Hotărârea nr. 238/2018

HCLS3 nr. 238 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-econ priv crest efic energ, modern si extind la Cresa Trapezului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109166/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 108968/13.06.2018 al Direcției Investirii si Achiziții si Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului;

-    HCLS3 nr. 488/12.10.2017 privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului asupra imobilului în care funcționează Creșa Trapezului;

-    Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții și Achiziții.

A.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 238 DIN 18.06.2018

ANEXA    LA HCLS3 NR^/.....

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezuiui”

Lucrările de intervenție constau in creșterea eficientei energetice, consolidarea, modernizarea si extinderea construcției existente, rezultând astfel un corp de clădire cu regim de înălțime P+2Etaje, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, împreuna cu spatiile tehnice si administrative.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

16.125.862,20 lei

12.323.900,18 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

427 copii ( din care 118 anteprescolari si 309 preșcolari) 29 Săli de grupa

Regim de inaltime: S(partial)+P+2E

Ad = 3236 mp

Adc=3060 mp Ac = 1020 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S. BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI AC SERVICIUL INVESTITli/LUCRÂR' ȘEF SERVIC MÂRIUSPOPE cu


Pag 1 dîn 1CABINET PRIMAR


Căies Dudeștl nr. îg\ sector 3, 051084 StKtireșît www.pnmsî'îei.ro

telefon (004 021} 3tS 03 25 - 28 fei (004 04'} ISS OS O4 e-maii nsîpHmsrgsprinwiej.rc


CABINET PRIMAR

, J031GQ i

1

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Aceste investiții fac parte dîntr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, extinderea dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere:

•    Numărul de solicitări de înscriere pentru grupe de antepreșcolari și preșcolari, și ca o consecință a faptului că unele zone în care sunt amplasate unitățile de învățământ sunt în continuă dezvoltare imobiliară, este mult mai mare decât cel al locurilor disponibile în unitatea de învățământ, ceea ce duce la supraaglomerarea grupelor șî la respingerea cererilor de înscriere;

•    Standardele de referință privind evaluarea și asigurarea calității în educație aprobate prin

HG nr. 1534/2008 fac referire la existența unor spații școlare șî administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate la exercitarea unui Management al Calității în educație;

•    Prevederile Legii educației - la art. 63 pct.l (a) și (b), educația antepreșcolară cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; în învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

•    Structura și capacitatea actuală a unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar,

a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții" privind creșterea eficienței energetice, modernizarea șî extinderea la Creșa Trapezului, prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Calea Gudcșii nr. i ș), sector 5, 03'JOSji București www.primarieî-to

tdefbîi (00402î) jîâ 03.25-2S faxtood 021} 35Z 05 04 h»Î învesti tiiachiz^a@primarie^.ro

//ri


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Ia Creșa Trapezului

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor și de desfășurare a activităților din cadrul grădinițelor de copii, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Luând în considerare următoarele aspecte:

•    Numărul de solicitări de înscriere pentru grupe de antepreșcolari și preșcolari, și ca o consecință a faptului că unele zone în care sunt amplasate unitățile de învățământ sunt în continuă dezvoltare imobiliară, este mult mai mare decât cel al locurilor disponibile în unitatea de învățământ, ceea ce duce la supraaglomerarea grupelor și la respingerea cererilor de înscriere;

•    Standardele de referință privind evaluarea și asigurarea calității în educație aprobate prin HG nr. 1534/2008 fac referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate la exercitarea unui Management al Calității în educație;

•    Prevederile Ministerului Educației Naționale privind educația timpurie, prevăzută și de Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/20141 la art. 63 pct.l (a) și (b), educația antepreșcolară cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr~o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ÎNVESTIȚI! Șl ACHIZIȚII


învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

•    Structura și capacitatea actuală a unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar

a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza „Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea a unor unități de învățământ din Sectorul 3 și anume:

> Creșa Trapezului

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Tipurile de lucrări care se vor executa fac parte din următoarele categorii, cu specific pe fiecare unitate în parte, în funcție de expertizele tehnice, și anume:

Lucrările capitale de creșterea eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

•    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă. Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent Ia căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

•    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudat de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termica cu polistiren expandat ignifugat.

•    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție

la distribuția apei calde menajere.

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo

unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

•    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

•    Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Lucrările de extindere presupun, însă fără a se limita la:

•    construcție nouă la nivelul parterului vor fî organizate spatii pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spații pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cât și pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spații pentru activitățile în aer liber. Construcția va fi dotată cu bucătărie și spălătorie comune pentru grupele de anteprescolari si cele pentru preșcolari și va beneficia de masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor și centrala termica proprie.

•    terenul alocat unității de învățământ va fi amenajat cu spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport, alei carosabile pentru intervenție pompieri, alei pietonale și o zona de parcaj.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU, |K MARIUS POPESCU    7

DIRECȚIA GENE SOCIALĂ ȘI PROT DIRECTOR GEORGET

FBI MAR! A

SECTORULUI

BUCURFSTl

Calea Dudcșî» nr. 191 f sector 3, 031084 București tw/w.pnmariej^o

telefon (004 021} jtS 03 23-2$ faxț004O2!} 3180304 e-nțaîî <nvestitnacht2jtjj@pnmarie3.ro

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI AC IZITII Serviciul Investiții, Lucrări 1 )lice Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciu),

ANGELICA DANIELA RADU1