Hotărârea nr. 245/2018

HCLS3 nr.245 din 26.06.2018 priv aprob PUD Comert – magazin Retail S+P(inalt) pe terenul situat in Al. Ion Agarbiceanu nr.3-11, lot 1, S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 77028/CP/26.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 42/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 61084/12.04.2018 a Direcției Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/IA/11/12.04.2018;

5    7

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 40/12.04.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 41/12.04.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-1 1, lot 1, sector 3” conform anexelor I și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 40/12.04.2018.

Art3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

&^Re4aR

MA^^I^IEHĂIȚĂ

NR.

DIN 26.06.2018CABINET PRiMAP


CfjdsîșL' -r, iși. î/rcvor ojtgS.i ;ii.;>< :'aș< ifc'w v< j? ri im f isț .f vt

•efeTor (oca ; jiS Oj 23 - 2S fax (c;’,; 4 021} 3 sS 03 c.4 e-ro^î c^!:-rîKtpnnâr@pT;«iai'is;«>


SECTOR 3


CABINET PR^IAR


Nr.

Data


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbieeanu nr.3-11, lot 1, Sector 3”


Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 42/12.04.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/IA/11/12.04.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr, 40/12,04.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 41/12.04.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Comerț -magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbieeanu nr.3-11, lot 1, sector 3" proprietate privată persoane juridice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "'primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora”,

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbieeanu nr.3-11, lot 1, sector 3".
RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și iocuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, sector 3” în suprafață de 2868,OOmp, proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr.1940/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/IA/11/12.04.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 22,00m față de aliniamentul Străzii Liviu Rebreanu, calcan pe limita de est a proprietății, retras 6,00m față de limita de vest a proprietății, retras 10,00m față de limita de sud a proprietății conform planului de reglementări (planșa 3) pentru funcțiunea de comerț - magazin retail.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax=30-70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=1-3 mp. ADC / mp. teren, Hmax P=9,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora”,

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Comerț -magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat    , lot 1, sector 3”întocmit:


Topîrceanu


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 2S fâx (004 021) 31S 03 04 e-mail u1banism@primarie3.ro

Nr.40/12.04.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “Comerț - magazin Retail S+P(înalt)

pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, sector 3”

Beneficiarul documentației: SC ASTRA PROPERTIES SRL

Proiectantul general: SC WESTLAND IA DESIGN SRL

Arhitect: Irina Anamaria Ciongher - RUR- B,D,E, F,G.

Proiect nr. 10/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00,

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementari s-a afișat:

-ia sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 19.03.2018;

-pe site-ui Primăriei Sector 3 începând cu data de : 19.03.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de : 20.02.2018.

- anunț în două ziare locale:

-    Evenimentul Zilei, pag.16 din data de 21.02.2018;

-    Adevărul din data de 20.02.2018.

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Asociația de proprietari EVOCASA ARMONIA în data de 13.12.2017-Strada Ion Agârbiceanu nr.3-11.

-    notificare Primăria Sector 3 în data de 14.12.2017

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului;

Acord Asociația de proprietari EVOCASA ARMONIA - Strada ion Agârbiceanu nr. 3-11.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

-Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006, așa cum reiese din proiectul întocmit de SC WESTLAND IA DESIGN SRL prin urbanist irina Anamaria Cioangher și aviz PMB-DGISP-DTDSC-CTC nr. 19406/1571166/28.11.2017,

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.întocmit: arh. Cri


Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.p ri marie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 făac (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.42/12.04.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 22,00m față de aliniamentul Străzii Liviu Rebreanu, calcan pe limita de est a proprietății, retras 6,00m față de limita de vest a proprietății, retras 10,00m față de limita de sud a proprietății conform planului de reglementări (planșa 3) pentru funcțiunea de comerț - magazin retail.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt; POTmax=30-70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=1-3 mp. ADC / mp. teren, Hmax P=9,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se încadrează parțial (spre strada Liviu Rebreanu) în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POT=70%, CUT=3 și parțial (spre limita posterioară a terenului) în zona L respectiv în L3a, subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 cu inserții de lotizări existente.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.40/12.04.2018, privind documentația PUD “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, sector 3” în suprafață de 2868,OOmp, proprietate privată persoane juridice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.40/12.04.2018.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
Calea Dud ești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ratelefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318 03 04 e-rrail urbanism@primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de SC WESTLAND IA DESIGN SRL pentru SC ASTRA PROPERTIES SRL,

cu domiciliui/sediul în municipiul București, sector 1, cod poștal ........., Strada Libelulei nr.35A, telefon/fax....., e-mail

