIV

2.1. Grupul Local URBACT al Sectorului 3

în vederea elaborării Planului Integrat de Acțiune și a îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin participarea în cadrul rețelei IN FOCUS, Primăria Sectorului 3 a înființat, așa cum a fost menționat anterior, un Grup Loca! URBACT (URBACT Local Group - ULG).


Grupurile locale reprezintă structura de bază a programului URBACT și reunesc toate părțile interesate relevante la nivel local, implicate în problema de politică urbană ce se dorește a fi soluționată4. Acestea sunt mijlocul de propagare prin care se dezvoltă abordările integrate și participative în politicile urbane. Prin colaborarea partenerilor ia soluționarea unei anumite probleme și prin schimbul de experiență de la nivel transnațional, Grupul Local URBACT asigură obținerea unui rezultat precis și inovator, reflectat în elaborarea în comun a planurilor de acțiune.

Ianuarie 2016: Lansarea Grupului Loca! U rLSAC". ?n prezența dl. Miguel Rivas, expert URBACT

Componența Grupului Local URBACT al Sectorului 3 al Municipiului București a fost stabilită prin dispoziție de primar, în anul 2016, optându-se pentru o structură flexibilă care să poată fi îmbunătățită în funcție de contextul și condițiile specifice ce aveau să apară pe parcursul implementării proiectului IN FOCUS. Indiferent de situație, atât grupul, cât și rezultatele sale, au căutat să fie cât mai reprezentative pentru întreaga comunitate de beneficiari.


Prin crearea Grupului Local URBACT, autoritatea locală a învățat că este important să nu acționeze singură ci, din contră, să implice cât mai mulți actori (stakehoideri) în demersurile sale. Acest lucru favorizează apariția unui muiti-sistem de stakehoideri, care ajută autoritatea să-și „împartă" riscurile cu acei cetățeni și specialiști interesați să contribuie la soluționarea problemelor locale.

"URBACT I! Set de instrumente pentru Grupurile tocate de Sprijin", pg. 15. Materia! publicat de URBACT și dispog.țiiite^ațirQ^httpj'/urbact.eu/sites/default/fiies/ro.pdf.

Mjrbact
Prima întâlnire de lucru a grupului a avut loc în iulie 2016, când au fost stabilite o parte din elementele cheie vizate de strategia de specializare inteligentă: dezvoltarea de clustere și de noi spații si facilități pentru mediul de afaceri, promovarea cercetării și inovării, atragerea investițiilor și dezvoltarea mediul antreprenorial.

Până la finalul proiectului, Grupul Local UR8ACT a abordat și dezbătut, în cadrul mai multor ședințe plenare, subiecte precum: importanța și roiul clusterelor și a polilor de competitivitate în dezvoltarea economiei locale, necesitatea înființării a cei puțin unui incubator de afaceri în Sectorul 3, promovarea sectorului ca locație atractivă pentru investitori, atragerea talentelor, precum șî necesitatea sprijinirii activităților de cercetare-dezvoltare.

Grupul Local URBACT al Sectorului 3 a avut în componență următorii membri activi:


Agenția de Dezvoltare Regională București-llfov (ADRBI)

Este o entitate neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate juridică, care funcționează în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

ADRBI este Organism intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Implementare a Programului Phare - Coeziune Economică și Socială, precum și pentru alte programe finanțate de Guvernul RomânieL

Membrii ADRBI au susținut încă de Sa început acțiunile Primăriei Sectorului 3 și continuă să fie unii dintre principalii parteneri de dialog. ParticiAgenția pentru Dezvoltare Regională București - ilfov


parea reprezentanților ADRBI a fost esențială în elaborarea prezentului document, întrucât a asigurat transferul de bune practici și know-how între regiune și nivelul local, în contextul în care regiunea București - Ilfov nu beneficiează de o strategie de specializare inteligentă.Angie

Cluster


Different Angie Cluster este primul cluster IT din București, format în 2014 cu o misiune clară: să promoveze și să susțină cercetarea, inovarea și educația pentru a dezvolta și implementa soluții care vor transforma capitala României într-un adevărat oraș inteligent.

Ca rezultat direct al activității desfășurate în cadrul Grupului Local URBACT, Primăria Sectorului 3 a devenit membru onorific al clusterului, fapt ce a întărit


procesul de interacțiune dintre sectorul privat și cel public, promovând în același timp fluxul de informații, transferul de cunoștințe și know-how. Totodată, Primăria Sectorului 3 și DAC au colaborat pentru dezvoltarea aplicației „S3 City Guide", un ghid care vine în sprijinul cetățenilor cu informații utile despre școlile, grădinițele, secțiile de poliție, unitățile medicale și obiectivele de interes din Sectorul 3.


Academia de Studii Economice din București (ASE)Academia de Studii Economice din București este una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior din România și este clasificată ca o universitate avansată de cercetare și educație.

instituția este reprezentată în ULG de către membrii Facultății de Management, care au contribuit la analiza contextului local și la conturarea abordării strategice a Planului Integrat de Acțiune. Aceștia au furnizat exemple de bune practici privind funcționarea incubatoarelor de afaceri cu portofoliu mixt și au formulat potențiale soluții de organizare a incubatoarelor de afaceri.*URBfKJ

OrrvSng change tor better cfttos


In fo'c


10


n

jSjSTAF


Asociația Activități Sociale, Turism, Antreprenoriat, Formare (AASTAF)

AASTAF este un ONG care are ca obiectiv principal sprijinirea antreprenorilor din industriile creative. AASTAF a înființat de altfel un incubator de afaceri pentru industriile creative din Sectorul 3 și urmărește conturarea unui pol de competitiv-îtate în zona Timpuri Noi.

în urma interacțiunilor din cadrul Grupului Local URBACT, AASTAF și Primăria Sectorului 3 au încheiat un protocol de colaborare în domeniul industriilor creative, iar modelul incubatorului de afaceri promovat de AASTAF a reprezentat un important punct de plecare în abordarea teoretică și practică a incubatoarelor de afaceri pe care Primăria Sectorului 3 vizează să le organizeze.

360 HUBW 1 I R Rezultat une’ inițiative private, 360 HUB își propune să ofere suport I I w șj găzduire, într-un spațiu de lucru modern, start up-urilor și antreprenorilor din sectoare precum IT, fotografie, publicitate sau PR. Reprezentanții 360 HUB au oferit Primăriei Sectorului 3 informații valoroase cu privire la necesitățile antreprenorilor afîați ia început de drum și know-how despre modul în care poate fi organizat și manageriat un spațiu de coworking.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA


ICPE-CA este un institut național care desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare acreditate în domeniul ingineriei electrice. Membri INCDIE ICPE-CA au participat activ la întrunirile grupului de lucru, susținând, de fiecare dată, importanța activităților de cercetare, ca motor ai progresului economic.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București

Activitatea principală a 1NCDE-ICEMENERG include cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei, cum ar fi cercetarea tehnologiilor avansate de generare a energiei, cercetarea în domeniul sistemelor de energie regenerabilă, soluții ie pentru creșterea eficienței energetice, tehnologii pentru protecția mediului în domeniul energiei, cercetarea șî transferul tehnologic al materialelor avansate pentru dezvoltarea energiei durabile.

Institutul pentru Politici Publice (IPP)

II III Y Institutul pentru Politici Publice    .    .

K k * București    1PP este o organizație neguvernamentaia care urmărește sa sprijine

/    creșterea calității proceselor legate de dezvoltarea politicilor publice.

Membrii săi se angajează să promoveze politici de înaltă calitate în următoarele domenii principale: transparența procesului legislativ, reforma sistemului administrației locale, lupta împotriva corupției și promovarea integrității îa toate nivelurile administrației locale, organizarea și funcționarea sistemelor și proceselor electorale, finanțarea partidelor politice, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap etc.în parteneriat cu Primăria Sectorului 3,1PP a lansatîn cursul anului 2017 un concurs de idei pentru revîtalizarea Halei Laminor, discuțiile despre acest proiect fiind continuate în cadrul Grupului Local URBACT.

Pe lângă membrii prezentați mai sus, au mai participat la primele întruniri ale Grupului Local URBACT al Sectorului 3 și reprezentanți de îa Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mîncu.

2.2. Provocări și realizări

Colaborarea activă dintre Primăria Sectorului 3 și membrii Grupului Local URBACT nu a fost o sarcină tocmai ușoară. O serie de provocări au testat capacitatea grupului de a funcționa ca un organism inclusiv și interactiv, în care ideile să fie produse și împărtășite pentru a obține informații valoroase despre potențialele oportunități ale Sectorului 3 în domeniu! specializării inteligente.

Una dintre problemele principale a fost reprezentată de prezența redusă în cadru! reuniunilor plenare, o parte dintre membrii grupului participând doar la o ședință*

Pentru a contracara acest efect, au fost organizate întâlniri informaîe (în specia! cu membri care au manifestat un interes deosebit față de proiect) și s-a încercat, pe cât de mult posibil, implicarea acestora în cadrul reuniunilor transnaționale.

Tabel nr.1

Grupul Local URBACT al Sectorului 3

REALIZĂRI

înființarea unui grup funcțional cu participarea organizațiilor neguvernamentale, a institutelor de cercetare-dezvoitare, a mediului academic și a administrației publice locale.

Dezvoltarea capacității autorității locale de a : lucra alături de părțile interesate de pe plan ' local.

încheierea de protocoale cu DAC și AASTAF, care asigură colaborarea Primăriei cu acești membri și după finalizarea proiectului IN FOCUS.PROVOCĂRI

Convingerea tuturor părților interesate să își asume un rol activ în procesul de elaborare a Pianului Integrat de Acțiune.


Menținerea interesului tuturor membrilor pentru activitatea grupului.


Dificultăți în a explica și a defini conceptul de specializare inteligentă.


Duplicarea modelului colaborativ de acțiune, prin înființarea în cadrul structurii Primăriei Sectorului 3 a Serviciului Relații cu Mediul de Afaceri șî a Serviciului de Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității, structuri specializate care facilitează interacțiunea directă șî eficientă cu părțile interesate în dezvoltarea economică șî socială a sectorului.


3. SPECIALIZAREA INTELIGENTA CA OPȚIUNE STRATEGICĂ

3.1.    Viziunea Sectorului 3

Deoarece Sectorul 3 nu dispune de un mediu de afaceri dinamic și se confruntă cu problema constantă a fenomenului de brain-drain, dezvoltarea economiei locale a fost slabă- Totodată fragmentarea administrativă a Bucureștiului în 6 sectoare șî faptul că nu există RIS3 pentru Regiunea București-llfov au avut un impact nu tocmai favorabil asupra dezvoltării economice.

Obiectivul principal al Sectorului 3 al Municipiului București în rețeaua IN FOCUS este de a folosi specializarea inteligentă pentru a rezolva aceste probleme și pentru a impulsiona schimbarea în cadrul economiei locale. Scopul este de a dezvolta un ecosistem benefic activităților de afaceri și de cercetare-dezvoltare, care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Există o voință politică puternică în cadrul Primăriei Sectorului 3 de a utiliza Planul integrat de Acțiune ca un instrument de stimulare a mediului antreprenoriai, de stimulare a dezvoltării clusterelor, de creare de noi spații de lucru și facilități de afaceri șî de gestionare mai bună a potențialului tinerilor și a forței de muncă specializate.

3.2.    Contextul local

Municipiul București, capitala României, este principalul centru politic, administrativ, economic și comercial și, totodată, cei mai mare oraș ai țării. Cele peste 2 milioane de locuitori fac ca Bucureștiul să fie al șaselea oraș ca număr de locuitori din Uniunea Europeană. în fapt, însă, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul va depăși patru milioane. La acestea se adaugă faptul că localitățile din preajma orașului, care vor face parte din viitoarea Zonă Metropolitană, însumează o populație de aproximativ 430-000 de locuitori.

întinzându-se pe o suprafață de 240 km2, repartizată în 6 sectoare, orașul măsoară aproximativ 22 km între extremitatea nordică (Straulești) și cea sudică (IMGB -Berceni), aproape 20 km între extremitatea vestică (Militari) și cea estică (spre satul Căldăraru).

Prima mențiunea localității apare în anul 1459-în 1859 devine capitala României, iar de atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale și economice. între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă și elita bucureșteană i-au adus porecla de „Micul Paris". în prezent, Capitala are același nivel administrativ ca șî un județ.

Sectorul 3 se întinde din centrul Capitalei, zona Piața Universității, până la marginea estică a Bucureștiului, având o suprafață de 34 km2. Este cel mai populat sector, locuitorii acestuia reprezentând 17% din populația Municipiului București.

Ca rezultat al evoluției sale istorice, caracterizată de încercări succesive de modernizare a bulevardelor, începând cu mijlocul secolului ai XlX-lea și continuând cu regularizările din anii '80, Bucureștiul a pierdut o mare parte din țesutul istoric și din vechile mahalale șî cartiere cu tradiție. Astfel, în peisajul urban actual identificăm o stratificare de structuri socio-spațiale (asimilate deseori noțiunii de cartier) formate în perioade istorice diferite, structuri vizibile și în cazul Sectorului 3. Dintre acestea, menționăm: urme ale mahalalelor (Colțea), parcelări din anii 1900-1940 (Hala Traîan), cartierele din perioada comunistă (Titan - Balta Albă) și ansamblurile rezidențiale construite în ultimii ani.


Ajrbact


OrivEog cfiange for bettsw cfEtes
Comunele Pantelimon, Cernica, Glina șî Popești-Leordeni, ce fac parte din prima coroană de localități din jurul Capitalei, asigură tranziția dintre Sectorul 3 și restul teritoriului județului Ilfov. Ca zonă de contact cu marele teritoriu metropolitan, limita Sectorului 3 este compusă dintr-o serie de terenuri diferite ca natură șt utilizare, de la malul Lacului Pantelimon, cu potențial de agrement, în Nord, la terenuri neutiiizate sau în curs de dezvoltare (depozitare, industrie, etc.) în lungul șoselei de centură a Bucureștiului, în Est, și la terenuri agricole în partea de Sud. Este de remarcat că, față de zona de Nord sau Nord-Est a Capitalei, limita Sectorului 3 prezintă dezvoltări reduse ale aglomerației urbane către teritoriul metropolitan adiacent.


