Hotărârea nr. 241/2018

HCLS3 nr. 241 din 18.06.2018 priv major capitalului social al societ OPS3 Ordine si Protectie S3 S.R.L


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății OPS3 Ordine si Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 18.06.2018

3    3    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109149/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 108688 /13.06.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 265/12.06.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 108200/CP/12.06.2018;

-    HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

-    Adresa nr. 108692/13.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 210 alin. (1) și art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 7.1 si 7.2 din Actul constitutiv al societății OPS3 Ordine si Protecție S3

5    »    3    3

SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017;

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății OPS3 Ordine si Protecție S3 SRL cu suma de 1.500.000 lei, în vederea achiziționării de echipamente specifice, mașini de intervenție datorită extinderii activității atât ca număr de obiective (pază) cât și ca spații pentru care asigură mentenanța.

(2) în prezent capitalul social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL este în valoare totală de 2.500.000 lei, fiind format din 500 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 1.500.000 lei acesta va deveni 4.000.000 lei, format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

a)    99.875 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);

b)    0.125 % - Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5.000 lei);

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Ordine și Protecție S3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Primarul Sectorului 3, Direcția Economică si societatea OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 241 DIN 18.06.2018CONTRASEMNEAZĂ SEcfelĂW MARIUS MfflĂ'lȚĂ

m f\b otz .

1 3 tOTTOll 8 FL8REN î i NA\HEACSU


CABINET PRÎMAR

i fienmp q    ....................

Csles    nr. iș", ssrtcr 3,

www.pdftiarie3.ro

tetefen (004 021} 318 03 23 ■ 28 fe'K {004    G'3 04

s-msu cabînsțprirrargspnmsnej.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

, 103 K i Dasa

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalul social al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 265/12.06.2018, înregistrată cu nr. 108200/12.06.2018, președintele Consiliului de Administrație al societății 0PS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. a formulat solicitarea de majorare a capitalului social cu suma de 1.500.000 lei, sumă necesară în vederea achiziționării de echipamente specifice, mașini de intervenție datorită extinderii activității atât ca număr de obiective (pază) cât și ca spații pentru care asigură mentenanța.

Majorarea capitalului social al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L cu suma de 1.500.000 lei este necesară în vederea unei bune desfășurării a activității societății, conform principalului obiect de activitate, cod CAEN 8010 Activități de protecție și gardă.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților."

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 SRL, nr. /10.08.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.500.000 lei divizat în 500 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

-    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București

2.495.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99, 8 %.

-    Societatea Administrare Active Sector 3 SRL 5000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Ca urmare a majorării capitalului social al societății OPS3-Ordîne si Protecție S3 S.R.L. cu suma de 1.500.000 lei, capitalul social al societății va fi de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

-    99.875 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 iei);

-    0.125 % - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5.000 lei)

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar ai societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, în vederea aprobării majorării capitalului social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, cu suma de 1.500.000 lei.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Csîea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004021) 318 03 04 e-mail econom ic@primane3.ro

Nr.108688/13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. s-a înființat în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016 și Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Având în vedere:

-    Adresa nr. 265/12.06.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L., înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 108200/12.06.2018.

-    HCLS nr. 190 din 04.05.2018 privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L

în conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.: “Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

-Art. 7 pct 7.2 din Actul Constitutiv al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.: „Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate”

-Art. 210 alin. (1) din Legea 31/1990 - Legea societăților: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA.ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNÂNȚĂ CORPORATIVĂ

schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.”

-Art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților:44 Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210.44

Societatea solicită majorarea capitalului social în vederea achiziționării de echipamente specifice, mașini de intervenție datorită extinderii activității atât ca număr de obiective (pază) cât și ca spații pentru care asigură mentenanța.

în prezent capitalul social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L este în valoare totală de 2.500.000 lei, fiind format din 500 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 1.500.000 lei acesta va deveni 4.000.000 lei, format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

99.875 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);

0.125 % - Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5.000 lei)

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de majorare a capitalului social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L., cu suma de 1.500.000 lei, sumă necesară în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice.

Director Executiv,

Octavian G

Director Executiv Ad< unct, Olga Cojocar^

0?

întocmit,

S.C 0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE $3 SRL

Sedi-trLSoci'a'hA'âîea


.N nr 154-158, Clădire Administrativa, Sector 3


tse


majorării capitalului social al societății OPS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L., cu suma de 1.500.000 lei, sumă necesara in vederea desfășurării in condiții optime a activitatilor specifice societății.

Stimate domnule Primar

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORD1NE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 , Clădire Administrativa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă,

Având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat Majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea OPS3 — Ordine și Protecție S3 S.R.L., înaintăm prezenta propunere de,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății 0PS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L., cu suma de 1.500.000 lei, suma necesară îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată societatea.

Subscrisa a fost constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 98/29.03.2017, privind înființarea societății comerciale OPS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 7, pct. 7.1.: „Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.

Derularea activităților specifice subscrisei, necesită achizionarea de echipamente specifice domeniului, mașini de intervenție, care să poată funcționa în condiții optime în vederea desfățurării activităților societății. De la înființare pina in prezent OPS 3 - Ordine si Protecție S3 si-a extins

S.C 0PS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 SRL Sediul Social: Calea V1TAN nr 154-158, Clădire Administrativa, Sector 3

activitatea, atit ca număr de obiective {posturi de paza) cit si ca spatii pentru care asigura mentenanta. Astfel este necesar asigurarea suportului pentru achiziționarea dotărilor complete necesare pentru toata gama de servicii asigurate in acest moment de OPS 3 — Ordine si Protecție S3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe majorarea capitalului social al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL cu suma de 1.500.000 lei.

Cu deosebită considerație,


ru-Răzvan


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr, rgu sector j, 031084 București

ww. primafie3.ro

telefon {004 02 ș) 318 03 23 - 28

fax (C04 Q21) 31S 03 04 e-maîl ecorîOrnicîgîpnnnaHs^.fo

Nr. 108692/13.06.2018

CĂTRE,
Direcția Asistență Legislativă

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


OCoȚKc/- Proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


întocmit, Silviu Hondola<6

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prinfr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1