....., înregistrată la nr. 29732/21.02.2018,’39595/09.03.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/IA/11 din 12.04.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31 : construire imobil comerț -magazin Retail, S+P(înalt),

Generat de imobilul41: din Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, Lot1, sector 3, București,

Inițiator: SC ASTRA PROPERTIES SRL

Proiectant: SC WESTLAND IA DESIGN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist Irina Anamaria Cioangher, RUR-B,D,E,F,G Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la intersecția Aleii Ion Agârbiceanu cu Strada Liviu Rebreanu și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2868, OOmp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269Z2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează parțial (spre strada Liviu Rebreanu) în zona M, respectiv în M2, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial (spre limita posterioară a terenului) în zona L respectiv în zona L3a subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 cu inserții de lotizări existente.;

-    funcțiuni predominante zona M2: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonaie acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade,

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri),

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

-    retragerea minimă față de aliniament: noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri(aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

-    funcțiuni predominante zona L3a- subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri forroând^ ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, CUT=1 lotizări existente.


-    regim de construire și funcțiuni predominante: locuințe în proprietate privată.

PR] MARJA

Calea Du deșt! nr. 191, sector j,

031084 București

www. primari «3 .ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbani5m@primarie3.ro

-    POT max = 30%;

-    CUT max = 1; Hc=10,00m.

-    retragerea minimă față de aliniament: se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri;;

-    retrageri minime față de limitele laterale: 3,00m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m.

-    imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 1942/07.09.2017 emis de Primăria Sector 3;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 22,00m față de aliniamentul spre Strada Liviu Rebreanu, retras 6,00m față de limita de vest a proprietății, retras 10,00m față de limita de sud a proprietății;

- retrageri minime față de limitele posterioare = calcan pe limita de proprietate;

-    circulații și accese: se vor asigura conform H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București și aviz PMB-DGISP-DTDSC-CTC nr.19406/1571166/28.11.2017;

-    echipare tehnîco-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 1 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax P=9,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilui maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1940/07.09.2017 emis de Primăria Sector3.

Arhit Arh. Șteț
..........

:<'IÎOMÂNXA<.

..--■ RfUMĂfeA::SKra^ULUX<3;;    ■ ,<■ %'

■    ,    ■    ■    -Aj-/-'.    -; ■-    -    :    ./■;■    f.' /'

. . . ■< ; ?

. -îjM -ȘCOPțî L :    '-../pentru pro mo va re PUD și; peptruf ^elaborarea. <?d;Q.GUiT(©nț^țîiei>; în vederea

<■/-a?.'-? v- .    /;,'autorizării lucterîlGr d e constru i re. ;■:    . ■' . ./

' >;'r;iâ/;Urii0i^:;-â'.ceTerOdresâte-rJe^^fe^;CT&feE^I:^^Xi.    ;

Âlexșnțjrițj,: cu; șebiLțJ în Municipiul București, sectorul 2, strada. Fluierului nr. 35, C^tri5 C2f

■    înregistrată lâ nr. 65247 din 09.08.2017    '-.m--’-'/'--.■.-"    / -

;<<-Rent^tț.'îiripbiipt.;-^ei^.:;§!^au cpnstrupțir -- șițuaț îp Județul?!/ Municipiul .Bucureșțt șectOrul 3, Aleea îori . Aga tbîceahțj far. 3-1 1 -țoț i șâ.u identificat prin pl a țiuri cadastrale. OG și1/200(1

; în tem ei ui regi emen tari I or d oeu m e ntației de urbanîsm faza P. U. G, a pro bată ?prin: HȘGM Bn r.269/2000, HCGMB pr,3 24/2010, HCGMB nr.241/2011/ HCGMB nr232/2p j? și HCGMB nri 224/2015.    . ■

în conformitate. cu prevederi ie. Legii[ nr. Ș0/Ș&91, r^pufycâtă, cu modificările și. completările ulterioare,

