Hotărârea nr. 246/2018

HCLS3 nr.246 din 26.06.2018 priv aprob PUD Loc colective, comert si serv S+P+5E+6Eretras pe terenul situat in Al. Ion Agarbiceanu nr.3-11, lot 2, S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.06.2018

?    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 77029/CP/26.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 39/12.04.2018 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 61084/12.04.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB    nr.324/17.11.2010,    nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/1A/10/12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 37/12.04.2018;

-    Punctul de vedere nr. 38/12.04.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 37/12.04.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018


CABSNET PR’MAR

telefon (00.4 021) 318 03 23 - 28 fax (004 ar) 3;8 03 04 e- maii cab>s£îprm~aK®primsHs3.ri:î


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 39/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/IA/10/12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 37/12.04.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 38/12.04.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3" proprietate privată persoane juridice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3".


Calea Dudeștî nr, îgi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 ozi) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maît urbanism@primarie3.ro

Nr.39/12.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras
pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras, pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3” în suprafață de 2102,00mp, proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr.1942/27.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/IA/10/12.04.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul spre Strada Liviu Rebreanu pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,5m față de limita de est a proprietății, calcan pe limita de vest a proprietății, retras 13,00m față de limita de sud a proprietății conform planului de reglementări (planșa 3) pentru funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax=30-70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=1-3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E6=22,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0 telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanis1n@pri1narie3.ro

Nr.37/12.04.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD \    “Locuințe colective, comerț si servicii S+P+5E+6Eretras
pe terenul situat în Aleea Ion Agârbîceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”
Beneficiarul documentației: SC ASTRA PROPERTIES SRL
Proiectantul general: SC WESTLAND IA DESIGN SRL
Arhitect: Irina Anamaria Ciongher - RUR- B,D,E, F,G.
Proiect nr. 10/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00,

-pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații Ia întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 19.03.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 19.03.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de : 20.02.2018.

- anunț în două ziare locale'.

-    Evenimentul Zilei, pag.16din datade 21.02.2018;

-    Adevărul din data de 20.02.2018.

3-    Loca liza rea rezide nți lor, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Asociația de proprietari EVOCASA ARMONIA în data de 13.12.2017-Strada Ion Agârbiceanu nr.3-11.

-    notificare Primăria Sector 3 în data de 14.12.2017

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

Acord Asociația de proprietari EVOCASA ARMONIA - Strada Ion Agârbiceanu nr.3-11.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 31S 03 23 • 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

-Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea ia incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, așa cum reiese din proiectul întocmit de SC WESTLAND IA DESIGN SRL prin urbanist Irina Anamaria Cioangher și aviz PMB-DGISP-DTDSC-CTC nr.19405/1571167/28.11.2017,

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dud ești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail urbanîsm@primarie3.ro

Nr.38/12.04.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbîceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul spre Strada Liviu Rebreanu pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,5m față de limita de est a proprietății, calcan pe limita de vest a proprietății, retras 13,00m față de limita de sud a proprietății conform planului de reglementări (planșa 3) pentru funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax=30-70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=1- 3 mp. ADC/ mp. teren, Hmax E6=22,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se încadrează parțial (spre strada Liviu Rebreanu) în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POT=70%, CUT=3 și parțial (spre limita posterioară a terenului) în zona L respectiv în zona L3a, subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 cu inserții de lotizări existente.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.37/12.04.2018, privind documentația PUD “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3” în suprafață de 2102,00mp, proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.37/12.04.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București wrww.prirnarie3.ro


L UV ^Ctâs    CQ,&0$


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Ca urmare a cererii adresate de SC WESTLAND IA DESIGN SRL pentru SC ASTRA PROPERTIES SRL,

cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 1, cod poștal........., Strada Libelulei nr.35A, telefon/fax....., e-mail

