Hotărârea nr. 236/2018

HCLS3 nr. 236 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-econ afer unor obiect de inv priv crest efic energ, modern si extind la 15 unit de invat din Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și

extinderea la 15 unităti de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 109153/CP/l 3.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr. 108858/13.06.2018 al Direcției

A

Investiții si Achiziții si Direcției învățământ;

Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

3    3    5    3    7

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3, conform anexelor nr. 1-15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECR

ETOR

MARIUSI

VHHĂITĂ

H \    5

CON FV

mz.

23U

0118

FLOSENT1

IHA HEACSO

NR. 236 DIN 18.06.2018

CABINET PRIMARla proiectul de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Investiția în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, extinderea dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Standardele de referință privind evaluarea și asigurarea calității în educație aprobate prin HG nr. 1534/2008 fac referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate la exercitarea unui Management al Calității în educație. Prevederile Ministerului Educației Naționale privind educația timpurie, prevăzută și de Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/20141 la art. 63 pct.l (a) și (b) stipulează că educația antepreșcolară cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9, iar în învățământul preșcolar grupa cuprinde în medie 15 preșcolari dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20.

Având în vedere structura și capacitatea actuală a unităților de învățământ, proiectul de modificare a Legii Educației Naționale în sensul obligativității învățământului preșcolar, respectiv grupa mare și mijlocie, faptul că unele corpuri de clădire nu mai funcționează ca spații de învățământ, în baza expertizelor tehnice din anii anteriori, care au încadrat clădirile în clase de risc seismic, astfel încât clasele de elevi au fost comasate, iar programul s-a modificat în trei schimburi, ceea ce a condus la scăderea randamentului școlar prin neadaptarea elevilor la noul program, a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții" privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea a unor unități de învățământ din Sectorul 3 și anume:

1    Colegiul Tehnic Anghel Saligny - Corp B

2    Colegiul Tehnic Mihai Bravu -sediu Ion Tuculescu Corp C2-

3    Școala gimnazială nr.    95

4    Școala Speciala nr. 5

5    Școala Gimnazială nr.    20

6    Grădinița nr. 24

PRIMĂRIA

CASiNET PRIMAR


7    Grădinița    nr.    68

8    Grădinița    nr.    69

9    Grădinița    nr.    70

X0    Grădinița    Peștișorul de aur (nr. 241)

11    Grădinița    nr.    196

12    Școala Gimnaziala nr. 88

13    Grădinița    nr.    154

14    Grădinița    nr.    191

15    Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (Grădinița nr. 239 corp A).

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării.


Calea Dudețti or. l$îT sector 3, 031084 București www^wimane3,ro

telefon (004 021)318 03 23-28 fexfoo^ost} 3580304

(Hnali jrwe^tîiachîzii»@prifnarie3.to


/7r. M<^/f^.oQ


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unităti de învățământ din Sectorul 3

9    9

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 — Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor și de desfășurare a activităților din cadrul grădinițelor de copii, pentru modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Luând în considerare următoarele aspecte:

•    Numărul de solicitări de înscriere pentru grupe de antepreșcolari și preșcolari, și ca o consecință a faptului că unele zone în care sunt amplasate unitățile de învățământ sunt în continuă dezvoltare imobiliară, este mult mai mare decât cel al locurilor disponibile în unitatea de învățământ, ceea ce duce la supraaglomerarea grupelor și la respingerea cererilor de înscriere;

•    Standardele de referință privind evaluarea și asigurarea calității în educație aprobate prin HG nr. 1534/2008 fac referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate la exercitarea unui Management al Calității în educație;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

•    Prevederile Ministerului Educației Naționale privind educația timpurie, prevăzută și de Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/20141 la art. 63 pct.1 (a) și (b), educația antepreșcolară cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; în învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

•    Proiectul cu privire la modificarea Legii Educației Naționale în sensul obligativității învățământului preșcolar, respectiv grupa mare și mijlocie;

•    Structura și capacitatea actuală a unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar

•    Unele corpuri de clădire nu mai funcționează ca spații de învățământ, în baza expertizelor din anii anteriori, care au încadrat clădirea în clase de risc seismic, astfel încât clasele de elevi au fost comasate, iar programul s-a modificat în trei schimburi, ceea ce a condus la scăderea randamentului școlar prin neadaptarea elevilor la noul program,

a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza "Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții" privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea a unor unităti de învățământ din Sectorul 3 si anume:

9    3    9

1    Colegiul Tehnic Anghel Saligny - Corp B

2    Colegiul Tehnic Mihai Bravu -sediu Ion Tuculescu Corp C2-

3    Școala gimnazială nr. 95

4    Școala Speciala nr. 5

5    Școala Gimnazială nr. 20

6    Grădinița nr.    24

7    Grădinița nr.    68

8    Grădinița nr.    69

9    Grădinița nr.    70

10    Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)

