Hotărârea nr. 248/2018

HCLS3 nr.248 din 26.06.2018 priv aprob PUD Hala, servicii Parter inalt pe un teren situat in Str Argonului nr.18, S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

T „.7


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 26.06.2018

9    9

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 77033/CP/26.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 33/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 61084/12.04.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/2 LI 2.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/A/31/2017 din 12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 01/17.01.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 32/12.04.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 01/17.01.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018CABINET PRiMAR


:a Lkidcșb m, țcp, î^ctof J, 0310S4 Sucii rești

w ww. p rin» s riej. ra

hMfifon (oa.4. 02Q 31$ cj 23 - 2S fex {004 Ozî) 3 îS 03 04. s- maU cs b i    p y a r @ p r ș rviavi K3, re


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

, n?iî......

....., - •

•fre*re.....................-.....


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de De “Hala, servicii Parter înalt

pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 33/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/A/31/2017 din 12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 01/17.01.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 32/12.04.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lît. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3".


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarfe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.33/12.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3” în baza certificatelor de urbanism nr.663/27.04.2015 prelungit și nr.1725/03.08.2017 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/A/31/2017 din 12.04.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=80%, CUTvoI=15, Hmax=20,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări {planșa 2/2) pentru funcțiunea de hală servicii.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și aviz circulații 18133/1566561/25.10.2017.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera î), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alîn(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr. 18, sector 3"

PRIMĂRIA

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,

031084 București www.primarie3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28


fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbani5m@primarie3.ro

Nr.01/17.01.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3”

Beneficiarul documentației: FLORE A PAUL

Arhitect: MONICA ROZALÎA ALEXANDRU

Proiect nr.: B68/2015.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

PUD.


-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 09.11.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 21.11.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 07.12.2016-07.01.2017.

-anunț în ziare locale

-Jurnalul.ro, pag.8 din data de 07.12.2016 -Adevărul.ro pag.20 din data de 07.12.2016

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare SC MARCOFIL PRODIMPEX SRL -Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-209937 -notificare YASSIN SALY- Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-209937

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-acord SC MARCOFIL PRODIMPEX SRL -Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-209937 - YASSIN SALY-Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-209937

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul realizării unei locuințe.


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urban15m@primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru ;

Nu au fast semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr.18133/1566561/25.10.2017 al PMB-DTDSC;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009 conform punctului de vedere al MMAP-ANPM-Agenția pentru protecția Mediului Bucureșri nr.21609/09.11.2016.

-PUD respectă normele de igienă și sănătate publică prevăzute de ORD MS nr.119/2014 conform notificării MS-DSPMB nr.1161/12863/16.08.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.


întocmit: arh. Cristîna Topîrceanu

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnmarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.ro

Nr.32/12.04.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa 2/2), pentru funcțiunea de hală, servicii.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=80%, CUTvol=15, Hmax=20,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 și nr.224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona-A zona de activități productive, respectiv A2b - subzona unităților industriale și de servicii.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.01/17.01.2018, privind documentația PUD - “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.01/17.01.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www. p ri manej, ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanis1r1@primarie3.roCa urmare a cererii adresate de FLORE A PAUL, cu domîciliul/sediul în București, sector 3, Strada losifesti nr.1O,

telefon/fax....., e-mail......înregistrată Ia nr. 104240/19.12.2016, 97112/02.11.2017' 49819/26.03.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. D/A/31/2017 din 12.04.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* hală, servicii Parter înalt generat de imobilul4* situat în Strada Argonului nr.18, sector 3, București,

Inițiator: FLOREA PAUL

Proiectant: BIA ARH. ALEXANDRU ION

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Monica Rozalia Alexandru, RUR- ,C,D,E. Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Bulevardul Nicolae Grigorescu și Drumul între Tarlale și este format din teren curți construcții cu suprafață de 152,95mp conform acte de proprietate(153,00mp conform măsurători).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 și nr.224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona- A zona de activități productive, respectiv A2b - subzona unităților industriale și de servici.