■    ■■ - priviri d. ăuțo rizarea executa ri i lucră rilo r d e construcții^ se    . ■' -?/ /2'; ■'

!'.l. REGIMUL JU&ibXC: :

Terenul situat țn intravilan, în suprefață de••286$. mp., având:număr, cadastral 230073 și categoria de .. ,turțî-construcți i, este proprietâtea ASTRA PRO PERTIES s. r Jconform Actului de dezmembra re

. i n r. 2070/49«06,. 2017,âutehiifîEat de notar pubilc Ni colet a Chirpisizu și .-a /exiră.Șdiuî de Ca rte Puncta ră '    ' pentru i nforrri a re n r. 230074, e mis de XîMCRî îri- baza; cererii nr. 44751/30. 0$ ,2 017.

■ c'ndesteddpdnsțin-Ei72.^zdneprote^te.--'

2.    R^GÎMUl. ECONOMIC:    ‘ -    -

Fdloșiftța acțwaiă: teren hperde construcții.    /.

’ ■ 'Destinația::: Confer nr RLU; afe renț PU G - Municipiul - București aprobat,; ă rh p ia sa mântui se a fîa . parția l in- H2/ subzona mixtă; cu, clădiri, având regim de construire continuu șad discontinuu și inciți ml mâkime de; £4-14.niveluri cu accente înalte și parțfahhi'iLăâ^.;subzona locuințelor 'colective medii cu

.    ' P+3 -■ F45. niveluri rormând ansambfuri preponderent rezidențiale situate în afarazoneîprotejate,.......

- Impbiîui este iaprins in zona fiscala a Municipiului București.    :    ;

Propunere : construire M AGAZIN RETAIL r RHpropus =' £arter ÎNALT, amenajare și împrejm ui re teren,

. ștructu ri pa n o uri p ubl ici tâ re și orga niza re de execuție.    :' < / ■ ': ?'

3.    REGIMUL tEHHîC:

.; Pentru lucrăriler de construire a unui magazin de retail cu : regim, de înălțime propus Parter înalt,

::    amenajareașîîrnpreimuîreatereriuluț structu ri/panouri publicitare șl Organizarea de execuție: a lucrărilor,

' ' i^te : neodșa ră. întocm i rea unei documențății de urban ism PUD, aprobată conform legislațieiîn vigoare? -Conform PUG al Munci piui ui B ucu reștia mplasamentu I este cu pri n s.: părtini în. su bzona IM 2 pentru. ca re

? surit: avizați următorii indicatori urbanistici: PGTmax =ș 70% , eu posibilitatea acoperirii restului țereepiuț; îrt propd'rțiX -    ■ 75%?:

cri: clădiri' cri ^Th'a.Xteum': :2.niveluri-. (Șfaietri)', -'Gtitiuriț ’.:=; 3/0 mp.

ADC/mp.- tere.rț -și -. RHmmc = P414niveiuri și.. -parțial în;subzona , tȘa cu POTmâx.;; :=' ■ 45'%, GUȚhax. = X/30'mpcAlP^/îripYțeren'și;FtHNAx.--=:F+3:',"-P+^-2:;::

'; Edificabilut/amplasamentu! va fi definitivat prin PUD. întocmirea DTAC Se. recomandă 'a

.. după aprobarea ■ddcufineritațî.e.i^BîțȚ-^î inpcppformiitatedd prevederile acesteia.

împrejmuirile spre st rad a vor avea- înălțimea de max. 2.00 .m ■ din • care un soclu o pac de 0.60 m $î o pa rte transparenta, d ublată cu ga rd viu.

. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2.20 m.. Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot lî separate cu bora uri sau cu gard uri'vir și pot. f utilizate, ca terase.    ..• •

. Organizarea de șantier se va asigura: în incinta .proprie: Se vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 cu. privire ia locurile de parcare, care Vor fi asigurate strict în incintă. ■ .

Proiectul vă fi întocmit de proiectant- autorizat,; .

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să. asigure, rezistența șl stabilitatea construcției îri timp. Scurgerea apelor pluviale se va face îri incinta proprietății- și șe va racorda ia rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje pe calitate superioară cu aspect

. corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism posfee fî utftiz»? pentru. pr®movgre- POB și pentru obținerea stffeerixssțîei de dansteri-î-pe,    •    .

