Hotărârea nr. 24/2018

HCLS3 nr.24 din 29.01.2018 privind acordarea de sase inlesniri la plata debitelor, in sensul esalonarii acestora


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSWJL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îl5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 282/CP/l 8.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Raportul de specialitate nr,8770/18.01.2018 al Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

-    Adresa de înaintare nr. 8537/17.01.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe

Locale, înregistrată cu nr. 279/CP/18.01.2018,

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de doamna Drăgan Carmen, în sensul eșalonării plății sumei de 1.360 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor si impozitului pe mijloacele de transport datorat de domnul Necula Dumitru-Iul ian. în sensul eșalonării

plătii sumei de 7.985,60 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Popescu Nicolae, în sensul eșalonării plății sumei de 5.310 lei pe o perioadă de 24 de luni, confonn Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe mijloacele de transport datorat de domnul Rojniță Aurel, în sensul eșalonării plății sumei de 1.045,09 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport și taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință datorate de domnul Drăghia Florinei, în sensul eșalonării plății sumei de 6.582,94 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport > 12T datorat de domnul Cîrstei Gabriel, în sensul eșalonării plății sumei de 5.453,39 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 IaHCLS 3 nr. 38/28.02.2017.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, va duce îa îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINT^^^EM?NR. 24 DIN 29.01.2018

CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. jgi, sector 3, 031084 București www.pnmariej.ra

telefon (004 Q2i) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maî! cabirs&tprirtiartȘprimarsej.fQ


"SSJ7W3    ——

CABINET PRIMAR

Nr................S?.g3........../£,.SL


EXPUNERE DE MOTIVE ia proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    dl. Cîrstei Gabriel, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport > 12T, în sensul eșalonării plății sumei de 5.453,39 lei pe o perioada de 12 de luni.

2.    d-na. Drăgan Carmen, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 1.360 lei pe o perioada de 12 de luni.

3.    dl. Drăghia Florinei pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport și taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință în sensul eșalonării plății sumei de 6.582,94 lei pe o perioada de 24 de luni.

4.    dl. Necula Dumitru-lulian pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 7.985,60 lei pe o perioada de 24 de luni.

5.    dl. Popescu Nicolae pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, în sensul eșalonării plății sumei de 5.310 lei pe o perioada de 24 de luni.

6.    dl. Rojniță Aurel pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe mijloacele de transport, în sensul eșalonării plății sumei de 1.042,09 lei pe o perioada de 12 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Sediul centraf Str. Sfântă Vineri nr. 52 sector 3, 030205 București

Punct de luciu : Str. Sfânta Vineri nr.32, Sectorul» 030205 București telefon (004 02)) 327 51 45: fex (004 021) 327 51 46


itfefen (004 021) 327 51 45 fex (004 021) 327 51 46

«nail

rebtîi^dklg.so.

RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1.    d-nei. Drăgan Carmen privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în Amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 60099/16.11.2017, d-na. Dragan Carmen solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 1.360 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1786292/21.11.2017, constând în 1.360 lei debit principal si 0 lei accesorii.

D-na. Drăgan Carmen este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 4 de amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 27.09.2005 și până ia data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1786292/21.11.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca d-na. Drăgan Carmen are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, d-na. Drăgan Carmen, în data de 16.11.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1784163/08.11.2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații Ia bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

2.    d-lui. Necula Dumitru-Iulian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 64332/11.12.2017, dl. Necula Dumitru-Iulian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 7,985,60 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1790177/14.12.2017, constând în 7.532 lei debit principal și 453.60 lei accesorii.

Dl. Necula Dumitru-Iulian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 10 de amenzi și un mijloc de transport pentru care figurează cu debite aferenteDIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Punct de lycru : Str. Sfenta Vineri nr.p, Sector 030205 București telefcn (004 oai) 327 51 45 ; fax (004 021) 327 51 4$

neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2017 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1790177/14.12.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Necula Dumitru-Iulian are venituri mici și un hanficap accentuat, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Necula Dumitru-Iulian, în data de 11.12.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1790177/14.12.2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

3. d-lui. Popescu Nicolae privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în Amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 66608/19.12.2017, dl. Popescu Nicolae solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.310 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1791278/21.12.2017, constând în 5.310 lei debit principal si 0 lei accesorii.