*URBfiCT

In fo'cus


r SECTORULUI 1


Odvrng c-ftange for better ties

Accesibilitatea și mobilitatea între județul Ilfov și Sectorul 3 se realizează în principal prin Șoseaua de Centură și Autostrada A2, ce are continuitate în oraș prin Bulevardul Theodor Pallady. Realizarea Autostrăzii către Constanța (A2) a generat, de-a lungul timpului, o serie de probleme de racordare a fluxurilor de trafic. Direcția de acces către aceasta stimulează însă în continuare dezvoltarea și extinderea unor zone rezidențiale șî de servicii, în ultimii ani manifestându-se tendința de completare a țesutului urban de la periferia estică a sectorului prin dezvoltarea în lungul principalelor artere de circulație.

în Sectorul 3 funcționează 21 de grădinițe de stat, 31 de școli primare și gimnaziale de stat (din care o școală specială și o școală de arte), șase licee de stat cu profil teoretic, unul teologic, unul economic, șase licee tehnologice de stat (dintre care cinci sunt foste licee industriale), un club sportiv și un club al copiilor.*

Evoluția numărului populației ia nivelul Municipiului București arată o tendință de reducere a numărului de locuitori chiar în condițiile în care Municipiul București este cei mai important oraș al țării și cel maî atractiv din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale.

Grafic nr.1 Populația cu domiciliul în București

2170000

2160000


2150000

2140000

2130000

2120000

2110000

2100000

2090000

2080000

2070000

2012    2013    2014


2015    2016


2017


——Populația c« domiciliul în București Sursa: Institutul Național de Statistică

Din punct de vedere administrativ, Bucureștiul este reprezentat de Primăria Municipiului București, condusă de Primarul General, și are același nivel ca al unui județ. Orașul este subdivizat în continuare în șase sectoare, fiecare reprezentat de un primar și un consiîîiu local. Aceasta, uneori, contribuie la fragmentarea administrativă a orașului.

Sectorul 3 este sectorul cel mai populat al Capitalei. Conform ultimelor informații, între 2015 și 2016, populația a crescut de la 475.545 la 480.240 de locuitori.

'Conform datelor de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, disponibile pe platforma https://www.siiir.edu.ro/carto/

Mjrbrct


In focus

SECTORULUIPopulația Sectorului 3 la 30 ianuarie 2017S


Tabel nr.2i-18 ani    18-50 ani    Peste 50 arii    Total


74.008    246.301


160.271    480.580


După cum se vede mai sus, structura de vârstă a populației relevă o îmbătrânire demografică ridicată, care ar putea avea implicații negative pe termen mediu și lung. Acest lucru transformă retenția talentelor locale și atragerea tinerilor antreprenori în sector, într-o prioritate pentru strategia de specializare inteligentă.

Din punct de vedere regional, regiunea București-llfov este atipică în comparație cu celelalte regiuni din România, deoarece este compusă din București, capitala României, și de județul ilfov. Conform datelor statistice, regiunea București-llfov este cea mai dezvoltată din România.

Tabel nr.3

PIB-ul regional în Uniunea Europeană, 2015*

Regiunea

PIB

PIB/locuitor

PEB

PIB/locuitor

PEB/iocuitor

(NUTS2013)

milioane €

milioane PPS

PPS

PPS, EU28=100

București-llfov

44154

19 300

90 048

39 400

136

Din acest motiv, fondurile pentru susținerea dezvoltării urbane durabile sunt tot mai reduse, iar interesul pentru dezvoltarea unei strategii de specializare inteligentă regională a fost redus. în acest moment nu există nici un R1S3 care să funcționeze la nivel regional, ceea ce reprezintă o provocare pentru Sectorul 3.

în ceea ce privește evoluția ratei șomajului în municipiul București a înregistrat o scădere cu 0,5% în ultimii cinci ani ca urmare tendinței de creștere economică atât la nivel regional cât și la nivel național. Cu toate acestea, rata șomajului trebuie privită și în contextul imigrației forței de muncă și a populației active în general.

Rata relativ redusă a șomajului, comparativ cu media națională, se datorează între altele și dinamicii fenomenului antreprenorial în Municipiul București și în Sectorul 3. O particularitate a Sectorului 3 o reprezintă dinamica fenomenului antreprenorial în industriile creative.

Grafic nr.2 Evoluția rateî șomajului în București

25


*URBftCT

In fcicuș


5$?» SECTORULUI afeftSv    BtKUftEfT)


Oriving change for better a'ties

Conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, cele mai multe IMM-uri creative din Sectorul 3 se regăsesc în domeniul publicității, urmate de IMM-urile cu activități de realizare a soft-uîuî la comandă (software orientat către client), de cele care oferă consultanță în tehnologia informației și activități de arhitectură.


7311-Aetivități ale agențiilor de publicitate 6201-Activități de realizare a soft-ului ia comandă. 6202-Activîtăți de consultanță în tehnologia.

7111-Activîtăți de arhitectură 5911-Activități de producție dnematografică, video. 7430-Activități de traducere scrisă șt orală (interpreți) 9329-Atte activități recreative și distractive nx.a.

6312-ActîvitSțî ale portalurilor web 7410-Activît5ți de deslgn specializat 6209-Afte activități de servicii privind tehnologia... 9001-Activități de interpretare artistică (spectacole) 1812-Afte activități de tipărire n.ca. 7420-ActivitâțI fotografice 9002-Activîtăți suport pentru interpretare artistică, 5829-Actîvîtăți de editare a altor produse software 9033-Activftăți de creație artistică 5811-Activități de editare a cărților 4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor... 5814-Actlvități de editare a revistelor și periodicelor ss 7312-Servîcii de reprezentare media 4761-Comerț oi amănuntul al cărților, în magazine.

5813-ActMtăți de editare a ziarelor

Grafic nrJ Numărul IMM-urilor din Sectorul 3 repartizat pe codurile CAEN ale industriilor creative

Sursa: Prelucrare proprie după datele Oficiului Național a! Registrului Comerțului

După criteriul cifrei de afaceri, cele mai importante industrii creative din Sectorul 3 sunt publicitatea, consultanța în tehnologia informației și activitățile de editare a altor produse software. Industriile creative cu cel mai mare număr de SMM-uri sunt și cele care au ponderea cea mai mare din punct de vedere al cifrei de afaceri obținută la nivelul anului 2016.

în funcție de cifra de afaceri, activitățile de arhitectură au o pondere mai redusă în ansamblul ÎMM-uriîor. Tot din punct de vedere al cifrei de afaceri, o pondere mai mare în economia locală o au activitățile de editare a altor produse software.

hJRBRCT


Dnvfng ehange for


In fo'cus

SECTORULUI BUCUR E țCifra de afaceri a IMM-urilor creative din sectorul 3

1 Obiect de activitate principal declarat la Registrul comerțului

Cifra de afaceri (Iei)

Pondere

7420-Activități fotografice

1967461

0.16%

5813-Activități de editare a ziarelor

5092697

0.42%

6312-Activități ale portalurilor web

12083617

0.99%

9002-Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

13062864

1.07%

9003-Activități de creație artistică

13924739

1.14%

7312-Servicii de reprezentare media

14474372

1.18%

4761-Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

17399991

1.42%

5811 -Activități de editare a cărților

21862974

1,78%

7410-Activități de design specializat

22577155

1.84%

4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie,

în magazine specializate

26081479

2.13%

9001 -Activități de interpretare artistică (spectacole)

26455941

2.16%

9329-Alte activități recreative și distractive n.c*a«

29203694

2.38%

5814-Activități de editare a revistelor și periodicelor

29438584

2.40%

5911 -Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 36264348

2.96%

6209-Alteactivități deservirii privind tehnologia informației

36724978

3.00%

7430-Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

43583908

3.56%

7111 -Activități de arhitectură

46852772

3.82%

1812-Alte activități de tipărire n.ca.

69878352

5.70%

5829-Activități de editare a altor produse software

74010884

6.04%

6202-Activități de consultanță în tehnologia informației

96518584

7.88%

6201-Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

246285163

20.10%

7311-Activități ale agențiilor de publicitate

341766043

27.89%

TOTAL

1225510600

100.00%

Din punct de vedere al numărului de angajați, activitățile de realizare a soft-ului la comandă (software orientat către client) ocupă primul loc în cadrul industriilor creative din Sectorul 3 așa cum se poate observa din figura următoare. După acest domeniu, cei mai mulțî salariați se găsesc în IMM-urile creative din publicitate și activități de consultanță în tehnologia informației. Cei mai puțini salarîați lucrează în domeniile editării ziarelor și. realizării activităților fotografice.

6201-Activjtățf de realizare a soft-ului la comandă.

I    731 Î-Activități ale age nțfiior de publicitate

; 6202-Activități de consultanță în tehnologia informației s    1812-Afte activități de tipărire n.e.a.

:    5829-Activități de editare a altor produse software

!    7111-Actîvftăți de arhitectură

ș 5911-Activități de producție cinematografică, video și de..

9329-Afte activități recreative și distractive n.c.a. i    743OActivitâți de traducere scrisă și orală (interpreți)

■    7410-Activrtăți de design specializat

j    6209-Aite activități de servirii privind tehnologa

\    5811-Activaăți de editare a cărți for


. 47&2-Comerț cu amănuntul al ziarelor șî articolelor de. i 5814-Activități de editare a revistelor și periodicelor 9001-AcîivitSți de interpretare artistică (spectacole) 9003-Activitâți de creație artistică j    6312-Activitățî aie portalurilor web

:    9002-Activități suport pentru interpretare artistică.

[ 4761-Comerț oi amănuntul al cârțSor, în magazine.

’    7312-Servicii de reprezentare media

j    5813-Activftăți de editare a ziarelor

:    7420-Activitâți fotografice200    400


. .4—

600


800


... 4. „.

1000


1200


.

1400


1600


Grafic nr.4 Numărul mediu de angajați în IMM-urile creative din Sectorul 3

Sursa: Prelucrare proprie după datele Oficiului Național ai Registrului Comerțului

IMM-uriie ce activează în industriile creative din Sectorul 3 reprezintă o componentă din ce în ce mai importantă în cadrul IMM-urilor din economia locală întrucât:

•    reprezintă 12,85% din numărul de IMM-uri din Sectorul 3;

•    generează 8,03% din cifra de afaceri a IMM-urilor din Sectorul 3;

• dețin o pondere de 8,05% din numărul de personal al IMM-urilor din Sectorul 3.

Din punctul de vedere al ponderii lor în ansamblul firmelor din Sectorul 3, IMM-urîle din industriile creative reprezintă:

*    6,10% din ansamblul firmelor ce activează în Sectorul 3 al Municipiului București;

•    1,72 % din cifra de afaceri a firmelor înregistrate în Sectorul 3 al Municipiului București.

IMM-urile creative sunt încă nesemnificative din punct de vedere al cifrei de afaceri în economia locală dar sunt un sector în creștere din punct de vedere al ponderii lor în ansamblul firmelor care își desfăș activitatea în Sectorul 3 al Municipiului București.

*URBACT


In focus

PBiMÂnin

; SECTORULUI -<3.3. Analiza SWOT a Sectorului 3

Puncte tari


Puncte slabe

•    Suprafețe mari de teren rezultate în urma închiderii marilor platforme industriale (Titan ~ Faur-Republica și Poîicolor - Chi-mopar, Zona industrială Cheiul Dâmboviței, Zona industrială Dudeșts,

Zona industrială Ștefan cel Mare);

•    Parteneriate încheiate între Primăria Sectorului 3 și unitățile de învățământ universitar care au specializări în domeniul IT;

•    Noii poli de dezvoltare din nordul sectorului (Șoseaua Vergului și Bulevardul Basarabia) și din zona Theodor Palîady;

•    Existența a trei institute de cercetare pe teritoriul Sectorului 3 în domeniul energiei (ICPECAși ICEMENERG) șî textilelor (INCD Textile și Pielărie);

•    Existența unui liceu specializat în informatică;

•    Starea degradată a fondului industria! construit;

•    Dezvoltare scăzută a tehnologiilor înalte (87 firme) și mediî-înaite (197 firme) față de cele de joasă tehnologie (3.610 firme);

•    Calitatea scăzută a locuirii șî a confortului urban din cauza încompaîîbîîităților funcționale - zonele de locuire învecinate cu zonele industriale;

•    Procent scăzut al populației active în totalul populației sectorului.

Oportunități

Amenințări


•    Proximitatea unor universități care au facultăți cu specializări IT (ASE, Politehnica, Universitatea București);

•    Amplasarea Sectorului 3 la ieșirea spre Autostrada A2 și implicit spre portul Constanța și zona Litoralului;

•    Construirea Inelului Median care oferă oportunitatea unei mai bune mobilități;

•    Fondurile structurale și de investiții europene;

•    Coridoarele rutiere și feroviare IV și IX;

•    Centrul Istoric prezintă un potențial ridicat pentru activități cu mare impact economic, social și simbolic;

•    Capacitatea de circulație scăzută a Centurii Bucureștiului, care conduce la direcționarea vehiculelor către interiorul Sectorului 3 fapt ce pe termen lung poate avea efecte negative majore;

•    Migrarea populației către alte sectoare din cauza deservirii deficitare cu dotări de sănătate și a inexistenței maternităților;

•    Proximitatea zonelor rurale din județul Ilfov, care pot îngreuna procesul de dezvoltare al periferiilor.*URBfiCT

Orjvfng change for

In fdcuș

SECTORULUf 1


3.4. Domeniile prioritare

Deoarece nu există o strategie de specializare inteligentă la nivel regional, Sectorul 3 a privit mai departe, la nivel național, către „Strategia națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020" care stabilește principalele priorități în domeniu! cercetării și inovării.

Cel de-al doilea obiectiv al strategiei este reprezentat de:„susținerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial CD demonstrat, prin parteneriate public-pubiic 12 - care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate , și pubiic-prîvat, care să deblocheze potențialul identificat".