-    regim de construire- conform UTR A2b

-    funcțiuni predominante: activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren, servicii pentru zona industrială.

-    H max = 20,00m; - POT max = 80%; - CUT volumetric =15;

-    retragerea minimă față de aliniament = 6,00 metri pe străzile de categoria a IIl-a sau în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD .

-    retrageri minime față de limitele laterale= cu clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare= în toate cazurile retragerea față de limita posterîoară a parcelei va fi de minim 6.00 metri

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr.663/27.04.2015 prelungit și nr. 1725/03.08.2017 emise de Primăria Sector 3.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterîoară = 3,00m;

-    POT max = 80%;

-CUT voi = 15;

-    Hc max =20,00m.

-    circulații și accese: conform Acord nr. 18133/1566561/25.10.2017 al PMB-DTDSC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile

Calea Dudeștt nr. 191, sector 3,    —    _

031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax (004021) 318 03 04 e-mail urbanrsm@primarie3.ro

construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

- echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatelor de urbanism nr.663/27.04.2015 prelungit și nr. 1725/03.08.2017 emise de Primăria Sector 3.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.|7££7din.o5..,G.6..:2gi?

în scopul: întocmire documentație de urbanism și autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de FLOREA PAUL

cu domiciliul/sediul2), în județul......................................,munrcipiul/orașul/comuna București,

sectorul ..3......., cod poștal.................Strada losifești nr.10, bl.....sc....., etaj ap.......

telefon/fax.......................e-mail..................................... înregistrată la nr. 37398/08.05.2017.

pentru imobilul - teren șî/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal..............

STRADA ARGONULUI NR.18 (fost Drumul între Tarlale nr.41-45)

sau identificat prin ....................................................................................................................;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobilul (teren în suprafață de 153,00mp- 151,00mp conform măsurătorilor cadastrale) situat în intravilanul municipiului București, Strada Argonului Nr.18 (fost Drumul între Tarlale nr.41-45), este coproprietatea doamnei Florea Maria și a domnului Florea Paul conform act notarial autentificat sub nr. 1055/23.09.2014 emis de NP Atanas ' Bogdan Ovidiu Costin.

Imobilul este înscris în CF nr.209937 conform extras de carte funciara nr.26331/24.04.2017.

Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D. Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nu se află în raza de protecție a vreunui monument.

Pentru terenul descris mai sus a fost emis certificatul de urbanism nr. 663/27.04.2015 prelungit până la data de 27.04,2017 în baza căruia a fost întocmit PUD depus Ia Primăria sector 3 cu nr. 104240/19.12.2016.

2.    REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: teren curți construcții.

Destinația: Conform PUG aprobat terenul se înscrie în A2b-subzona unităților industriale și de servicii, POT=80%, CUT volumetric =15, Hmax=20m.

Propunere: construire clădire parter pentru servicii și împrejmuire teren, parcari, alei auto și pietonale, accese, spații verzi.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul descris mai sus se pot executa lucrări de construire clădire parter pentru servicii și împrejmuire teren, parcari, alei auto și pietonale, accese, spații verzi conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate.

Pentru stabilirea distantelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei se va întocmi o documentație de urbanism PUD. POT=60%, CUT=2,5.

Pe terenul descris mai sus se pot realiza .lucrări de construire împrejmuire în următoarele condiții: spre stradă gardul va fi retras conform avizului de circulații și va avea H.maxim.2.00m din care un soclu opac de 0.60m și o parte transparentă iar spre limitele separative ale terenului gardul va fi opac cu înălțimea de maxim 2,50m.

Aufor/zarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru continuarea procesului de consultare/avizare/a probare Plan Urbanistic de detaliu (PUD) depus ia Primăria sector 3 cu nr. 104240/19.12.2016 și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism nu ține toc de autorizație de consfruire/desfcințar© șc nu conferă dreptul! de a executa Eucrărî de construcții.