....., înregistrată Ia nr. 29730/21.02.2018,'39597/09.03.2018.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modjf completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/IA/10 din 12.04.2018

o In

construire imobil locuințe collectivfer*


Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3*

servicii, S+P+5E+6Eretras,

Generat de imobilul4*: din Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, Lot2, sector 3, București, Inițiator: SC ASTRA PROPERTIES SRL Proiectant: SC WESTLAND IA DESIGN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Irina Anamaria Cioangher, RUR-B,D,E,F,G Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la intersecția Aleii Ion Agârbiceanu cu Strada Liviu Rebreanu și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2102,00mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.ll.G. - R.L.ll. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează parțial (spre strada Lîviu Rebreanu) în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial (spre limita posterioare a terenului) în zona L respectiv în zona L3a subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 cu inserții de lotizări existente.;

-    funcțiuni predominante zona M2: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertîzare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate-scuaruri, locuințe;

-    H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade,

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri),

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament: noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri(aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

-    funcțiuni predominante zona L3a- subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 cu inserții de lotizări existente.

-    regim de construire și funcțiuni predominante: locuințe în proprietate privată.


Calea Dudeytî nr. 191, sector 3,

031084 București

WWW. p rimarie3.r0


telefon (004 02.1) 318 03 23 • 28

fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0


-    POT max = 30%;

-    CUT max = 1; Hc=10,00m.

-    retragerea minimă față de aliniament: se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri;;

-    retrageri minime față de limitele laterale; 3,00m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m.

-    imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1942/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 11,00mfață de aliniamentul spre Strada Liviu Rebreanu (pe limita construcțiilor învecinate), calcan pe limita de vest a proprietății, retras 13,00m față de limita de sud a proprietății;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras 3,50m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese; se vor asigura prin servitude de tercere pe lotul nr.1 din Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, conform H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București și aviz PMB-DGISP-DTDSC-CTC nr. 19405/1571167/28.11.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E6=22,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

■ ' .ROMÂNIA./-p    ;    ..    R/

- municipiul bucurești

. ■ . PRIMĂRIA SfeCTOMULUX-3 .    '    - ■    '    -

.■••D.UXL    .    ■    /.-/.< 7//,-7M';,',/;'7J-p

CERTIFICAT PE URBANISM ■    ■ '

■■. , Z Nr.|2%42din ^7; oȘ; 2017/

î N SCOFU L î :    pentru promova re PUD și pentru efa bora rea d ocu mentațieî în yed'bres

;: ■. / ,<- u '.•autoriză rij lucră ți) or de ton șțrui re.    •    < ':    7

■ Ca urmare a cererii adresate de ASTRÂ PR0F&RTX6S s.r.l. CIF 24229762’,‘prin Corîu Alexandru,/cu ■ sediul în Municipiul București, sectorul 2, strada Fluierului tir. 35, cam, C2, înregistrată la nr/65245 din 09.OS.20X7. :

Pentru ■.imobilul. - teren și/sau construcțiisituat în județul /.Municipiul București,. sectorui • 3, ■/ Aleepșatț identificat prin planuricadastralel/500 și 1/2000.

■    în tem ei ui -' reglement ăriloț ■ documentației ■;do; urba nism: taie P. U. G. a probată pri m HCGMB-î nr. 269/2000,

?. H£GMB nr.324/2dl0, HCGMB nri24i/âQt 1^ HCGMB nr.232/20I2 și HCgMB ne 224/201Ș. 7

în conformitate ,cu prevederile; Leg// riri 50/lpQî, republicată,- cu, modificările și completările ulterioare,

,■ '    ■■ .privi nd a utoriza rea execută dl jucră r i lor de/conșțrujcții, se    ■

1. :ft£6XMUU JURIDIC: '.    , 7" ' / 7    '    '

Terenul situat în intravilan/. în suprafață de .2i02 mp., avand. număr cadașțrai, 230074 și categoria de curți-construcții,. este proprietatea ASTRA^>M0PlhtTEES '•-s-t.l., conform Actului de dezmembrare nr. 2076/19.06.2017, autentificat de notar<public Nicoleta Cbîțpișizu.și a extrasului de: Garte Fu nciara pentru informare nr. 230074, emis de ANCPȚîn baza "cererii nr. 44751/30.06.2017,7

. Terenul nu are înscrieri privitoare, la‘ sarcini^ nu se află în aria de protecție ă.. monumentelor, istorice și nu este cuprins în PUZ- zone proteja te,    v i

;2.-^B6XMUL:ECPNQ>I2Cs' " 2    .