Domeniile de specializare inteligentă susținute de „Strategia națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020" sunt:

•    Bioeconomia;

•    Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;

•    Energie, mediuși schimbări climatice;

•    Eco-nanotehnologii și materiale avansate.

Deoarece Strategia Națională stabilește principii care sunt mult prea generale, strategia de specializare inteligentă (S3) de la nivel local se va baza și pe„$trategia de dezvoltare durabilă 2014-2020"a Sectorului 3, care a fost aprobată de Consiliul Local în 2015.

Potrivit acestui document oficial, al doilea obiectiv strategic ai Sectorului 3 până în 2020 este de a „crea oportunități pentru mediul de afaceri"

Parte a acestei strategii sunt și măsurile menite să consolideze cercetarea și inovarea și să sprijine mediul de afaceri, regenerarea zonelor industriale și atragerea investițiilor, în plus, strategia identifică trei domenii demne de luat în considerare:

•TIC

•    Sectorul imobiliar;

•    Industriile creative.In fo'cusCu ajutorul membrilor ULG, au fost identificate și trei avantaje strategice ale Sectorului 3 care nu au fost încă utilizate de autoritățile locale la întregul lor potențial:

1.    Hala Laminor;

2.    Deschiderea Sectorului 3 către autostrada A2;

3.    Malul râului Dâmbovița.

j ,F

i > %

: /

te»


’W’

..............


e.

Bucha/Cst

te ,e-

Figura 3 Zone «are constituie avantaje strategice ale Sectorului 3

HALA LAMINOR - un brownfield cu potențial uriaș

•    Construită în 1936, HALA LAMINOR se află pe lista monumentelor istorice ale Bucureștiuîuî. Inițial a fost o fabrică care a produs conducte de petrol și apoi locomotive.

’ Suprafața: 68.000 m2.

•    Aparține SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, o companie având ca unic asociat Consiliul Loca! al Sectorului 3.

ACȚIUNE SUGERATĂ: Regenerarea acestui brownfield pentru industriile creative și antreprenoriat. Modelul incubatorului de afaceri poate fi utilizat pentru dezvoltarea de spații de lucru pentru start-upuri din industriile creative.

AUTOSTRADA A2

•    Autostrada A2 asigură conexiunea Bucureștiuîuî cu Constanța, cel mai mare oraș-port al României la Marea Neagră. în zona de est a Bucureștiuîuî (sectorul 3) nu există centre pentru transportatori, în apropiere de A2.

•    în 2013, piața transporturilor și logisticii din România a fost evaluată la peste 6 miliarde de euro. Nouă dintre primele zece companii de logistică din lume activează în România.

ACȚIUNE SUGERATĂ: Suport pentru dezvoltarea unui hub logistic pentru transportatori.

MALUL RÂULUI DÂMBOVIȚA

•    Râul care traversează Bucureștîul ar putea fi folosit și transformat într-un loc (o zonă urbană) care să promoveze industriile creative.


Conform „Strateg iei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020" în regiunea Bucureștî-llfov există o rată scăzută de absorbție a tinerilor cu studîî superioare pe piața muncii - aprox. 40% anual.

Această situație, corelată cu fenomenul de brain-drain (pierderea de talente), demonstrează nevoia urgentă de a stimula activitățile economice și activitățile de care tinerii calificați se pot ocupa.

Primăria Sectorului 3 își va concentra strategia de specializare inteligentă asupra: economiei creative, economiei digitale și retaîlingului inovator, cu un interes deosebit în domeniile dezvoltării clustereîor, antreprenoriatului, noilor spații de lucru și facilități de afaceri, retenției talentelor locale.

DEZVOLTAREA

CLUSTERELOR


ANTREPRENORIAT


NOI SPATII DE LUCRU ȘIFAC1LTÂTI PENTRU AFACERI

ECONOMIE CREATIVA

ECONOMIE DIGITALA

RETAILING INOVATIV

RETENȚIA

TALENTELOR LOCALE

Figura 4 Strategia de specializare inteligentă a Sectorului 3

ECONOMIE CREATIVĂ

Deși industriile creative reprezintă doar 8,05% din veniturile firmelor din Sectorul 3, ele reprezintă, de asemenea, unul dintre sectoarele cu cele mai rapide ritmuri de creștere din București.

Majoritatea tinerilor care lucrează în sectorul industriei creative nu dispun de abilități de afaceri sau nu au timp pentru sarcinile administrative complementare activităților desfășurate. De asemenea, se plâng de lipsa de finanțare.

Soluții posibile:

Creșterea capacității sectorului (intensificare):

•    Realizarea de seminarii de instruire / workshop-uri de schimb de cunoștințe care să îi ajute pe oameni să-și internalizeze expertiza și să extindă dimensiunea economică a activității lor - să se perceapă ca antreprenori și să respecte cerințele rolului;

•    Crearea unui centru pentru oameni creativi în care aceștia să poată beneficia de asistență juridică, acces la experți din domenii precum contabilitatea, advocacy, strângerea de fonduri etc. care să-i ajute să-și atingă obiectivele - incubatoarele ar putea incorpora astfel de spații;

•    Descifrarea procedurilor administrative care trebuie îndeplinite în diferite situații;

• Explorarea oportunității de a crea o rețea creativă pentru conectarea și sprijinirea persoanelor care lucrează în domeniul industriilor creative.


Finanțare

•    Formularea unui document de politici publice care să susțină un tratament fiscal mai favorabil;

Relație eficace între industriile creative și autorități

•    Necesitatea unui intermediar, care va lega industriile și autoritățile {un,translator" ai procedurilor birocratice);

•    Identificarea procedurilor utile și eficiente și promovarea acestora;

•    Implicarea activă a autorităților în diverse proiecte (de exemplu, poli de competitivitate).

ECONOMIE DIGITALĂ Șl RETAILING INOVATOR

România este pe primul loc în Europa Centrală și de Est la capitolul angajați în domeniul IT. Circa 110.000 de persoane lucrează în acest sector, iar București, Cluj, lași și Timișoara sunt zonele care au adunat unii dintre cei mai bine pregătiți specialiști IT.

Cei mai mulți angajajați din sectorul IT activează în București, aceștia reprezentând 44% din totalul angajaților din IT din România. Statisticile arată că numărul programatorilor din Capitală a crescut cu aproape 12.000 de persoane în perioada 2008- 2017, marcând astfel cea mai mare creștere a efectivului de angajați din IT ia nivel de oraș/județ.

Companiile specializate în IT &C acumulează 2,73 % din cifra de afaceri totală în sectorul 3. Deși procentul este mic, sectorul IT & C este important deoarece companiile au un potențial substanțial de creștere economică.

în acest sens, se recomandă o serie de măsuri pentru a sprijini companiile existente și pentru a încuraja întreprinderile nou înființate. Astfel de măsuri au marele avantaj de a implica costuri scăzute ale administrației locale, dar au potențialul de a contribui semnificativ la creșterea economică din Sectorul 3.

Retailingul va continua să rămână unul dintre cele mai importante sectoare economice ale sectorului 3 întrucât cuprinde o mare parte din zona centrală a orașului, în care se găsesc mall-uri, alte centre comerciale și magazinele marilor branduri. Activitatea de retailing din cadrul sectorului 3 va fi impulsionată de activitatea hubuiui for carriers. Retailinigul va fi afectat pozitiv de acțiunile de dîgi-talizare a sectorului trei prin dezvoltarea comerțului electronic. Dezvoltarea retailingului inovativ și a comerțului electronic va include: ferestre pentru cumpărături prin care consumatorii să poată căuta produse și cumpăra în afara programului de lucru; crearea de programe de fidelizare online a consumatorilor, cupoane digitale; ghîduri online pentru a căuta produsele cele mai bune.

DEZVOLTAREA CLUSTERELOR

Sprijinirea dezvoltării clusterelor ar putea fi utilă, deoarece în România nu există o politică de cluster specifică, dar există o legislație privind parcurile industriale și parcurile științifice și tehnologice.

Ca rezultat direct al activității desfășurate în cadrul Grupului Local URBACT, Primăria Sectorului 3 a devenit membru al„Dîfferent Angie Cluster" (DAC), primui cluster IT din București, și lucrează acum împreună.

3.5. OBIECTIVELE PLANULUI IfâTEG W BE MTIWE

Ca urmare a viziunii strategice propuse pentru Sectorul 3 prin Pianul Integrat de Acțiune se urmăște îndeplinirea a cinci obiective:

Obiectivul 1.

Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare-dez-

voltare, inovare siPromovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții.
Facilitarea trainingului

forței de muncă

• »

si retentia talentelor locale.4. SETUL DE ACȚIUNI Șl SURSELE DE HNANȚARE

4.1. Setul de acțiuni

Acțiunile ce vor fi întreprinse pentru realizarea celor patru obiective sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel nr.4 - Relația scop-obiective-acțiuni în cadrul Planului Integrat de Acțiune

Obiectivul nr.1

■ Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare - dezvoltare, inovare și creativitate

5

I

v? Obiectivul nr.2

re

**    Promovarea Sectorului 3 ca

' ■jjjj • • •

»    destinație atractivă pentru investiții

3

re    Obiectivul nr3

"*5'?

"3    Facilitarea trainingului forței de

J!    muncă și retenția talentelor locale

I

Obiectivul nr.4

Transformarea Sectorului 3 întrun punct cheie în lanțurile logistice de la nivel național

Obiectivul nr.5

Digitalizarea economiei șl administrației locale

Acțiunea 1.1 Dezvoltarea unor infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a cel puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3

Acțiunea 1.2 Sprijinul parteneriatelorși proiectelor cu mediul academic șî cu institutele de cercetare pentru pentru atragerea talentelor, specialiștilor de top și forței de muncă cu înaltă calificare

Acțiunea 13 Dezvoltarea infrastructurii pentru suportul industriilor creative în fostele zone industriale

Acțiunea 1.4Transformarea malului râului Dâmbovița într-o arie de promovare a industriilor creative

Acțiunea 2.1 Definirea identității Sectorului 3 în contextul Municipiului București

Acțiunea 22 Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informație pentru potențialii investitori interesați de relocarea în Sectorul 3

Acțiunea 2.3 Crearea de spații destinate IMM-urilor care vor să-și desfășoare activitatea în Sectorul 3

Acțiunea 3.1 încurajarea participării la educație și training a celor care nu-și găsesc loc pe piața muncii ca măsură de creștere a angajabilității lor

Acțiunea 32 încurajarea legăturilor între sistemul educațional și angajatori astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta de pe piața muncii

Acțiunea 4.1 Suport pentru un hub logistic destinat transportatorilor

Acțiunea 5.1 Extinderea soluțiilor de digîtalizare și e-guvernare la-nivel local

Acțiunea 5.2 Formarea șî dezvoltarea competențelor digitale de bază și a celor avansațe pentru angajați! Primăriei Sectorului 3

Acțiunea 5.3 încurajarea dîgitalizării întreprinderilor, a comerțului electronic și a tranzacțiilor online în economia locală


Mjrbact

DrEving ch&iefe for Berter cittesACȚIUNEA 1.1 DEZVOLTAREA UNOR INFRASTRUCTURI SUPORT PENTRU AFACERI PRIN CREAREA A CEL PUȚIN UNUI INCUBATOR DE AFACERI PE TERITORIUL SECTORULUI 3

Prin această acțiune se urmărește dezvoltarea a cel puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3. Dezvoltarea unei astfel de structuri, conform discuțiilor din cadrui Grupului Local URBACT, și-ar găsi un mediu prielnic la Hala Laminor. Construcția, monument istoric, se află în zona estică a orașului București, în cartierul Pantelimon din Sectorul 3. Terenul de 6,8 hectare, localizat pe bulevard ui Basarabia nr. 256, aparține SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societate ai cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Reper pentru dezvoltarea sustenabilă a Bucureștiului, în prezent hala este nefolosită și în stare de degradare, dar recuperabilă, așteptând soluții pentru reactivare și introducere în circuitul cotidian.

Posibilitățile imobiliare, arhitectura de patrimoniu și abandonul prin neutilizare definesc situația actuală a Uzinei Republica, fosta Uzină de Tuburi și Oțelării, realizată de industriașul Malaxa în anul 1936. Hala Laminor este înconjurată de platforma industriala Faur {90 de hectare), care a făcut parte și ea din Uzinele Malaxa și care cuprinde mai multe hale de mari dimensiuni, precum și clădiri administrative.

Incubatorul de afaceri ar urma să fie parte a unei acțiuni mai complexe de reabilitare și transformare urbană a zonei Hala Laminor care cuprinde: relocarea Primărie Sectorului 3 și a organizațiilor din subordine, realizarea unor spații destinate activităților recreative, spații pentru relocarea unor activități ale marilor firme din București (dată fiind dispersia teritorială a unor subdiviziuni organizatorice ale marilor firme și necesitatea integrării activităților acestora).

în incubatorul de afaceri vor fi atrase cu precădere firme din domeniul TEC, industriilor creative și cercetării-dezvoltarii în domeniul energetic. Incubatorul de afaceri va fi un incubator tehnologic cu portofoliu mixt, care va sprijini în special IMM-urile cu potențial tehnologic.

incubatorul de afaceri va cuprinde, conform recomandărilor Grupului Local URBACT:

•    Spații destinate firmelor incubate (30% din suprafață);

•    Spații expoziționale ale institutelor de cercetare, universităților și/sau marilor firme (10% din suprafață);

•    Spații destinate firmelor care asigură servicii (contabilitate, servicii juridice, alte servicii (10% din suprafață));

•    Spații de co-working care să faciliteze amplificarea legăturilor între clusterele existente (Different

Angle, Go Electric, clusterul creativ al AASTAF) - 30% din suprafață). Acestea vor fi utilizate și ca spații pentru prezentări și evenimente.

•    Spații pentru depozitare (10% din suprafața);

•    Spații pentru microproducție (10% din suprafață).

Birou

de lirforreare


Spații de incubare

Spații de depozitare și microproducție

Contabilitate

și

Servicii

Spații pentru marii investitori și

universități/institute

Figura 6. Distribuția spațiilor în incubatorul de afaceri

In incubatorul de afaceri, în cadrul spațiilor destinate firmelor care asigură servicii va funcționa și „Birou I unic de informare pentru mediul de afaceri"al Primăriei Sectorului 3.