11    Grădinița nr. 196

12    Școala Gimnaziala nr. 88

13    Grădinița nr. 154

9

14    Grădinița nr. 191

15    Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (Grădinița nr. 239 corp A)


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici, precum și alte date semnificative.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Tipurile de lucrări care se vor executa fac parte din următoarele categorii, cu specific pe fiecare unitate în parte, în funcție de expertizele tehnice, și anume:

Lucrările capitale de creșterea eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

•    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada/vată minerală grosime conform audit energetic, protejat cu o masa de șpaclu si tencuiala acrilica structurata de exterior (grosimi conform audit energetic), sistem performant de invelitoare pentru imobilul rezultat;

•    Termoizolarea clădirilor in conformitate cu auditul energetic;

•    Refînisarea fațadelor cu tencuiala decorativa;

•    Refacere trotuare de garda in zonele degradate si in zonele de intervenție;

•    Pentru șarpantă se propun reparații necesare la sistemul constructiv existent al șarpantei termoizolarea cu strat termoizolant, vată minerală rigidă min. 15 cm, suprafața orizontala a podurilor reci, incluzând strat de PFL pentru a permite vizitarea podului, folie anticondens,

•    Intervenții interioare si exterioare propuse în urma expertizei tehnice (consolidări, camasuiri etc.)

•    Izolarea intradosului planseului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat-conform audit energetic;

•    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere, repararea/inlocuirea instalației de distribuție intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia;

•    Repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzătorului din centrala termica proprie, repararea/inlocuirea centralei termice proprii, instalarea unui nou sistem de încălzire/ nou sistem de furnizare a apei calde de consum;

•    înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare;

•    Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a contoarelor de energie termica, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare si transmitere la distanta a datelor.

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

• Refacerea finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor,

înlocuirea pardoselilor;

•    Demontarea tamplariei exterioare si montare tamplarie exterioara de aluminiu, tricameral cu geam sistem termopan, glafuri de metalice.

•    Demontarea gratiilor metalice de la ferestre si tamplariile de la parter vor avea folie anti-efractie;

•    Montaj rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati cu sistem de degivrare;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice, realizarea unei scafe în zona lavoarelor; înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare din oțel, înlocuirea conductelor pentru agent termic cu conducte PPR izolat termic, se va păstra branșamentul RADET acolo unde există, iar unde există centrale termice se vor înlocui cu centrale termice murale, în condensație, pentru eficientizarea consumului;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, inclusiv măsurile privind detecția la incendiu, avertizare si alertare;

•    înlocuirea prizelor cu prize care sa aibă protecție pentru copii;

•    Schimbarea tablourilor prevăzute cu protecție diferențiala;

•    Se va prevedea iluminat de siguranța (si alte tipuri de iluminat cf normativului), cu luminoblocuri;

•    Se vor schimba cablurile si conductoarele cu cabluri halogen free

•    Se va prevedea a doua sursa de alimentare pentru stația de incendiu (grup electrogen)

Lucrările de extindere presupun. însă fără a se limita la:

•    construcție nouă la nivelul parterului vor fi organizate spatii pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spații pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cât și pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spații pentru activitățile în aer liber. Construcția va fi dotată cu bucătărie și spălătorie comune pentru grupele de anteprescolari si cele pentru preșcolari și va beneficia de masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor și centrala termica proprie.

•    terenul alocat unității de învățământ va fi amenajat cu spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport, alei carosabile pentru intervenție pompieri, alei pietonale și o zona de parcaj.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții privind „lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unități de învățământ din Sectorul 3”.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Punliee^ Șef Serviciu,    /

MARIUS POPESCU I7


DIRECȚIA INVAȚAMANT, Serviciul Administrare Unități de învățământ, Șef Serviciu,

ANGELICA DANI CLA RADUprivind

Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - corp B”

Lucrările propuse constau in placarea pe ambele fete ale pereților interiori/ exteriori din


cărămidă prin introducerea de ancore de otel-beton si consolidarea fundațiilor prin centrui de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire si apa calda din subsol, refacerea finisajeor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

4,234,342.59 lei, 3,553,930.20 lei


din care constructîi-montaj (C + M):

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

927 copii ( din care 697 invatamant liceal, 65 invatamant profesional si 165 invatamant postliceal)

Regim de înălțime: P+2E Ac- 432 mp Ad = 1269 mp Au= 1107 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLUTI


BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII S    UZI

Serviciul Investiții, Luci    ubl.—

Șef Servișiu Radu Ai “ ielaprivind


„Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C2 Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu”

Lucrările de intervenție constau în creșterea eficientei energetice si modernizarea


la corpul existent C2, avand regimul de înălțime P+2E. Vor fi amenajate 10 săli de clasa pentru invatamant.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):


4.062.850,58 lei


2.855.197,88 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

250 copii (in 2 schimburi => 500 copii)

10 Săli de clasa

Regim de inaltime: Sp+P+2E

Ad = 1530 mp

Adc =1564 mp


Ac = 551 mp
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Șef Serviciu Marius Popescu.


