Hotărârea nr. 243/2018

HCLS3 nr. 243 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-ec afer obiect de inves priv lucrari de reamenaj peisagist si intretin a Cresei Greierasul din Sect3, Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reamenajare

peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 111475/CP/18.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 111047/15.06.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    Adresa nr. 111091/15.06.2018 a Direcției Administrarea Domeniului

Public;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1 /2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

~ Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrările de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

/ .

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARIufeAHHĂIȚĂ

coIf.Wspoz.

13W/ 018

FLfîSEHffHV HEKSO

NR. 243 DIN 18.06.2018

Anexa la HCLS 3 nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Aferenți obiectivului de investiții

"Lucări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din str. Marin Pazon nr.2B, Sector 3, București"

1.    Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)    1.384.384,74 lei

Din care C+M :    1.211.269,14 Lei

2.    Perioada de eșalonare a investiției este de 12 luni.

3.    Capacități finale:

Suprafață amplasament : 3.564 mp.

Lucrările propuse constau in reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul adiacente la Creșa Greierașul din str. Marin Pazon nr.2B.

• WlWU QckKXN

4. Durata de realizare a investiției: 60 de zile.DIRECTOR EXECUTIV, ADRIANA -MĂDĂLINAGRADUCABINET PRIMAR


Calea Dîjdești nr. iși, sector 3, 0310S4 București

www.primarie3.r0

telefora (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-masl ca bîrtetpnmar@prin1arie3.ro


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

MhZf.....


Nr.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții


Data


privind lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București


Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3,

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții ia Creșa Greierașul, precum și Raportul de specialitate nr. 111047/15.06.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Str. intrarea CJdofcesti nr, 5-7, sectar 3.

Cs^itșS Sucureșfcî wtWAprimarie3>ra

telefon (004 021) 341 07 fax (©04 oii) 341 £>7 t§

e-mail domenm_public@pnmarie3.rc1

Nr. ieșire: 111047 din 15.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la cresa Greieraș din Sectorul 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora.

Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților recreative în afara orelor.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Studiu de Fezabilitate" privind lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din str. Marin Pazon nr.2B, Sector 3, București.

Spațiile verzi și curțile unor unități de învățământ din Sectorul 3, la momentul actual, se află într-o stare medie de degradare și pot constitui un risc pentru sănătatea și siguranța copiilor care le utilizează. Suprafețele de joc sunt deteriorate și pot reprezenta un pericol fizic pentru copiii care se joacă. Nu există suficiente bănci. De asemenea, coșurile de gunoi sunt insuficiente pentru a menține un mediu salubru.

Astfel, curțile unor unități de învățământ din Sectorul 3 au început să prezinte deteriorări, imaginea globală apare neîngrijită din cauza arborilor și arbuștilor întreținuți cu dificultate, solurile sunt degradate din cauza lipsei unor sisteme de irigații și a lipsei întreținerii constante, iluminatul nocturn este insuficient.

în momentul de față, spațiile nu beneficiază de un sistem de iluminat corespunzător, acestea fiind luminate de corpurile de iluminat public aflate în apropiere. Lipsa unei protecții adecvate și a iluminatului corespunzător pe timpul nopții a dus la vandalizarea spațiilor. O iluminare insuficientă poate determina creșterea numărului de vandalizări pe timpul nopții.

Având în vedere cele de mai sus se recomandă realizarea lucrărilor de modelare volumetrică a spațiilor atât prin intermediul vegetației, cât și prin intermediul unei serii de elemente

S'ti*. jntrars?E Odob?sfi «r. 5-/, ssciof 3,.

C^’îJ SsjCLSfâîti: www.prisnafie3.f0

tefgfei (904    34i o/f3

fax (004 oai) 341 0/ 55 e-maS damcni y.pLsbUc-@primsrie-j.ro

ambientale cum ar fi corpurile de iluminat cu celule fotovoltaice și o modelare funcțională care să permită activitățile specifice de relaxare în aer liber, spații verzi, alei și spații de odihnă pentru copii.

în vederea atingerii principiilor expuse, pentru lucrările de reamenajare a incintelor creșeî, se vor realiza, în funcție de necesități, și lucrări din cadrul celor descrise mai jos:

•    Gazonarea și dotarea spațiului verde cu un sistem de irigații funcțional, care să mențină echilibrul hidrîc necesar vieții plantelor și întreg spațiului verde ce formează peisajul pe acest teren.

•    Delimitarea spațiilor verzi cu borduri și gard viu care să ajute la susținerea pământului și să prevină scurgerea noroiului pe alei, în cazul unor ploi abundente.

•    Plantarea de vegetație ornamentală și crearea de spații verzi decorative în zonele de acces în clădiri.

•    Completarea vegetației înalte.

•    Dotarea cu elemente noi de mobilier (bănci, coșuri de gunoi,s.a.), care să participe Ea creearea unei imagini unitare a spațiului

•    Semnalizarea spațiilor de activități prin amplasarea de panouri informative în apropierea accesului, care să anunțe reguli și condiții de utilizare.

•    Amplasarea stâlpilor de iluminat cu celule fotovoltaice pentru a îmbunătăți estetica, ergonomia și eficiența energetică a spațiului.

•    Realizarea de împrejmuiri, recondiționarea gardului existent al incintei, refacerea/înlocuirea lui, după caz, în locurile degradate.

•    Reconfigurarea accesului,

•    Refacerea pavimentului din incintă.

•    Amenajarea de locuri de joacă.

•    înlocuirea sau completarea aparatelor de joacă ale copiilor.

•    Repararea sau înlocuirea suprafeței de joaca cu pavement elastic turnat care să nu prezinte riscuri de accidentare, precum rănire sau lovire în condiții normale de utilizare.

•    Amplasarea de stâlpi de iluminat acolo unde se dovedesc necesari pentru siguranța utilizatorilor și protecția împotriva intruziunii persoanelor străine;

§tr. Intrarea Odobesti «r. sector 3,

cgS î si Bucure ș te

wwuLgrimarie3.ro


teîefon (004 021) 34 ! 07 feît (004 02!) 341 07 $5

e^mail domeniu.pubhcșgpr'msriej.rCF

• Repararea sau realizarea unor puncte de colectare și evacuare a gunoaielor dotate cu containere manevrabile și guri de apă pentru spălat.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții privind „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din str. Marin Pazon nr.2B".

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,

*DU


Str. intrare» Odobesii nr, £-?. seetor 3, 032î$S Sictirești wwwqprimarK^Kro

teSefon [0040213 341 07 !ț fax (004 Q2 t’i 341 07 15 e-mail' domeeiu.publicxg-prsmariej.ro


Către:    Cabinet Primar


Având în vedere că pentru Cresa Greierasui a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care să fie aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierasui din Sectorul 3, București."

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.