Hotărârea nr. 240/2018

HCLS3 nr. 240 din 18.06.2018 priv modif anexei la HCLS3 nr. 621-27.11.2017 pentru aprob indic teh-econ priv crest efic energ si moder la Cresa Titan –Corp Lunca Bradului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 621/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109352/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 108953/13.06.2018 al Direcției Investiții si Achiziții si Direcției Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului,

-    Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului situată în str. Lunca Bradului nr. IA, sector 3, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRASEM! «E AZ A SECI

MARIUS Ml ITA

cov- y spoz.

2 3    4 018

FLHESflrt NEACSI)

NR. 240 DIN 18.06.2018

ANEXA

</,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare - Creșa Titan - Corp Lunca Bradului”

Lucrările de intervenție constau in eficientizarea energetica si modernizarea clădirii Cresei Titan cu regim de inaitime S tehnic+P+1, amplasat in intravilanul sectorului 3, la adresa Str. Lunca Bradului nr.1A. Numărul de copii care isi desfasoara activitatea in cadrul Cresei este de 150.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    5.172.959,18 lei,

din care

constructii-montaj (C + NI):    3.932.269,73 iei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

150 copii

8 Săli de clasa

Regim de inaitime: St+P+E

Ad = 2.109 mp

Adc= 1.732 mp

Ac = 866 mp

ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTION^S.R.L BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.

CABSNET PRSMAR


Cstea Oijdațd îk, igi. sertc-r $, 0310S4 București

www.prim2He3.ro

tdefen (004    318 03 23 - 2S

fax (004 02-;J 3 ș§ 03 04 s-mah cab: estprirs1ar@primsrie3.ro


SECTOR 3

CABINET PfWAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Nr.

Data


ILPL^


ta proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 621/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

privind creșterea eficienței energetice șl modernizarea la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dîntr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând seama de raportul de specialitate, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului.PRtMĂRJA^I

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


//r. /pW    ^>l«


SECTORULUJ <

BUCUREȘTI

Calea Oudețti r»r. i$!,. sector 3, 033084 București www.priro3rie3.ro

telefon (004 O2i) 318 03 23-2S fex{e«4 023)338 03 04 e-mall inve$tîtii3eh>»ri<@priroarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017 privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan -

Corp Lunca Bradului

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la linele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

• Creșa Titan ~ Corp Lunca Bradului

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru efîcientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Lucrările capitale de creștere a eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

■    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă . Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

■    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudat de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.

■    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

•    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, conform Anexei.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI A SERVICIUL INVESTIȚII, LUC ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Oudeșri nr. tgri sector j( 0310S4 București

www.prim3rie3.ro

telefon (004 O2î) 3i£ 03 23-2S fâxțooț O2t) 3?8 03 04 e-rnail jnvesritibchi3KHi@prinTarie3.ro

Domnule Primar
Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI AC IZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări I ilice Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciuj,

ANGELICA DANIELA RADU

JJ V


-!w1