Pac. 1 din 2


Formular F.6/red. 2 ex./TC

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competer3 pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului,

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții: .___

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

in situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația dea notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

IxJ D.T.A.C. bej D.T.O.E. IJ D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d?J-) avize și acorduri privind utilitățile urbane șî infrastructura:

jx_| alimentare cu apă    |x_| canalizare    |x_i salubritate

|x_jalimentare cu energie electrică    |x_|alimentare cu energie termica    (_| aviz Transgaz

|x_| gaze naturale    [x_| telefonizare    |_| Altele |_|    z

d.2) avize și acorduri privind:

|x_| securitatea la incendiu    U protecția civilă    |x_| sănătatea populației

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Ixl declarare notariala a coproprietarilor pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

Ixl certificat de roi D.I.T.L. S. 3 ( original}

d.4) studii de specialitate:

Ixl aviz consultativ circulații DUAT- PMB

bel aviz comisia de trafic si fluenta circulației    / ?

Ixl Documentație de urbanism (PUD) întocmită conform legii    /

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    .Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa RUR, OAR    /

Taxa pentru emiterea Autorizatei de Construire - 0,5% din valoarea investiției pentru locuința, 1 %pentru alte funcțiuni, 3% pentru organizare de șantier,


din valoarea investiției.

ibîlîtatea de 24 luni de la data emiterii.


'    "    ............ / fl

fi /

/f


MarFusVlWihăita

SW<\ I' OR l

j ^ARHITEcjrSEF Ștefan Durri&rațscu


IntocmJrpC- Topîrceanu    I i

Achîtaftaxa de: 6,00leî conform chitanța nr. 4680199/08.05.2017.    ț :±

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările^ completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de Ia data de..........................până ia data de...............

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoițâ

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

Data prelungirii valabilității:.............................

Achitat taxa de .........................Iei, conform Chitanței nr.......................din..........................

Transmis solicitantului la dala de..........................direct/prin poștă.

Pag. 2 dir, 2


Formular F.6/red. 2 ex./TC

°70f3


Iwlt


7<?/Z4
e r^A Cs^n^CATUL DE Ui


......ain,,,£fcM,;.. ffi.

Arhitect șțfi

PROIECTAT \    L— , ——

{DESENAT


PROIECTANT GENERALI

Arh, ALEXANDRU ION BIROU MX ARHITECTURA

sa^^aaaessKS^s^s'

TKA 3456

Și


th.ALEXANDRU


brh.ALEXANDRU|


r, vr?â”PROIECT AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE ■ LUCRAREA^PAtIU PRE^Wl ^Hvicsd' TCCTȘ-; co t>grGzn-7Wx iMTfee^n^W Wri*hH

SCARA ■ ARHITECTURA •

A-ZQM> KMl mcA^foM^sr    fi


PLAN TOPOGRAFIC DE SITUAȚIE s

Scara 1:500

Drumul Intre Tarlale nr. 41-45, Sector 3, București


70.77


770.69


o .io


aV>?0.69'


70.57 o 70.63,


s 70.72

*70.56 70.631* 70.66°


70.6;


70.70


70.59


"ti


ACltf


W- cWX^ft


nlocmi.t: ing. Gheorghe Cri&fen

CAÎEOO^


no F >>>

•    7 y a? O O H

f”» r"3 țX

-    w


n n o M K>
\JI 5^?

70.76


70.74


70,62


>'" cn > w \n b O CP Ni ?

* • o \n TȚ

„70.61

70.62


70.64


70.70


70.55


f70.f '7f).64

70.60


.62


70.60 70.48 170.47 70.25


,70X5

70.56


5. G    O O o

c$f’    e    77

F?rn ÎH


S4J**-esmțTOr!

370.48

370.48


!&

O

IX

C'i    "?•■■,

i > t

o.

r.

