Hotărârea nr. 247/2018

HCLS3 nr.247 din 26.06.2018 priv aprob PUD Locuinta si servicii S+P+2E+M pe un teren situat in Intr Tarcau nr.3B, S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință și servicii S+P+2E+Mpe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

S    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 77032/CP/26.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 36/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 61084/12.04.2018a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000,    prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șefnr. D/T/01/12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 34/12.04.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 35/12.04.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 34/12.04.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018


CABINET PRIMAR


0310S4 București www.prsmat3e3.ro


telefon (004 024 31S 03 23 ■■ 2S fox (004 02';) 3:8 03 04 e-mai! cab^nsîpHrnafiSîpriryșanej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detalîu “Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, Sector 3”Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 36/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/T/01/12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 34/12.04.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 35/12.04.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3".Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.pritnarie3.F0

telefon (004 021} 3)8 03 23 * 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism <g1primarie3.ro

Nr.36/12.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.1947/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/T/01/12.04.2018.

indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor {înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m;

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 3,00m față de aliniamentul drumului de servitute, retras 6,00m față de limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U1-13) pentru funcțiunea de locuință și servicii.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art 45 aiin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alîn(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3, în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și

acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în intrarea Tarcău nr.3B, sector 3".

Calea Dudești nr. rgi, sector 3, 031084 București

WWW. pri marie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.34/12.04.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3”
Beneficiarul documentației: S.C. ELECTRO SERVICE DISTRIBUȚIE S.R.L.
Arhitect: RADU VALENTIN FRUMUȘANl
Proiect nr.: 04/2017.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    conținutui, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

-planșa de reglementări s-a afișat:

-ia sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 20.02.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 20.02.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 08.01.2018.

-anunț în ziare locale:

-România Liberă, pag.7 din data de 05.12.2017,

-Anunțul.ro pag.59 din data de 06.12.2017.

3-    locaUzarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Savu ion -Strada Moților nr. 14, lot 4, CF-228952,

-notificare lonescu Constantin - Strada Vitejilor nr.3, CF-227728,

-notificare Croitoru ion - Strada Vitejilor nr1.

4-    lista persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

-declarație Savu ion -Strada Moților nr. 14, lot 4, CF-228952,

-    declarație lonescu Constantin - Strada Vitejilor nr.3, CF-227728.

-    declarație Croitoru Ion - Strada Vitejilor nr.1.

-    declarație Dumitru Petruța - Strada Vitejilor nr. 1A.

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul realizării unei locuințe și servicii de către domnul Bălan Răzvan.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreiuarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor ia propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizui comisiei tehnice de circulație nr.18148/1566498/03.11.2017 ai PMB-DTDSC cu condiția asigurării parcării în incintă; -în conformitate cu art.8, Circulații și accese din RLU-PUG în vederea realizării investiției parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate,

-beneficiarul PUD va face toate diligențele în vederea asigurării accesului auto propus din Intrarea Tarcau conform planului de reglementări circulații vizat de PMB-DTDSC, anexat la Acord nr. 18148/1566498/03.11.2017,

-referitor Ia evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009 conform punctului de vedere al MMAP-ANPM-Agenția pentru protecția Mediului Bucureșri nr.20231/24.10.2017.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 31803 04 e-rnaîl urbanism@primarie3.f0

Nr.35/12.04.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 3,00m față de aliniamentul drumului de servitute, retras 6,00m față de limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U1-13) pentru funcțiunea de locuință si servicii.