Universitățile, institutele de cercetare și marile firme nu vor figura între potențiali incubați, ci vor avea roiul de suport al activității lor de cercetare ale firmelor aflate în stadiul de preincubare și incubare. în cadrul incubatorului de afaceri vor fi implicate două universități (Academia de Studii Economice din București și Universitatea Politehnica) și două institute de cercetare în domeniul energiei.

în incubator vor funcționa minim 16 firme, iar capacitatea sa maximă va fi de 100 de firme, fiecare beneficiind de un spațiu minim de lucru de 10 m2.

Crearea incubatorului de afaceri presupune realizarea următoarelor activități:

•    Realizarea studiilor care vor însoți cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri;

•    încheierea contractelor cu furnizorii de utilități;

•    Realizarea cererii pentru acordarea titlului de incubator de afaceri;

•    Obținerea titlului de incubator de afaceri;

•    Reabilitarea și modernizarea spațiilor în care va funcționa incubatorul de afaceri;

•    Selecția administratorului incubatorului de afaceri;

•    Inaugurarea incubatorului și începutul exploatării sale (primul ciclu de incubare)


Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condițiile actualei legislații din România, se realizează prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri. Titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de lege.

Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adresează autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.

Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri va fi însoțită de următoarele documente7;

© studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat înainte ca acesta să fie pus în funcțiune, pentru a determina viabilitatea și impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potențialii rezidenți ai incubatorului de afaceri, sprijinul local și regional, precum și situația economică din regiune;

« planul de afaceri, care va conține cel puțin misiunea, tipul și obiectivele incubatorului de afaceri și modalitățile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor și gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinanțării, numărul de rezidenți incubați anual și unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri;

« dovada existenței în patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosință pe o perioadă de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii și este liberă de orice sarcini,

•    contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilități de electricitate, apă - canal, internet sau cu intermediarii care dețin contracte cu acești furnizori, în condițiile în care nu există litigii între aceștia.

Administratorul incubatorului de afaceri nou creat va avea următoarele obligații;

•    să asigure serviciile necesare pentru buna funcționare a incubatorului de afaceri;

© să asigure atragerea de operatori economici ca rezidenți ai incubatorului de afaceri;

•    să elaboreze planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în concordanță cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl supune spre aprobare fondatorului;

•    să realizeze regulamentul privind funcționarea incubatorului de afaceri;

•    să monitorizeze întreprinderile incubate și pe cele aflate în faza de postincubare;

•    să deruleze activitățile de promovare și atragere a potențialilor rezidenți;

® să elaboreze raportul de activitate anual,

în cadrul incubatorului de afaceri vor fi oferite firmelor incubate următoarele servicii;

a)    servicii oferite de preincubare - pentru o perioadă maximă de 6 luni;

b)    servicii de incubare - pentru un ciclu de încubare de maximum 3 ani;

c)    servicii de accelerator de afaceri ~ pentru o perioadă maximă de 2 ani

Serviciile de preinaibare vor fi serviciile oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident și semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri va oferi servicii sub formă de sesiuni de informare, sem-inariî, formare profesională și antreprenorială și consultanță juridică, în vederea înființării de noi societăți care să devină membre ale incubatorului de afaceri.

Serviciile care vor fi oferite de administratorul incubatorului de afaceri, în funcție de cerințele rezidenților, sunt:

•    consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente;

•    accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;

•    servicii profesionale financiare, de contabilitate și juridice;

•    cumpărare colectivă de servicii șl produse;

•    accesul la fonduri neguvernamentaîe pentru dezvoltarea economică;

•    accesul la surse de finanțare, investiții și capital de lucru;

•    contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;

•    transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare;

•    servicii privind internaționalizarea IMM-urilor;

•    servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;

•    alte servicii necesare.

Serviciile de accelerator de afaceri constau în acordarea de granturi și alocații financiare rambursabile, de către administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea și susținerea activității rezidentului, prin intermediul programelor de finanțare a start-up-rilor sau din alte surse atrase de acesta, în condițiile contractuale stabilite de părți, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piață de produse sau servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau a! capitalurilor de risc.

Rezidenții incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerințe:

•    sunt societăți nou-înființate care au cel mult 3 ani vechime;

•    se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

’ desfășoară activități în domeniul specific incubatorului de afaceri;

•    nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insoîvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

•    nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate.“3


30în incubator vor fi selectate, cu prioritate, pentru domeniul IT&C, IMM-urî inovatoare specializate în :

•    promovarea conceptelor de date deschise (Open Data) și utilizarea tehnologiilor de tip "Big Data" pentru analiza datelor și raportarea lor la nivel național;

•    consolidarea aplicațiilor IT&C pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală, cultură online și e-sănătate;

•    dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice;

•    proiectarea serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor;

•    asigurarea securității cibernetice a sistemelor IT&C și a rețelelor informatice;

•    asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale;

•    utilizarea tehnologiilor de tip "Big Data" pentru analiza datelor și raportarea lor la nivel național. Indicatorii care fac obiectul monitorizării pentru incubatorul de afaceri sunt;

•    rata de supraviețuire a firmelor incubate pe ciclu! de incubare (3 ani);

•    numărul mediu de saiariați pe firmă incubate la finalul primului ciclu de incubare;

•    gradul de ocupare a incubatorului, respectiv raportul dintre suprafața ocupata de către firmele incubate șî totalul suprafețelor destinate acestui scop.

Dezvoltarea de incubatoare de afaceri va genera pentru Sectorul 3 al Municipiului București o serie de beneficii potențiale;

•    venituri suplimentare la bugetul local dîn impozite și taxe;

•    crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea fenomenului antreprenorial-creativ, în special în rândul tinerilor;

•    mijloace suplimentare de a reține talentele locale și de a atrage forța de muncă tânără din alte sectoare ale Bucureștiuiui;

•    posibilitatea colaborării cu alte incubatoare de afaceri din țară și din Uniunea Europeană prin propuneri de proiecte comune și integrarea în platforme tehnologice existente;

•    facilitarea activităților de mentorat, tutorat și coaching pentru tinerii antreprenori prin implicarea antreprenorilor cu experiență.

ACȚIUNEA 1.2. SPRIJINUL PARTENERIATEL6R ȘI PROIECTELOR CU MEDIUL ACADEMIC Și CU INSTITUTELE DE CERCETARE PENTRU ATRAGEREA TALENTELOR, SPECIALIȘTILOR DE TOP Șl FORȚEI DE MUNCĂ CU ÎNALTĂ CALIFICARE

în cadrul acestei acțiuni vor fi încheiate sau continuate parteneriate cu următoarele universități:

•    Academia de Studii Economice din București, care este membră a Local Action Group;

•    Universitatea Politehnica;

•    Universitatea Tehnică de Construcții din București;

•    Alte universități publice sau private din București.

Parteneri ațele încheiate cu universitățile dîn București vor avea ca obiective principale:

•    Acoperirea nevoilor de servicii de cercetare proprii proiectelor dezvoltate de Primăria Sectorului 3 sau pentru proiecte de investiții dezvoltate în zona Sectorului 3;

•    Implicarea acestora în cadrul incubatorelor de afaceri;

•    Selectarea unor incubați din zona spin-off-urilor care apar ca urmare a activităților de cercetare.

în cadrul acestei acțiuni vor fi organizate anual minim două evenimente de networking ia care să participe universitățile partenere, institutele de cercetare și fi mele incubate sau alte firme dornice să preia și să dezvolte rezultatele activităților de cercetare.

Printre sursele de finanțare se pot număra cecurile de inovare de la Ministerul Cercetării.

ACȚIUNEA 1.3. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU SUPORTUL INDUSTRIILOR CREATIVE ÎN FOSTELE ZONE INDUSTRIALE

în cadrul acestei acțiuni va fi dezvoltat proiectul AASTAF de realizare a unui incubator de afaceri pentru industriile creative. Incubatorul de afaceri este organizat în cadrul activității Dezvoltarea Polului de Competitivitate Timpuri Noi, în cadrul proiectul ui „AASTAF!" Această activitate prevede organizarea unui concurs de idei de afaceri în rândul antreprenorilor din industriile creative, în urma căruia participant!! cu cele mai bune idei vor fi selectați pentru a fi sprijiniți în procesul de preincubare si rezidență a ideilor lor de afaceri.

lncubatorul„AASTAF!"îșî propune ca obiectiv general facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor din industria creativă prin: accesul la informații, servicii de consiliere mentorat și formare profesională, precum și prin asistență continua în domeniul anîreprenorial și în paralel dezvoltarea comunității Timpuri Noi, conform Strategiei București 2016-2021, prin implicarea companiilor și asociațiile partenere interesate.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea integrării pe piața muncii și creșterea capacității de ocupare a viitorilor antreprenori ai industriilor creative.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•    Dezvoltarea infrastructurii, sinergia generală pentru asigurarea condițiilor dezvoltării reziden-țiilor;

•    Dezvoltarea comunității Timpuri Noi, cu ajutorul industriilor creative, prin parteneriate strategice cu mart jucători din piață companii și asociații, autorități publice locale și centrale;

® Dezvoltarea competențelor profesionale aparținând grupului țintă, prin organizarea de programe de formare profesională specifice fiecărui domeniu creativ, pentru rezidenți;

•    Stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale și organizarea de cursuri și evenimente menite să mărească vizibilitatea rezidenților prin dezvoltarea comunității întregi;

•    Crearea condițiilor pentru dezvoltarea activităților independente și internaționalizarea prin schimburi de bune practici și experiență, participarea optimă la târguri și expoziții;

Industriile creative pot deveni motoare ale ecosistemului cultural atât timp cât li se oferă condiții propice de creație, producție și distribuție. Investiția coerență și strategică în ecosistemul creativ poate genera noi sectoare productive ale României și poziționa Bucureștiul pe orbita capitalelor europene creative.

Ținând cont de diversitatea învățământului artistic și tehnic din Capitală, Bucureștiul are o bază importantă de capital uman. Lipsesc însă spațiile adecvate și echipamentele noi care să le permit tinerilor să se formeze într-un mediu ce susține creația contemporană, adaptată ia tendințele șî cerințele pieții. Tendința către inovație și interdisciplinaritate necesită o abordare mai flexibilă a formării profesionale, care să susțină experimentai (de tipul laboratoare de creație) și interacțiunea cu discipline și structuri diverse.

Predilecția către antreprenoriat a industriilor creative reclamă nevoia unei noi competențe, care nu a fost abordată până acum în sectorul cultural. Lipsa de tradiție a unei școli de management cultura! românești contribuie ia nevoia creșterii capacității antreprenoriale și manageriale a sectorului cultural. De asemenea, o abordare antreprenorială a activității instituțiilor publice de cultură ar putea reduce dependența acestora față de bugetul public prin diversificarea surselor de finanțare.

Dezvoltarea audienței pentru proiecte și produse creative inovative reprezintă un punct important pentru creșterea acestor idei și afaceri pe piața locală.

Domeniile industriei creative, ia care participanții (rezidenții) trebuie să adere:

•    publicitatea;

•    arhitectura, dezvoltare urbana;

•    arta;

•    meșteșugurile;

•    design-ul;

•    moda;

•    filmul, video și fotografia;

•    televiziunea si radio- ul;


•    muzica;

•    artele scenei;

•    editarea (publishing) ;

•    cercetarea șî dezvoltarea;

•    tehnologia informației, software-ul;

•    jocurile și jucăriile;

•    jocurile video;

•    gastronomiaIncubatorul de afaceri din domeniul industriilor creative va cuprinde în structura sa:

1. Spațiul AA STAFF (1900 m2) format din :

•    spațiu multifuncțional (galerie de artă, sediul asociației) - 800 m2; ® cafenea bibloteca (spațiu neconvențional cu multă liniște) 200 m2;

•    sală teatru experimental (evenimente) 500 m2;

•    terasa proiecții cinematografice (evenimente) 400 m<

2.    Hub industrial creativ (600 m2)

3.    Teatrul inovativ Oz (1200 m2)

4.    învățământ dual (550 m2)

5.    Centrul INFO -EU de formare profesională și cercetare curîculară (500 m2)

6.    Centrul de consultanță (clădire ÎSOGm2)

•    centru calificări

•    săli de practică

7.    Ateliere pentru copii 500 m2 care vor cuprinde:

•    ateliere de cultură și artă 300m2

•    ateliere pentru antreprenoriat elevi 100 m2

•    taxiul cu bomboane 100 m2

8.    Bistro industrial Flaros 200m2

9.    Piața vintage „Flacăra Roșie" 1200 m2 (anticariat, magazine vintage)

10.    Hotel urban industrial minimalist ( Mansarda 2800 m2)

11.    Parc urban în aer liber (Curtea Flacăra Roșie - 6000 m2) care va permite desfășurarea următoarelor activități:

•    târg de weekend industrii creative, antichități, gastronomie, curiozități ® artă produsă - teatru, muzică, dans (events, intrare bilete sau sponsori)

•    evenimente gastronomice (săptămânal).

Pentru Primăria Sectorului 3, deși este nu este implicată în mod direct în incubator, realizarea acestuia prezintă o serie de avantaje:

•    transferul de know-how și bune practici pentru realizarea incubatorului propriu;

•    oportunități pentru relații de afaceri și platforme colaborative între start-up-urile și spin-off-urile din cele două incubatoare;

•    facilitarea relocării unor firme care au depășit primele stadii ale incubării în incubatorul AASTAF, în cele două clădiri prevăzute în cadrul Acțiunii 2.3.

ACȚIUNEA IA TRANSFORMAREA MALULUI RÂULUI DÂMBOVIȚA lNTR-0 ARIE DE PROMOVARE A INDUSTRIILOR CREATIVE

Malul râului Dâmbovița care traversează șî Sectorul 3 al Bucureștiului va fi transformat într-o zonă de promovare a industriilor creative prin implicarea Primăriei Sectorului 3, în parteneriat cu asociațiile profesionale și alte organizații din domeniu:

® Organizarea unor festivaluri gastronomice tip street-food (Street Food Festival) în fiecare sezon (primăvara, vară, toamnă și iarnă) cu ocazia evenimentelor tradiționale (Pastele, Rusaliile, Ziua Recoltei, Crăciunul) etc.