<7 r^^Fp^înța^actuaSâiXeren-nberde construcții,

ăj ;■ 7'    ; Conform R.LU aferent PUG ■ * Mu n icipiu I / Bucureștiaprobat, a mplasarbefitul se ăfI ă    .

-• parțial în -M2-*: subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu 'sau discontinuu/și înălțimi

maxime de P+14 niveluri Cu accenteînaite și oartialîn L3& subzona Ipcuîpțelor colective medii cu P-F3 r.P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în a fa razonei protejatei

: Imobilul este ;cuprins în^dăâ?^da'lȘă^B^^'Mun/(dp'hjipf^^/cun^i'Ț\    7 / .

Propunere: construire IMOBIL FUNGȚILlNd MIXTĂ - LOCUINȚE CQLECnVE șî COMERȚ (la parter și

. mezanin) - RHpropuș = S+P+Mz+3c+4Er >' amenajare și împrejmuire teren ș.i organizare de

2- ;    •    - -7    ;

'/3.. REGIMUL TEHNIC: .

• Pentru (ucrariI e decbnstrui re a unu i i mo b î leu funcți un ea m îxtă - Jocuințe colective și corn erț c u regim de înălțime pșgpuș< Ș^P^Mz+B^T-^Er, amenajarea si împrejmuirea. terenului și/organizarea de execuție a

:    lucrărilor, este necesara întocrnîrea unei documentații de urbanism PUD, aprobată conform legislației în

/ vipoere?/ Conform PUG a) Munci pi uJulBucurești, amplasamentul estecuprinsparțialîn subzona

MX pentru Ca re sunt avizați următorii indicatori urbahîȘttclt/FQȚriAX. =: 70%. , Oui posibilitatea ; .apoperlrii -reâsțpfuî.-țecenp Ițiî/în p ro porție ■ de/75%< cu,- clădiri - cti, fiwxi mum • ■-2-p i velu rt - £ Sm ețrp,.- -

CUTmax. .    , Apc7rppi.- :teFeȚrȚ -Și:. .RHw^/XfF+X^rtlveitiri și /pa^iâi/îri,;eut^one?ț3p- cu

. ■P0ȚriJu<7=    ;î>30-rrțp, ADC/mp. teren

Edificabifui/^    definitivat prin PUD. ÎntocmTea :DTAC se recomandă a -se'realiza numai .

dupa aprubarea documentației PUD ș/ în confcrmitaie Cți prevederile acesteia,

îmnfejmuiriie spre stradS vor avea înălțimea .ce max. 2.00 m din care un scciu epse de O.GQ m 5I c parte transparentă, dub'stă cu gard viu. Gardurile spre fi mitele separative ale parcelelor vor fi opace. cu înelțimi de max. 2.2D m.. Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la . aliniament potfi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri ssu cu garduri vii și pot .fî uti liza te ca terase.

Organizarea de șantier se va asigura în incinta proprie. Se vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 cir privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.

Proiectul va fl întocmit de proiectant autorizat.

' Sistemul constructiv șî rhâțerîatele de construcție admise vor fi. cele care Să asigure rezistența șl stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății șl se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cl- aspect , . corespunzător cerințelor urbanistice actua.le.