4*. OBOGAȚU ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI pE țJRBANX'SM

în scopui elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, .'solicitantul se vaadresa autorității

competente pentru protecția mediului: Agenția pentru PrâterițșatHedîuIuî'BiicUreșItb-S'tr.-.AIe^a.LacUL Morii nr.. i, sector 6, București, în aplicarea Directivei Consiliului, 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea;efectelor.anumitor proiecte publice'și. private asupra

mediului, modificat.il prin Directiva Consiliului 97/11/C.F și prin Directiva Consiliului Șl'PariamentuSui. European 2003/35/Ct privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și.programe.în legătură-cu mediul și modificarea, cu privire !a.participarea.publicului și accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului oblîguție de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta. șa analizeze ș: sa decidă, .după .caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubîfce/prîvate în lista proiectelor supuse evaiuării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru auto rizarea executării i ucră rilo r de co ristriiețiî țai autoritatea adțninîstrațieî publi ce corn petente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice; centralizării ^opțiunilor publicului și at formulării uriiit punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acordcurezuitafeiecorisuitării pubiice.înacestecoridiții::-/: ^    ..    .    , ■ ■ /■    .

După primirea prezentului Certificat de urbanism. TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în:vedâresț evaluării Inițiale a . investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acdșteia asupra mediului. îrs urma evaluării Inițiale se va emite șctuf administrativ al autorității competenta pentru protecția mediului.

în; situația în care autoritsteacompetență pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluări? efectelor investiție; gsupramedîuiui, solicitantul are sbiigația de s r.otirica acest fapt autorîtățiî administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării iucrerslor tie construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbsmsm cm pie parcursul derulării procedurii de evatuaihe ă dfecțeldr investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiție;, acesta are obligățla de/a n^tțSca ătest fapt autorității administrației publice competente.    '

5. CEREREA DE    A AUTORÎZĂȚIEI DL CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA PI INSOȚIf A DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:;

.    --.i.

b)    Dovada titlului asupraimobiluîiti, fere»i ș^/sad construcții (copie legalizata - intabulai), safi după eaz extrasul de plan cadastral actaalizatla ziși dițrWuî dp (/arte Funciară d« informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnica ? R.T. /după caz (2 ex. originale), verificată tehnic și însorită de evaluare lucrați '

■ JxJD.TjLC.-    -kp,T.OJE. '    - Lt D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin cerțifîciîfiil de urbanism

d.l. ■ Avizeși acorduriprivinâ utilitățile urbane și infrastructura:    .

■] x[ alimentare cu apă    | x [alimentare cu energie electrică j telefoirizare ., ..

.-jxj:'canaS»șr#.    j x | alimentare cu energie termica    |_L Mefrorex'SÂ--.-

••    j.j-Ț-ttansp<Ml

.-■,d,2. ■ Avize.și acprduri'privind:.,    ’

1 x | jsairâtatșșfpopulației


[protecție civilă:


-: jș lsecuritatea la incendiu-. d.3. Alte acorduri/declarapi: ;

[■xj;-Declar8ție'notarială pi proprie răspundere proprietarilor din care aS rezulte că imobilul ru Esce clneciul tiriiii'litigiu aflat pe . rciui and instanțe judecătorești    ■;    -. <,    ■<    < .

d.4. Avizele si acordurile specifice de administrației publice centrale șî/sau ale sor^iciilordcsccutralizale ale acestora;

■) x | Cer rificflî de rol IK/ITL Sector 3 - în original } x f Aviz circulații - IIGÎSP-PMB A j xj    firi'z de alipire)

fxj Mfib«aicnurtiâȚ/pbșt^»MrîB

■ '- . d. 5,'. St uriiî. dospccialitate f- | x ] Documentape cadastrală -'. j x:Î.Plil)iaprbtriț conform legii j x. | Stpilhi Geotvbnie ' j. x (.Calcul ?.G”


i-^ÂFMSXAleea tecuj Morii' Nr.l, S.6, București)

f) Dovada privind achitarea taxelor legaîe (copii) : laxă AC și ta.xă timbru OAR.    ■Dl URBANISM NU ȚINE■•LOC DE AUTORIZAȚIE /DE CONSTR ' U CONFERĂ DREPTUL DE Ă ^Wț^tUt^ĂRlDE- €

Pr^    are valabilitate de'- -;M luni de iadata emiterii.