® Realizarea bianuală a târgului expoziționai de meșteșuguri tradiționale românești (urmând ca prin internaționalizare să să se ajungă la târguri de meșteșuguri tradiționale specifice sud-estului Europei);

® Organizarea unor concerte în aer liber pentru copii din Sectorul 3;

• Crearea unei zone permanente de expoziție stradală pentru pictori, sculptori, anticari, etc.

Prin activitățile din cadrul acestei acțiuni Primăria Sectorul 3 va crea contextul cultural necesar valorificării potențialului turistic al zonei și al Bucureștiului în general.

ACȚIUNEA 2.1. DEFINI REA IDENTITĂȚII SECTORULUI 3 ÎN CONTEXTUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Promovarea Sectorului 3 și redefinirea identității sale în cadrul orașului București vor fi realizate prin :

1. Intensificarea promovării brandului Sectorului 3 (I iove S3) ca urmare a:

• Organizării unor concursuri școlare pe teme specifice Sectorului 3 (istoria sectorului, patrimoniu cultural, urbanistic și architectonic, industrii locale, contribuția sectorului la dezvoltarea Municipiului București);


ove sectorFigura nr.8 Logo-ul„l Iove S3"

•    Organizării ciclului de manifestări anuale sub egida„I Iove S3" între care se numără și festivalurile, expozițiile și concertele de pe malul Dâmboviței;

•    Adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se prevadă alocarea unui procent anual din bugetul local pentru activitățile de promovare;

•    Editarea și distribuirea unor materiale publicitare care să promoveze mesajul „I Iove S3"în rândul populației, al firmelor existente și al potențialilor investitori interesați;

•    Promovarea logo-ului„l Iove S3"în cadrul reuniunilor Asociației Municipiilor din România.

2.    Crearea sentimentului de apartenență la Sectorul3 prin campanii de conștientizare a avantajelor locuirii și desfășurării activității în acest areal, inclusiv a mândriei locale.

3.    Schimbarea imaginii publice a Sectorului 3 de ia cea de sector ai cartierelor de tip„dormitor" și al fostelor zone industriale abandonate la cea de sector al cercetării-dezvoltăriî, al domeniului IT&C și al industriilor creative prin:

•    Organizarea evenimentelor de lansare a incubatoarelor de afaceri de pe raza Sectorului 3;

•    Promovarea facilităților nou create în mass media utilizându-se atât canale cu caracter generalist, cât și cele de nișă (emisiuni TV sau radio, ziare cu tematică științifică, antreprenorială sau culturală).


ACȚIUNEA 2.2. STIMULAREA DIALOGULUI CU MEDIUL DE AFACERI Șl CREȘTEREA ACCESULUI LA INFORMAȚIE PENTRU POTENȚIALII INVESTITORI INTERESAȚI DE RELOCAREA ÎN SECTORUL 3

Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informație pentru potențialii investitori interesați de relocarea în Sectorul 3 va fi realizată prin:

7. Amplasarea în cadrul incubatoarelor de afaceri a unor birouri ale Primăriei Sectorului 3 care vor facilita dialogul cu mediul de afaceri. Acestea vor avea rolul de:

•    Asigurare a unui contact mai rapid între primărie și mediul de afaceri;

•    Preluare a problemelor semnalate de mediul de afaceri în ceea ce privește barierele administrative pe plan local în calea relocării/ continuării desfășurării activității în Sectorul 3;

•    Prim contact pentru propuneri de proiecte comune primărie-mediu de afaceri;

•    Inițiator al dialogului și consultării mediului de afaceri asupra proiectelor de interes local care influențează stakeholderii din această zonă.

2. Realizarea platformei online cu informații pentru investitori, în care să fie cuprinse:

•    Informații privind oportunitățile de investiții în zona Sectorului 3;

•    Facilitățile oferite de autoritățile administrației publice locale pentru investitorii din domeniile IT&C, cercetăriî-dezvoltării șî industriilor creative;

•    Prezentări ale celor mai importante firme din cadrul Sectorului 3;

•    Noutăți pentru firmele care deja activează în cadrul Sectorului 3;

•Zone de alertă rapidă asupra problemelor cu care se confruntă potențialii investitori/firmele care activează în cadrul Sectorului 3 ai Bucureștiului.

De altfel, în vederea impulsionării economice a IMM-urilor din Sectorul 3, cu scopul atragerii acestora să își desfasoare activitatea pe teritoriul Sectorului 3, Primăria a creat, în aparatul de specialitate al Primarului, o structură care să ajute la îmbunătățirea interacțiunii dintre administrația publică locală și IMMurile din sector, în vederea identificării nevoilor reale ale acestora și preluării propunerilor concrete de dezvoltare a activității lor și a mediului economic de ia nivelul Sectorului 3.

Noua structură, funcțională de la 1 Ianuarie 2018, se numește Serviciul Re tații cu Mediul de Afaceri. Conform Regulamentului de Ordine și Funcționare (ROF), atribuțiile personalului din Serviciul pentru Relații cu Mediul de Afaceri sunt următoarele:

-    creează și actualizează o bază de date electronică cu privire la situația IMM-urilor din sector și privind starea mediului de afaceri;

-    monitorizează și sprijină IMM-urile care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 prin includerea acestora în derularea proiectelor șî a programelor specifice;

-propune, dezvoltă, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru mediul de afaceri din sector;

-    identifică, propune și aplică măsuri de finanțare;

-    inițiază și implementează acțiuni concrete și specifice în concordanță cu obiectivele locale cu impact asupra mediului de afaceri;

-    întocmește materialele necesare șî participă la evenimente care au ca temă mediul de afaceri;

-inițiază și analizează propuneri de cooperare, asociere sau parteneriat pentru dezvoltarea mediului de afaceri;

-    colaborează pe proiecte specifice cu instituții, organizații sau asociații, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu aceștia, în legătură cu mediul de afaceri;

-    colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, in vederea atragerii de noi investitori;

-    inițiază și propune încheierea de protocoale de colaborare sau parteneriat cu instituții, organizații sau asociații;

-stimulează, organizează și prezidează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală;

-transmite propunerile de îmbunătățire formulate în cadrul întâlnirilor către compartimentele sau instituțiile abilitate, propune acțiuni în vederea reducerii birocrației și a eliminării barierelor în calea dezvoltării mediului de afaceri;

-îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de informare, cercetare și cooperare în plan economic;

-    promovează proiectele și programele specifice tuturor celor interesați.

ACȚIUNEA 2 J. CREAREA UE SPAȚII DESTINATE IMM-URILOR CARE VOR SĂ-ȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA ÎNSECTORUL3

în urma identificării acestei necesități în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții IMM-urilor din sector, precum și a recomandărilor Grupului Local URBACT va fi realizată o investiție în lucrări de construcție de spații destinate desfășurării activității firmelor din sector. Este vorba despre două clădiri, amplasate în intersecții mari {intens circulate, accesibile, racordate la rețeaua de transport în comun), care vor cuprinde atât spații de birouri, cât și spații de producție, depozitare și spații expoziționale {pentru organizarea de întâlniri, târguri, expoziții în cadrul cărora producătorii locali să îșî promoveze produsele), astfel:

•    Un imobil cu o suprafață de aproximativ 32.000 mp, P+13 etaje,cu parcare subterană, în zona cu acces la rețeaua de transport în comun;

•    Un imobil de birouri cu o suprafață de aproximativ 15.500 mp, P+10 etaje, parcare subterană.

Clădirile destinate IMM-urilor pot fi o soluție reală pentru nevoia de a dezvolta spații fizice pentru specializarea inteligentă.Totodată în aceste clădiri se pot găzdui acceleratoare de afaceri pentru firmele care părăsesc incubatoarele prevăzute în cadrul acțiunii 1.1 șî 1.3.

Suprafețele sunt estimate și pot suferi modificări până la definitivarea conceptului. Pentru a valorifica spațiul pe care îi va construi șî pentru a acoperi nevoile IMM-uriior din Sectorul 3, primăria va stabili pachete cu facilități atractive pentru aceștia.

acțiunea 3.1. Încurajarea participării la educație și training a celor care nu-și găsesc loc PE PIAȚA MUNCII CA MĂSURĂ DE CREȘTERE A ANGAJABILITĂȚII LOR

Această acțiune va fi realizată prin dezvoltarea unor proiecte comune cu Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 3, cu ONG-urile și cu angajatorii din domeniu. Aceste proiecte vor fi focalizate pe:

•    consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

•    orientare profesională și îndrumare în domeniul carierei;

•    consultanță și sprijin pentru agenții economici în realizarea programelor de reconversie profesională;

•    reintegrarea socio-profesională a categoriilor de persoane defavorizate.

ACȚIUNEA 3.2. ÎNCURAJAREA LEGĂTURIRlLOR INTRE SISTEMUL EDUCAȚIONAL Șl ANGAJATORI ASTFEL

Încât să se asigure concordanța cererii cu oferta de pe piața muncii

Prin această acțiune se vor realiza o serie de activități focalizate pe adaptarea ofertei educaționale a liceelor tehnologice la cerințele pieței muncii, prin parteneriatecu mediul privat. Prin aceste activități se va urmări:

•    identificarea principalelor probleme pe care tinerii absolvenți le întâmpină pe piața muncii;

•    analiza cerințelor angajatorilor în privința pregătirii profesionale a tinerilor absolvenți;

•    stabilirea cerințelor de corelare a programelor analitice cu solicitările angajatorilor;

•    stimularea unor forme inovatoare de pregătire a tinerilor absolvenți pentru facilitarea angaja-bilitățîilor în stadiile timpurii ale carierei: stagii de practică în cadru! IMM-urilor inovative din incubatoarele de afaceri; participarea la întreprinderi simulate în domeniile ÎT&C, cercetare-dez-voltare, industrii creative.

•    modificarea programelor analitice a liceelor tehnologice cu accent pe IT&C și industrii creative.

Rolul acestei acțiuni este de a pregăti forța de muncă pentru procesul de transformare a economiei locale într-o economiei bazată pe creativitate și inovare.

ACȚIUNEA 4.1. SUPORT PENTRU UN HUB LOGISTIC OBSTINAT TRANSPORTATORILOR

Sectorul 3 se află ia ieșirea din București în direcția orașului Constanța pe autostrada A2. Proximitatea autostrăzii A2 și plasarea sa pe coridorul IV paneuropean de transport fac din periferia Sectorului 3, aflată la ieșirea spre Constanța (principalul port al țării la Marea Neagră), un punct extrem de atractiv din punct de vedere logistic.

Această situație favorabilă este amplificată de legătura, prin șoseaua de centură, cu zona de nord a Bucureștiului în care se află cele două aeroporturi (Otopeni și Băneasa), gara principală a orașului și ieșirea către autostrada București-Ploiești (autostrada A3).

Elementele menționate anterior permit demararea realizării unui hub logistic prin asocierea în parteneriat public-privat între Primărie și asociațiile patronale/profesionale ale transportatorilor.*URBACT

Driving change for bortsr ciîses

Hub-uî logistic va fi realizat pe o suprafața inițială de 30.000 mp (ce va crea atractivitatea potențială a Hub-ului) și va fi extins într-o a doua etapă cu o suprafață de 50.000 mp. Se intenționează ca hub-uî logistic nou creat să cuprindă:

•    Spații de depozitare și stocare;

•    Servicii de transport;

•    Servicii de manipulare și ambalare a mărfurilor;

■ Servicii de consultanță și prognoza cererii de transport, depozitare și stocare;

•    Servicii de control și inventarierea stocurilor;

•    Servicii de cerceta re-dezvolta re în domeniul logisticii realizate de echipe dîn universitățile partenere (Facultatea de Transporturi de Universitatea Politehnică; Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri de la Unîversitatatea Tehnică de Construcții din București, Facultatea de Management de la Academia de Studii Economice din București) și/sau institute de cercetări (INCERTRANS) sau IMM-urî inovative în domeniu.

în realizarea și exploatarea hub-ului logistic vor fi implicați principalii actori de de piața logisticii din România: Essers Logistics, DB Schenker, Tibbet Logîstics, Norbert Dentressangie Logistics. Cu excepția primei firme nîciuna dintre celelalte nu dispune de spații proprii de dimensiunile celor din hub-uî logistic ce va fi construit.

ACȚIUNEA 5.1 EXTINDEREA SOLUȚIILOR DE DIOITALIXARE Șl E-6UVIRNARE LA NIVEL LOCAL

Primăria Sectorului 3 a făcut un prim pas spre conceptul de eGuvernare în anul 2015 prin dezvoltarea proiectului DataCenter având ca scop integrarea bazelor de date individuale ale tuturor serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

în luna septembrie a anului 2017, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 a fost adoptată Strategia de digitaiizare a Primăriei Sectorufui 3, document a cărui implementare va conduce la armonizarea dezvoltării instituției cu recomandările Agendei Digitale a României, dar și cu progresul tehnologic și tendința de la nivel național și european de a oferi servicii digitale cetățenilor eliminând pe cât posibil atât prezența fizică a cetățenilor cât și volumul mare de documente fizice generate,

Ideea și scopul proiectului Data Center au fost menținute în configurarea viitorului sistem digital proiectat la nivel de instituție prin Strategia de Digitaiizare a Primăriei Sectorului 3. Conform acesteia, direcțiile urmărite în acest domeniu vor fi;

•    Planificarea strategică a achizițiilor IT&C în cadrul Primăriei Sectorului 3;

•    Achiziția unor sisteme de recuperare a datelor în caz de dezastru;

•    Perfecționarea sistemului informațional existent (cu precădere a fluxurilor informaționale);

•    Arhivarea electronică a documentelor;

•    Implementarea unor soluții software care să vină în sprijinul instituției și cetățenilor.