Prezentul Certificat de urbanism, pos-ie fî utîlteat pentru pp.embvare PU© și pentru obținerea

®ut©m®ți©î Ș,®    '

4-i’ QBLX$AțlX    .-.ra<

în scopul elaborării, documentației pentru autorizarea 'executăriijucrăriior de construire / desființarei; sotieitanțuise.va.gdresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenție pentro Protecția Meritirtui Sucurești, Str. Aleea tacul M.orjj nr. l, sector 6) București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA} privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,, modificată prin. Directiva Consiliului '97/1 î/'CE. șl prin Directiva Consiliul ui și Poriamertului European 7003/35/CE privind ; participsrea publicului ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu meciulși modificarea, cu privireia participarea publicul ui și: accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunica sbficitarițufyl. obligația de a . contacta autoritatea teritorială de mediu pentru /că. 'aeeașța.'-șă ana'l'ifeze și să decidă, după caz,'înfedrarâ'ă/.neîncădrarea.proiectului investiției puhlice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăȘPa)^:. du^.. ernltărea cerțificătulul de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire laprocedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stsbiipște mecanismul asigurării consultăriîpubtice, centralizări) ^opțiunilor publicului și ai formulării un uipunctdc vedere oficia! cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezu Itatele consultări i publice. ' în aceste condiții.:'    '


, După primirea prezentului Certificat -dti urbanism,TITULARUL are ÂDligația; tîei^rse prezenta lâ autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stafcilîrit necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urina evaluării bslțsafe se va emite aefui administrativ af autorității competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediu iui ștabihsșie necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abiigația de a notifics acest fapt autorității administrației publice competente cu privire îs menținerea cererii pentru autorizarea executării Socrăriior de .construcții. <

Ir situația în care, după emîterea Certificatolui ife urbanism    procedurii de evaluare a efectelor

investiție! asupra mediului, solicitantulrenunță la intenția de realizare a investițieț- acesta are oblîgația de a notîfîca acest fapt autoriteții administrației publice competente.    ' ■    ;


5, "'tEREREÂ' DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/BESTIIMȚARE VA FI ÎHSOȚITĂ DE •/URMĂTOARELE    ram :    ra;

Îj): Dovada titlului asupra imohiinfiiL. peren- și/șaș coristruc|ii (eopic legalizată - intabii^t),. sau titipă ca?: extrasul de plan cadastral actualizat la -zî:i$i' exțritițtșl;de /datffeFunciară de mferaare actualizat la zi, fe cazulm calfe fegea nu dispune aiifefi

c)DoctiîtitiBtatia feîmîcâ vB.T,- /dopa caz (2 exi engHiaie), verificatatefeaîdșiîftsoțîtă de«yafeare lucrări.; ; ■■ ra | x'.J D.T.A.C '    J_|I?XOX . <-■    7L'kD:T\A.D.

" d) Aybtișîâctfefitinfelfeițafepnti cerfifiț^țidde wtfepifcsiia " - "- d-l: Avize R acorduripri^dnd ufilbâțiîe itibaiieși infrastructura:

[ x [ alimentare cu apă    | x f alimentare eu energic electrică;J x j tejefonfeare,    :    ;

|xjicaiîaîîz»re-ț    . .. .. j x | aîîJaedtareeu energie temfică f_-MetrorexSA •    • /

...... I i-f gafe naturak' ’c .    1« [ salubritate ■/.'-/ A    '' jj transport urban /-■' ■

.-./dj: Avize și acorfiuri.privind: ■:7-•.    ....    /    ''    ' •

■ ■■ 'îxlșeețfrjfeteala feeeîidm .    .■    . ixlsănăfateapopulației '■

. d.3. .<Alfe aoorduri/^clârafii

■<    | x i neclarație nourialâ pe preprie răspunderc proprjclarilc!' dis care sa rezulte dări^obital. ba face obiectul unui litigiu aflat pe

Ț9lîițnaeJ instanțe judecătorești ■    -.'V----, .ț ...