Dl. Popescu Nicolae este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 23 de amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 13.03.2008 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1791278/21.12.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Popescu Nicolae are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Popescu Nicolae , în data de 19.12.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1791278/21.12.2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

S ed i u I c entra I St r. Sfâ nt» Vi rteri n r. 32    '    ’

sector 3,030205 București    Punct de luciu : Str. Sferrta Vineri nrjz. Sector 3. 030205 București

wwwjditfcp»    telefon (004021)32751 45 ; fox (004021) 32751 46

telefon (004 02i) 32751 45

fax (004 O2i) 32751 46 «al relativei 1tl3.ro

fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentuluii în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

4. d-lui. Rojniță Aurel privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 64602/12.12.2017, dl. Rojniță Aurel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 1.042,09 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1790179/14.12.2017, constând în 261,72 lei debit principal si 780,37 lei accesorii.

Dl. Rojniță Aurel a fost înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un mijloc de transport ( in prezent transferat la DGITL 4) pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 15.03.2001 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1790179/14.12.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Rojniță Aurel are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Rojniță Aurel, în data de 12.12.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1791278/21.12,2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

5. d-lui. Draghia Florinei privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit clădiri, impozit teren folosință, impozit pe mijloacele de transport și utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 66196/18.12.2017, dl. Draghia Florinei solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 6.582,94 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1791275/21.12.2017, constând în 6.496,24 lei debit principal si 86,70 lei accesorii.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALEPunct de lucw : Str, Sânta Vineri nr,32, Sector j. 030205 București Wfefcn (004021} 327 51 43; fax (004021) 327 51 46Dl. Draghia Florinei este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 11 de amenzi, un imobil, 3 mijloace de transport și o parcare de reședință pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 22.05.2014 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1791275/21.12.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Draghia Florinei are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Draghia Florinei, în data de 18.12.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1791275/21.12.2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

6. d-lui. Cîrstei Gabriel privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit clădiri, impozit teren intravilan și impozit pe mijloace de transport > 12 T.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr, 66514/19,12.2017, dl. Cîrstei Gabriel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.453,39 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1791277/21.12.2017, constând în 4.829 lei debit principal si 624,39 lei accesorii.

Dl. Cîrstei Gabriel este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 11 de amenzi, un imobil si un mijloc de transport > 12 T pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 21.07.2012 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1791277/21,12.2017.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Cîrstei Gabriel are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Cîrstei Gabriel, în data de 19.12.2017 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1791277/21.12.2017. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin

Sediul central Str. Sfanta Vineri nr. 32.    '    " ’

sector 3,030205 București    Eu net de luciu - Str, Sânte Vineri nr.ja, Sector 3» 030205 București

wwwdițlpo    «deferi (004 021) 327 51 45 • fa (004 021) 327 51 46

tefefcn (004 021) 327 51 4% fa (004 021) 32751

«wmsHÎ reiati i@fditl3.r0

Decizia nr. 311/07.03,2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr, 38/28.02,2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28,02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

Legislația fiscală prevede la

-art. 185 alin. 1 din Legea nr, 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art, 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere, ”

- H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : “Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ’ ’

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile

’^fe'

h4jjf    PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


Sediul central Str. SfenU Vineri nr. 32

sector 3,03CS.05 București    ^tina de luciu ; Str. S&nta Vineri 1-1032, Sector 3,030205 București

wwwdW3.r0    telefon (004 O2i) 32751 45 ; fax (004021)32751 4$

teilefon (004 021) 327 51 45 fex (0O4 021) 327 51 46 e-mail retaiî(®dîH3<ro

legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9pct. 10 dinH.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .


Sîîd^i cenSal Sîî\ Sfenta Vțne4 fir. 32 sector x 030205 București

Punct de lucru : $u. Sânîa Vifteri nf.ja, Sector 3. 030205 București teteftri {004 ași) 32751 45 ; fax (004021} 327 51


telefon (004 02-5} 327 9 45 fax (004 021} 327 31 46 e-rea»!