)    I J

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m;

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.34/12.04.2018, privind documentația PUD - “locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare șî consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de în sori re al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu și norme privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului șî aprobarea documentației.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.roCa urmare a cererii adresate de POPA ALEXANDRU pentru SC ELECTRO SERVICE DISTRIBUȚIE SRL, cu

domiciliul/sediul în București, sector 2, Bdul Chișinău nr.8, bl.M2, sc.C, ap.84, telefon/fax....., e-mail....., înregistrată la

nr. 608/03.01.2018, 25715/15.02.2018, 56705/03.04.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/T/01/12.04.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* locuință și servicii S+P+2E+M

generat de imobilul4* situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3, București,

Inițiator: SC ELECTRO SERVICE DISTRIBUȚIE SRL

Proiectant: RYV PROIECT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Radu Valentin Frumușani, RUR- D,E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Splaiul Unirii și Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 400,00mp conform acte de proprietate(395,00mp conform măsurători).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 și nr.224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona- L respectiv în subzona L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității;, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, Hc=7,00m, pentru P+2E-POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici;

-    H max = P+1E - P+2E; - POT max = 45%; - CUT max ~ 0,9 - 1,3;

-retragerea minimă față de aliniament = pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

-retrageri minime față de limitele laterale= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00m;

-retrageri minime față de limita posterioară= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1947/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 6,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 3,00m;

-    POT max = 45%;

-    CUT=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

-    Hmax etaj2=10,OOm.

jîfo fts tel

__ișm «jrt) .ja

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/Ș(®i''î\®>șc6pb^î‘depîi^/r^jj^uțiilor legale.

Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei iegal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces\d^> i'njeia/enție    în condițiile

prevăzute de Legea nr. 677/2001, prîntr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3
-    circulații și accese: conform Acord nr. 18148/1566498/03.11.2017 al PMB-DTDSC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    în conformitate cu art.8, Circulații și accese din RLU-PUG în vederea realizării investiției parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate,

- beneficiarul PUD va face toate diligențele în vederea asigurării accesului auto propus din Intrarea Tarcău, conform planului de reglementări circulații vizat de PIVIB-DTDSC, anexat la Acord nr. 18148/1566498/03.11.2017,

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatului de urbanism nr. 1947/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3.F8 - Aviz Pian urbanistic de detaliu

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    din

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu concesionării terenului obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de NICULESCU ELENA cu domiciliul în municipiul București, sectorul 5, str.Secerei nr.67, înregistrată la nr. 32432 din 20.04.2017 și nr.52066 din 28.06.2017, 54115 din 05.07.2017 pentru completare dosar, pentru imobifut - teren și/sau construcții -, situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, intrarea Tarcău nr.3B (fosta str. Moților nr. 14), sau identificat prin plan scara 1:500 și pian scara 1:2000, nr. cad.225598,

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului Generat - MS nr. 224/ 201$, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 400mp din acte (395mp din măsurători), situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dlui Popa Alexandru și dnei Popa Lavinia conform contractului de vânzare-cumpărare nr.978/ 29.05.2017 emis de N.P. Mîndruța Gabriela. Pentru construcția anexă parter nu exista acte de roprietate.

Suprafața de teren de 140mp, adiacentă imobilului de îa adresa sus-rnenționată, identificată conform pianului cadastral anexă la prezentul certificat de urbanism, propusă pentru concesionare aparține Statului Român- Primăria Municipiului București.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.49O15/18.07.2017 partea III. Sarcini, imobilul este liber de construcții.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren și construcție anexă parter Sc=40mp;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona

L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție; Propunere: construire imobil S+P+2E+M cu funcțiunea mixtă de locuință colectivă și servicii^concesionare teren în „ suprafață de 140mpjn vederea amenajării accesului auto și pietonal și a parcajelor aferente investiției .amenajare împrejmuire, organizare șantier,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ proprietarul dorește construirea unui imobil S+P+2E+M cu funcțiunea mixta de locuință colectivă și servicii, în următoarele limite și aliniamente, conform planului prezentat de solicitant anexă la !

ezentul certificat de urbanism:

-limita vest: retras minim 2,Om de ia limita din față a proprietății spre drum de acces; -limita nord: retras minim 6,Om de Ea limita laterală stânga a proprietății, -limita sud: pe limita dreapta a proprietății; -limita est: retras minim 3,Om de la limita din spate a proprietății;

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare L1a, respectiv minim 3m-fațâ, 3m-Eateral, 5m- spate cât și în vederea concesionării suprafeței de teren de 140mp este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu și după concesionarea, în prealabil, a suprafeței de teren de 140mp, în vederea amenajării accesului auto și pietonal și a parcajelor aferente investiției.