. d .4. Avizele: acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ăîe serviciilor descentralizate ale acestora;. ■.

| x | Certificat de rol DGîTL Sector 3 - în original    J x | Avizcireulații - DGISP-PMB | s (Acord !SC-kn(>n caz zic aiipire)

jx f Atribiri rennfflăr portal-PMB    '    ■

d.5. Studii de Specialitate ; țxiDocBHientațiecadașfriEîX : [ x} Jț?VD aprobat conform legii țx I Sfudiii^entchnic',:.jx..J:Gdî?Bî “G”

'' J'xi'Espeifiză/fehuicfifeicaț’tk'alfeifej '.. . ;    ■"/    /.//'

'.e) Âctuî adiîiîn&tratiy aî apfetita^ cmdpe^fe    medifiîaiV AȚMB (Aleea Ucu!.    j;Sț6);.Bucure'ști)

' -' -1);fioyad.ș.Ag-■șî.^xă:.'tirnbru-OAK... --■ ■.■ ■- .    ‘


CERtîFICAURBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CQN

i>g;c'


^js^dșm.^fe!y^țâfeifiMe.de-'-.ĂA- luni de la.data emiterii.


Achitat taxad,e.‘;25jeî/;c^formG;R,ru':^7ii8S2.;din.09,98.2017..

-PiezenklCedififet deuim.âaisdJ. a'foșf.țranSîafe solicitantului direct / pșd^eștă la datade    .

în conformitate cu prevederiloLeg'irTjr.. 50/J^Jt Ț^bîicâța,:cu j^dific^iîe\^0^lei^^-ul^ioare,.‘pi^is&.&iAi construcții, ■    :    (■'    > ■ . ..

:    SE PRELUNGEeTE VALABILITATFA    '

CERTîFICATULUÎ DE URBANISM '■

deladata de    până la data de ..    •’    .•/DESFIINȚARE n;


Rdbert Sorin Negoipt


SECREiTĂR, ", ' Mantia Mfițăița


■ : ' ARî£îtECT ȘE>:;-' --arh. Ședan C* fhifeiira.$£și'


întocmit: .............................................................. '    . .    /

După această data. o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul .urinând să obțină,-în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism,

Dala.preîw3gtrîivalab'ilitfițiî:__ ______, .    . ' ' • •    '.    . ■ ” . '    ’.: ■

Achitat rara de: ________........... iei, corifbîTfi cbltanței r:y.    din ... = _ „ ■-________ -

p,C - Keu, ;■ £y.    i j .Qg2G 17    '    ,' pagina2 rin 2PRIMĂRIA^»

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^^J

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 037084 București

www4jrimarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr. 61084/12.04.2018

Către,

Cabinet Primar

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUIVă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3” -“Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” -“Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-

11, lot 1, sector 3”

-“Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6 E retras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 19405/.UZ-C-.U77    ’    1571167

Nov 1609

Către

S.C. WESTLANDIA DESIGN S.R.L.

Str. Libelulei nr. 35A, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 16.1 1.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația JP.U.D. aleea Ion Agârbiceanu nr. 3 - 11, lot 2 , sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 1942/07.09.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


inîocw't: Florina

/ 2 cx.Z17Ul.2Oi7

Bd. Rerna EJisabeO nr. 47, Xd poala J 3CC043, secior 5, B ucu rea li România Ței: 021.305.55.00 bnp /wn' prob rcrPUO ALEEA ION ÂCÂRBtCEAhib, NR. 3-11, LOt 2, sectoft 3, BUCUR6STtȘ


LIMITE

UIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD "~| LIMITA PARCELE

FUNCȚIUNI


LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA

LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ I SERVICII I BIROURI

invatamant

CULTE

SPATII VERZI

TERENURI UGERE I NECON3TRUITT UNII TRAMVAI CIRCULAȚII AUTO circulații pietonale

REGIM DE ÎNĂLȚIME

I    '1 p ■ p+1

|    —H P+3 ■ P+3

P+1 . P+G p+r - p+1 o > P+10


reglementari

twwaii EDIFICABIL PROPUS

| jfe -"1 ACCES AUTO PROPUS

i '    1 CIRCULAȚII DE INCINTA

ESE2Z3 PARCARl PROPUSE

!tjfilC£TOKI UBaANIST1CI2flQPU3l PRIN PUP _

POT mar -'50%

' C,6;T mir. -3,00 mpTAtfC? rhp. tarar . - Rfi, mar, =-S+P+Mz+4E+E5R (H mar, - 24,0 m}" ,

S te^en * 2102 ,țwi țrip "


;    \\ '7'\ ^.cmțsfMMiHffistOTș.it.L

\ A jA }    !    •«<c ■    F •

—    .... .rJ|1L'iJNm-Tr

ruwinnivnrm- umutj. pkiah -ArxtAmx

A «.1 e n (CI AM - SIL M 1, T.(3T 2, si-in on «wwsir

‘fprrfctfUirU^

t'RIlAXlît^

Katvndktr sxAKTiț* nmrJ'-n w# h-kj .

tui»!

tittt.țtcUfcg.