’tofeîUș^didj.to

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de Dragan Carmen, CNF ■ '    . ” înregistrată la organul fiscal sub nr. 60099/16,11,2017, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. 1786292/21.11,2017, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde eu realitatea

[x]

Da

u

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

{]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada, de eșalonare

M

Da

[1

Nn

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[.]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[X]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele- prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, tar suina pentru care a. fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

n

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plata nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

M

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiza

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioad de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Sediul cenîral Str, Sfenta Vlnen nr, 32 sector 5» 030265 București

Punct de lucru: Sir. Sfenta Viren nr-32, Sector 3,030205 București tefcfei (004 a?p 32.7 51 45; fox {004.022} 327 514$


WMiâij,» telefon (004 021} 32 7 31 45 fe (004 021} 307 șt 46

«HmeS

Se propune aprobarea eșalonării Sa plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscaîă/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-3+4

3

4

1.

Amenzi

1.360

1.360

0

Total general

1.360

1.360

0

De asemenea, anexăm, la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplmirii/neîndeplinîrii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


1 *I«S3WiJVa.olAK’


DRAGAN CARMEN

Nr.

Raia

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Totai de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50% ' accesorii perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

1

0,00

0,00

113,33

0,00

0,00

0,66

15.6l.2ois

113,33

2

0,00

0,00

113,33

0,00

0,00

0,00

15.02.2018

113,33

3

0,00

0,00

113,33

0,00

0,00

6,66

15.03.2018

113,33

4

6,66

0,00

Î13331

6,66

6,66

0,00

15.04.2018

113,33

5

6,oo

0,66

113,33

0,00

0,00

6,66

15.05.2018

113,33

6

0,00

0,00

113,33

0,00

0,00

0,00

15.08.2018

113,33

7

6,oo

6,66

113,33

0,00

0,00

0,00

15.07.2018

113,33

8

0,00

6,66

113,33

6,66

6,66

0,00

15.08.2018

113,33

9

0,00

6,6o

113,33

0,00

0,00

0,00

15.09.2QÎ8

113,33

10

0,00

0,00

113,33

0,00

0,00

0,00

15.10.2018

113,33

11

0,00

0,00.

113,33

6,66

0,00

6,66

15.11.2018

113,33

12

6,6o

b,oo

113,33

6,66

0,00

0,00

15.12.2018

113,33

T

0,00

0,00

1.360,00

0,00

6,66

0,00

1.360,00
rPREȘEONTE DE Ș,


OMOmECTiA GENERALA IMPOZITE St TAXE LOCALE

Serfitîî    SU.. Sfenis Vtogrf nr, yz

sector 3, 030205 București    Punct de iucru : Sîr. SânU Vsneri nr.j2, Sector 3, C-30205 Socxrresti

wwwJId3.r0 '    telefon {004 O2i} 32 15• -45:    1 ¥*1 V R

telefon (004 025} 327 51 45 fox (004031)32.751 46 ecroast îcfeti^d^.ro

REFERAT nA”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de Necula Dumitru-Iulian, CNP    .    , înregistrată ia organul fiscal sub nr. 64332/11,12,2017, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr, 1790177/14,12.2017, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr, 38/28,02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor ia piață, și am constatat următoarele; Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

r-

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[X]

Da.

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr, 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[X]

Da.

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de.

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

u

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor ia plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin, (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nîcio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[X]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioad de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni; nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării ia plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiseale/bugetai administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:


DISECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sediul centrai Str. Sfânta Vineri nr, 52 sector 3,0302*05 București wwriifjiSj.î'ș telefon {004 ©21) 327 31 45 fe{004021)327 46

-SMfîg»

refetîș^ dStj.ro

Punct de lucru: Str. Sfânta Vinei nr,$2. Sector 3, 030205 SuCismti telefon {004 021) j*7$* 45 t &* (W o») 327 5* 4$


Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2=3-M

3

4

1

Amenzi

3.500,00

3.500,00

0,00

2

Impozit mijloace de transport

4.485,60

4.032,00

453,60

Total general

7.985,60 ■

7.532,00

453,60

De asemenea, anexăm Ia prezentul referat documentele doveditoare ale îndepliniriEneîndepî mirii condițiilor prevăzute ia art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


MICU V/HBRIO FLORIN

CRISTACHE ION

CREANGA GABRIEL

NEAGJJ&QME-b-

CRISTIAN NICOLAE LEON
Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal amenzi

