Hotărârea nr. 244/2018

HCLS3 nr. 244 din 18.06.2018 prin care se solicita CGMB imputern expresa in vederea infiintarii unui serv public de interes local, de salubritate


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 111316/CP/l 8.06.2018 aPrimarului Sectorului3;

-    Raportul de specialitate nr.110992/15.06.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    Adresa nr. 110998/15.06.2018 a Direcției Administrarea Domeniului

Public;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 8, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru înființarea unui serviciu public de interes local, de salubritate și amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARIUS MfflĂIȚĂ

CON LjWO Z.

2 3 AG/2a 1 8

FLO REK TINNEACSU

NR. 244 DIN 18.06.2018CABINET PRIMAR


SECTOR 3

Caiea Dudeștl ne. igi, sector *, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maii cabinetprimar@pfimarie3.r0


CABINET PRIMAR

Nr....../M.țc............

EXPUNERE DE MOTIVE    1-_____--

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate

Potrivit Art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 "Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; [...]."

Din perspectiva Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. {3} stabilește că, "Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții:

h) înființează instituții, societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice, precum și pentru societățile reglementate de. Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe care le înființează sau . care se află sub autoritatea lor; numesc și eliberează din funcție, în condițiile legii, conducătorii instituțiilor publice și ai serviciilor publice de interes local;

{3) Atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. c) -h), p) și q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București."

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 110992/15.06.2018 ai Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate, pe care îi supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Direcția Administrarea Domeniului Public

Str. Intrarea OdoLcsti «r. sector Ș,


032^58 SucureștE www.primarie3.rQ


telefon {004 021) 341 0715 fax {004 mi) 541 07 i$ e-roaâl domeniu.ptjbEic^piîmarîe^.ro


Nr. Ieșire: 110992 din 15.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București pentru înființarea unui serviciu public

Potrivit Art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 "Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 iit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

Din perspectiva Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 81 alin. {2) iit. h) și alin. (3) stabilește că, "Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții:

h) înființează instituții, societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice, precum și pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor; numesc și eliberează din funcție, în condițiile legii, conducătorii instituțiilor publice și ai serviciilor publice de interes local;

(3) Atribuțiile prevăzute la alin. {2} lit. c) -h), p) și q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București."


Direcția Administrarea Domeniului Publi

gir. Mî-rares Odobesti »ir. 37, escîd-’ 3    ,—... ,    ,,

032.’ii București wfaraf.pFÎmarieg.ra

îdlsfert (004 qzî) 541 0/ £ •*, fin (004oii) 34! o/fj e-maiE d ofm er î iLpubhoJg: pr. mărie 5 ,ro

Așadar, din coroborarea dispozițiilor legale precitate reiese faptul că gestiunea directă a serviciului de salubritate se poate realiza și de un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local prin hotarari ale autoritatii deliberative, în speță, hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3. în continuare, raportat la atribuțiile Consiului local ale sectoarelor, în vederea înființării serviciului public este necesară împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București.

Față de considerentele expuse mai sus, vă înaintăm, în vederea aprobării, propunerea de a solicita Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru înființarea unui serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DI^E^CoAxE£^Țfy,

ADRIANA - MĂDĂLINAGRADU


Dîrecția Administrarea Domeniului Public

3ir. Intrarea Odofccsti nr. sectar 5, QjaîȘjS București www.prhn3ries.r0

teSefbn (004 oai) 541 07 35 feic (004 oui) >41 O? 15 e-maîi domeniu, pu bl icglprirriarieyro


Nr. ieșire: 110998 din 15.06.

Către: CABINET PRIMAR

în atentia: PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN NEGOITĂ

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre Privind împuternicirea expresă a Consiliului General ai Municipiului București pentru înființarea unui serviciu public.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă

De adresa Primăriei Sector 3