'JldUf pjartv/fi

WfitfMBWW «WW/M

wwj

1 fetesuU f riroetul:

uAr.pd.RH};. Irhtit <ttQAN<*HRR

OftW)1?

Verificai;

lirR AdHuc CIOANCttEK

1/lffXl

A| rr*#l.1 l'J RU'IX WMf KNt.lNll m%M    U"Hixn


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^^ valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, MARINfiĂTĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


SECRETAR, MARINIREGLEMENTARI URBANISTICE


Anexfl- 3. U-HClSS


PUD ALEEA ION AGÂRBICEANU,Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

1

325573.39

593423.24

6

325652.76

593410.42

7

325646.57

593439.82

8

325577.93

593450.92

Suprafața [IE:230074] =2102mp


V \


SKirafota [IE:23OO73I • 2868mp

/    1    SctKifJd PE23OO741

ebtnrMt:

1 SC ARHIPAR

PROIECT:

^ȘISTEMATIZARE TEREN, FROiECT CONSTRUCȚIE

CCWTPXTli»-

, SC ARHIPAR

/WLASPMB4T:

str. Ion Agarbiceanunr.3-11 sector 3, București

Ghxl<b t ?$Ad.T£fc>acaru

y

Plan topografic

PLPN:

5 S TX-2573-I7

w-

DATA:

AU32017

C cri mo >■ rn/rea masuatorifcx la teren r.o«titufcK-o tiLcumH tixxamaiLsliei Irinfces aae-fftiis (!.: icesteia cu reafctate) <in teren

pentru PT si DTAc

Prcp«tar: SCASIRA ntcpamssra.

Ni*7W cacfastrJ: Z30O73.230O74

Mmtfc refera: Horei Mragra

3stoo <fc coordonat: Stira/A 19»


7663

EXISTENT LOT 1 EXISTENT LOT 2

CONFORM PUG

PROPUS LOT 1

PROPUS LOT 2

PROPUS TOTAL

Suprafața teren

2868.0 mo

2102,0 mp

-

2868.0 mp

2102,0 mp

4970,0 mp

Suprafața construita

0,0 mp

0,0 mp

-

1159,0 mp

1105,0 mp

2264,0 mp

Suprafața desfasurata

0,0 mp

0,0 mp

-

1159, Omp

6306,0 mp

7465,0 mp

Număr apartamente

-

0

-

-

55 (sub 100 mp)

55 (sub 100 mp)

POT

0,0%

0,0%

UTRM2 = 70,0% UTRL3a = 30,0%

4l;o% 7

53%

CUT

0

0

UTRM2 = 3,00 UTRL3a = 1,00

0,41 mp. ADC / mp. teren

3,00 mp. ADC / mp. teren

H max.

-

-

UTRM2 = 45m (P+14E) UTRL3a = 17m (P+4E)

9,0m(S+P)

25,0 m (22 m la cornișa)

-

Nr. locuri parcare pe parcela studiata

106 (din care 44 pentru Lot 1 si 62 pentru Lot 2)