în vederea atingerii obiectivelor Strategiei de Digitaiizare se urmărește integrarea aplicațiilor informatice existente, aflate în funcțiune la Primăria Sectorului 3, prin interfațarea lor cu aplicațiile unui sistem integrat. Implementarea unui sistem informatic integrat ar avea în vedere asigurarea performanței necesare pentru activitățile Primăriei Sectorului 3. Subsistemele soluției software integrate vor fi :

•    subsistem ui „Ghișeu! Unic/Registratură";

•    subsistemul „Sistem integrat pentru activitățile Primăriei";

•    subsistemul „Plata Online" prin integrare cu sistemul folosit de DGITL Sector 3;

•    subsistemul „Semnătură electronică";

•    subsistemul„G!S";

- subsistemu!„E-learning";

•    subsistemul „Arhiva re electronică"

Portalul va putea fi folosit de cetățeni/reprezentanțî ai mediului de afaceri/reprezentanți ai instituțiilor publice pentru a accesa informații de interes public și pentru a apela la serviciile on-line furnizate de Primăria Sectorului 3.

ACȚIUNEA 5.2 FORMAREA Șl DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE OE RAZA Șl A CELOR AVANSATE PENTRU ANGAJAȚI! PRIMĂRIEI SECTORULUI 3

în cadrul acestei acțiuni va fi urmărită dezvoltarea competențelor digitale de bază ale angajaților în următoarele domenii:

•    utilizarea computerului și organizarea fișierelor;

•    editoare de texte;

•    informație și comunicare;

•    concepte de bază ale Tehnologiei Informației;

•    editoare de calcul tabelar;

•    baze de date;

•    prezentări.

Prin această acțiune vor fi formate și extinse competențele digitale avansate prin cursuri având ca scop:

•    familiarizarea cu unele dintre cele mai recente instrumente de analiză a datelor;

•    utilizarea unora dintre cele mai moderne tehnologii: cloud computing, software de analiză a datelor cu sursă deschisă, platforme de colaborare oniine, instrumente pentru analize și cercetare reproductibile și reutîlizabile, instrumente de vizualizare a datelor etc.

Tot în cadrul acestei acțiuni vor fi realizate cursuri pentru familiarizarea angajaților/ cetățenilor/ altor categorii de cetățeni cu noua soluție software integrate la nivelul Primăriei Sectorului 3.

acțiunea 53. Încurajarea digitalizării întreprinderilor, a comerțului electronic Șl A TRANZACȚIILOR ONLINE )N ECONOMIA LOCALĂ

întreprinderile prezente în cadrul incubatorului de afaceri de pe raza Sectorului 3 vor fi considerate pionerii procesului de digitalizare a economiei locale prin pachete de soluții de digitalizare dezvoltate de firmele de IT prezente în incubator și adaptate întreprinderilor mici șî mijlocii precum:

1.    Soluții de arhivarea documentelor în format electronic - tranziția de la hârtie ia documente dîgitizate.

2.    Facturarea electronică - folosirea unor servicii de trimitere, recepție și procesare a facturilor care salvează timp și bani.

3.    Definirea proceselor pentru managementul documentelor - centralizarea documentelor de pe smartphone~urî, laptop-uri sau scanere dă un plus de viteză în căutarea și regăsirea informației prin structurarea acesteia.

4.    Digitalizarea comunicării cu consumatorii - utilizarea mesajelor text pe telefon (SMS), web chat, social media consolidează relația cu consumatorul și optimizează costurile.

5.    Digitalizarea colectării datelor - prin intermediul unui dispozitiv de înregistrare smart-phone, tabletă, scanner portabil și conectarea acestuia la un router pentru transferul electronic a! informației se face procesarea instantanee și se salvează timpul și costul de deplasare.

în relația dintre Primăria Sectorului 3 și firmele prezente în incubatorele de afaceri vor fi utilizate plățile online și va fi stimulat comerțul electronic.*URBRCT

DrlvînS change for

4.2. SURSE UE EimîARE POSISILE

Sursele de finanțare posibile pentru fiecare dintre acțiunîie care vor fi implementate sunt prezentate în următorul tabel.

Tabel nr.5 - Surse de finanțare pentu acțiunile propuse

I Acțiunea

Buget estimat

Sursele de finanțare posibile

Acțiunea 1.1 Dezvoltarea unor infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a cel puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3

4.500.000 euro

- Bugetul local;

Acțiunea 1.2 Sprijinul parteneriatelor și proiectelor cu mediul academic și cu institutele de cercetare pentru pentru atragerea talentelor, specialiștilor de top și forței de muncă cu înaltă calificare.

500.000 euro

-    Bugetul local;

-    Programul Național de Cerceta re-Dez-voltare și Inovare 3 -Subprogram 2.1.

Acțiunea 1,3 Dezvoltarea infrastructurii pentru suportul industriilor creative în fostele zone industriale

3.500.000 euro

- Fonduri Europene (Programul Operațional Regional - axa prioritara 2 îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici șî mijlocii);

-Cofinanțare privată

Acțiunea 14 Transforma rea malului râului Dâmbovița într-o arie de promovare a industriilor creative

500.000 euro

-    Bugetul local;

-    Fonduri Europene (Programul Operațional Regional - axa 4);

-Cofinanțare privată;

Acțiunea2.1 Definirea identității sectorului 3 în Municipiul București

500.000 euro

-    Fonduri Europene ( POCA-axa 2);

-    Bugetul local

Acțiunea 2.2 Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informație pentru potențialii investitori interesați în relocarea în sectorul 3

1.100.000 euro

-    Fonduri Europene (POCA- axa 2 și POR-axa 8);

-    Bugetul local.

Acțiunea 2.3 Crearea de spații destinate IMM-uriîor care vor să-și desfășoare activitatea în Sectorul 3

15.000.000 euro

-Fonduri Europene Programul Operațional Regional - axa prioritara 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii);

- Bugetul local

Acțiunea 3.1 încurajarea participării la educație și training a celor care nu-și găsesc ioc pe piața muncii ca măsură de creștere a angajabilității ior

350.000 euro

- Fonduri europene (Program Operațional Ca pita i Uman- axa 3);

-Buget național.

Acțiunea

Buget estimat

Sursele de finanțare posibile

Acțiunea 3,2 încurajarea iegăturirilor între sistemul educațional și angajatori astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta pe piața muncii

350.000 euro

-    Fonduri europene (Program Operațional Capital Uman-axa 6);

-    Buget național.

Acțiunea4.1 Suport pentru un hub logistic destinat transportatorilor

8.500.000 euro

- Parteneriat public-privat;

Acțiunea 5.1 Extinderea soluțiilor de di-gitalizare și e-guvernare

1.200.000 euro

-    buget local;

-    Fonduri Europene (POC- axa 2 și POCA);

Acțiunea 52 Formarea și dezvoltarea competențelor digitale de bază și a celor avansate pentru angajații Primăriei Sectorului 3

200.000 euro

-    buget local;

-    Fonduri Europene (Program Operațional Capital Urna n-axa);

Acțiunea 53 încurajarea digita liză rii întreprinderilor, a comerțului electronic și a tranzacțiilor online în economia locală

1.500.000 euro

-    buget local;

-    Fonduri Europene (POC -axa 2);

-    capital privat;

Bugetele acțiunilor din tabelul anterior sunt prezentate în anexele Pianului Integrat de Acțiune.

5. IMPLEMENTAREA Șl MONITORIZAREA PLANULUI INTEGRAT DE ACȚIUNE 5X IMPLICAREA STÂKEHULDERiLOR ÎN IMPLEMENTAREA PLANULUI

implicarea factorilor interesați în implementarea Pianului Integratde Acțiune este prezentată în următoarea matrice de responsabilități.

Tabel ur.6 - Matricea responsabilităților pentru implementarea Planului Integrat de Acțiune

Acțiuni/Factori interesați Primăria Sector 3

Guvern

Universități (ASE, UTCB, UPB)

institute de cercetări

Parteneri tfin mediul privat

Clustere

lifferentÂngie)

Acțiunea 1.1

ID

II

11

11

11

11

Acțiunea 1.2

ID

11

ID

ID

Acțiunea 13

11

11

li

11

ID

Acțiunea 1.4

ID

ID

Acțiunea 2.1

ID

11

Acțiunea 2.2

ID

11

Acțiunea 23

ID

II

II

Acțiunea 3.1

11

10

11

Acțiunea 3.2

li

ID

ID

Acțiunea 4.1

II

IE

11

ID

Acțiunea 5.1

ID

91

Acțiunea 5.2

ID

n

11

Acțiunea 53

li

ID

II

LEGENDĂ:    - implicare directă (relație contractuală);

ii - implicare indirectă (posibilitate de a influența impiementarea proiectelor din cadrul unei acțiuni sau de a fi influențat de implementarea proiecteior din cadrul unei acțiuni)

• "—......... ................— ' ..... .............

Monitorizarea implementării Planului Integrat de Acțiune la nivelul sectorului 3 va fi realizată luând în considerare calendarul de implementare șî indicatorii cheie de implementare asociați fiecărei acțiuni.

5 CALENDARUL DE IMPLEMENTARE

Calendarul de implementare a Pianului Integrat de Acțiune este prezentat în graficul Gantt din figura următoare. în realizarea graficuluiui s-a ținut seama de interdependențele existente între activități din punct de vedere al ordinii implementării lor.


5.3. INDICATOR! CHEIE DE PERFORMANȚA » KPI

Indicatorii cheie de performanță sunt prezentați în următorul tabel pentru fiecare dintre acțiunile de implementare a Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3.

Tabel ar.7 - Indicatorii dieie de performanță - KPI

Obiective


Acțiuni


Indicatori de performanță cheie


Obiectivul nr.l

Transformarea economiei locale intr-o economie bazată pe cercetare - dezvoltare, inovare si creativitate în următorii cinci ani


Obiectivul nr.2

Promovarea sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții


Acțiunea 1.1 Dezvoltarea unor infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a cel puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3

Acțiunea 1.2 Sprijinul parteneriatelor și proiectelor

= cu mediul academic și cu institutele de cercetare pentru pentru atragerea talentelor, specialiștilor de top și forței de muncă cu înaltă calificare.

: Acțiunea 13 Dezvoltarea infrastructurii pentru suportul industriilor creative în fostele zone industriale

Acțiunea 1.4 Transformarea malului râului

: Dâmbovița într-o arie de promovare a industriilor : creative

■    Acțiunea 2.1 Definirea identității sectorului 3 în contextul Municipiului București

Acțiunea 2.2 Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului fa informație pentru potențialii investitori interesați în relocarea în sectorul 3

Acțiunea 23 Crearea de spații destinate IMM-urilor

■    care vor să-și desfășoare activitatea în Sectorul 3


-    Un incubator de afaceri cu portofoliu mixt

-16 de firme incubate pe ciclu de in-cubare

-    rata de supraviețuire a firmelor încu-

J bate peste 50%;

i-grad de ocupare a incubatorului de ; peste 70%.

-    două partenerîate cu universitățile;

■.-două partenerîate cu institutele de ■ cercetări,

: - un hub pentru industrii creative;

-    60 de incubați pe ciclu de incubare;

-    rata de supraviețuire a firmelor incu-

: bate peste 50%;

-10 evenimente organizate annual;


-    300 de materiale de prezentare;

-10 evenimente organizate;

-    un centru funcționai;

-oplatformă Online.

-    două clădiri destinate IMM-urilor


Obiectivul nr3

Facilitarea traîningu-lui forței de muncă și retenția talentelor locale


Acțiunea 3.1 încurajarea participării la educație și traîning a celor care nu-și găsesc loc pe piața muncii ca măsură de creștere a angajabilitățiî lor

Acțiunea33 încurajarea legătuririior între sistemul educațional șî angajatori astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta pe piața muncit


- creșterea angajabiiitățîi celor fără loc de muncă din cadrul sectorului 3 cu 5% până în anul 2022;

-programele analitice a două licee tehnologice reconfigurate conform cerințelor pieței muncii.


Obiectivul nr4

Transformarea sectorului 3 Acț}wwa4.1 Suport pentru un hub logistic destinat îritr-un punct cheie îh lanțurile transportatorilor logistice la nivel național


- uri hub realizat până în anul 2022;

-10 parteneri privați implicați în hub.


Obiectivul nr.5

Digitalizareaeconomieî și administrației locale


Acțiunea 5.1 Extinderea soluțiilor de digîțâlizare și e?guv.ernare la nivel local

Acțiunea 5.2 Formarea șî'dezvoltarea competențelor digitale de bază și a celor avansate pentru, ângajațti Primăriei Sectorului 3

Acțiunea 53 încurajarea digitalizării întreprinderilor, a comerțului electronic și a tranzacțiilor Online în economia locală


-    Uri sistem de tip ERP implementat

-    500 de angajați cu cornpetențe digitale de bază;

-200 de angajați cu competențe, avansate.

r 50% din firmele tnCubațe,5.4. METODOLOGIA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PLANULUI INTEGRAT DE ACȚIUNE

Evaluarea implementării Planului Integrat de Acțiune va fi realizată ca:

• Evaluare inițială a conținutului Planului Integrat de Acțiune și a posibilităților sale de imple

mentare;

•    Evaluare pe parcurs - care va fi realizată pe durata implementării Planului Integrat de Acțiune în vederea verificării stadiului realizării principalelor obiective și acțiuni și adoptării, dacă este cazul, a unor masuri corrective;

•    Evaluare finală - care va viza îndeplinirea principalelor obiective planificate și a indicatorilor cheie de performantă asociați.

Monitorizarea implementării acțiunilor din Planul Integrat de Acțiune se va realiza la nivelul Direcției Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept responsabil monitorizare Plan Integrat de Acțiune.