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

-

1

188,00

18,90

145.83

20,16

20,16

0.00

n5.02.2018

352,89

2

168,00

18,90

145.83

19,321

19,32

6,00

15.03.2018

352,05

3

168,00

18,90

145.83

18,48

18,48

0,00

15.04.2018

351,21

4

168,00

18,90

145,83

17,64

17,64

0,00

15.05.2018

350,37

5

168,00

18,90

145,83

16,80

16,80

0,00

15.06,2018

349,53

8

168,00

18,90

145,83

15,96

15,96

0,66

15.07.2018

348,69

7

168,00

18,90

145,83

15,12

15,12

0,00

15.08.2018

347,85

8

168,00

18,90

145,83

14,28

14,28

0,00

15.09.2018

347,01

9

168,00

18,90

145,83

13,44

13,44

0,00

15.10.2018

346,17

10

188,00

18,90

145,83

12,60

12,60

0,00

15.11.2018

345,33

11

168,00

18,90

145,83

11,76

11,76

6,66

15.12.2018

344,49

12

168,00

18,90

145,83

10,92

10,92

0,00

15.01.2019

343,65

13

168,00

18,90

145,83

10,08

10,08

6,66

15.02.2019

342,81

14

168,00

18,90

145,83

9,24

9,24

0,00

15.03.2019

341,97

15

168,00

18,90

145,83

8,40

8,40

0,00

15,04.2019

341,13

16

168,00

18,90

145,83

7,56

7,66

0,00

15.05.2019

340,29

17

188,00

18,90

145,83

6,72

6,72

0,00

15.06.2019

339,45

18

168,00

18,90

145,83

5,88

5,88

o,66

15.07.2019

338,61

19

188,00

18,90

145,83

5,04

5,04

0,00

15.08.2019

337,77

20

188,00

18,90

145,83

4,20

4,20

0,00

15.09.2019

336,93

21

' 168,00

18,90

145,83

3,36

3,36

0,00

15.10.2019

336,09

22

188,00

18,90

145,83

2,52

2,52

6,66

15.11.2019

335,25

23

188,00

18,90

145,83

1,68

1,68

0,00

15.12.2019

334,41

24

188,00

18.90

145,83

0,84

0,84

0,00

15.01.2020

333,57

T

4,032,66

453,60

3.500,66

252,00

252,00

0,00

8.237,80
ta .C o rina
P R i M Ă R LA

SECTORULUI

BUCURSȘT?


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE 51 TAXE LOCALE

Ss^U s.esL'sl Sîsrs&i Vkieri iw. 32 secta? 3, Q-jQ^oț Îkiciîfsslî

Puaat ds îuerd ; Su. SfiSRts WffiH ^32, Secter 3, 030205 Boas^sT fcsiefen (004 021} 327 51 45; fax {004025} 327 5146


www.dirtl5.r0 telefon (004 025} 327 51 .45 fox (034 <s.i) 32.7 51 46 e-imil

?eteti ^dkl^ca

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de Popescu Nicolae, CNP    , înregistrată la organul fiscal sub nr. 66608/19.12,2017, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr, I791278/21.12,2017. am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele;

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[xj

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

W

Da

n

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările șî completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit, prevederilor legale în vigoare

M

Da

El

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative șî judiciare de atac, iar suma pentru care a fost. atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

El

Nu

li) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute ia art. 3 alin, (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata

[xj

Da

El

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[X]

Da

[]

Nu

Secțiunea B ~ Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioad de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni; nu sunt.

Secțiunea D — Concluzii

,js8bl


Pl+T+Â

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Punct de lucru: Str- Stârtta Vineri nr,p, Secfier 3,030205 Sucuresti telefon {004 oai) 32751 45 ;&* (004021} 327514S


SECTORULUI

W7    8 U C U 8 E ȘT I

Sediul central Str, Sfanfca Vineri m, 32 sector 3,030205 Buc««ssti

telefon (004 02’) 32 7 >r 45

fes; (004 cm) 3x751 4S

wwi-î

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale

accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-3+4

3

4

T

Amenzi

5.310

5.310

0

Total general

5.310

5.310

0

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (.1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


LACUSTEANU NICOLETA CORINAV//

1

POPESCU NICOLAE

Anexa AC' 3

MS 3 (A .14 /ă9. oi.