-

-

34

140

Nr. locuri parcare pe parcela alaturata

-

-

-

-

62

Nr. angajați

-

-

-

15

10

25

Mod de asigurare acces auto

Din Al. Ion Agarbiceânu

Prin intermediul Lot1

-

Din Al. Ion Agarbiceanu

Prin intermediul Lot 1-in baza acord notarial nr. 3589 /01.11.2017

Din Al. Ion Agarbiceanu

Suprafața spatii verzi

0,0 mp

0,0 mp

/

1031 mp (35,9%) din care: 325 mp la sol

406 mp daleinierfoate

300 mp acoperiș verde

740 mp (35,2%) din care: 327 mp la sol

113 mp dale inierbate

300 mp acoperiș verde

1771 mp


I w

: WESTLUBoBESCJ f|

S.C. WESHAND U DESIGN SRL

J4O/1794 / 2016    CUI: 35621051

STR. LIBELULEI NR. 35A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -IMOBIL FUNCȚIUNE MESIA S+P+5E+E6R ALEEA ION AGARBICEANU NR. 3-11, IOT 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Specialitate:

URBANISM

Beneficiar: S.C. ASTRA PROPERTBES S.RJL

Faza:

RUJ).

■ Sef proiect:

: urb.peisag. Irina CIOANGHER

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Proiect nr.: 10/2017

: întocmit/desenat:

; urb.peisag. Irina CIOANGHER

Data:

OCT 2017

■ Verificat:

urb. Adrian CIOANGHER

Scara:

1/1000

Planșa ut:    r--

’ ACEST DESEN NU POATE FI REPRODUS SI/SAU COPIAT DE ORICE PERSOANA FIZICA SI/SAU JURIDICA FARA ACORDUL AUTORULUI. FAPTA REPREZENTÂND INSUSERE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTORPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:2000 aferent imobilului situat în Al. Ion Agarbiceanu nr 3-11, sector 3, București

legenda


LIMITA PROPRIETATE TEREN STUDIAT NR. CAD 230074, ALEEA ION AGARBICEANU, NR. 3-11 .

LIMITA PROPRIETATE TEREN ADIACENT NR. CAD 230073, ALEEA ION AGARBICEANU, NR. 3-11


ii CÂ ir'CC


n=“    a ,

• /3. $-


WAXXL .    _. _u...


S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN EXPROPRIAT


V’Vb H    r^’    p

v,    .....ft’î A V    , J

■ '/ / ,->"^,1 8U* V ;'t u4 ? 1 v. M x-■v    ,'¥?‘ 'iîî^v-i .‘IV. \VC-'


__ , •• \ES55A---- #gj£ —i


S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN STUDIAT, NR, CAD 230074


ț © fWyÂKtASECTC»AW3„■41/    ®v,    h> " v- ■’ V s    o‘ V Lmucop/’*! i    «a—,

■~S£j--~^...    •    ■->..    nv«    i v A 1 r; Q    iT> ntcW£K£j,AL j__>.,. .

***•'’.    *^wls. *r\* < ■>    W'**.    * j<)f H-    / li /\ '. » \.    O l î i ll „.T    ■■' ^if    « t

-X    *    ■ iV. U^S5j rî    -T ’i 1


'U<’ny/ iyi

• ■ WOA> Irp

■ ■ w3r / / ■/


INDICI URBANISTICI EXISTENT!:

SUPRAFAȚA TEREN 2868MP POT=0%

CUT=0


j ț

l î cHRnFK^TVâ.    ț^kcc./»-7X

•' '^\ iioAîtttW > >

î’,cr>


s-B-L' k. ii VeAî'.JV:-


țț—T^n - contur imobile cadastrate    ' ’    !-

r~~    ? - conș^rucg infreiduse in sjstemui fntegrst de csdas&u ss carte ftrncjsra


0RDIftULAHHtrEC7î!.^ j3NB0&&aĂ

4344


Lucian Pârvnajessig Arhitect cu drept de ssiîisăîîiră j


Proiectant general:

nil arhipar

' ' ARCHITEKTENGRUPPE STUTTGART-BUCURESTl

FREIE ARCHITEKTEN + INGENIEURE AKBW + OAR Adresa : Str. Matei MNlo nr. 12, sc. A, et 4, ap. 16,

Sector t, BUCUREȘTI 014700

Mobil: +40722446346 E-mail: archipar@gmx.net


Titlu proiect


Construire Locuințe Colective cu parter si mezanin comercial, S+P+M+3+4R, amenjare teren, branșamente utilîtati, accese auto si pietpnale, amplasare, Împrejmuire.