DIRECȚIA INVATAMANT Serviciul Administrare Unitati de Invatamant


Șef Serviciu Radu Ar    laprivind

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare -Școala Gimnazială nr. 95”


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel, revizia instalațiilor de încălzire, refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care constructii-montaj (C + M):


10.076.544,63 lei, 8.467.257,26 lei


Reabilitare: val totala din care C+M Modernizare: val totala din care C+M


4.117.118,01 lei 3.459.064,55 lei 5.959.426,62 lei 5.008.192,71 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

510 copii ( din care 263 invatamant primar si 247 invatamant gimnazial) Regim de inaltime: Demisol+P+EHj3od


Ad = 4425 mp Au= 3675 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTI BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

Al

Serviciul Investiții, Lucrarf Publice
Șef Serviciu Radu An^lica

h


liela


privind


„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -


Școala Specială nr. 5:


Lucrările de intervenție constau in eficientizarea energetica si modernizarea corpului de


clădire C1 a Scolii Speciale nr. 5 cu regim de inaltime P+2, amplasat in incinta Scolii Speciale nr.5. Numărul de elevi ce isi desfasoara activitatea in cadrul Scolii Speciale nr. 5 este de 200.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):


5.473.404,85 lei,


3.624.948,51 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

200 copii

18 Săli de clasa

Regim de inaltime: P+2E

Ad = 2037 mp

Adc-2037 mp


Ac = 679 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLU. BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORT1ORI CONSULTING S.R.L.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI    IȚEI

Serviciul Investiții, Lucr    lice§


privind

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -Școala Gimnazială nr. 20”

r

Lucrările de intervenție constau in eficientizarea energetica si modernizarea corpului de clădire C2A respectiv a corpului de clădire C2B, a Scolii nr.20 cu regim de înălțime P+2, respectiv P+3 amplasat in incinta Scolii nr.20. Numărul de elevi ce isi desfasoara activitatea in cadrul Scolii nr.20 este de 951.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

951 copii

31 Săli de clasa

Regim de înălțime: P+2E respectiv P+3E

Ad = 4.765 mp Adc= 4.573 mp Ac = 1.355 mp

ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE 8

BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.

12.823.038,12 lei,


9.090.754,93 lei
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


privind


„Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere


- Grădiniță nr. 24”


Lucrările de intervenție constau in creșterea eficientei energetice si modernizarea


la corpul existent C1 si extindere cu un corp nou cu regim de înălțime P+2E pentru invatamant anteprescolar si preșcolar. Parterul va fi amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.


PRINCIPALEI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


10.543.961,58 lei,


7.915.728,23 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

295 copii ( din care 75 anteprescolari si 220 preșcolari)

17 Săli de grupa

Regim de inaltime corp existent: Sp+P-t-1E

Regim de inaltime corp nou: P+2E

Ac corp existent ~ 824 mp

Ac corp nou = 394 mp

Ad = 3614 mp
DIRECȚIA INVESTIȚII SLACHIZITII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Șef Serviciu Marius Popescuprivind

„Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”

Lucrările de intervenție constau in extinderea construcției existente, cu un corp nou independent cu regim de inaltime P+2, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

6.571.787,55 lei,

4.722.127,07 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

185 copii ( din care 45 anteprescolari si 140 preșcolari) 10 Săli de grupa Regim de inaltime: P+2E Ad = 2013 mp Ac = 671 mp

ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTI BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucram Publiceî

Sef Serviciu

* î

Radu Angelica!Daniela

privind

Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”


Lucrările de intervenție constau in extinderea construcției existente, cu un corp


independent cu regim de inaitime P+2, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


11.535.311,82 lei,


8.509.820,31 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

360 copii ( din care 60 anteprescolari si 300 preșcolari) 19 Săli de grupa Regim de inaitime: P+2E Ad = 3693 mp Ac = 1231 mp


BAU STARK S.R.L. YARDMAN S.R.L.
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, LucraryPubliceprivind

„Lucrări de extindere Grădiniță nr. 70”


Lucrările de intervenție constau in extinderea construcției existente, cu un corp cu regim de inaltime S(partial)+P+2, amplasat in partea de Nord a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


6,998,763.14 lei,


5,033,498.66 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

195 copii ( din care 30 anteprescolari si 165 preșcolari) 16 Săli de grupa

Regim de inaltime: S(partial)+P+2E Ad = 1910 mp Adc=1710 mp Ac = 578.78mpÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS W^LS^Wâ BAU STARK S.R.L.    \    l

YARDMAN S.R.L.    \ Z * J;

FORTIORI CONSULTING S.R.L.DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrată Publice


Sef Serviciu Radu Ângâlica Dâniela 1 °


k/l*


privind


„Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241)”

Lucrările de intervenție constau in extinderea construcției existente cu un corp cu regim de


inaltime P+2E, amplasat in partea de S a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, împreuna cu spatiile tehnice si administrative.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


14.162.342,19 lei,


10.409.171,05 lei.