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit

principal

amenzi

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

emanata

e) Debitele aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.02.2018

221,25

2

0,00

6,00

221,25

0,00

6,66

0,66

15.03.2018

221,25

3

0,00

0,00

221,25

0,00

0,66

0,00

15.04.2018

221,25

4

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.05.2018

221,25

5

0,00

0,00

221,25

0,66

0,00

0,00

15,08.2018

221,25

8

6,66

0,00

221,25

0,00

0,00

o,66

15,07.2018

221,25

7

0,00

0,00

221,25

6,66

0,00

0,00

15.08.2018

221,25

8

0,00

0,00

221.25

0,00

0,00

0,00

15.09.2018

221,25

9

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.10.2018

221,25

10

0,00

6,6o

221 ,25

6,o6

0,00

0,00

15.11.2018

221,25

11

0,00

6,oo

221,25

0,00

0,00

of66

15.12.2018

221,25

12

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.01.2019

221,25

13

0,00

6,66

h 221,25

0,00

0,00

0,00

15.02.2019

221,25

14

0,66

6,66

221,25

6,oo

6,66]

0,00

15.03.2019

221,25

15

0,00

6,00

221,25

0,00

o,66

0,00

15.04.2019

221,25

16

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.05.2019

221,25

17

0,00

0,00.

221,25

0,00

0,00

0,00

15.08.2019

221,25

18

6,00

6,66

221,25

0,00

o,661

0,00

15.07,2019

221,25

19

0,00

6,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.08.2019

221,25

20

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.00.2019

221,25

21

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.10.2019

221,25

22

6W

0,00

221,25

0,00

6,66

6,66

15.11.2019

221,25

23

0,00

6,00

221,25

0,00

o,66

0,00

15.12.2019

221,26

24

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

0,00

15.01.2020

221,25

Ț

0,00

0,00

5,310.00

0,00

0,66

0.00

5.310,00


DIRECȚIA CENERÂtA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sadtal central $k, Sferits Vtasn nr, 32

secta? j. q^c».05 8LKi;s«h    ITnd: de htata Su. Sfenta Vlrtsd hr.p, Sectar js 0302.05 Syeurssti

«Avw4Iirf3.ro    tetefcn 5004 021) 327 53 45 ; -fax (004.02.1} 327 5146

tcrfefen (004 021} 327 31 43 fese (004 02.1} 327 51 46

«HTrjaii

cebtațgidfty.ta

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de Rojniță Aurel, CNF ’    înregistrată la organul fiscal sub nr. 64602/12.12.2017, precum și Certificatul de atestare fiscală

nr. 1790179/14.12,2017, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr.

38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[.]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

f]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 șî 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative șî judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

u

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

n

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor Ia plată

[x]

Da

u

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

u

Nu

Secțiunea R - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilitati bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioad de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii


7 SECTORULUI

BUCUREȘTI


Sodîtîi central Str. 5fttntei Vineri nr. 32 sector 3,030205 București www.,d*Sj.» tdefcn {004 <xn) 32? 51 45 fex (004021} 32751 46

Punct de iactu: ST» Sfenta Vineri    ©3C1205 Sucuresil

Wefaj {004 021) 327 51 45; fc (664621) 327 51 46


«ww*

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni. pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2=3+4

3

4

1.

Impozit mijloace de transport

1.042,09

261,72

780,37

Total general

1,042,09

261,72

780,37

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplmirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


mu# /<%.&!,■


ROJNITA AUREL

Anexa nC

Nr.

I Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de

plata

a)+a1)+b)

4-c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei

de

eșalonare

-

-

1

21,81

65,03

1,31

1,31

0,00

15.02.2018

88,15

2

21,81

85,03

1,20

1,20

0,00

15.03.2018

88,04

3

21,81

65,03

1,09

1,09

0,00

15.04.2018

87,93’