I O'j

5S'

Ko

L >, Pi

S' X

n cu

rs

“n fe,

țps.

c

o o

TI f"

AÎ5

ii?

w

c: t:? r~ m

k.

C

fV?J

o

iA

TI

i 3

Fi


W /o

/ «70.06

/ plotf^ 70'0B


£$69.93


fe.


boto,


tfW(q


470.11


I 770.05 o70.05 ■    q70,05


470.03


te


PH.221N IDE SlITIttOTE

SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII- DEPOZITARE

Ianuarie 2015


ROMÂNIA

PRIMĂRIA SECTOR 3

BUCUREȘTI

DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ...6.O.. din

în scopul; obținere autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de FLOREA PAUL, cu domiciliul în municipiul București, sectorul 3, str. Iosifești nr. 10, bloc - , scara - , etaj - , apart. - , telefon contact: 0722 462 365, înregistrată la nr. 14476 din 03.03.2015, pentru imobilul - teren/construcții - situat în municipiul

București, sector 3, Drumul între Tarlale nr. 41-45

identificat prin planuri cadastrale, plan de situație scara 1 :500, plan de încadrare în zonă scara 1 :2000

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin HCGMB nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu HCGMB nr. 232/2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:    Terenul situat în intravilanul municipiului București la adresa menționată, cu

nr. cadastral 209937, cu suprafața de 152.95 mp (153.0 mp din măsurători), este deținut în proprietate privată de FLOREA PAUL, căsătorit cu FLOREA MARIA, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.1055 din 23.09.2014 (B.N.P. Atanasiu & asociații) șl extrasului de carte funciară de informare nr. 10897 din 25,02.2015.

2.    REGIMUL ECONOMIC: Folosința actuală: teren fără construcții.

Destinație: conform PUG Municipiul București, terenul este situat în zona A2b - subzona unităților industriale și de servicii. Terenul aparține zonei fiscale D. Indicatorii urbanistici ai zonei sunt:

•    P.O.T. max. = 80%

•    C.U.T. volum. = 15 mc/mp teren

•    H max.    = 20,0 m

Propunere: construire clădire parter pentru servicii și împrejmuire teren.

3.    REGIMUL TEHNIC:    Conform Regulamentului local de urbanism, în zonă se admit activități

industriale productive și de servicii, IMM în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială, depozitarea comercială, servicii comerciale - în suprafață maximă de 3000 mp Ad. Retragerile minime impuse ale edificabilului față de limitele laterale și cea posterioară ale incintei sunt de jumătate din înălțimea construcției dar nu mai puțin de 6,00 m.

Pentru autorizarea altor situații de amplasare a clădirii pe teren este necesară întocmirea unui plan urbanistic de detaliu (PUD) conform Legii nr. 350/2001 și Legii nr. 190/2013 și aprobarea lui de către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3.

împrejmuirea spre stradă va avea înălțimea maximă de 2,00 m, cu soclu opac de maximum 0,60 m înălțime și elevație transparentă. Pe celelalte laturi ale proprietății, împrejmuirea va fi opacă, de maximum 2,00 metri înălțime.

Sistemul constructiv și materialele de construcție utilizate trebuie să asigure rezistența și stabilitatea în timp a construcției.

în incintă va fi asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006. Scurgerea și colectarea apelor pluviale, cât și organizarea de șantier, se vor realiza în incinta proprietății.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRU CȚH

Formular F6. Redactat 2 ex. L. Benea

pagina ldin 2


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire t desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și ai formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului- în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorităpi administrației publice competente.

|_| D.T.A.D.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată), extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi.

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

| X | D.T.A.C.    |_| D.T.O.E.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| X    |    alimentare cu apă    )    X I alimentare cu en. electrică

| X    |    canalizare    j    _ ] alimentare cu energie termică

| X    |    gaze naturale    j    X | salubritate

d.2. Avize și acorduri privind:

| _ | securitatea la incendiu

d.3. Alte acorduri/declaratii:

| _ | telefonizare I — I transport urban


] _ | protecție civilă


| X | sănătatea populației


| X , declarație notarială din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

| X | certificat de rol fiscal

d.4. Avize și acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

J __ | acordul Inspectoratului în Construcții - București

d.5. Studii de specialitate :

| X | plan urbanistic de detaliu aprobat de C.L.P.S.3.