Adresa proiect Aleea Ion Agarbiceanu nr. 3-11

LOT 1, nr. Cad. 230074


FUNCȚIA


Sef Proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


NUMELE


arh, Lucian PARVULESCU


arh. Lucian PARVULESCU


arh. Alexandru CORIU


arh. Lucian PARVULESCUBeneficiar:

ASTRA PROPERTIES S.R.L.

Proiect nr. 06/2017

Titlu planșa:

PLAN ÎNCADRARE

Faza:

CU

Revizia:

0

Planșa:

A-01

Scara:

1:2000

Date

07.08.2017


- Drepturile de autor ți proprietatea intelectuelS asupra concepției de ansamblu, rezoMritor funcționale, tehnice ji estetice (specialitățile arhitectură, rezistență și instalații) cuprinse In documentația prezentă aparțin SC ARHIPAR SRL ;    /

Âu -SC ARHiPÂR SRL este singura in drept si opereze sau eă autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum și alo lucrărilor executate după acesta, păn5 la dala recepției finale a otiiectwESă (ÎQGLintentELÎîî G3!Î0Șfete Hifesfe

s:>n£tn.?cVi irrfrcxiuin sWiw;    țfe csd^st; u c.i os.rf’î vi'n&?■[h


-i


TEGENDA.JM. ' '    H

î î

0€ OfîBĂMiS^ i ILIMITA PROPRIETATE TEREN STUDJAT

NR; CAD 230074,; ALEEA ION AGARBÎCEANU, NR.3-1T

LIMITA PROPRIETATE TEREN ADIACENT NR. CAP 230073, ALEEA ION AGARBÎCEANU, NR. 3-11


S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN EXPROPRIAT


fNOlCI URPĂNIȘTICI EXIpTENȚi:

SUPRAFAȚA TEREN 28S8MP

pot=o%

CUȚ=04044


tțssbm.


Proiectant generai:.

ARHIPAR

ARCHITEKTENGRUPPE STUTÎGART-BUCURESȚI FREIE ARCHITEKTEN + INGENJEURE AK3W + OAR Adresa': Str. Mâței Millo nr. 12, so. A, et. 4, ap. 16,

. Sector 1, BUCUREȘTI .014700 Moții: +407234463,46 E-mait grcliipar@grnx.nei


:nii

Lta


Titlu proiect:


teren, branșamente uțilltâti, accese auto sl ptetariale, amplasare, Împrejmuire. Adresa proiect: Aîfeea ton AgarOJeeanu nr. 3-il LOT 1, nr. Cai. 230074


FUNCȚIA


Sef Proiect


■Proiectat


Desenat


Verificat


NUMELE


arh. Lucian PARVULESCU


arh. Lucian. PARVULESCU


arh, Alexandru CORIU


arh. Lucian PARVULESCUBeneficiar

ASTRA PROPERTIES S.R.L.

Proiect nr.

06/2017

Titlu planșa:

PLAN SITUAȚIE EXISTENT

Faza-: ■

ReM^ia:

Planșa;

' CU

0

A-Q2

Scara; .

Data:

î:500

07.08.2017

■ ■

#'**’*;-


liota 1:    |h

- Dreptariis de guiar fi proprietatea intaiecLaS FsUprs concepțjsi ds sfisamiîlti, rezoîv'ăriicr''

. ; aupiirras în dc.a'rrnKPteța fxeEeP.K apariii; SC AK-siPAFr SSL;

ii - RC Arîî ;:PAK SSL ef:i!r s'trp'ra :iidrep! s.i; "Qftțfcîf.sau tiț sutaP7;;is.‘ mnPicLP ?!s r. ofeariL; î!iioc1 rJ? prer.j!n! ș sis


ițicnaie, ieprtee ei Esteifce (ripiiCiMirsțife arhitecturt;, rezisten® și inetaialii) VTCV

îi:<,r âWzrci.ita;;, <vjp? 'vfjFț.p- p?s“a r, iL:L, (--cr-iA î i’rfjf f,    i