4

21,81

85,03

0,98

0,98

0,00

15.05.2018

87,82

5

21,81

65,03

0.87

0,87

0,00

15.06.2018

87,71

8

21,81

85,03

0,76

0,78

0,00

15.07.2018

87,80

7

21,81

65,03

0,65

0,65

0,00

15,08.2018

87,50

8

21,81

65,03

0,55

0,55

0,00

15.09.2018

87,39

9

21,81

85,03

0,44

0,44

0,00

15.10,2018

87,28

10

21,81

65,03

0,33

0,33

0,00

15.11.2018

87,17

11

21,81

65,03

0,22

0,22

0,00

15.12.2018

87,08

12

21,81

65,03

6:îî

0,11

0,00

15.01.2019

86,95

Ț

261,72

780,37

8,51

8,51

0,00

1.050,60


i.snUai Sîr. Sfgr;s Vș^-ari tir, j.z

3. o'a;:0\ SsxyrasH    da iuta; 5tf. £7s«n ^.52, Seaor js 0302.05 g ochești

wwwxfcH3.r0    telefon (004 021} 33.751 45; fax (004 02.1} 32.7 5' ri

telefon (004 02 p 35751 45 fe (034 021} 32.7 51 46 e-maîl rșbAgițtfo^

REFERAT ”A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Draghia Florinei. CNP ■    , înregistrată la organul fiscal sub nr. 66196//18.12.2017, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1791275/21.12.2017, am procedat ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor îa plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările

ulterioare

M

Da

fj

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[X]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art, 27 și 28 din Codul de procedurii fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

fx]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor ia plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[]

Nu

î) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioara care a fost respinsă

[x]

Da

n

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa, temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioad de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii


SECTORULUI

BUCUREȘTI


Ssdsul central Sfcr, Sfate Vkieri nr.

PuîM de lacra: Str. Sânte Vineri    Sector 3, ypaaț Boreii

țgfefon (ofta 0*r) 327 51.45.; fa {004 o*?) 327 $1 46


secte* J, 03020$ ftîweîti

wwautjij.» telefcn (004 osn) 32?^ 4$ fa (004 021) $27 51 46 chetokI

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale,bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-3+4

3

4

1

Amenzi

5.759,24

5.759,24

0,00

2

Impozit clădiri

114,55

103,00

11,55

3

Impozit teren folosința

14,59

13,00

1,59

4

Impozit mijloace de transport

614,10

552,00

62,10

5

Taxa de utilizare a locurilor publice cu parcare de reședința

80,46

69,00

11,46

Total general

6.582,94

6.496,24

86,70

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepliniri i/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


DRGAHIA FLORINEL

Anexa HG 5

4tCUp 3    < JțJf I

XI

Uimii

ST r

Grafic esaionare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit

principal

amenzi

c) 50% accesorii perioada

esaionare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amaneta

e) Debitele

aferente

perioadei

de

esaionare

-

-

1

3071

3,61

239,97

3,69

3,89

0,00

15.02.2018

277,97

2

30,71

3,81

239,97

3,53

3,53

0,00

15.03.2018

277,82

3

3071

3,61

239,97

3,38

3,38

0,00

15.04.2018

277,87

4

3071

3,61

239,97

3,22

3,22

0,00

15.05.2018

277,51

5

3071

3,61

239,97

3.07

3,07

0,00

15.06.2018

277,38

8

3071

3,81

239,97

2,92

2,92

0,66

15.07.2018

277,21

7

30,71

3,81

239,97

2,78

2,76

0,00

15.08.2018

277,05

8

3071

3,61

239,97

2,81

2,61

0,00

15.09.2018

278,90

9

3071

3,61

239.97

2,46

2,46

i" 0,00

15.10.2018

276,75

10

30,71

3,61

239,97

2,30

2,30

15.11.2018

276,59

11

3071

3,61

239,97

2,15

2,15

0,00

15.12.2018

278,44

12

3071

3,61

239,97

2,00

2,00

0,00

15.01.2019

276,29

13

3071

3,81

239,97

1,84

1,84

0,00

15.02.2019

276,13

14

3071

3,81

239,97

1,69

1,69

0,66

15.03.2019

275,98

15

3071

3,81

239,97

1,54

1,54

0,00

15.04.2019

275,82]

16

3071

3,61

239,97

1,38

1,38

0,00

15.05.2019

275,67

17

3071

3,61

239,97

1,23

1,23

0,00

15.08.2019

275,52

18

3071

3,61

239,97

1,07

1,07

0,66

15.07.2019

275,36

19

3071

3,8?