I _ I expertiza tehnică | _ ] Documentație cadastrală ;    | _ | Studiu Geotehnic ;    | _ | Calcul “G”;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie) g) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) : taxă A.C și taxă timbru arhitectura)

Prezentul^peftTfîcat de"Gri}anisrri are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa der“B"^petfîfform chitanței nr. 080 830 din 03.03.2015.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-poștă la-data de

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind ai/torize lucrărilor de construcții,

...    SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

?    CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la dgfa    la data de    V


După această!(iatâ,r'0'rîortă;PrșWngiîe.a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, un ai Data preiun^(^^ăbî[ftațit^.^..r.O..4r.,JĂQ.-.lG..    , . ->/-n    o n

Achitat taxa de:    .........Iei, conform chitanței nr.rt.QxS^iJdin

Formular F6. Redactat 2 ex. L. Benea

7;jz°


£?XV


duc tis =fon-


/ /

’l


otz.


a-7122


Z.C-M£-

Jk


coop.


!A<


LECȚROBOSJNAJ Htrfă prod ■

t 10 m


C OOP, 'METAL/

fdatâ


fAteC] ffâm


\Caskfc

Efor.


1I2L


a 77.25


,71.33


faT1.ll


A~io,


IS8&&J&&QJ-Q.PR O&PES


!£sXC.//.


constr.apaf ot ei&dctcsi efecfa *£LIaJ


r*


Bd. lorj Safed.


Hfr.315


amo-


if Edslt/#'


nit»


Ur


oaz/4


'‘orrnttor'


za


7Z7T5


037


’ZZ'ZS


M/


M Jj

/ory


£ 1 ! «7/4


municipiul bucură

-b^imaria sectorl


e >u\

C^fVnfâcATijL DE U<

Nr.t^d ££%......Hjn _ZX..^.k,:..

Arhitect șțjT


fh-


^VDe^\

2    '    /    // <7 ©    ■ I

7027    2 „ // Q    °OO.ftE'a\

&iEe ®//^ M ^^|Vi

\ r£>    345^ 4 /


. esecule

‘*D>

-* A^>,

CERî/F/C/!T

■'“.. OE "    = .


;y


AVLL    \<<P THA 3450 4/

fctj


7392

M2i>

Monica - Roiaîia ALEXANDRU

ițflfljrtct Ol dMpt * *« w«t*3


^eris f?0-,yo


<AJce^-£;

J*'A^-'i4<5Ț’'2 ft r~.:. „    9;

a, " “    j, £/


£$■??


e PROIECTANT GENERAL Arh. ALEXANDRU ION ^^WSm^ARHîIECTURA .TNA 3456 - 0^.R.-


ofpROIECTAT jarh.ALEXANDRU    f SCARA

- k ““ ■ ’    —-■■— 1    A zZQ&O'


DESENAT farh. ALEXANDRU


r, .VIZAT ș- PAKA-f-tC jA^i


BENEFICIAR: FtofctA FAou

PROIECT AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE LUCRAREA: *PAtîU PRESTĂRI ‘seRvich

CO hEVTZmW. iMP^E^HUlRK ?W(AWr


ÂRHOTEOTim

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr.18133/..^.-.^.^7^    1566561

Oct 19117

Către

Domnul FLOREA PAUL

Str. losifești nr. 10, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 19.10.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „ P.U.D. str. Argonului nr. 18 ( fost Drumul între Tarlale nr. 41 -45), sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 1725/03.08.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit: Florina Brandusa/23.10.2017/2ex.PRIMĂRI A^jb