L1a - locuințe individuale șî colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție; Hmaxims=10m; L1a: -POT maxim = 45%; -CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0.9 mp ADC/mp teren; CUT maxim pentru înălțimi P+2 - 1.3 mp ADC/mp teren;

Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel current. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Conform Codului Civil: „ Ari 615. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond." Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr. 66/2 006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare PUD, concesionare teren și obținere autorizație de construire._________________________________________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU FINE L.OC DE AUTORIZAT! E~OE CONSTRUIRE/DESFHNTARE S( NU CONFERĂ DREPTUL DE A 1

4.    OBLIGAȚU ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nn 1, sector 6, București,

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul șl modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publfce/private în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în car» autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abiigația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, soiicitantui renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administratei publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); contract concesionare al terenului în suprafață de 140mp,(copie legalizată),

c)    Documentația tehnică ~ D.T., după caz (2 exemplare originale):.

IX | D.TA.C.    | „ | D.T.O.E.    j _ | D.T.A.D.

d)    Avize șl acorduri solicitate prin certificatul de urbanism


d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| X | alimentare cu apă    4 IX | alimentare cu energie electrică

| X | canalizare *    * j X j alimentare cu energie termică

| X j gaze naturale    | X j salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

| _ J securitatea la incendiu

d.3. Alte acorduri/declarații:

-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca îmobriut nu face obiectul unul litigiu aflat pe roiul unei instanțe judecătorești» original; *

-    Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 » original; °

-    acord notarial proprietari; 4

« notă de constatare Serviciul Disciplina în Construcții» Poliția Locală Sector 3 pentru anexă și dovada radierii din cartea fundară, d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor Aviz Comisia de Circulații- PMB *

PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.'1 d.5. Studii de specialitate : Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic;

e)    Actul administrai yahautoritățli competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (

f)    Dovada privind^a^ițareartaxelor legale (copil): taxă A.C, taxă timbru arhitectură, taxă


' X} protecție civilă


a j X j telefonizare

| _ | transport urban

| _ | sănătatea populațieit-OC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ ‘ z    ___CONSTRUCȚII

valabilitate de 12 luni de Ea data emiterii.întocmit

Urb. Dipfm. C.R.Ț,

Achitat taxa de: 8 ron , conform chttehței 'seria 1791^/2017 nr.4673524/ 20.04.2017.

Prezentei Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prift-paștă-iadata-d©............... t

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările șt' completările ulterioare, construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de..............................până la data de...............................

PRIMAR,

Robert Sorin NegoițăARHITECT ȘEF Ștefan DumKrașcu


întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității: . ................................


Suprafață totală teren {cf. cadastru) - 395,00 mp Regim de înălțime propus: S+P+2E+M

S.C. RYV PROIECT S.R.L.

REG. COM. J40/13433/1994

TEL./FAX: +4021/3133134; +40744310743

WEB: www.rvvproiect.ro

BENEFICIAR’

NICULESCU ELENA

PROIECT NR,

02/2017

j    NUMELE

SEMNĂTURĂ

SCARA

TITLU PROIECT:

FAZA

ȘEF PROIECT i ARH. RADU FRUMUȘANI

1 ! 500

IMOBIL S+P+2E+M Sî CONCESIONARE TEREN PENTRU PARCARE

București, sector 3, intr, Tarcâu nr. 3B

C.U.    !

i PROIECTAT J ARH. RADU FRUMUȘAN1

proiectat arh. VLAD sanda

DATA

TtTLU PLANȘĂ

PLANȘA NR.