.' Achitat taxa de: 33 lei, conferiCFi âfi-471T8$3dîîț 09.08.2017.

Prezentul CvrtiCcat de urbi/rism a fosf transmis solicitantului direct /prin-poștă la data de __ .__■_____ • -'

îri conformitate cu prevederile £cg/; nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare., privind auto construcții;

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la dala de'_ _. _ _ . ____ până Ia data de.. ’ .    _ "fi

- /pbimail '

■-SEOtETAR»//

Marinș.'M'ih.ăițu.


-Robeii Sorin Negoiță'.

ARHITECT ȘEF -'uî-k, Ștefan C„ Dmnitrașcu

întocmit: ......................................................

-După această dată, o noua prelungire a valabilității nu esto posibilă, sobeilantol urinând să ohțină, în condițiile legii, uii alt Certificai de.urbanism. Data prelungirii vglabibtălii':- .__.____.

Achitai taxa de:    ______in. imnform chita^to: nr............. ... din . ...

I'cum:;its- i-.6 ■ "e/f 7 . x. KBK ? : '.-i'-'rt1; 7.    -    .    rr:7


Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației


COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE

Nr. 19406/..    1571166

Nov 1608

Către

S.C. WESTLAND1A DES1GN S.R.L.

Str. Libelulei nr. 35A, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 16.11.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, Lot 1, sector 3, București1’, conform Certificatului de Urbanism nr. 1940/07.09.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea faza de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
PUD ALEEA ION AGĂRBICEANU, NR. 3-11, WȚ’fl, SECTOR 3, BUCUREȘTI

LEGENDA

LIMITElimita terenului care a generat pud

|.......... j LIMITA PARCELE

FUNCȚIUNI

[    Ț'"") LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA

| - ■: ■ i LOCUINȚE COLECTIVE r~3® COMERȚ/SERVICII/BIROURI L iwatamant ISLjffiS CULTE'

SPATII VERII

l....... I terenuri libere , neconstruite

■" j LINII TRAMVAI Ș CIRCULAȚII AUTO CIRCULA UI PIETONALE


EGIM.QE. ÎNĂLȚIMEREGLEMENTARI

| .    • 1 EDIFICASIL PROPUS

[ Zi H acces auto propus

I ~1 CIRCULAȚII DE INCINTA L...J J parcări propuse INMCATOBI URBANISTICI PROPUȘI PR1NPUD

P’O'/T rr#x. = 50%

C.U.T. ma* = 1,00 mp, ADC / mp, teren Rh. rnax. = PARTER ÎNALT [H mar, 3 0,0 m)

& teren:3.£058;<)0 mp, \ \ *?\    ■ Lț&llKmAMDtfttiBlU&JlX

\aA 1    - H'rflSv-'Wr

V \k «r<X ' ' * * «• «WW!« tf** J+t3PlrJ VH L

..... 1 INI,'RF.*iT'    ' '

Pnitcfc

rr.cs i'KhOKW. i»r ntXd.H*

Ril4M?T5 UlTAIÎ , ilTVA A&A»KI«'IAvr «, Mm-nTI k

srrrou, inm«n

1 MlAMSW

♦w>,

•i*f pw/«l:

■orb-pei i sb g, frl fi p c foa.WTIER

niitd

»0'«i j.mIXTMU njtt t r Al u

r re firet titl TWWIT

XhMKM k f ttataiflli

irrHpeha{(. Irit»* CfOAftft„EH

(KXlO.T

Ytertout:

iitb. Atfrîsn CKMNGHVR

'rH’I

i f i rtiM

fifAU»

ii'p-jiin t r man wpwfPcsTJNp rvHwn> w.iiwia hnihhi m h *i ■ *DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fâx (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr. 61084/12.04.2018

Către,

Cabinet Primar


r\Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, sector 3” -“Locuință și servicii S+P+2E+M pe un teren situat în Intrarea Tarcău nr.3B, sector 3” "“Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-

11, lot 1, sector 3”