SECTORULUI <

bucurești^^B

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mall urbanism@primarie3.r0

Nr. 61084/12.04.2018

Către,

Cabinet Primar

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUIp n

olw


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3” -“Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” -“Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-

11, lot 1, sector 3”

-‘‘Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


întocmit: arh C 2 e,
ARHrrECT SEF ȘTEFAN DU1


savoăgîrb pejjsonaie sunt preiucrate”3îTPr1măria sectorului 6 irt conformitate cu Legea nr. 6/'//zuCTi","n școpui

îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de


acces, de intervenție și d© opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


677/2001, printr-o cerere scrisă semnată si datată


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de

......analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea șî dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ..............................................V ♦ ♦ .........- * - ■ -    ....................................................................

V

PREȘEDINTE,


MARINEATA MARCEL
MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAPLAN URBANISTIC DE DETALIU

REGLEMENTARI

ZONIFICARA FUNCȚIONALA, BILANȚ SUPRAFEȚE

SC. 1 : 200

HALA PARTER ÎNALT CU ACTIVITATI PENTRU SERVICII Str. Argonului, nr. 18, București, sector 3

BILANȚ SUPRAFEȚE

INDICATORI URBANISTICI

■SUPRAFAȚA TEREN

-    SUPRAFAȚA CONSTRUITA

-    SUPR. CONSTRUITA DESF.


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N[m]

EfmJ

1

2

3

4

325292.508

325288.841

325280.422

325284.466

597303.023

597320.655

597318.842

597301.453

18.009

8.612

17.853

8.194

S(1)=150.64mp P=52.66Sm


Nr,

parceia

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni    k'"'

1

Cc

151

împrejmuit cu gard plasa

Total

151

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

-

-

C2

-

>

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 151 mp Suprafața din act = 153 mp


Executant Ing. Cristian Gheorghe

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

y

certificaV

DE \ J \ AUTORIZARE', /

Iulie 2015 ' 3 Sorit» RO-MB-F Nr. OC-6 S J OHEORCHS M, V k


rDlgTIAX


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului/cadastral

Data:


NOTA :

CONFORM PREVEDERILOR HCGMB nr. 66/2006, art. 91 PENTRU FUNCȚIUNEA PROPUSA SUNT NECESARE DOUA LOCURI DE PARCARE CARE SE ASIGURA IN INCINTA

AMPLASAMENTUL SI FUNCȚIUNEA PROPUSA SE INCADREAZA IN ZONA „ A2b” ■ SUBZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE SI DE SERVICII

ACESULAUTOININCINTASEVAREALIZA ASTFEL:

■ ACCES AUTO CU BORDURA LASATA - DOUA PANOURI DE SEMNALIZARE CU INSCRIPȚIILE: acordare de prioritate obligatoriu la dreapta


PROIECTANT GENERAL -£■ Arh. ALEXANDRU ION

BIROU INDIVIDUAL ARHITETURA

J- TNA3456 -O.A.R.

A

PROIECTAT

Arh. ALEXANDRU M.

DESENAT

Arh. ALEXANDRU M.

A

VIZAT BENEF.

y

BENEFICIAR:FLOREA PAUL

FAZA: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LUCRAREA :HALA PARTER [NALT CU ACTIVITATI PENTRU SERVICII

Pr. Nr.

B68/15

SCARA

1:200

iul. 2017

REGLEMENTARI

ZONIFICAR.E FUNCȚIONALA

BILANȚ SUPRAFEȚE PROPUSE

Planșa

2/2
COORDQANTE ST58.5OGRAFICE -970

Nr.

PcL

Coordonate pctce contur

Lungimi |

laturi D(i,î+1) |

N[m]

E[m]

1

325292.503

597303.023

18.009 !

2

325288.841

597320.655

8.612 !

3

325280.422

597318.842

17.853 j

4

325284.466

597301.453

8.194 j

S(1 )=150.64mp P=52.668m


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

constr.

[mp]

CI

-

-

C2

-

Total