Monitorizarea implementării Pianului Integrat de Acțiune se va realiza pe baza indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru fiecare obiectiv strategic și acțiune a Planului. Având ca fundament rezultatele anului în curs, se va evalua anual implementarea Planului Integrat de Acțiune și se vor stabili prioritățile pentru anul următor, în baza documentelor și propunerilor, de structurile responsabile. Realizarea procesului de monitorizare presupune parcurgerea următoarelor etape:

•    Obținerea tuturor acordurilor, avizelor, aprobărilor necesare pentru implementarea Planului Integrat de Acțiune;

•    Nominalizarea membrilor echipei de Monitorizare a Implementării Pianului integrat de Acțiune;

•    Stabilirea responsabilităților fiecărui membru al echipei de monitorizare;

•    Realizarea de analize periodice și ad-hoc referitoare la îndeplinirea sarcinilor fiecărui membru al echipei;

•    Pregătirea și participarea la desfășurarea tuturor activităților, corespunzător nominalizării și competențelor;

•    Elaborarea și transmiterea rapoartelor de monitorizare;

•    Participare la toate ședințele privind analiza progresului Planului Integrat de Acțiune împreună cu ceilalți factori implicați;

•    Participarea la vizitele din teren pentru evaluarea progresului implementărilor;

•    Elaborarea informărilor privind progresul Planului Integrat de Acțiune;

•    Arhivarea documentelor aferente implementării Planului Integrat de Acțiune.
5.5. ANALIZA RISCURILOR IMPLEMENTĂRII PLANULUI INTEGRAT DE ACȚIUNE

Procesul de management a! riscurilor aferente Planului Integrat de Acțiune a inclus următoarele etape:

•    identificarea riscurilor aferente implementării Planului Integrat de Acțiune;

•    analiza riscurilor identificate, ceea ce presupune determinarea probabilității și impactului asociate acestor riscuri

•    răspunsul la risc, prin măsuri de diminuare a probabilității și impactului riscurilor celor mai importante.

Rezultatele etapelor de identificare și analiză a riscurilor sunt sintetizate în tabelul riscurilor.

Tabel nr.8 - Tabelul riscurilor asociate Planului Integrat de Acțiune

Acțiunea

Riscuri identificate

Probabilitate

J ntpctct. ■ ■.

Nivelul riscului

Acțiunea 1.1 Dezvoltarea unor infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a cel puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3

întârzieri în finanțarea proiectului viitorului incubator

Medie

Mediu

Mediu

Dificultăți în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de construcții

Medie

Mediu

Mediu

Acțiunea 1.2 Sprijinul parteneriatelor și proiectelor cu mediul academic și cu institutele de cercetare pentru pentru atragerea talentelor, specialiștilor de top și forței de muncă cu înaltă calificare.

Lipsa de interes a specialiștilor pentru implicarea în parîenerîate

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 13 Dezvoltarea infrastructurii pentru suportul industriilor creative în fostele zone industriale

Dificultăți în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de construcții

Medie

Mediu

Mediu

Acțiunea 1.4 Transformarea malului râului Dâmbovița într-o arie de promovare a industriilor creative

Dificultăți în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de construcții

Medie

Mediu

Mediu

Acțiunea 2.1 Definirea identității sectorului 3 în Municipiul București

Lipsa de interes a locuitorilor pentru identitatea sectorului

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 2.2 Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informație pentru potențialii investitori interesați în relocarea în sectorul 3

Dificultățiin stabilirea contactelor cu potențiali investitori interesați de relocarea în sectorul 3

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 23 Crearea de spații destinate IMM-urilor care vor să-și desfășoare activitatea în Sectorul 3

Dificultăți în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de construcții

Medie

Mediu

Mediu

Acțiunea 3.1 încurajarea participării la educație

și iraining a celor care nu-și găsesc loc pe piața muncii ca măsură de creștere a angajabilităîii lor

Lipsa de interes a grupului țintă

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 3.2 încurajarea legăturirilor între sistemul

educațional și angajatori astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta pe piața muncii

Dificultăți în implementarea schimbărilor de curiculă

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 4.1 Suport pentru un hub logistic destinat transportatorilor

întârzierea formării parteneriatului pentru realizarea proiectului

Medie

Mediu

Mediu

Acțiunea 5.1 Extinderea soluțiilor de digitafeare și e-guvernare la nivel local

Probleme în asigurarea interoperabiiității unor baze de date

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 5.2 Formarea și dezvoltarea competențelor digitale de bază și a celor avansate pentru angajații Primăriei Sectorului 3

Dezinteresul unor angajați față de competențele digitale avansate

Redusă

Redus

Redus

Acțiunea 53 încurajarea digitaîizăriî întreprinderilor, a comerțului electronic și a tranzacțiilor ordine în economia iocală

Neîncrederea unor utilizatori în sistemul tranzacțiilor online

Redusă

Redus

Redus

Majoritarea riscurilor asociate implementării Planului Integrat de Acțiune sunt riscuri minore, pentru care cea mai importantă măsură de răspuns ia risc este monitorizarea. Pentru celelait categorii de riscuri opțiunile de răspuns la risc sunt detaliate în tabelul următor.

Tabel nr.9 - Opțiunile de răspuns la risc

Acțiunea

Riscuri identificate

Opțiuni de răspuns la risc

Nivelul riscului rezidual

Acțiunea 1.1 Dezvoltarea unor infrastructuri suport pentru afaceri prin crearea a ce{ puțin unui incubator de afaceri pe teritoriul Sectorului 3

întârzieri în finanțarea proiectului viitorului incubator

Asigurarea aprobării și includerii în lista de investiții

Redus

Dificultăți în obținerea autorizațiilor șî avizelor necesare lucrărilor de construcții

Implicarea în realizarea proiectului tehnic a unei echipe de specialiști m reabilitarea clădirilor

Redus

Acțiunea 12 Sprijinul parteneriateior și proiectelor cu mediul academic și cu institutele de cercetare pentru pentru atragerea talentelor, specialiștilor de top și forței de muncă cu înaltă calificare.

Lipsa de interesa specialiștilor pentru implicarea în parteneriate

Monitorizare

Redus

Acțiunea 1.3 Dezvoltarea infrastructurii pentru suportul industriilor creative în fostele zone industriale

Dificultăți în obținerea autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de construcții

Implicarea în realizarea proiectului tehnic a unei echipe de specialiști în reabilitarea clădirilor

Redus

Acțiunea 1.4 Transformarea malului râului Dâmbovița intr-o arie de promovare a industriilor creative

Dificultăți în obținerea autorizațiilor șî avizelor necesare lucrărilor de construcții

Colaborarea cu Ministerul Mediului pentru obținerea avizelor de mediu

Redus

Acțiunea 2.1 Definirea identității sectorului 3 în Municipiul București

Lipsa de interes a locuitorilor pentru identitatea sectorului

Monitorizare

Redus

Acțiunea 2.2 Stimularea dialogului or mediul de afaceri și creșterea accesului la informație pentru potențialii investitori interesați în relocarea în sectorul 3

Dificultăți în stabilirea contactelor cu potențiali investitori interesați de relocarea în sectorul 3

Monitorizare

Redus

Acțiunea 2.3 Crearea de spații destinate IMM-uriior

carevorsă-și desfășoare activitatea în Sectorul 3

Dificultăți în obținerea autorizațiilor șr avizelor necesare lucrărilor de construcții

Monitorizare

Redus

Acțiunea 3.1 încurajarea participării Sa educație

și training a celor care nu-și găsesc loc pe piața muncii ca măsură de creștere a angajabifiîății for

Lipsa de interes a grupului țintă

Monitorizare

Redus

Acțiunea 3.2 încurajarea legăturirilor între sistemul educațional și angajatori astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta pe piața muncii

Dificultăți în implementarea schimbărilor decuriculă

Monitorizare

Redus

Acțiunea 4.1 Suport pentru un hub logistic destinat transportatorilor

întârzierea formării parteneriatului pentru realizarea proiectului

Inițierea parteneriatului de către Primăria Sectorului 3 prinîr-un eveniment informai destinat asociațiilor patranafe/profesionale interesate

Redus

Acțiunea 5.1 Extinderea soluțiilor de digîtaiizare și e-guvernare la nivel local

Probleme în asigurarea interoperabilității unor baze de date

Monitorizare

Redus

Acțiunea 52 Formarea șj dezvoltarea competențelor digitale de bază șî a celor avansate pentru angajații Primăriei Sectorului 3

Dezinteresul unorangajati față de competențele digitale avansate

Monitorizare

Redus

Acțiunea 5.3 Încurajarea digitalizării întreprinderilor,

a comerțului electronic și a tranzacțiilor onfine în economia locală

Neîncrederea unor utilizatori în sistemul tranzacțiilor Online

Monitorizare

Redus

în urma acțiunilor de răspuns la risc majoritatea riscurilor vor avea un nivel nesemnificativ, fără a mai pune în pericol implementarea Planului Integrat de Acțiune ai Sectorului 3.

6. COMOZII

Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 a fost realizat pe baza experienței dobândite de echipa de proiect din cadrul Primăriei Sectorului 3 în proiectul IN FOCUS finanțat prin intermediul programului URBACT. Conturarea viziunii, a celor cinci obiective și a direcțiilor de acțiune cele mai importante s-a realizat pe baza studiului contextului local, a experienței altor orașe implicate în proiectul IN FOCUS și a principalelor oportunități care pot fi valorificate în intervalul strategic 2018-2020.

Planul Integrat de Acțiune cuprinde cinci obiective majore transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare - dezvoltare, inovare și creativitate în următorii cinci anî;promovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții; facilitarea traîning-ului forței de muncă și retenția talentelor locale; transformarea Sectorului 3 într-un punct cheie în lanțul logistic de la nivel național; digitalizarea economiei și administrației locale.

în ierarhia obiectivelor Pianului Integrat de Acțiune cel mai important loc îl ocupă obiectivul de transformare a economiei locale într-o economie bazată pe cercetare - dezvoltare, inovare și creativitate în următorii cinci ani. Pentru realizarea acestui obiectiv esențiale sunt acțiunile 1.1 și 2.3. Acestea vor avea rolul fundamental în schimbarea economiei locale și în transformarea Sectorului 3 dintr-unul destinat locuirii într-un sector cu activitate economică puterncă.

Acțiunile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor vor fi implementate în orizontul de timp 2018-2022 și pentru fiecare dintre ele au fost elaborați indicatori cheie de performanță utilizabili în procesul de monitorizare. Riscurile asociate implementării Pianului Integrat de Acțiune sunt în marea lor majoritate riscuri minore și fără un impact major în cazul materializării lor. în cadrul Planului Integrat de Acțiune au fost prevăzute răspunsuri pentru fiecare risc identificat în cadrul unui proces formal de management ai riscurilor.

Experiența dobândită de Primăria Sectorului 3 în proiectul IN FOCUS și transferul de know-how și bune practici între parteneri a avut un rol esențial în elaborarea Planului integrat de Acțiune. La fel de importante au fost reuniunile organizate în cadrul proiectului IN FOCUS în diverse orașe ceea ce a permis cunoașterea nemijlocită a implementării unor strategii de specializare inteligentă la nivel de oraș.

Buget Acțiunea 1.1

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Obținerea și amenajarea terenului

-

Asigurarea utilităților

180.000

Proiectare și asistență tehnică

225.000

Construcții șî instalații

3.750.000

Utilaje

50.000

Dotări

250.000

Active necorporale

45.000

Total

4,500.00©

Cost estimat pentru un incubator de afaceri cu spații pentru maxim 100 de firme

Buget Acțiunea 1.2

Categorie dieltuială

Valoare {Euro)

Cheltuieli organizare evenimente de networking

50.000

Cheltuieli promovare evenimente de networking

15.000

Cheltuieli cu activități de cercetare aplicativă

400.000

Dotări

20.000

Active necorporale

15.000

Total

500.000

ANEXEBuget Acțiunea 13

Categorie cheltuiala

Valoare (Euro)

Obținerea și amenajarea terenului

-

Asigurarea utilităților

140.000

Proiectare și asistență tehnică

175.000

Construcții și instalații

2.800.000

Utilaje

175.000

Dotări

175.000

Active necorporale

35.000

Total

3300.000

Buget At

iuneal.4

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Obținerea și amenajarea terenului

-

Asigurarea utilităților

20.000

Proiectare și asistență tehnică

25.000

Construcții și instalații

400.000

Utilaje

25.000

Dotări

25.000

Active necorporale

5.000

Total

500.000


Mjrbact


DrSwing change for beîtsr cfttes

Buget Acțiunea 2.1

Categorie cheltuială

Valoare (Curo)

Organizare concursuri școlare

80.000

(5 concursuri)

Organizare ciclu manifestări anuale

1 Iove S 3 în zona râului Dâmbovița

125.000

Editare materiale publicitare

45.000

Campanii de conștientizare

80.000

(4 campanii)

Promovarea incubatorului Hala Laminor (4 campanii de promovare)

250.000

Total

500.000

Buget Acțiunea 2.2

Categorie cheltuială

Valoare (Curo)

Cehltuieli operaționale centru pentru dialog mediul de afaceri (în cadrul serviciul nou înființat de Primăria

Sector 3) în perioada 2018-2022

350.000

Platformă online cu informații pentru investitori

150.000

Total

500.000


*URBfiCT

Prfvîng cfrange for bâtter catîes


Buget Acțiunea 23

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Obținerea și amenajarea terenului

-

Asigurarea utilităților

600.000

Proiectare și asistență tehnică

450.000

Construcții și instalații

12.600.000

Utilaje

450.000

Dotări

750.000

Active necorporale

150.000

Total

15.000.000

Buget Aci

iunea 3.1

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Realizare proiect POCU pentru consiliere și orientare profesională

150.000

Implementare proiect POCU pentru reconversie profesională

50.000

implementare proiect POCU pentru persoane din categorii defavorizate

150.000

Total

350.000

Buget Acțiunea 3.2

Categorie cheltuială

Valoare (Curo)

Cheltuieli de personal proiect POCU pentru corelarea programa - cerințele pieței muncii (nivel liceal)

250.000

Evenimente promovare proiect POCU pentru corelarea programa - cerințele pieței muncii (nivel liceal)

50.000

Realizare studii proiect POCU pentru corelarea programa - cerințele pieței muncii (nivel liceal)

50.000

Total

350.000

Buget Aci

lunea 4.1

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Asigurarea utilităților

340.000

Proiectare și asistență tehnică

425.000

Construcții și instalații

6.375.000

Utilaje

425.000

Dotări

850.000

Active necorporaie

85.000

Total

8.500.000

Buget Acțiunea 5.1

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Asigurarea utilităților

-

Proiectare șî asistență tehnică

75.000

Construcții și instalații

-

Utilaje

-

Dotări

250.000

Active necorporale (software)

875.000

pentru 1000 stații lucru

Total

1200.000

Buget Acțiunea 5.2

Categorie cheltuială

Valoare (Euro)

Cursuri competențe de bază (1000 cursanți)

150.000

Cursuri compentențe avansate (200 cursanți)

50.000

Total

200.000

Buget Acțiunea 53

Categorie cheltuiala

Valoare (Euro)

Proiectare și asistență tehnică

275.000

Dotări

325.000

Active necorporale (software) pentru 100 de firme

900.000

Total

1.500.000
INDEXUL ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN STRATEGIE


Abreviere

Semnificație

IAP

Plan Integrat de Acțiune (Integrated Action Plan)

ULG

Grup Local URBACT (URBACT Local Group)

IN FOCUS

Rețea de pionierat care a reunit zece orașe europene dornice să colaboreze pentru a stimula dezvoltarea economică locală prin strategiile de specializare inteligentă.