-“Locuințe colective, comerț și servicii S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


ARHITECT ȘEF ȘTEFAN DUlDatele dumnSâvoastra pdpfeonaie sunt pre1ucrat£"cîfe Pnmana Sectorului 3 in conformitate cu Letjea nr. b//720CFI Jrt Stopul

îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datata trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice. întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot 1, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea ^șL— valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NUF^-V®^ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIAN A FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERJCA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DAN I EL PETRESCU ELENA


SECRE

MARINE
mc-x/- 7 z4- nctS5 «T


PUD ALEEA IONAGARBICEANU. »1 NR. 3-11. LOT 1. SECTOR 3. BUCUREȘTI


PUNCTE PE CONTUR
MAGAZIN RETAIL - S+P (ÎNALT)


Nume

Pundț

COORDONAT! STEREO70

X(m)

Y(m)

i

325573-3$

SW23.24

2

J2556/90

TO389/1

3

32563998

59337902

4

32S6S8.68

>93328.92

5

22565 TS2

s«oezn

«

325652 Z6    SW 10.42

Suprabu (It.2.30073) • 2868inp


LEGENDA

LIMITE

LIMITA TERENULUI CARE A GEN BRAȚ PUD LIMITA PARCELE

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ / SERVICII / BIROURI INWTAMANT CULTE

SPATII VERZI

TERENURI USERE I NECONSTRUITE LINII TRAMVAI CIRCULAȚII AUTO CIRCULAȚII PIETONALE

REOIM_CejNALIlMf

- p • P*1

PROFIL B -B (PROPUS) - STR. COZLA / IONAGARBICEANU. SCARA: 1/200

•VIV •

.A
?K


Sein 1/W00BJSIENT LOL EXISTENT LOT 2    CONFORM PUP

ZZSjSZlZZ___


M«ț


-WjSL


P»2- P»3 p«4.p«e P*7-P*10 > P*10


22<£ȘEDIN l .■ .^/"prrf^ j

z7QaALoe

♦.0«P


0.0%


UTRM? = N,0%

yr.fi u»s»A*

UTRW = |00 U7RUl*1,»


,Z^>


REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS

ACCESAUTO PROPUS

CIRCULAȚII DE INCINTA

PARCARI PROPUSE

m^S«lURBAHISIJSLPRQgUS!.PBlMPUDÎJr^ ADC/Rț) lara’XOOitv ADC/ro Imn

UÎRL^v’n^c! ,,r:S*F)    2S.0m (8tT.lt «rât!

inaatn.    «4


Prin»twm«tat, L«1


0.0 nț>


tui w(awi*i

BlMUM

»**»


»>»■ țmut_

PO.T.iruax = 50%

C.U.T. max =0.50 mp. ADC/mp. laren Rfc max. = S*P (ÎNALT) • H mux. ■ 9.0 m


l S.lfc-^n» 2858,00 mp\ \"x\ u "wnjWnttWWttț

y y    Jww.uwA«Ai «* uiM<nm


ruortRTir »< mi


*e< paui»'*

urfc.f»n«a. trtn«< lOANCIIRH


latanUI ■ tni—T

urto.peivax- IHmb CKMNGIIOI twllWat

urt». Idrt.n t lUl.Xr.UKM


IU*t wu-Mint w mutn Ț

WUX/]> Mi I UI UJ tJk lf«    '    |

MAHlttCrA'H Kfc, Ml.JOl t «OTtMA MXUKsn


Ubicuul    rx*-u.i

KtAJIMIMlMI I «k'IMKJ IO-JOIT


I/IOW


u-tan*
LEGENDA


LIMITA PROPRIETATE TEREN STUDIAT NR. CAD 230073, ALEEA ION AGARBICEANU, NR. 3-11

LIMITA PROPRIETATE TEREN ADIACENT NR. CAD 230074, ALEEA ION AGARBICEANU, NR. 3-11

S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN EXPROPRIAT

S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN STUDIAT, NR. CAD 230073

INDICI URBANISTICI EXISTENT!