239,97

0,92

0,92

o,6a

15.08.2019

275,21

20

3071

3,81

239,97

0,77

0,77

0,00

15.09.2019

275,08

21

3071

3,81

239,97

0,61

6,81

o,66

15,10.2019

274,90

22

3071

3,81

239,97

0,46

0,48

0,00

15.11.2019

274,75

23

30,71

3,81

239,97

0,31

0,31

0,00

15.12.2019

274,80

24

30,71

3,61

233,97

0,15

0,15

0,00

15.01.2020

274,44

T

737,00

88,70

5.759,24

48,06

48,06

o,66

6.629,00


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE


IMSTI ceM.ii SO, Sfenfo T/sgr; ck. 32 sectar 5, Gțc^oț foc^ssl!

ffofîCt kc^ , Sm S&GiS VIîîsI nrțs, Sscof 0303.05 &sîUirES-îi telefon (004 OzU 327 51 45ț rax foo,s os.i) 32.7 5.1


mr^ xI5y3.ro telefon (004 ozO yi. y y, 45 fo.5S (004 O2.p 32? 5" 4S

«t-roasl rOskkîî'dșUj m

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de Cîrstei Gabriel, CNP - -    ' înregistrată la organul fiscal sub nr. 66514/19.12.2017, precum și Certificatul de atestare

fiscală no 1791277/21.12.2017, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, șî am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor 1a plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w-

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nn

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

n

Nu

e) nu se afla în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

W

Da

[J

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 1.38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, si/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art, 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, daca actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

So

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

Li ' Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plata nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin, (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.203 7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

ța ZL ■

[]

Nu

i î) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioade de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Ad^sa îU. cc.'SîpondeMs; Sfr. Lhcr&ifo fTtrascaM MyJ.. sy<;t-r 3. 036405 Ifctyrss-’J Operator de-cUie o.fSECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediu! central $t%, Sfanta Venesi uf. 32 sector 3. £*$20$ București wwwxittl^w tetefen {004 &z^ J2 7 55.45 fox {004^) 327 5^ 46 ewroâf relaîiisșMfctpo

PwftCt de lucru :Sir. SlbhU Vktori nr.p, Sector 5, 03020$ București tdafcn {004 os?) 32753 45 ; fox (004021) 327 514.^


Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fîseaîe/bugetara

Obligația fîscală/bugetara

Total, din care;

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2=3+4

3

4

1

Amenzi

2.665,00

2.665,00

0,00

2

Impozit clădiri

98,56

88,00

10,56

3

Impozit teren intravilan

9,02

8,00

1,02

4

Impozit mijloace de transport >12t

2,680,81

2.068,00

612,81

Total general

5.45339

4.829,00

62439

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art, 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


CIRSTEI GABRIEL

Anexa nf, 6

4ICLB3 âOt

Nr,

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal amenzi

o) 50% accesorii perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

180,33

52,03

222,08

10,82

10,82

0,00

15.02.2018

465,27

2

180,33

52,03

222,08

9,92

9,92

0,00

15.03.2018

464,37

3

180,33

52,03

222,08

9,02

9,02

0,00

15.04.2018

463,47

4

180,33

52,03

222,08

8,12

8,12

0,00

15.05.2018

462,58

5

180,33

52,03

222,08

7,21

7,21

0,00

15,06.2018

461,66

6

180,33

52,03

222,08

6,31

6,31

0,00

15.07,2018

460,76

7

180,33

52,03

222,08

5,41

5,41

0,00

15.08.2018

459,86

8

180,33

52,03

222,08

4,51

4,51

0,00

15,09.2018

458,96

9

180,33

52,03

222,08

3,61

3,61

0,00

15.10.2018

458,06

10

180,33

52jO3j

222,08

2,71

2,71

0,00

15.11.2018

457,15

11

180,33

52,03

222,08

1,80

1,80

0,00

15,12.2018

456,25

12

180,33

52,03

222,08

0,90

0,90

0,00

16.01.2019

455,35

T

2,164,00

624,39

2,665,00

70,33

70,33

0,00

5.523,72

Sediul central Str. Sfenta Vineri nr. 32 «sector jî.QjeâGs București wwwuâ&po tetefcn {004021} 32? 5,1 45 fex {004 021} 327 51 46

«•roșii


Punct îfe Sacrii: $tr. SftauVineri nr<32, SectorJs 030205 teMta (004 «si) 327 st 4$ î fiw {004 021} 327 5146


ezyf-j

SECTOR 3

Către:


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr.................

Data.......i£.°L..ă^

În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru dl, Cîrstei Gabriei, Popescu Nicolae, Drăgan Carmen, Necula Dumitru-Iulian, Rojniță Aurel și Drăghia Florinei,

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3; Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect,


/»?- -1
Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de șase

înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^..^..??/(L....., a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA1NOCENȚIU-IOAN