IMM

întreprinderi mici și mijlocii

DGITL

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale

RIS3

Strategii naționale/regionale de inovare pentru specializarea inteligentă

DAC

Different Angle Cluster

AASTAF

Asociația Activități Sociale,Turism, Antreprenoriat, Formare

ADRBI

Agenția de Dezvoltare Regională București-llfov

URBACT

Program de cooperare interregională ce are ca scop promovarea dezvoltării urbane durabile.

ÎNCD

Institut Național de Cercetare-Dezvoltare

ASE

Academia de Studii Economice din București

CD

Cerceta re-dezvoltare

INCERTRANS

Institutul de Cercetări în Transporturi

GIS

Sisteme informațional geografic (Geographic Information System)

*URBACT

Dr tang ctenge for better ciîtes


In fo’cusPRIMĂRIA SECTORULUI 3

Calea Dudești rtr. 191, Sector 3

București, România www.primarie3.ro

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr, 131. sector 3,    -

SECTOR S


CABINET PRIMAR

I


j: Nî. .. I Oats


031084 București www.prima1rte3.ra

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mas' cabineiprimar^primanej.ra

EXPUNERE DE MOTIVE

în anul 2015, Sectorul 3 al Municipilui București a devenit partener în cadrul rețelei „IN FOCUS - Smart Specîalîsatîon at City Le vel" a programului URBACT HI, alături de alte nouă orașe și zone metropolitane din Europa: Bilbao (Spania), Porto (Portugalia), Plasencia (Spania), Ostrava (Republica Ceha), Bielsko-Biala (Polonia), Frankfurt (Republica Federală Germană), Bordeaux (Franța), Grenoble-Alpes (Franța) și Torino (Italia).

Scopul a fost acela de a dezvolta, în conformitate cu prevederile Programului URBACT, o strategie de specializare inteligentă la nivel local, care să îmbrace forma unui plan integrat de acțiune. Rolul strategiei de specializare inteligentă a Sectorului 3 este de a impulsiona economia locală și de a ajuta autoritatea locală să-și îmbunătățească relația cu reprezentanții mediul de afaceri, prin măsuri care vizează, printre altele, stimularea mediului antreprenorial, stimularea dezvoltării clusterelor, stimularea activităților de cercetare și dezvoltare și atragerea de noi investiții și de noi antreprenori în sector.

în vederea elaborării planului integrat de acțiune, precum și a îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin participarea în rețeaua IN FOCUS, Sectorul 3 al Municipiului București a înființat un Grup Local URBACT, în care au fost reunite toate părțile interesate de la nivel local.

Grupul Local URBACT reprezintă mijlocul de propagare prin care se dezvoltă abordările integrate și participative în politicile publice urbane. Prin colaborarea partenerilor ia soluționarea unei anumite probleme și prin schimbul de experiență la nivel transnațional, grupul asigură obținerea unui rezultat precis și inovativ, reflectat în elaborarea Planului Local de Acțiune. Astfel, Planul Integrat de Acțiune ai Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă este rezultatul unui amplu proces colaborativ și consultativ, început în anul 2016, odată cu formalizarea Grupului Local URBACT al Sectorului 3.

Planul Integrat de Acțiune prevede o serie de acțiuni a căror implementare va asigura atingerea obiectivelor propuse. Pentru a putea fi monitorizată implementarea, planul prevede un grafic Gantt, care detaliează orizontul de timp pentru implementarea acțiunilor. Totodată, pentru fiecare obiectiv strategic, au fost stabiliți indicatori cheie de performanță și au fost stabilite potențialele riscuri, precum și măsurile de răspuns la aceastea.

Având în vedere cele prezentate și raportul de specialitate nr. 62769/16.04.2018 al Direcției Managementul Proiectelor am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București w w w .prî marie3 ,ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fot (004 021) 318.03,04 e-maii pr0iecte@primarie3.ro


SeCTOKCL 5 AL i^UNICi^ULLfî 8UCL&£Țn DIRECȚIA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al

Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

în anul 2015 Sectorul 3 al Municipilui București a devenit partener în cadrul rețelei „IN FOCUS - Srnart Specialisation at City Level” a programului URBACT III, alături de alte nouă orașe și zone metropolitane din Europa: Bilbao (Spania), Porto (Portugalia), Plasencia (Spania), Ostrava (Republica Cehă), Bielsko-Biala (Polonia), Frankfurt (Republica Federală Germană), Bordeaux (Franța), Grenoble-Alpes (Franța) și Torino (Italia).

Scopul a fost acela de a dezvolta, în conformitate cu prevederile Programului URBACT III, o strategie de specializare inteligentă la nivel local, care să îmbrace forma unui plan integrat de acțiune. Rolul strategiei de specializare inteligentă a Sectorului 3 este de a impulsiona economia locală și de a ajuta autoritatea locală să-și îmbunătățească relația cu reprezentanții mediul de afaceri, prin măsuri care vizează, printre altele, stimularea mediului antreprenorial, stimularea dezvoltării clusterelor, stimularea activităților de cercetare și dezvoltare și atragerea de noi investiții în sector.

Specializarea inteligentă se bazează pe un puternic parteneriat (modelul Triplului Helix) intre întreprinderi (agenți economici, antreprenori, clustere etc.), entități publice și instituții de cunoaștere (universități, institute de cercetare). Presupune, totodată, identificarea caracteristicilor și atuurilor unice ale regiunii (în acest caz ale Sectorului 3), evidențierea avantajelor competitive, precum și cooptarea părților interesate și a resurselor în jurul unei viziuni axate pe criteriul excelenței asupra viitorului.

1. Programul URBACT

URBACT este un program de cooperare interregională, care are drept scop promovarea dezvoltării urbane durabile. Este un instrument al politicii de coeziune a Uniunii Europene, fiind cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Nu este

un program de investiții, întrucât finanțează doar schimburile transnaționale și rețele de învățare.

Misiunea URBACT este aceea de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru provocările comune din domeniul dezvoltării urbane, prin crearea cadrului propice în care orașele să poată colabora, învăța unele de la altele și să poată contura împreună soluții și bune practici pentru îmbunătățirea politicilor urbane.

Pentru perioada de finanțare 2014-2020, Comisia Europeană a adoptat, în decembrie 2014, Programul URBACT III, care finanțează 3 tipuri diferite de rețele transnaționale:

a)    Rețele de planificare a acțiunilor (Action Planning Networks): îmbunătățesc capacitatea orașelor de a elabora strategii / planuri integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă;

b)    Rețele de implementare: îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare strategiile / planurile integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă;

c)    Rețele de transfer: îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare planurile integrate de acțiune/ strategiile prin transferul, adaptarea și refolosirea, la nivel local, a exemplelor de bune practici identificate în domeniul dezvoltării urbane durabile integrate.

2. Rețeaua IN FOCUS și Grupul Local URBACT al Sectorului 3

Rețeaua IN FOCUS face parte din cadrul rețelelor de planificare a acțiunilor și a devenit activă la 15 septembrie 2015, urmând ca toate acțiunile să fie finalizate până la 3 mai 2018. Prin HCL S3 273 din 17.12.2015 s-a aprobat participarea Sectorului 3 în cadrul proiectului.

Astfel, în vederea elaborării Planului Integrat de Acțiune și a îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin participarea în rețeaua IN FOCUS, Sectorul 3 al Municipiului București a înființat un Grup Local URBACT, în care au fost reunite toate părțile interesate de la nivel local.

Grupul Local URBACT reprezintă mijlocul de propagare prin care se dezvoltă abordările integrate și participative în politicile publice urbane. Prin colaborarea partenerilor la soluționarea unei anumite probleme și prin schimbul de experiență la nivel transnațional, grupul asigură obținerea unui rezultat precis și inovativ, reflectat în elaborarea Planului Local de Acțiune.

Astfel, Grupul Local URBACT al Sectorului 3 a fost formalizat, în anul 2016, printr-o dispoziție a primarului Sectorului 3. S-a optat pentru o structură flexibilă, care să poată fi adaptat în funcție de contextul și condițiile specifice proiectului. în ciuda acestui fapt, atât grupul, cât și rezultatele sale, au căutat să fie reprezentative pentru întreaga comunitate de beneficiari.

Grupul a fost deschis tuturor părților interesate, dornice să contribuie la elaborarea unui set de politici publice coerente și viabile în domeniul dezvoltării economice bazată pe cercetare și inovare.

Din componența Grupului Local URBACT al Sectorului 3 au lăcut parte reprezentanți

de Ia:

-    Primăria Sectorului 3;

-    Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov;

-    Different Angle Cluster;

-    Asociația „AAstaFF” - Activități Sociale, Turism Antreprenoriat și Formare;

-    360 HUB;

-    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA;

-    Institutul Național De Cercetare - Dezvoltare Pentru Energie - ICEMENERG

București;

-    Academia de Studii Economice din București;

-    Universitatea Tehnică de Construcții București;

-    Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu“;

-    Institutul pentru Politici Publice.

In cadrul mai multor ședințe plenare, membrii Grupului Local URBACT s-au reunit pentru a dezbate subiecte de interes pentru specializarea inteligentă, propunerile și recomandările acestora regăsindu-se în Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3. Mai mult, în elaborarea Planului Integrat de Acțiune s-a ținut cont și de recomandările expertului URBACT, Miguel Rivas, precum și de recomandările partenerilor transnaționali ai proiectului. Totodată, draft-ul Planului Integrat de Acțiune a fost supus unei evaluări realizate de către partenerii rețelei IN FOCUS, în cadrul evenimentului „Peer Review Workshop” organizat la București între 27 și 28 iunie. Astfel, Sectorul 3 al Municipiului București a beneficiat și de recomandările partenerilor transnaționali, în special a partenerilor din Frankfurt și Grenoble.

Date fiind cele prezentate se poate concluziona că Planul Integrat de Acțiune este rezultatul unui proces colaborativ și transparent.

3. Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru

Specializarea Inteligentă

Planul Integrat de Acțiune este conceput ca un document de planificare strategică a Sectorului 3 al Municipiului București aplicând metodele, experiența și bunele practici ale partenerilor proiectului IN FOCUS din cadrul programului URBACT HI. Totodată, pentru a putea elabora planul, partenerii au avut posibilitatea de a beneficiat și de sprijinul unor experți locali, cooptați în baza unor contracte. Astfel, în urma unei proceduri transparente de achiziție publică, Sectorul 3 al Municipiului București a contractat servicii de expertiză externă pentru elaborarea Planului Integrat de Acțiune (Integrated Action Plan) de specizlizare inteligentă (Contractul nr. 15448 din 27.12.2017).

Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 vizează îndeplinirea a cinci mari obiective, în următorii cinci ani, și anume:

-    Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare -dezvoltare, inovare și creativitate;

-    Promovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții;

-    Facilitarea training-ului forței de muncă și retenția talentelor locale;

-    Transformarea Sectorului 3 într-un punct cheie al lanțului logistic național;

-    Digitalizarea economiei și administrației locale.

Planul Integrat de Acțiune prevede o serie de acțiuni a căror implementare va asigura atingerea obiectivelor propuse. Pentru a putea fi monitorizată implementarea, planul prevede un grafic Gantt, care detaliează orizontul de timp pentru implementarea acțiunilor. Totodată, pentru fiecare obiectiv strategic, au fost stabiliți indicatori chaie de performanță și au fost stabilite potențialele riscuri, precum și măsurile de răspuns la aceastea.

BUCUREȘTI

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă.

T)R EXECUTIV, 1 4^\inpȚ<Hu Ioan Wan Buzduga V--

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR


î rtPCTMUĂ 3 Al, r^UNJCIPfULU! BUCUREȘTI OiRECȚIA

managementul proiectelor

nArJCOW*

Referitor Ia: proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă.

Vă transmitem atașat:

-    Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă.;

-    Raporul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă.


.-- .rojiipiiiu ruau vvaiiDUZUii!

S    *"“«ttw5îs!:LuZ. t    '

întocmit, Expert, Mthai Boțea

Comisia de studii, prognoze econoinico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEf A-VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii, întrunită în ședința din data de î................. a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră, că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia /de servicii publice, comerț si prestări servicii, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Rață de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, CORN LAMJ ANTONIO
MEMBRI:

VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

GALBENU MIRCEA MIHAI

MĂLUREANU LIVIU

DUMITRU CONSTANTIN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, VĂDUVA IULIANAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia pentru administrareadomeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ......................, a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea doțneniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAV0RABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,
BELU-SIMA ELENA-ftDANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIAMOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ......analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de

Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ -NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, MARINEATU MARCEL

SECRETA MARINEMEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ............, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia deJnLățământ. activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

rață de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU
MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărareaprdinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:    î

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și controlCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din

data de    ........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat

de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR,

BELU-SIMAaELENA-DANIELA


MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUT


FATU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA


PETRESCU CRISTIAN


MAR1NEAȚĂ MARCELComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...^z..<^Si..^?................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


r:,

NUȚ

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR,

VĂDUVAIULIANA