■ DESENAT    : ARH. VLAD SANDA

04.2017

PLAN DE SfTUAȚfE

A1.02S.C. RYV PROIECT SLR.L. f

REG. COM, 340/13433/1994    /    \ U£

TELJEAX: +4021/3133134; +4074431Q743    ;    ’ '

WEB: www.ryvpFOiec1.ro__,:T

XsemMa

blw


NUMELE


. ȘEf PROIECT ' ARK. RADU “RUMUȘAîO î rOA'OO ACU EACU OUAOȚM'U

TURA


SCARA

Ț / 2000:


BENEFICIAR,

î

] :

Ș PROIECT NR

N1CULESCU ELENA

1 02/201?


unu proiect    ; paza

ifiOCEiL    $f CONC£S!Oh‘ARP TEPT:2 ’ p H

PENTRU FARCaRE    "

Ridicare topogr<Z3a

Mun.București,Sect.3,lntr.Tarcau


Teren sfiat in proprietate S-39Smp

,10


pW* •    Parcela {Teren închiriere)


Mr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi I

Jalon î

D(U*1) |

X(mî

VW

1

2

3

I 4 l S

1 6

324142.8$$

324138.228

324138,825

324131.337

324128.308

324138.388

588525,233

539515.329

589508.177

588508.658

588507.870

S8S527.828

10.317 |

7.394 5.502 | 2.26S j 21.461 7.141 |

SțTeren ifțch!neFe)s14G.0țm$> ps§4.584m


Parcela (Teren rames)

Kr.

Pct

Coordonate pctda confer

Lungimi i laturi

0(^1) |

XH

Y(m)

5

î

9

W

6

32412U06

324118.018

324120.831

324123.265

324133.396

324136,386

s6âsor.eTo

539513.290

569523.163

569531.137

539529.152

588527.929

12.610 10.266 j 3,337 ; 10.314 ; 3.240 21.461


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 18148 / .1566498

Oct 2655

Către

ELECTRO SERVICE DISTRIBUȚIE Intrarea Miciurin nr. 1, Ap. Ț Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 26.10.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. în vederea concesionării teren șî construirea unui imobil - Intrarea Tarcău nr. 3B ( fostă str. Moților nr. 14 ), sector 3. București”, conform certificatului de urbanism nr. 1947 / 07.09.2017 și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr,66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după obținerea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind concesionarea.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit: Florina Brandusa/01.11.2017/2ex.DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.ro

Nr, 61084/12.04.2018

Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3” -“Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” -“Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-

11, lot 1, sector 3“

-“Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


ARHITECT SEF ȘTEFAN DUÎDatele durîîneâvbastra păsonaie^unt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conîțmWate cu Leijăâ tir. 6///2UÎTT îri stocul' îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istoriceCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, Sector 3”


Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat-urinatoarele opinii:
Reședințe,

MA iVEATĂ MARCEL


MEMBRI:

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONTARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENASECRETAR, MARINESCuJ ELA~


“i LOCUINȚE EXISTENTE PRELUATE -’ DIN IMAGINI AERIENE


LIMITE PARCELE CF CADASTRU ACTUALIZAT

LIMITE PARCELE CF. CADASTRU 1990


SUPRAFAȚA TEREN = 395,00 mp (considerat liber de construcții)


Indicatorii P.O.T. si C.U.T. maximi conform P.U.G. București zona L1a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de proiecție:

P.O.T. max = 45%

C.U.T. max = 1.3 mp ADC/mp teren Regim înălțime: P+2E Indicatori urbanistici propuși:

P.O.T. max = 45%

C.U.T. max = 1,3 (1,57') mp ADC/mp teren Regim InaltlmB: S+P+2E+M

'Se admite depășirea CUT-ului de 1,3 (P+2E) proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC, in cazul mansardelor.