SUPRAFAȚA TEREN 2868MP POT=0%

CUT=0

MUHlCiPSUL 3UGUREȘT5 SECTORULUI 3

eaawLAafrKTECȚiLos

SWBOiiaAfitA

4344

;uur>


t Lucian i PâmsSesqu j Arhitect cu drept de semnături

Proiectant general:


Titlu proiect


ARHIPAR

ARCHITEKTENGRUPPE STUTTGART-BUCURESTI FREIE ARCHITEKTEN + INGENIEURE AKBW + OAR Adresa : Str. Matei Miile nr. 12, sc. A, et 4, ap. 16,

Sector 1, BUCUREȘTI 014700 Mobil: +40722446346 E-mail: archipar@gmx.net


Construire Magazin Retall, parter înalt, arnenjare teren, accese auto si pietonale, branșamente ufiTitati, amplasare structuri panouri publicitare, împrejmuire Adresa proiect Aleea Ion Agarbiceanu nr. 3-11

LOT 1, nr. Cad. 230073


FUNCȚIA


Sef Proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


Beneficiar:


ASTRA PROPERTIES S.R.L.


Proiect nr. 05/2017


Titlu planșa:

PLAN ÎNCADRARE


Faza:


Revizia:


Planșa:


NUMELE


arh. Lucian PARVULESCU


arh. Lucian PARVULESCU


arh. Alexandru CQRIU


arh. Lucian PARVULESCUCU


Scara:


Data:


A-01


1:2000


07.08.2017


■S
wrtsiASBeTmyLu^


4«»'

c&ffiWfyKTtiL ae uftaAnis^ ș■ LEGENDA


LIMITA PROPRIETATE TEREN STUDIAT

NR.- CAD 230073, ALEEA ION AGARBlCEÂNU, NR. 3-11

LIMITA PROPRIETATE TEREN ADIACENT NR, CAD 230074, ALEEA ION Â0ARB1CEANU, NHL 3-11


P'<#


S.C. ASTRA PROPERTIES, TEREN EXPROPRIAT


INDICI URBANlStlCl EXISTENT!:

SUPRAFAȚA TEREN 2B68MP P.OT=0%    : ;

CUT=0


BSBIPAsr:

fV. sa.L. ‘fc.


owâij^ia, ■

4&>


U&țan

Afflfea cti    ăgWatog!


ARHîPAR

ARCHiTElCrENGRUPPE STUTTGART-BLICURESTI FREÎE,ARCRITEKTEN * 1NGENIEURE AKJ3W + OAR Adrese : Str. Matei MilJo rr. 12, se. A, et. < ap. 16,

>Sector1, BUCUREȘTI 014700 ■ î MobT +#0722446346 E-mail: arohipar@gnix.neț.

Titlu proiect    -- "    '    '


-Construire Magazin RetaH, parter înalt, amenfsre teren, accese auto el pietonale, branșamente utilități, Amplasare structuri panouri pub[icltare,!mprejmulre Adresa prefect: Aleea lonAgarblc&anu nr. 3-11

LOT t re. Cad. 230073


FUNCȚIA


NUMELE


Sef Proiect


arh. Lucian PARVULESCU


Proiectat


arh. Lucian PARVULESCU


Desenat


arh. Alexandru. CQRIU


Beneficiar

ASTRA PROPERTIES S.R.L.

Proiect ne 05/2017

Titlu planșa: ...

PLAN SITUAȚIE EXISTENT

Faza:

CU

Revizia:

0

Planșa:

A-02

.Scara:

1:500

Data:    j

07.08.'î017Verificat

note T "    ~~

-    Piepi Laiiî ci? □! j+oi s: pccprielafe i'te^leoiuaiă ssuan1 ^cjii-isplfe; <te sresmbti,, rMotefti-fer Tîifncjioi-ia'ț, tehnice ș1, isk.Mn?    afecte:#, ictefeteni# yi inste-ete)

ațipi'’fee te L-c-e.A jl1 tentejte y!--!/-■ n:te sparțin SG AUr li'fei-, ife'L [

-    i'îG AteiHirfe.fi GRI site srj-.r-' in rlt^pi sS Cpate,:; a.n: Ei; sUtehteiZi iwi.! te? rî pte f ite .. -i,i 1    [jieplteii m r’?    cn-eciLtete, •-’jpte, te, ;_n te ’f    ii. se pi ic-; iifvte >,■ >'■ te'Aitej.


arh Lucian PARVULESCU


I