Hotărârea nr. 237/2018

HCLS3 nr. 237 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-econ afer unor obiect de inv priv crest efic energ si modern la 2 unit de invat din Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și

modernizarea la 2 unităti de învățământ din Sectorul 3

3    3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

3    s    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109156/CP/l3.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 108855/13.06.2018 al Direcției Investiții si Achiziții si Direcției învățământ;

9    3    3    3    3    3    7

-    Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la 2 unități de învățământ din Sectorul 3, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘED VOLCIJ ALI$ IO


CONTRASE SEC MARIUS

C0HF.

NR. 237 DIN 18.06.2018CABINET PRIMARla proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la 2 unități de învățământ din Sectorul 3

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Acestea fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de desfășurare a activităților elevilor, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora. Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3.

Două dintre unitățile de învățământ din perimetrul Sectorului 3 îșî desfășoară activitatea în clădiri monument istoric, respectiv Colegiul Național „Matei Basarab" și Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dudeții nr. 191» sector 3, ©3*084 București www.pnraariejxo


telefon (004 02î) 318 ej aj’iS fox{OQ4 Oii) 3»S 03 04 e-maîi «nvestitibchteftu^primariețjro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unităti de învățământ din Sectorul 3

9    9

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective. Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu de desfășurare a activităților elevilor, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Din datele furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3 reiese că în perimetrul analizat funcționează un total de 68 de unități de învățământ de stat după cum urmează: 21 unități de învățământ preșcolar, 31 de școli primare și gimnaziale de stat (din care o școală specială și un gimnaziu de arte) și 14 licee și colegii, un club sportiv și un club al copiilor.

Două dintre unitățile de învățământ din perimetrul Sectorului 3 își desfășoară activitatea în clădiri monument istoric, respectiv Colegiul Național „Matei Basarab” și Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” privind lucrările capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare a unor unități de învățământ din Sectorul 3, si anume:

•    Colegiul Național „Matei Basarab” corp A (corp CI)

•    Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” corp A

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI 00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Tipurile de lucrări care se vor executa fac parte din următoarele categorii, cu specific pe fiecare unitate în parte, în funcție de expertizele tehnice, și anume:

Lucrările capitale de creșterea eficienței energetice presupun:

•    Reparații fațade existente, recondiționare fațade cu elemente aparente de structura, vopsitorii exterioare - toata fațada, recondiționare fațade cu elemente decorative,

•    Pentru șarpantă se propun reparații necesare la sistemul constructiv existent al șarpantei termoizolarea cu strat termoizolant, vată minerală rigidă min. 15 cm, suprafața orizontala a podurilor reci, incluzând strat de PFL pentru a permite vizitarea podului, folie anticondens,

•    Pentru eradicarea umidității din subsol prin termoizolarea cu polistiren extrudat 10 cm grosime așezat pe sapă

•    Termoizolarea clădirilor in conformitate cu auditul energetic;

•    Refacere trotuare de garda in zonele degradate si in zonele de intervenție;

•    Intervenții interioare si exterioare propuse în urma expertizei tehnice Lucrările capitale de modernizare presupun:

•    Lucrări de modernizare si refacere a finisajelor interioare si exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, înlocuirea pardoselilor,

•    Ferestre din lemn stejar stratificat, cu sticla termoizolanta, garnitura etansare maro la exterior, garnituri etansare cercevea, feronerie antiscanteie, folie antiefractie transparenta (ferestre parter)

•    Restaurarea ușilor cu caracter monumental finisate cu bait si lac mat inclusiv pervazuri


OIRECȚÎA ÎNVESTIȚI! Șl ACHIZIȚII

• Reparații tencuieli plafoane

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), desfacere pereți zidărie, refacerea pardoselilor din plăci ceramice, înlocuirea plăcilor ceramice la pereți, mobilier baie, hidroizolație

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, inclusiv măsurile privind detecția la incendiu, avertizare si alertare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: ..Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI 1    HȚ1I

Serviciul Investiții, Lucrări    ce

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ, Șef Serviciu,

ANGELICA DANIELA RADU


întocmit Moi

ANEXA NR. !}.. LA HCLS3 NR^.^...^?.^..'.^^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

"Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare Ea Colegiul National Matei Basarab -CorpÂ(C1)”

Se propune realizarea lucrărilor de construcții ia corpul A privind creșterea eficientei energetice, restaurare fațada, refacere tamplarie interioara si exterioara, refacere invelitoare si sistem de preluare ape pluviale, restaurare, modernizare si igienizare spatii interioare, modernizare instalații interioare, lucrări de sistematizare pe verticala a incintei, la imobilul Colegiul National „Matei Basarab” situat in str. Matei Basarab nr. 32-34, sector 3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

24.293.803,46 lei


20.501.297,81 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

992 copii

33 Săli de clasa

Regim de inaltime: S(partial)+P+2E

Ad = 6811.80 mp

Adc= 6247.00 mp

Ac - 2292 mp

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrar s-Publice


Șef Serviciu Marius Popescu
Șef Radu An:


erviqiu lica


liela


ANEXA NR. 2. LA HCLS3


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


privind


„Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare la Școala Superioara Comerciala N. Kretzulescu - corp A”

Se propune realizarea lucrărilor de construcții ia corpul A privind creșterea eficientei


energetice, restaurare fațada, refacere tamplarie interioara si exterioara, refacere invelitoare si sistem de preluare ape pluviale, restaurare, modernizare si igienizare spatii interioare, modernizare instalații interioare, lucrări de sistematizare pe verticala a incintei, la imobil situati in B-dul Hristo Botev Nr. 17-19, Sector 3 - Școala Comerciala „N. Kreztulescu”, corp A.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


10.768.685,35 lei


9.155.799,68 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

951 copii

13 Săli de clasa

Regim de inaltime: S(partial)+P+E+POD

Ad = 3618 mp

Adc= 3050,6 mp

Ac = 1206 mp
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Șef Serviciu Marius PopescuȘef Serviciu Radu Angelca DanielaDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Calea Dudeștî nr. îștt sector 5, 03! 0S4 București www.phntarie3.ro

telefon (004 <j2î) 3 îS 03 23-2S fox(Oî>4 02!) JîS 03 C4 e-maîl invcstitiiachi2itii@primarie3.ro


/>


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI AC ZITII

a    >    a    a

Serviciul Investiții, Lucrări^    lice

Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciul,

ANGELICA ^ANțELA RADU1