S. CONSTRUITA DESFASURATA (cu subsol) 0,00 mp


S. SPAȚIU VERDE


0,00 mp


0,00


797,90 mp


0,00    118,50 mp


30,00


S. CAROSABIL SI ALEI PIETONALE


0,00 mp


0,00


98,75 mp


25,00


PROFIL EXISTENT INTR. TARCĂU


Nr.

Pct.

Coo/dQ^ăjeg p^.^^ontur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

2

3

4

5

6

324150.002

324156.519

324139.351

324133.386

324145.459

324148.293

589522.669

589544.156

589549.760

589529.152

589524.230

5B9523.242

22.454 18.059

21.454 13.038

3.001

1.8031

S(lmobîl)-395.O4mp P-79.809m


P.O.T.


C.U.T.


H MAX


RH MAX

NR. UNITATI LOCATIVE NR. ANGAJAT! / VIZITATORI NR. LOCURI DE PARCARE


0,00 %


45,00 %


Nr.

Pcl.

f ny.a ti * . ;    ~

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

324142.999

324139.229

324136.625

324131.337

324129.306

324136.386

589525.233

589515.629

589508.177

589506.658

589507.670

589527.929

10.317

7.894

5.502

2.269

21.461

7.141

SfTeren închiriere)    140,01mp P=54.584mACTIVITATI PRODUCTIVE SI DE SERVICII

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

TEREN VIRAN

PROPUNERE

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

PARCARI (DALE INIERBATE)

EDIFICABIL PROPUS -FUNCȚIUNE MIXTA (SPAȚIU TEHNIC LA SUBSOL, SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER SI LOCUINȚA UNI FAMILIALA LA ETAJUL 1,2, MANSARDA)


0,00


1,3 (1,57*)


10


S+P+2E+M


2/1


5**


** Parcarea se va rezolva in incinta si pe terenul inchiriat. Locurile de parcare se vor amplasa pe zone cu dale inierbate. Se vor asigura 5 locuri de parcare, cf. HCGMB 66 din 2006


X

, -,

i

II

i 3rr

3 5n>

{    3.5in i

j

”1--

7.0m

zq

11. Gm

z


S.C. RYV PROIECT S.R.L.

REG.COM.J40/13433/1994

TEL. +4021/313.31.34; +40744.310.743/    WM?

WEB: www.ryvproiect.ro    f

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

PROIECTAT

DESENAT

NUMELE    y /"SEMNĂTURĂ

ARH. RADU FRUMUȘANpC^L /) // ARH. RADU FRUMUȘANI l jfyl //

ARH. VLAD SANDA

ARH. VLAD SANDA

SCARA

1 / 500

DATA

11.2017


T    A^-<1 \ L

_

BENEFICIAR:    ■

S.C. ELECTRO-SERVICE DISTRIBUȚIE S.R.L. 1

PROIECT NR. 04/2017

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Șl SERVICII, ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 140MP ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ACCESULUI AUTO Șl

PIETONAL Șl A PARCAJELOR AFERENTE INVESTIȚIEI Intr. Tarcău nr. 3B, sector 3, București

FAZA

P.U.D.

TITLU PLANȘĂ

PLANȘA NR

PLAN REGLEMENTĂRI

U1-13IE 201093

V

î

îl

F+2

[ £


Parcela (Teren ramas)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

5

324129.306

589507.670

12.610

7

324118.018

589513.290

10.266

8

324120.831

589523.163

8.337

9

324123.265

589531.137

10.314

10

324133 386

589529 152

3.240

6

324136 386

589527.929

21.461

S(Teren ramas)=263.75mp P=66.227m


Parcela (Teren concesionare)

Nr

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungim'

laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y(m]

1

324142.999

589525.233

10.317

2

324139.229

589515.629

7.894

3

324136.625

589508.177

5.502

4

324131.337

589506.658

2.269

5

324129.306

589507.670

21.461

6

324136.386

589527.929

7 141

=140.01mp P=

54.584m