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

427 copii ( din care 127 anteprescolari si 300 preșcolari)

24 Săli de grupa

Regim de inaltime: P+2E

Ad = 3360 mp

Adc= 3360 mp


Ac = 1120 mp
DIRECȚIA INVESTIȚII S HIZITII Serviciul Investiții, Luci ’ubliceȘ<

Radu Ai    ela


privind

Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” 1


Lucrările de intervenție constau in extinderea construcției existente cu un corp cu regim de


inaltime P+2E, amplasat in partea de S a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, împreuna cu spatiile tehnice si administrative.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


14.162.342,19 lei,


10.409.171,05 lei.


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

427 copii ( din care 127 anteprescolari si 300 preșcolari)

24 Săli de grupa

Regim de inaltime: P+2E

Ad = 3360 mp

Adc= 3360 mp


Ac = 1120 mp
DIRECȚIA INVESTIȚII SI^CHIZITII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Șef Serviciu Marius Popescuprivind

„Lucrări de extindere - Școala Gimnazială nr. 88”


Lucrările de intervenție constau in extinderea, cu un corp de clădire cu regim de inaltime P+2, amplasat in incinta Scolii nr.88, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):


6.670.626,72 lei,


5.197.563,41 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

355 copii (din care 120 anteprescolari si 235 preșcolari) 32 Săli de grupa Regim de inaltime: P+2E Ad = 2100 mp Adc=2100 mp Ac - 700 mpÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R&ț&iz BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Uucrari Publice


Șef Servici Radu Angjelica

Xr*

zi?


iniela


privind


„Lucrări capitale de modernizare si extindere la bazinul de inot


- Grădiniță nr. 154'


Lucrările de intervenție constau in refacerea bazinului si extinderea construcției existente,

7    7    ’


bazin de inot, cu un etaj cu funcțiuni sala pentru sport si activitati recreative, vestiare si grupuri sanitare, un depozit pentru materiale sportive.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


2,143,939.24 lei,


1,696,586.07 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

310 copii

1 bazin de inot si 1 sala de sport, cu vestiare Regim de inaltime: P+1E Ad = 553 mp Adc=553 mp


Ac - 276,42 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLUTI


BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ÂCHIJ_____

Serviciul Investiții, Lucran Publice

privind


„Lucrări capitale de modernizare si extindere Ea bazinul de inot


- Grădiniță nr. 191””


Lucrările de intervenție constau in refacerea bazinului si extinderea construcției existente,


cu un etaj cu funcțiuni sala pentru sport si activitati recreative, vestiare si grupuri sanitare, un depozit pentru materiale sportive.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


4,268,428.89 lei,


3,403,406.61 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

290 copii

1 bazin de inot si 1 sala de sport, cu vestiare Regim de inaltime: P+1E Ad = 1102 mp Adc= 1102 mp


Ac = 550,94 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.LS


BAU STARK S.R.L.    \

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Luci ' "ublice
privind

„Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor"


Lucrările de intervenție constau in demolarea construcției existente si construirea unui corp de grădiniță cu regim de inaltime P+2E. La nivelul parterului vor fi organizate spatii pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spatii pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cat si pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spatii pentru activitatile in aer liber.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


7,178,295.96 lei,

5,186,351.75 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

200 copii ( din care 40 anteprescolari si 160 preșcolari) 10 Săli de grupa Regim de inaltime: P+2E Ad = 1980 mp Adc=1980 mp Ac = 660 mpÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOL<lffONS S;R;L^ BAU STARK S.R.L.    k

YARDMAN S.R.L.    W, " S/l

FORTIORI CONSULTING S.R.L><.,..„.^>X Jj

DIRECȚIA INVESTIȚII SI Serviciul Investiții, Lucr;tCHIZITII i Publice


/

Șef Serviciu Radu Angelica Daniela

W1
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dudcști or. 1911 sector 3, 031084 București

www'.primane^jo

telefon (0O4 02s) 3:8 03 23-2$ fax(oâ4 021) 318 03 04 e-mati Inwestit»achi»t«@primane3.ro

Z'


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciul

ANGELICA ©ANțELA RADU

t